עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/425

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


כה:, וקרא לר"ז תרדא כזבחים כה:, ומצינו אותם ביחד כברכות פ"ז ה"ג, ושניהם היו בפטירת ר"י נשיאה, ורחב"א דחף לר"ז וטמאו כברכות פ"ג ה"א, ור"ז שאלו כשביעית פ"ו ה"א-יח..

ר' חלפתא בן שאול כן מביא בספר חקרי לב ח"ב צד 32 ומפלפל הרבה אם היה חבירו מירושלמי פאה פ"ב ה"ו וטעה טעות גדול כי בירושלמי שם הוא התנא הנודע ר' חלפתא בן שאול, ור"ז מתרץ אך מה שהקשה הגמרא מהמשנה על ר' חלפתא ב"ש, ומה שמביא שם מסופרים פ"א שהלך ר' חלפתא אצל ר"ג ומצאו יושב על שלחנו של ר' זעירא, לא ראה שהוא טעות וצ"ל של יוחנן הנזוף כשבת קטו..

ר' חיננא בר פפא מחלקותם מו"ק כח..

ר' חנניה חברון דרבנן היו ביחד כברכות פ"ז ה"ג, ונראה שמה שאמרו ר"ה יג. מתקיף לה ר' חנינא - א"ר זירא הא מלתא הואי בידן ואתא ר' חנינא ושדא ביה גרגא הוא ר' חנינא חברון דרבנן חבירו.

יהודה בריה דר' שמעון בן פזי חבירו כשבת קיד:, סוכה נד:.

ר' יעקב בר אחא היו חברים בבבל ולמדו יחד אצל ר"ה כיבמות פ"ח סה"ג, וברכות פ"ז ה"ג קרא ר' יעקב ב"א את ר"ח בר אבא נוקדנא וכעס עליו ר"ז, ובאמת קיבל הרבה מר"ז כדמצינו ברכות חג., מע"ש פ"א ה"א, מו"ק פ"ג ה"ה-יב: אמר בשם ר"ז וישבו ביחד כפסחים פ"ה ה"ה, יומא פ"א ה"א-ד:, מחלקותן מצינו עירובין פ"ו ה"ח.

ר' יעקב בר אידי בהיות ר"ז בבבל שלח תמיד את חבריו לשאול מרי"בא כעירובין פ., ב"מ מג: וכשבא ר"ז לא"י שאלו תמיד בפירוש שמוע לך או מכללא כעירובין מו., יבמות ס:, גיטין לט., וקראו ר"ז רבי כחולין ה: והוא אמר לר"ז דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא, ובחולין ח. קראו ר"ז גדול הדור, שהיה באמת קשיש הרבה מר"ז ותלמיד מובהק לר"י.

ר' יעקב בר זבדי ור"ז הוו יתבי וכו' ברכות פ"ג ה"ו.

ר' ירמיה בר אבא ב) כחולין עו: כי סליק ר"ז אשכחיה לר' ירמיה [בר אבא וכן הוא ברש"י] דיתיב וקאמר להא שמעתא (דרב) א"ל (ר"ז) יישר וכן תרגמה אדיוך בבבל, (ורש"י כתב שזה ר"י בר אבא היה תלמידו דרב אבל כבר כתבו התוס' קידושין מז. ששנים היו והצדק אתם שאחד היה תלמיד חבר דרב ואחד תלמיד ר"ה ועלה לא"י והיה תלמידו דר"י) אבל מה שמצינו ר"ז אר"י בר אבא הוא הראשון.

ר' לוי הדרשן הנודע היה חבירו כמעשרות ספ"ג שר"ז ור' אבא בר כהנא ור' לוי הוו יתבי ור"ז מקנתר לאילין דאגדתא, אבל דרשות ר' לוי מצאו חן בעיניו מאוד כר"ה פ"ד ה"א וסנהדרין פ"ב ה"ג שר"ז מפקד לחבריא עלון ושמעון קליה דר' לוי, ובברכות פ"ח ה"ה ר' לוי בשם ר' בזירה וצ"ל ר' זעירא כב"ר פ"יא-ב. ר' סימון כשבת נה. שבקשו ר"ז שיוכיח להני דבי ריש גלותא, ומד' תהלים פ"יב-ב שלח לו ר"ז את סיפק בידך למחות, וביצה פ"א ה"ו א"ל ר' זריקן לר"ז כד תיעול לדרומא את שאיל לה, אישתלית לר' סימון.

ר' פדת (בנו של ר"א) בנדה ח. א"ל ר"ז חזי דמינך ומאביך קשריתו.

ר' שמואל בר רב יצחק כפסחים עב: ששניהם ישבו וקאמרי ארש"בל, אך היה קשיש מר"ז ככתובות יז. שאמר ר"ז קמכסיף לן סבא, וכשמת אמר ר"ז אהנייה ליה שוטיתיה לסבא, וברכות פ"ג ה"א-כ: שקיבל ר"ז עליו אבילא ואכל טלופחי, מחלוקתם זבחים סה:, נדה ט:,