עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/424

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' אבא בר כהנא בשם רב יהודה, ומעשרות ספ"ג ר"ז ור' אבא בר כהנא ור' לוי הוו יתבית והוה ר"ז מקנתר לאילין דאגדתא וצוח להון סופרי קיסמי א"ל ר' אבא ב"כ למה את מקנתר לון וכו', ובתרומות פ"ח ה"ג ר' ינאי בר' ישמעאל חלה סלקין לגביה ר"ז ור' הושעיא ור' בון ב"כ ור' חנניא חבריהון דרבנן מבקרתיה חמין לר' הושעיא בר זידל יתיב וכו'.

ר' אבהו, ר"ז היה כתלמיד חבר שלו וקיבל ממנו הרבה הלכות דר' יוחנן כנדרים לו., גיטין נז., הקשה לר' אבהו מו"ק ג:, גיטין ט:, זבחים יב., ור"ז קראו רבי כירושלמי ברכות פ"ח סה"ב (והוא כמו מר בבבלי), ושבת מ: יספר ר"ז ואמר אנא חזיתיה לר' אבהו דשט באמבטי, בעי מיניה ר"ז (ור' אבהו קראו וארזד גאלא) כסנהדרין נט:.

ר"ז א"ר אבהו ברכות מו. נא., סוכה מד., פאה פ"ה ה"א, תענית ספ"ג, ע"ז רפ"ב, ור' אבהו נהג בו כבוד גדול כביצה פ"א ה"ט שר' אבהו עבד לחומרא יען שידע דר"ז מחמיר, ואח"כ כשהביא ר' אבהו את ישיבת ר' אמי תחת כנפיו לקיסרין היה שם ר"ז אוהבו וידידו, ופ"א חלש ר"ז על לגביה ר' אבהו קכיל עליה אי מתפח קטינא חריך שקי עבידנא יומא טבא לרבנן כברכות מו. אתפח עבד סעודתא לכולהו רבנן כי מטא למשרי א"ל לר"ז לישרי לן מר וכו'.

ר' אבין כביצה לח. כי סליק ר' אבא אשכחיה לר' אבין (כצ"ל) ורחב"פ ור"ז, ובקידושין מד. אר"ז לר' אסי שר' אבין בר סמכא הוא, אבל ר' אבין היה צעיר ממנו לימים וזה שמצינו שקלים ספ"ד בעי ר' אבין קומי ר"ז, ובנדה מב. אר"ז לר' ירמיה זיל שייליה לר' אבין דאנא אסבריה ניהליה והודה לדברי.

ר' אבינא ישב עם ר"ז ביחד כפסחים פ"ה ה"ה, יומא פ"א ה"א-ד: ור"ז שאלו ככתובות פ"ט סה"ה, ובשבת פ"א סה"ד אר"ז בר אבונה צ"ל בשם ר' אבונה.

ר' אילא חבירו כשבת פ"ז ה"א שתרוייהון אמרין, מחלקותם חגיגה כג., ב"ב נט. קנח., ובברכות מ: ר"ז ור' אילכא.

רב ביבי שניהם ישבו לפני ר' יוחנן כנדה כה: ור"ז אמר זכה בה רב ביבי בשמעתיה, ובפסחים א"ל ר"ז והאמר ר"י, ובחולין מט. כי סליק ר"ז אשכחיה לרב ביבי דיתיב וקאמר - א"ל חיי דמר - א"ל ואת מה בידך וכו'.

רבי בנימין בר יפת כשבת נג., כתובות עז..

רב גידל היה קשיש מר"ז כברכות מט. יתיב ר"ז אחוריה דרב גידל ויתיב ר"ג קמיה דר"ה, וביצה פ"א ה"א מצינו ר"ז בשם גידול.

אבל בהיותם בא"י היו כחברים כקידושין נט. שרב גידל רצה לקנות שדה אחת ואזל ר' אבא וקנה השדה, אזל ר"נ קבלה לר"ז, ור"ז קבלה לר"י נפחא.

ר' הושעיא (חברון דרבנן) כתרומות פ"ח ה"ה.

ר' זריקא בא לא"י אחרי ר"ז כביצה כז. כי סליק ר' זריקא אשכחיה לר"ז וקראו מר, וביצה פ"א ה"ו א"ל ר' זריקא כד תיעול לדרומא את שאיל לה, אבל היה צעיר מר"ז וקיבל ממנו כדמצינו בכורים פ"א ה"ד, פסחים פ"א ה"ח ר' זריקן בשם ר"ז.

ר' חייא בר אבא היו חברים עוד בהיות ר"ז בבבל כחולין מט. אך רחב"א עלה לא"י הרבה קודם ר"ז והיה תלמיד מובהק דר"י כברכות לג: שאמר ר"ז נקוט דרחב"א בידך דדייק וגמר שמעתא מפומא דמרה שפיר, ור"ז קראו מר כברכות ל:, והוא קרא לר"ז מר כברכות