עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/370

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וכן נדה כד: ריב"א סבר למעבד עובדא כותיה דשמואל א"ל ר"ה מאי דעתך לחומרא, חומרא דאתי לידי קולא הוא - עביד מיהא כותיה דרב, ובמגילה כג. חולקין, (ומזה אנו רואין בבירור שו"ה לא היה בנו דרי"בא, כאשר רצה חכם אחד לומר שהיה בנו).

וכן רב יהודה מצינו מחלקותן ב"מ קטו., ב"ב קו., ודברי ר"ה ברישא, ובחולין קיא: יתיב רב כהנא אחורי דרב יהודה ויתיב רב יהודה קמיה דר"ה, ובכורות מד. שמחוי ר"ה חד מדידן וחד מדידהו ואיקפד רב יהודה ופרש"י רב יהודה היה יושב כנגדו, אבל ר"ה החשיבו מאוד כחולין יט. שחלקו ר"ה ור"י בשם רב ואיקפד רב יהודה ואמר טריפנא וכמשר, ומכשרנא טריף, אמר ר"ה שפיר קא מקפיד חדא איהו שמיע ליה מיניה דרב ואנא לא שמיע לי וכו', ובקידושין ע. כשאזמניה ר"נ לרב יהודה לדינא קמיה אזיל רב יהודה לר"ה לאמלוכי אם ילך אם לא א"ל ר"ה מיזל לא מיבעי לך למיזל משום דגברא רבה את, וזה שאמר רש"ג באגרתו ח"ג פ"ב ומלך רב יהודה בפומבדיתא ותלמידיו לפניו ויבא לראות את ר"ה לפרקים.

וכן רב נחמן אע"פ שקראו הונא חברין כקידושין מז. עח:, ב"ק צו:, ב"ב קלח:, גיטין נב:, חולין נו., אבל היה צעיר לימים הרבה מר"ה והיה בא תמיד לסורא לברר ספיקותיו, כדאמר בעצמו נדה כח. לדידי מיפרשא לי מיניה דר"ה, וכן ב"ב קלג. א"ל ר"נ - ואמרת לן עלה - אותיב לר"ה כזבחים קטז:, מנחות יז., וכן מצינו ר"נ איקלע לסורא כסוכה יד:, כתובות צד. צט:, ב"ב קלב:, שבועות מח:, חולין יט: וכמבואר באריכות בערך ר"נ.

רבה בר אבוה כגיטין עב. כשחלש עול לגביה ר"ה ור"נ.

רב אדא בר אהבה יסופר תענית כ: שהיה לר"ה מחרא בבית רעועא ובעי לפנוייה (והיה מתיירא שמא תפול) עייליה לרב אדא ב"א להתם משכיה כשמעתא עד דפנייה, בתר דנפק נפל כיתא ארגיש ראב"א איקפד, ובנזיר נז: יסופר ששאל לר"ה דידך מאן מגלח, וב"ק פ. שאל לר"ה דידך מאי (מי שומר בהמה דקה שלך) והשיבו חובה אשתי א"ל חובה תקברון לבניה והוה כשגגה וכו' וכל שניה לא איקיים זרעיה לר"ה מחובה.

מחלקותם נדרים פא., ובעירובין פ"ד ה"ג מצינו שר"ה אמר בשמו.

וכן ר' אלעזר שהיה מרא דא"י היה נכנע מלפניו ואמר ב"ב קכה: ד"ז נפתח בגדולים (ר"ה) ונסתיים בקטנים (על עצמו אמר כן).

חייא בר רב ששניהם ישבו לפני שמואל כערכין טז: ור"ה שאלו ככתובות כא: ואעפ"כ קרא לר"ה "רבי" כבכורות כב., מחלקותן שבת סט: קלה:, ב"ב ד:, ע"ז מט:, עירובין פ"ד ה"א.

ויתר חבריו הוא ר' אבין נגרא כשבת כג: שהיה רגיל ר"ה דהוה חליף ותני אפתחא דר' אבין נגרא.

רב אויא סבא כביצה כא. שר"ה משתבח בנויה דגברא רבה הוא.

גידל בר מניומי בזמנו כב"ב לא: שמצא את ר"ה וחייא בר רב ורב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו.

רב גידל (תלמידו דרב) איעקיר מפרקיה דר"ה כיבמות סד:.

גניבא כגיטין לא: שר"ה ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו וכו'.

רב חייא בר אשי בחולין קיא: קראו זל"ז יתמא.

רב חלקיה בר טוביא ישבו יחד כב"ב לט..

רב חנן בר רבא עירובין ו. אמר לר"ה לא תפלוג עלאי.