עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/371

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב חננאל בבכורות כד: שבעו מר"ה ואמר להו זילו שיילו לרב חננאל.

ר' יצחק מחלקותן עירובין יז..

רב חסדא היה כמו תלמיד חבר לר"ה וכדמצינו שהורה בשני דר"ה בכפרי כעירובין סב:, ור"ה א"ל חסדא שמך וחסדאין מילך כגיטין ז., וב"מ לג. שבעי רב חסדא מר"ה תלמיד וצריך לו רבו מאי (ור"ה חשדו שכונתו עליו) א"ל חסדא חסדא לא צריכנא לך עד ארבעין שנין וכו'.

ובאמת היה ר"ח זקן כמעט כר"ה כמבואר באגדרש"ג ח"ג פ"ב שר"ח נפטר תרך עשר שנים אחר ר"ה, וידוע שרב חסדא חי צב שנה כמפורש צו"ק כח., והוא ישב לפניו תמיד כדמצינו שקרא לר"ה מר כסוכה יד:, חולין יט., וקראו מרי דכי חולין צ:, אותיב לר"ה ברכות כב., פסחים עג., ור"ה הקירו מאוד עד שצוה לרבה בריה ואמר מ"ט לא שכיחת קמיה דר"ח דמחדדן שמעתיה כשבת פב..

מחלקותן ברכות כה., שבת קמו., סוכה נ:, ביצה יד., כתובות כד: נ., סוטה ה., גיטין סד., ב"ב לא:, חולין י., ובברכות כד: אר"ה א"ר יוחנן, א"ל רב חסדא האלקים אם אמרה לי ר' יוחנן בפומיא לא צייתנא ליה, ומה שמצינו פסחים קז. בעא מיניה ר"ה מרב חסדא הוא ט"ס וצ"ל להיפוך כגרסת הב"ח ודק"ס.

רצי בר יחזקאל שבת קלח. שלח לר"ה אימא לן איזי הנך מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב.

מר עוקבא בזמנו כמו"ק כ: שא"ל ר"ה צודנייתא בעית למיכל?

תלמידיו והאומרים בשמו

ר' אבא בעי מר"ה כנזיר יג., סוטה ח:, חולין מ., נדה יב., יתיב ר' אבא קמיה ב"ק קכ., ר' אבא אר"ה שבת ה. מא. קיג:, סוכה יג:, יבמות צח., כתובות כא: קד:, נדרים עז., גיטין ו. סג: פ: פט., קידושין ע:, ב"מ מז. קז:, סנהדרין ל:, חולין קלג., ור' אבא התפאר לפני ר"ז בבואו לא"י ואמר חיי דמר מיומא דסליק מר להכא הוה לן פתחון פה קמיה דר"ה ושאילניה כחולין נז:.

ר' אבא בר זבדא איעקור מפרקיה כיבמות סד:, ובכתובות ז. מצינו א"ר חלבו אמר ר"ה א"ר אבא בר זבדא צ"ל להיפוך ר"א בר זבדא אר"ה.

אבוא דשמואל מצינו שמתיב לר"ה מעילה ט. אבל הוא ר"ה קמא ריש הגולה שנפטר בימי רבי.

אבימי מהגרוניא אמר משמיה יבמות סד:.

ר' אבינא תלמידו גיטין סו..

רב אחא אריכא אר"ה מנחות לה:.

רב אחא בר אכא יתיב קמיה דר"ה חולין מט..

רב אחא בר יוסף בעי מר"ה שבת קמ..

רב אחא בר יעקב אמר יבמות סד: שיתין סבי הוינא וכולהו איעקור מפרקיה דר"ה לכר מאנא דקיימי בנפשאי והחכמה וכו'.

אחי שקיא אמר אנא אפיקתיה לר"ה (כבסא ביו"ט) מהיני לשילי ביצה כה:.

ר' אייבו בר נגרא בשמו סוכה פ"ד ה"ג.

ר' אמי ור' אסי כהני חשיבי דא"י הוו כייפי לר"ה מגילה כב., גיטין נט:, ובמו"ק כה. אמרו כי הוינן התם לא הוה לן לדלוי רישין מיניה. מחלקותן פסחים נה:.

רב דניאל בר רב קטינא אר"ה כתובות צז., עירובין פ"א ה"י.

רב הונא בר חייא קיבל ממנו ב"ב קיא..

רב הושעיא בעי מר"ה רבה בכורות