עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/286

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


לרב כהנא א"ל מי דכיר מר האי סהודתא - א"ל רב אשי מי סברת עליך קא סמיכנא וכו'.

רב מניומי בריה דרב נחומי ב) בזמן רב אשי ככתובות סט..

מר בר אמימר אמר תמיד לרב אשי בשם אביו כפסחים עד:, סוכה לב:, מא:, ב"מ סח..

מר בר רב יוסף בחולין מח: א"ל רב אשי וכו'.

רב מרדכי ב) לקח חלק גדול עם רב אשי בחיתום הש"ס ומסר לו כמה הלכתא מרביותיו כמבואר בערכו.

מר קשישא בר רב חסדא שקיל וטרי עמו הרבה כשבת קיד:, סוכה ח., תענית כ., יבמות קטו:, כתובות פט:, נדרים כד., גיטין נ:, וכן מר ינוקא כפסחים קז..

מרי בר איסק בזמנו כיבמות כא:, וב"מ כד..

רב מרי בר רחל היה זקן גדול בתחילת ימי רב אשי וביבמות צב: מסר לרב אשי מה שאמר אמימר.

רב מרי סתם שקיל וטרי עם רב אשי כזבחים כט: ק..

נתן בר מר זוטרא כסנהדרין כט. אמר רב אשי אמר לי נתן בר מר זוטרא וכו'.

רב עוקבא ממישן שקיל וטרי עם רב אשי כשבת לז: מג., ביצה לו..

בר קיפוק ובר אבין היו ספדנין בימי רב אשי כמו"ק כה:.

רב פנחס בריה דר' אמי בזבחים ז: א"ל רב אשי.

רבא מפרזקא שקיל וטרי עם רב אשי כיבמות נט: (ושם מפרקין והוא ט"ס), כתובות לט:, נזיר לח: (ושם רבינא וצ"ל רבא), ב"ק לו., ב"ב ד:, זבחים י: קח..

רבא מברניש עם רב אשי כשבת כח., ר"ה כו., ב"מ עג:, זבחים יא..

רבא בר חיננא, בחולין יח. איקלעו לגביה מר זוטרא ורב אשי, ורבא בר חיננא היה אז גבר סבא שא"ל מר זוטרא לרב אשי ולא ליחוש מר לסבא?

רבה זוטי שקיל וטרי עם רב אשי כביצה לב:, ב"ב קך., מנחות לא: נב..

רבין בר חיננא, פסחים קט: אמר רב אשי אמר לי רבין בר חיננא ואולי היא רבא בר חיננא.

רבין דמן נרש בזמנו כגיטין סט:.

רב שמן בזמנו קידושין כד: שהקשה לרב אשי.

רב ששת טרזיא איקלע לקמיה דרב אשי מגילה כא:.

וכל אלו גדולי הדור אשר כמה מהם היו ראשי מתיבתות כולם ישבו ועמלי לשכלל הבנין הנפלא הזה, ויש מהן שהיו קשישים גם מרב אשי ויש מהן שהיו צעירים ממנו ואשר מלכו אחר רב אשי, וכולם היו כפופין תחת רב אשי כי הוא היה עליון על כולם.

ונראה שאע"פ שרב אשי מלך משך שנים רבות וכאשר נבאר הלאה וידוע שבישיבתו היו כמה מאות תלמידים אעפ"כ לא מצינו הרבה תלמידים שאמרו בשמו, והטעם נראה יען שרוב ימי ממלכתו עסק בחיתום הש"ס עם חביריו הגדולים, ולכן תלמידיו אשר למדו בישיבתו שלא יכלו ליקח חלק בעבודתו הקדושה היו כולם תלמידי דרבינא שהיה כמו יד ימינו דרב אשי וכן היו תלמידי שאר חברי דרב אשי ולכן מצינו הרבה יותר תלמידים שאמרו בשם רבינא מאשר אמרו בשם רב אשי.

תלמידיו ואומרים בשמו

אדא בר חבו אתא לקמיה דרב אשי חולין עה:.

רב אדא סבא ואחיו מר זוטרא בני רב מרי בר איסור אתו לקמיה דרב אשי