עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/152

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההר' בון בר כהן בשמו מע"ש פ"ד ה"ו.

ר' אלעזר בצראה בשמו איב"ר פ"ד-כג.

ר' אלעזר בר ביסנא בשמו ב"ר פ"יח-א.

ר' ביסנא בשמו יבמות פ"ג ה"י, ד"ר פ"ד-ו.

ר' גרשון בשמו נדרים פ"ג ה"ח.

ר' דוסא ממלחיי בשמו סוטה פ"ג ה"ז.

ר' הונא בשמו ברכות פ"ה ה"ב-נז:, רו"ר פ"א-ד, תנחומא ויקרא-א.

ר"ה הכהן בר אבין בשמו פסקתא רבתי כה.

ר' חגי בשמו ד"ר פ"ד-ו.

ר' חזקיה שבת רפ"א.

ר' חלקיה בשמו עירובין רפ"א-ב., שקלים פ"ב ה"ג.

ר' חייא בר אדא בשמו ברכות פ"ו סה"א.

ר' יהודה בר טיטוס בשמו ברכות פ"ג ה"ד.

ר' יהודה בר סיננא בשמו מ' איכה פ' כל עמה נאנחים.

ר' יודן בשמו ברכות פ"ט ה"א נו., שאלו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' יהשוע דסכנין בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' יוסי בן יעקב בר אידי בשמו מד' תהלים פ"פא-ד.

ר' יעקב בר אביי בשמו סוכה פ"ב סה"ג (ומגילה פ"א ה"ט יא. בר אביה) מו"ק פ"ג ה"א-ט:, סנהדרין פ"י ה"ב, תנחומא אחרי-ט. ובמ"ד פ"כ-כו בר איבו.

ר' נחמן בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' נחמיה בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

נתן החבר בשמו תנחומא תולדות-כב.

ר' רדיפא בשמו כתובות פ"ו ה"א.

ר' שיין קמיה שבת ספ"ג עירובין פ"א ה"ו.

ר' שמואל בר ינא בשמו תענית פ"ב ה"א.

שמואל הזקן תני קומי סנהדרין פ"ב ה"ג.

ר' שמעון בר כרסנא בשמו עירובין פ"א ה"ז.

ר' תנחום בשמו איכ"ר פ"ד כג.

ר' תפראי בשמו ב"ר פ"ח-יא.

אם נזכר ר' אחא בבבלי

אחרי עיון רב נראה שלא נזכר בשום מקום בבבלי, ומה שמצינו ברכות מז. תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא על רב אחא אמרו אתא גברא רבה דמברך לן, א"א לומר שהוא זה ר' אחא דירושלמי שהיה מאוחר הרבה ולא היה בבלי ולא בבבל אך נראה יותר גרסת דק"ס אתא "רב" או שהוא רב אחא ברדלא שהיה מתלמידיו הגדולים דרב כמבואר בערכו.

ובסנהדרין כ: א"ל אביי לרב אחא, באמת גרסת דק"ס לרב יוסף, ונראה יותר שהיה כתוב לרבא ונעשה מזה רב אחא.

ומה שמצינו ברכות ס. כי נפיק (מבית המרחץ) מאי אומר א"ר אחא מודה אני - שהצלתני מן האור הוא ר' אחא התנא כאשר אמר שם ר' אבהו היינו דר' אחא, וידוע שר' אחא כמו תלמידו דר' אבהו כדלעיל, וכן הוא שם גרסת דק"ס תחת דא"ר אחא הנכנס להקיז דם גרס ת"ר, וקרוב מאוד לומר ששתי הגרסאות אמת שהיה כתוב ת"ר ר' אחא אומר, וכדמסיים שם כי קאי מאי אומר א"ר אחא ברוך רופא חנם, והוא ר' אחא התנא, וסתם רב אחא בעל פלוגתיה דרבינא הוא רב אחא בר רבא כמבואר בערכו.

מקראיו הפרטים

מצינו שהיה כהן או לוי כמע"ש פ"ה ה"ג ר' אחא לא נסיב מעשר, ובסה"ד מביא זה על רב אחא בעל פלוגתיה דרבינא ושגג בזה כי בימיהם כבר נחרבו ישיבות א"י.