עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/151

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההבשם ר' אלכסנדרי תנחומא לך-א.

בשם ר' אלעזר כברכות פ"ג ה"ד, סוטה פ"ג ה"ז, מגילה יח..

בשם ר' הושעיא עירובין פ"א ה"א ב. סוכה רפ"א, ומה שמצינו ברכות ג: ר' אושעיא בשמו כבר נמחק שם תיבת ר' אושעיא.

בשם ר' זירא עירובין פ"א ה"ד, ובשבת פ"ו ה"ב-כ: ר' אחא ור"ז הוו מטיילין וכו'.

בשם חילפיי קה"ר פ"א-ג.

בשם ר' חיננא תרומות פ"א ה"א ג., ריש עירובין, שם פ"א ה"י, ספ"ד.

בשם ר' חנינא תנחומא לך-ד, חקת-כה, ובדמאי פ"ג ה"ד ר' חנינא מתריס קבל ר' אחא.

בשם ר' חסדיי עירובין פ"א ה"ח-ה., ובספ"ד.

בשם ר' יהושע בן לוי ברכות פ"ב ה"ד-טו..

בשם ר' יחונן מע"ש פ"ב ה"ג.

בשם ר' יוסי ברכות פ"ד רה"ד והוא רב יוסף כברכות כט:.

בשם ר' יוסי ב"ר חנינא תנחומא חוקת-כד, ובפסחים מו. מדקדק בדברי ר"י בר' חנינא.

בשם ר' יסא תרומות פ"א ה"א ב..

בשם כהנא עירובין רפ"א, פ"א ה"ו, חולין צג:.

בשם ר' לוי עירובין פ"א ה"א ג., ברכות ס:.

בשם ר' מיישא איש בכורים, איכ"ר פ' זנח.

שאל לר' סימון ויק"ר פ"כא-ה.

בשם רב ירושלמי ריש עירובין, וריש סוכה, תענית פ"ב סה"א.

בשם רש"בל עירובין פ"א סה"ו, ושם רפ"א ג: א"ר אחא כף ר"ל לר' יוחנן.

בשם ר' שמואל בר נחמני ברכות פ"א ה"א ו., תנחומא אמור-יב, והמאמר הזה בויק"ר פ"כז-ד ושם בשם ר"א בר חלפתא, ובקה"ר פ"ג-טו בשם ר' חלפתא.

בשם ר' תנחום בר חייא ברכות פ"ג ה"ד, שבת פ"א ה"י, שקלים פ"ד ה"ב.

וכפי הנראה היה דיין בעירו כב"ב פ"ח ה"א שר' ינאי קפודקאי בא לדין לפני ר"ה ור' יהודה בן פזי ור' אחא, וביומא פ"ו ה"ד שאחר תפלת מוסף ביוהכ"פ היה מכריז שילכו לבתיהם להאכיל התינוקות. וכן היה לו תלמידים הרבה כעירובין פ"א ה"ז תני ר' שיין קומי ר' אחא קם ר' יושוע דרומאי עם תלמידי דר' אחא, והאמת כן כי כל גדולי דור הרביעי אע"פ שלא היו תלמידיו, קבלו ממנו כר' יונה ור' יוסי, כברכות פ"ב סה"ד שאמר ר' יונה בשמו, ובשבת פ"ו ה"ט ר' יונה ור' יוסי סלקו למבקריה לר' אחא דהוה תשיש, וב"ב פ"ב רה"ג כשכעס ר' אחא על ר' אבדומי אחוי דר' יוסי על ר' יוסי לפייסו, ובשביעית פ"ו ה"א אמר ר' יוסי שאלית לר' אחא, וברכות פ"א ה"ב, פ"ג הס"ג ר' יוסי ור' אחא הוה יתבין וכו', ובתרומות פ"ב ה"ד ר' יונה ור' יוסי אמרין - א"ל ר' אחא כן ר' אילא רבכון הוה אמר, ובתרומות פ"ב ה"ג, שבת פ"ג ה"א, עירובין רפ"א ב. מחלוקת ר' יוסי ור' אחא, ובשבת פ"יד ה"ד ר' יונה הוה ליה צמרומין אייתון ליה מן זכרותה דדורי ושתי, ר' אחא לא שתי.

ר' בנימין בר גידל היה כמו חבירו כמע"ש פ"ה ה"ג, יבמות רפ"א-ב..

האומרים בשמו

ר' אבא אבוה דר' אבא בר מרי בשמו ברכות פ"ט ה"ג, וצ"ל כבפאה פ"א ה"א ג: אבוה דר' אבא מרי.

ר' אבין בשמו תנחומא וירא-ט, תולדות-כד.