עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/153

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההחמיו מצינו שהיה ר' תחליפא כברכות פ"א ה"א-ו.

ופטירתו נזכר ע"ז פ"ג ה"א כד דמך ר' אחא איתחזי כוכביי באמצע היום.

ועליו נוכל לומר שהוא אחד מראשי מייסדי הש"ס ירושלמי כי הוא נזכר כמה מאות פעמים בירושלמי.


אחא אחיו דאבא אבוה דר' ירמיה

נזכר שבת נו: שאמר רב אין לך גדול בבעלי תשובה - בדורנו ומנו אבא אבוה דר' ירמיה בר אבא ואמרי לה אחא אחוה דאבא אבוה דר"י בר אבא דאמר מר אבא ואחא אחי הוו.


רב אחא אחוה דמר אחאי

נזכר שבת קיא: לגרסת כל הדפוסים הישנים וכן היתה הגרסא לפני היוחסין, וגרסא שלנו בעי רב אחדבוי אחוי דמר אחא או דמן אחא.


ר' אחא אחוי דר' יוסי מברקתיה

היה לפני ר' יעקב בר אחא כן מובא ביוחסין, ובסה"ד כתב לא מצאתי זכרו, והשערת הגאון בעל נחל עדן דכונת היוחסין להירושלמי ב"ב פ"ב ה"ב וגרסתו היה סליק ר' יוסי "מברקתיה" וסבר שהוא שם של מקום, אבל גרסתינו סליק ר'יוסי מבקרתיה היינו דר' יוסי בא לבקר את אחיו שהיה חולה כדמובא שם.


רב אחא אריכא

דהוה רב אחא בר פפא.

נראה שהיה בבלי וקיבל מר"ה כמנחות לה: רב אחא אריכא אר"ה, וברכות לג. תני ר' אחא אריכא קמיה דרב חיננא ובדק"ס גורס קמיה דר"ה, וכן הוא בכל כ"י וזה היה גרסת היוחסין (ובסה"ד כתב לא מצאתי), ועלה אח"כ לא"י וקיבל מכל גדולי תלמידי דר' יוחנן כשבת קיא. רמי ליה רב אחא אריכא דהוא רב אחא בר פפא לר' אבהו, ושם קיג. אותיב לר' אבא, ומע"ש ספ"ה בעי קומי ר"ז, ובר"ה פ"ד ה"ח אמר קומי ר"ז, וביבמות פ"ח ה"ב ר' אחא בר פפי קומי ר"ז, נראה שהוא ר"א בר פפא, ובכתובות פ"ו ה"ג בעי קומי ר' אימי, ובנדרים פ"י ה"י סליק למישרי נדרא דר' אימי.

וב"ק פ. אמר משום ר' חנינא בר פפא, או משום ר' אבא בר פפא, או שר' חייא בר פפא אמר בשמו.

ובסנהדרין פ"ד נזכר ג' פעמים ושם לד: נתנו סימן להלכותיו "משפט, מענה, מטה" היינו שם לד: דיני ממונות דנין ביום מה"מ א"ר אחא (כצ"ל ובגמרא א"ר אבא), ושם לו. בדין לא תענה, ושם לו: בדין לא תטה.

וכן נזכר שבועות פ"א ה"ד, ובש"השר פ"ח פסוק ו' ר' אחא בר אבין בר בנימין בשם ר' אחא בריה דרב פפי.


רב אחא בר אבא

בדבר האמורא הזה באה ערבוביא גדולה מה שלא מצינו כן בשום אמורא אחר, כי בשבת קיג: א"ר אחא בר אבא א"ר יוחנן, ובקידושין פא: שהיה חמיו דרב חסדא, בע"ז יט: אמר בשם רב המנונא, בזבחים ד: הקשה לרבא, במנחות ה: הקשה לרב אשי, במנחות פס. הקשה לרבה, ובחולין מט. יתיב קמיה דרב הונא, ובכתובות מד: מתקיף על דברי ר"ל, האין לך ערבוביא גדולה מזו?

ולאחר עיון גדול נראה בבירור שלא היה אמורא בשם הזה ונבאר אחת לאחת.

בשבת קיג: גרסת הרא"ש ודק"ס א"ר חייא בר אבא אר"י כידוע שהיה תלמידו.

ובקידושין פא: כבר ידוע שרב חנן בר רבא היה חמיו דר"ח ולא רב אחא בר אבא.

ובע"ז יט: צ"ל רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב כדמובא כן בסוכה כא:, ובזבחים ד: צ"ל כמו בדק"ס רב