עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ח', סמג עשין קנו[1]:

ב ב מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

ג ג מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ח':

ד ד מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד':

ה ה מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

ו ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ז':

דף ב עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

ח ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ו סעיף א':

ט ג ד מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ה' והלכה ו:

י ה מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ד', ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו', סמג עשין נח ולאוין שסד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ו:

יא ו מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

דף ג עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"י מהל' נזירות הלכה י"ד:

יג ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ד':

יד ג ד מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

דף ג עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ו', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ז סעיף ח':

טז ג מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ט':

יז ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"א, סמ"ג לאוין רנ:

דף ד עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"א, סמ"ג לאוין רנ:

יט ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה א', סמג שם:

כ ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב', סמ"ג לאוין רנ, וע"ש בכסף משנה:

כא ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג':

כב ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין רמג:

כג ו מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ב:

דף ד עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ג:

כה ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה י"ג, סמ"ג לאוין רמב:

כו ג מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ד סעיף א' וסעיף ב:

כז ד מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה י':

כח ה ו מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה ד', סמג עשין ריא, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ו סעיף א':

כט ז מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה כ"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ג סעיף ז':

ל ח מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ב:

דף ה עמוד א[עריכה]

לא א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ב:

לב ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג לאוין רמג:

לג ג מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ו' והלכה י:


דף ז עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה ב':

לה ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג לאוין רמג:

לו ג ד מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ה':

לז ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"א:

לח ו מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח':

דף ז עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ד':

מ ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח':

מא ג ד מיי' פכ"ה מהל' מכירה הלכה ג', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ד סעיף ב' וסעיף יא:

דף ח עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ח:

מג ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ז:

מד ג מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ה':

מה ד מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ז':

מו ה מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה ט':

דף ח עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"א:

מח ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ח':

מט ג מיי' פי"ד מהל' צרעת הלכה ו':

  1. ^ יש כאן טעות דפוס וככל הנראה צריך לגרוס סמ"ג לאוין רנ -- ויקיעורך