משנה שקלים ד ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק ד · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

המקדיש נכסים והיו בהן דברים ראויין על גבי המזבח, יינות, שמנים ועופות, רבי אלעזר אומר, ימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהן עולות, ושאר נכסים יפלו לבדק הבית.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַמַּקְדִּישׁ נְכָסִים [{{ק{ס"א:}} נְכָסָיו],

וְהָיוּ בָּהֶן דְּבָרִים רְאוּיִין עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ,
יֵינוֹת, שְׁמָנִים יש מוסיפין: וּסְלָתוֹת] וְעוֹפוֹת,
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר:
יִמָּכְרוּ לְצָרְכֵי [נ"א: לִצְרִיכֵי] אוֹתוֹ הַמִּין,
וְיָבִיא בִּדְמֵיהֶן עוֹלוֹת;
וּשְׁאָר נְכָסִים יִפְּלוּ לְבֶדֶק הַבַּיִת:

נוסח הרמב"ם

המקדיש נכסיו -

והיו בהם - דברים ראויים ליקרב על גבי המזבח,
יינות, שמנים,
וסלתות, ועופות,
רבי אליעזר אומר:
ימכרו - לצריכי אותו המין,
ויביא בדמיהן - עולות,
ושאר נכסים - יפלו לבדק הבית.

פירוש הרמב"ם

מה שחייבנו לומר ביינות שמנים וסלתות ועופות שיביא בדמיהם עולות על כל פנים, ואמרנו בבהמות שיפלו דמיהם לבדק הבית, לפי שבהמות יש להם פדיון ויינות שמנים וסלתות ועופות אין להם פדיון, כמו שהוא עיקר בתורת כוהנים, ולפיכך מקריבין דמיהם על גבי המזבח בהכרח.

והלכה כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

יינות שמנים וסלתות - שהן ראוים למנחות ולנסכים:

ועופות - תורים ובני יונה:

ר' אלעזר - גרסינן יד, ולא ר' אליעזר, וטעמא דר"א מפורש בירושלמי, דכתיב (ויקרא כב) לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה, כל מה שהם נודרים ומתנדבים מדברים אשר יקריבו לה' אפילו יינות שמנים וסלתות יהיה לעולה, יכול יקריב בדמיהן עולת העוף, או אם הקדיש עוף יקריבנו עולה, ת"ל (שם) בבקר בכשבים ובעזים, הא אינו מקריב בכל מה שהתנדב אלא עולת בהמה בלבד:

פירוש תוספות יום טוב

יינות שמנים ועופות. ול' הר"ב יינות שמנים וסלתות והכי איתא בגמ' פרק קמא דכריתות דף ו' [*אלא שהר"ב כתב גם כן ועופות וכן] הרמב"ם כתב יינות שמנים סלתות ועופות וכ"כ בפ"ה מהל' ערכין [*ועי' מ"ש במשנה ו' בס"ד]:

רבי אלעזר. ה"ג הר"ב ר' אלעזר בלא יו"ד וכתב בכ"מ שהוא ר"א בן שמוע:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יד) (על הברטנורא) והוא ר"א בן שמוע. כ"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לגבי מזבח יינות שמנים וסלתות ועופות:    כצ"ל ומייתי לה בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנ"א.)

בפי' רעז"ל כל מה שהם נודרים וכו' כתב עליו הר"ס ז"ל נראה מדבריו דלאו דוקא יינות ושמנים ועופות דה"ה בהמה ראויה למזבח ולפי זה ר' אלעזר דהכא ס"ל כר' יהושע דלעיל וכן פי' הראב"ד ז"ל ויפה עשה שלא פסק הלכה כר' אלעזר לפי שכבר פסק כר"ע דס"ל כר' אליעזר אמנם הרמב"ם ז"ל סובר דוקא יינות שמנים ועופות לפי שאין להם פדיון אם נפסלו אבל בהמה שיש לה פדיון פסק כר"ע והכא פסק כר' אלעזר ע"כ:

ר' אלעזר אומר ימכרו לצרכיו אותו המין ויביא בדמיהן עולות:    כתב הראב"ד ז"ל בפי' ת"כ ואע"ג דאמרי' בעלמא שאין לעוף פדיון ה"מ היכא דקדש קדושת הגוף ונסתאב כגון יבש גפה ונקטעה רגלה דפסול משום מחוסרי אבר אבל הכא מעיקרא לא חלה עליה קדושת הגוף דכתי' בבקר ולא בעופות ומ"מ יביא בדמיהן עולות דהא בכלל כל נדריהם לה' לעולה הוו שהרי ראויין הן לבוא בנדר ונדבה ע"כ. וסלת יין ושמן יש להם פדיון ואפי' טהורין עד שלא קדשו בכלי כדאמרינן פ' המנחות והנסכים ולא קשיא ולא מידי הר"ש שיריליו ז"ל: וכך כתב ג"כ בהשגות שם בהלכות ערכין פ"ה סי' ה' ונראה שגורס כאן ר' אלעזר בלתי יוד שכתב שם דר' אלעזר ס"ל כר' יהושע וכן כתוב שם בכסף משנה שהוא ר"א בן שמוע וכמו שכתב ג"כ רעז"ל וז"ל ספר קרבן אהרן בפרשת ויקרא פ' ששי ג"כ ר' אלעזר כר' יהושע ס"ל ומאי דאמר שהעופות ימכרו ולא יקריב הן עצמן עולות משום דכתיב בבקר ולא בעופות ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

יינות שמנים:    דראויין למנחות ונסכים:

ועופות:    תורים ובני יונה:

רבי אלעזר אומר ימכרו לצרכי אותו המין:    למי שנצרך זה או זה:

ויביא בדמיהן עולות:    עולות בהמה, מגזירת הכתוב:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים