משנה מקואות ו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מקואות · פרק ו · משנה ד | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הספוג והדלי שהיו בהן שלשה לוגין מים ונפלו למקוה, לא פסלוהו, שלא אמרו אלא שלשה לוגין שנפלו.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַסְּפוֹג וְהַדְּלִי שֶׁהָיוּ בָהֶן שְׁלשָׁה לֻגִּין מַיִם וְנָפְלוּ לַמִּקְוֶה, לֹא פְסָלוּהוּ, שֶׁלֹּא אָמְרוּ אֶלָּא שְׁלשָׁה לֻגִּין שֶׁנָּפְלוּ.

נוסח הרמב"ם


פירוש הרמב"ם

ספוג. הוא ספוג הים והוא אשר ישאר המים שאובין בתוכו ולא יתערבו במי המקוה וזה אפשר בצרות פי הכלי ולזה אמר שלא אמרו אלא שלשה לוגין שנפלו רצה לומר שיהיו המימות עצמם הנשפכים במקוה:

פירוש רבינו שמשון

הספוג והדלי. כשאין בהן שלשת לוגין בעין אלא א"כ תצטרף עמהן המים הדבוקין בהן וכיון שאין השלשת לוגין בעין לא מיקרי נפלו ולא גזור רבנן וכשר להקוות עליו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שהיו בהן שלשה לוגין מים - בלועין ודבוקין בהן ז, אבל אינן נראין בעין, הלכך לא גזרו רבנן דאין זה מקרי נפלו:

פירוש תוספות יום טוב

שהיו בהן ג' לוגין. פי' הר"ב מים בלועים ודבוקין בהן וכו' ולאו דוקא שכל הג' לוגין בלועין ודבוקין בהן. אלא אפי' מקצת מהן נמי. וז"ל הר"ש כשאין בהן ג' לוגין בעין. אא"כ תצטרף עמהן המים הדבוקים בהן. ע"כ. ואתי שפיר נמי. דבדלי אין סברא שיהא נבלע בו ג' לוגין. ולהרמב"ם והרא"ש פי' אחר בדלי. שמפרשים דלי שפיו צר ובו ג' לוגין מים שאובים ונפל למקוה ולא יצאו כל המים שבתוכו אלא נתערבו עם מי המקוה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על הברטנורא) ולאו דוקא כל השלשה לוגין בלועין ודבוקים, אלא אפילו מקצת מהן נמי. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הספוג והדלי:    כשאין בהם שלשה לוגין אלא אם כן תצרף עמהן המים הדבוקים בהן אין פוסלין את המקוה הר"ש ז"ל. ופי' הרא"ש ז"ל דלי שפיו צר ובו שלשה לוגין מים שאובין ונפל למקוה ולא נפלו כל המים שבתוכו אלא נתערבו עם מי המקוה לא פסלוהו שלא אמרו אלא שלשה לוגין שנפלו ונתערבו כולן עם מי המקוה ע"כ והוא פי' הרמב"ם ז"ל. ושם בחבורו הביא כסף משנה פי' רבינו שמשון ז"ל וגם פי' הרא"ש ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

הספוג והדלי שהיו בהן שלשה לוגין מים:    ר"ל שבלועין בהן. ואפי' רק מקצת מהג' לוגין בלוע בהן והשאר בעין עליהן. ולרמב"ם ולרא"ש מיירי אף שהיו השאובין תוך חלל הדלי בעין. אלא שפה הדלי צר וא"א שיצאו כולן. רק נתערבו דרך פה הצר עם מי המקוה. וכן סתם בש"ע [ר"א סט"ז]:

ונפלו למקוה:    חסירה ממ' סאה:

שלא אמרו אלא שלשה לוגין שנפלו:    [עי' פ"ג מ"ג]. אבל הנך מדמובלעים השאובין בהספוג או בכלי. וכ"כ להרמב"ם והרא"ש בכנוסין בכלי שפיו צר. לא נפלו כל הג' לוגין לתוך הכשרים. ומה"ט כל ג' לוגין מים שאובין שהיו בצד מים כשרים ונגעו זה בזה לא נפסלו הכשרים [כלקמן מ"י]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים