משנה כריתות ה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ה · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חתיכה של חלב וחתיכה של קדש, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא חטאת ואשם ודאי.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי, וזה מביא אשם תלוי.

רבי שמעון אומר, שניהם מביאים חטאת ואשם.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאים חטאת ואשם.

נוסח הרמב"ם


פירוש הרמב"ם

חתיכה של קדש וחתיכה של חלב אכל את אחת כו': לא אמר ר"ע כאן כלום לפי שדין זה השוו בו דעתו ודעת חכמים לפי שחכמים חייבו אשם תלוי מחמת החלב לבדו והוא מחייב בזה מחמת החלב ומחמת הקדש לפי שהאשם תלוי אחד והוא צריך על שתי הספקות בשותפות יחד ורבי יוסי הוא מאמר ת"ק שאין מביאין שנים חטאת בשותפות ואשם בשותפות וכן הלכה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חתיכה של חלב וחתיכה של קודש כו' מביא אשם תלוי - אפילו לרבנן דאמרי אין מביאים אשם תלוי על ספק מעילות, הכא מודו דחייב, משום חתיכה של חלב טז:

מביא חטאת ואשם ודאי - על החתיכה של חלב מביא חטאת, ועל בשר של קודש אשם ודאי:

חטאת ואשם - בשותפות. ומתנה, אם אני אכלתי חלב ואתה קודש יהא חלקי באשם מחול לך וחלקך בחטאת מחול לי. ואם אני אכלתי קודש ואתה חלב יהא חלקי בחטאת מחול לך וחלקך באשם מחול לי:

אין שנים מביאים חטאת ואשם - בשותפות, אלא זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי. והיינו תנא קמא. והא קמשמע לן דתנא קמא הוא ר' יוסי והלכה כמותו:

פירוש תוספות יום טוב

מביא אשם תלוי כו'. כתב הר"ב אפי' לרבנן דאמרי אין מביאין אשם תלוי. הכא מודו דחייב. משום חתיכה של חלב ור"ע מחייב בזה. מחמת החלב ומחמת הקדש [אחת] לפי שאשם תלוי אחד הוא צריך [להביא] על ב' הספקות יחד. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טז) (על הברטנורא) ור"ע [נמי] מחייב בזה. מחמת החלב ומחמת הקדש אחת. לפי שאשם תלוי אחד הוא צריך להביא על שתי הספקות יחד. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

חתיכה של חלב וחתיכה של קדש וכו':    עד סוף סי' ז' ביד ספ"ט דהל' שגגות:

מביא אשם תלוי:    ולר"ע אין צריך להביא שנים אחד להגן עליו על ספק חלב ואחד על ספק מעילה כיון דאין ידיעה ביניהם אע"פ ששתי מיני עבירות הן אשם תלוי אחד מגין על שניהם תוספי הרא"ש ז"ל. אבל רש"י ז"ל פירש מביא אשם תלוי משום ספק חלב ובהא לא פליג ר"ע לחיוביה שני אשמות תלויין לפי שאין כאן אלא עבירה אחת ספק חלב ספק קדש ע"כ. בפירוש ר"ע ז"ל ואפילו לרבנן דאמרי וכו'. אמר המלקט הרגמ"ה ז"ל פירש וסתמא דהכא ר"ע היא דבין בספק חלב ובין בספק מעילה מחייב אשם תלוי ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

חתיכה של חלב וחתיכה של קדש:    שומן המותר של קודש:

מביא אשם תלוי:    אפילו למאי דקיי"ל דאין אשם תלוי במעילות, הכא חייב משום ספק חלב. [אב"י ואפי' לר' יהושע דס"ל [לעיל פ"ד מ"ב] דאף דידע וודאי שחטא, אפ"ה פטור מאשם תלוי. י"ל היא הנותנת מדהחטא הוא ממ"נ לחיוב חטאת, ג"כ הוה ידיעה יותר מהראוי לחיוב אשם תלוי. משא"כ הכא דהספק הוא אם חייב אשם או חטאת. הו"ל כספק חיוב או פטור, להכי חייב] ולר"ע דס"ל יש אשם תלוי במעילות, יוצא הכא באשם א' ממ"נ, אי משום ספק חלב או ספק קודש:

אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי:    חטאת משום חלב, ואשם מעילות משום קודש:

רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת ואשם:    בשותפות ומתנים שמי שאכל החלב יהיה חלק חבירו מחול לו בהחטאת, ומי שאכל הקודש יהי' חלק חבירו מחול לו בהאשם:

רבי יוסי אומר אין שנים מביאים חטאת ואשם:    דלא מהני תנאי אפי' בב' קרבנות:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים