משנה כריתות ה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ה · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חתיכה יד של חולין וחתיכה של חלב, אכל אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא חטאת.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי [ דברי רבי עקיבא ].

רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת אחת.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאים חטאת אחת.

נוסח הרמב"ם


פירוש הרמב"ם

חתיכה של חולין וחתיכה של חלב אכל אחת מהן כו': רבי יוסי בעצמו הוא ת"ק בעצמו והלכה כמותו והענין כולו מבואר ואין צריך פירוש:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חטאת אחת - ומתנה זה עם זה כדפרישנא לעיל:

אין שנים מביאין חטאת אחת - אבל אשם תלוי מייתי כל חד וחד, משום חתיכת החלב טו. והיינו תנא קמא. והא קמשמע לן, דתנא קמא ר' יוסי הוא והלכה כמותו:

פירוש תוספות יום טוב

חתיכה של חולין. כלומר והוא שומן דמיחלף בחלב. וכדקתני בר"פ. והכא משום דלקמן תני קדש תני הכא חולין. והרמב"ם בפרק ח' מהלכות שגגות העתיק חתיכות של שומן כו':

רבי יוסי אומר אין שנים כו'. כתב הר"ב אבל אשם תלוי כו' הכי דייק בגמ' ומייתי נמי ברייתא דבהדיא אמר ר"י הכי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יד) (על המשנה) חתיכה כו'. והוא שומן דמיחלף בחלב. והכא משום דלקמן תני קדש תני הכא חולין:

(טו) (על הברטנורא) גמ' ובברייתא דבהדיא אמר ר"י הכי:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

וזה מביא אשם תלוי:    דלא בעי חתיכה משתי חתיכות. רש"י ז"ל פירש אע"ג דבשעה שאכל השני את החתיכה השניה לא היה שם רק חתיכה אחת והל"ל דשל היתר היא ולא ליחייב קמ"ל דכיון דאיקבע איסורא מעיקרא ה"ל כאילו שתי חתיכות לפניו וחייב גם השני:

דברי ר' עקיבא.:    שלשה מלות אלה יתירות הן כאן בבבא זו דהכא לא מיירי בספק מעילה כלל. וביד פ"ח דהלכות שגגות סימן ט':

רש"א וכו':    בפ"ק דמכלתין דף ז':

תפארת ישראל

יכין

חתיכה של חולין:    ר"ל שומן של היתר:

אכל את השניה מביא חטאת:    אף שאינו יודע על איזה חתיכה נתחייב:

אין שנים מביאים חטאת אחת:    אבל אשם תלוי מביא כל א', דת"ק ר' יוסי היא. והכי קיי"ל [רמב"ם שם]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים