משנה טהרות ח דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה טהרות ח: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב

משנה א[עריכה]

הדר עם עם הארץ בחצר, ושכח כלים בחצר, אפילו חביות מוקפות צמיד פתיל, או תנור מוקף צמיד פתיל, הרי אלו טמאין.

רבי יהודה מטהר בתנור, בזמן שהוא מוקף צמיד פתיל.

רבי יוסי אומר, אף התנור טמא, עד שיעשה לו מחיצה גבוהה עשרה טפחים.

משנה ב[עריכה]

המפקיד כלים אצל עם הארץ, טמאים טמא מת וטמאין מדרס.

אם מכירו שהוא אוכל בתרומה, טהורין מטמא מת, אבל טמאין מדרס.

רבי יוסי אומר, אם מסר לו תיבה מלאה בגדים, בזמן שהיא רוצצת, טמאין מדרס.

אם אינה רוצצת, טמאין מדף, אף על פי שהמפתח ביד הבעלים.

משנה ג[עריכה]

המאבד ביום ומצא ביום, טהור.

ביום ומצא בלילה, בלילה ומצא ביום, ביום ומצא ביום שלאחריו, טמא.

זה הכלל, כל שיעבור עליו הלילה או מקצתו, טמא.

השוטח כלים, ברשות הרבים, טהורין.

וברשות היחיד, טמאין.

ואם היה משמרן, טהורים.

נפלו והלך להביאן, טמאים.

נפל דליו לתוך בורו של עם הארץ והלך להביא במה יעלנו, טמא, מפני שהונח ברשות עם הארץ שעה אחת.

משנה ד[עריכה]

המניח את ביתו פתוח ומצאו פתוח, נעול ומצאו נעול, פתוח ומצאו נעול, טהור.

נעול ומצאו פתוח, רבי מאיר מטמא, וחכמים מטהרין, שהיו גנבים ונמלכו והלכו להן.

משנה ה[עריכה]

אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר להוציא בנו או בתו או בהמתו, הבית טהור, מפני שנכנסה שלא ברשות.

משנה ו[עריכה]

כלל אמרו בטהרות, כל המיוחד לאוכל אדם, טמא, עד שיפסל מאוכל הכלב.

וכל שאינו מיוחד לאוכל אדם, טהור, עד שייחדנו לאדם.

כיצד, גוזל שנפל לגת וחשב עליו להעלותו לנכרי, טמא.

לכלב, טהור.

רבי יוחנן בן נורי מטמא.

חשב עליו חרש, שוטה, וקטן, טהור.

אם העלוהו, טמא, שיש להן מעשה ואין להן מחשבה.

משנה ז[עריכה]

אחורי כלים שנטמאו במשקים, רבי אליעזר אומר, מטמאין את המשקין ואין פוסלין את האוכלין.

רבי יהושע אומר, מטמאין את המשקין ופוסלין את האוכלין.

שמעון אחי עזריה אומר, לא כך ולא כך, אלא משקין שנטמאו באחורי הכלים, מטמאין אחד ופוסלין אחד.

הרי זה אומר, מטמאיך לא טמאוני, ואתה טמאתני.

משנה ח[עריכה]

עריבה שהיא קטפרס, והבצק מלמעלן ומשקה טופח מלמטן, שלש חתיכות בכביצה, אינן מצטרפות.

ושתים, מצטרפות.

רבי יוסי אומר, אף שתים אינן מצטרפות, אלא אם כן היו רוצצות משקה.

ואם היה משקה עומד, אפילו כעין החרדל, מצטרף.

רבי דוסא אומר, אוכל פרוד אינו מצטרף.

משנה ט[עריכה]

מקל שהיא מלאה משקין טמאין, כיון שהשיקה למקוה, טהורה, דברי רבי יהושע.

וחכמים אומרים, עד שיטביל את כולה.

הנצוק והקטפרס ומשקה טופח, אינן חבור לא לטומאה ולא לטהרה.

והאשבורן, חבור לטומאה ולטהרה.

משנה טהרות ח: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב