מצודות על שמואל ב יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפקוד" - מנה אותם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - במלחמה כזאת טוב יותר לשבת אתה בעיר ומשם תעזור לנו בתפלה אל ה' ובעצתך עלינו

"כי עתה" - רצה לומר בהמלחמה אשר אנחנו עתה בה אשר היא בעבור המלוכה אף אם היינו עשרה אלפים פעמים כמונו היום לא יחוש עלינו כשאינך בינינו ולזה מוטב שלא תלך

"אם נוס ננוס וגו'" - רצה לומר הן אם ננוס לא ישימו לב לרדוף אחרינו והן אם ימיתו חצינו לא ישימו לב להתהלל בהנצחון כי הנפילה בידם וההצלה מידם שוה בעיניהם 

מצודת ציון

"נס ננוס" - נברח

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למאות" - מאה מאה לבד 

מצודת ציון

"אל יד" - אל מקום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאט לי וגו'" - רצה לומר למעני בואו עם אבשלום בנחת ולא תעשו לו מאומה רע 

מצודת ציון

"לאט" - ענין נחת כמו (בראשית לג יד)אתנהלה לאטי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביער אפרים" - אף שנחלת אפרים היתה בעבר הירדן המערבי כי אמרו רבותינו ז"ל (בבא קמא פא א) שיהושוע תקן שלא יקפידו השבטים זה על זה מבלי תת לרעות הבהמות בארץ לא לו ובני אפרים רעו את בהמתם בהעיר ההיא ונקרא על שמם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירב היער וגו'" - יותר הכה בהם היער בהכשלם בו מאשר הכו בהם אנשי דוד בחרב

"נפוצת" - היתה מפוזרת על כל הארץ אשר הם עליה 

מצודת ציון

"וירב" - מלשון רבוי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרא" - במקרה נזדמן אבשלום וגו' והיה רוכב על הפרד ובנוסו מפניהם בא עם הפרד תחת ענף האלה ונסתבך בה שער ראשו ונשאר תלוי באויר כי הפרד עבר מתחתיו 

מצודת ציון

"ויקרא" - מלשון מקרה

"שובך" - בסמ"ך והוא ענין ענף כמו (שם כב יג) בסבך בקרניו ויקרא כן על שם שנאחזים ומסובכים זה בזה

"האלה" - שם אילן מה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה ראית" - כאומר מה לי בראיה מדוע לא הרגתו והיה אם כן עלי לתת לך וגו' רצה לומר היה לך לדעת שאם הרגתו היית מקבל ממני מתן 

מצודת ציון

"עשרה כסף" - תרגם יונתן עסר סלעין דכסף

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולו אנכי שוקל וגו'" - אפילו אם אנכי הייתי שוקל וגו' רצה לומר אפילו אם כבר שקלו אל כפי ואפילו אלף כסף לא אשלח ידי וגו'

"שמרו מי" - מי שיבוא לידו שמרו בו לבוא עמו בנחת 

מצודת ציון

"ולו אנכי" - ואם אנכי וכן (שופטים ח יט)לו החייתם אותם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל דבר" - רצה לומר אף הלא שום דבר לא יהיה נעלם מן המלך כי יחקור לדעת מי הרגו וכשיודע לו ידעתי שאתה תעמוד מנגד מבלי הציל אותי מידו

"או עשיתי" - רצה לומר ואף אם הייתי מעלים הדבר לבל יודע הלא אם עשיתי אותה הייתי עושה שקר בנפשי כי המרד בדבר המלך ולשקר בו יחשב לעון נפש 

מצודת ציון

"או עשיתי" - אם עשיתי

"יכחד" - ענין העלמה

"מנגד" - מרחוק

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עודנו חי" - עם שתקע בו שלשת השבטים היה עוד חי תלוי מול לב האלה

"לא כן" - לא טוב ונכון שאבקש עוד לפניך כי ידי רב לי 

מצודת ציון

"כן" - ענין טוב ונכון כמו (שם יב ו) ולא יכין לדבר כן

"אוחילה" - אבקש כמו (מלכים ב ה ג)אחלי אדוני

"שבטים" - שרביטים

"ויתקעם" - ותחבם

"בלב האלה" - באמצעית האלה ועל כי הלב הוא באמצע הגוף הושאל המלה ההיא לכל מצוע וכן (דברים ד יא)עד לב השמים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלי יואב" - כלי זיינו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתקע וגו'" - לסימן אשר יחדלו מלרדוף

"כי חשך יואב" - אבל לא חדלו מעצמם 

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (בראשית כב טז)ולא חשכת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל ישראל" - אשר עם אבשלום 

מצודת ציון

"הפחת" - בור וחפירה

"גל" - תל גדול

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין לי בן" - כי בניו הנזכרים למעלה כבר מתו

"בעבור הזכיר שמי" - אין לי בן לשיזכר שמי על ידו לזאת הציב מצבה וקראה על שמו לזכרון

"לקח" - רצה לומר לקח לעצמו זאת העצה לזכרון שמו ודוגמתו (במדבר טז א) ויקח קרח 

מצודת ציון

"מצבת" - מלשון מצבה רוצה לומר בנין גבוה

"יד אבשלום" - מקום אבשלום

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שפטו ה'" - עשה משפטו לנקום נקמתו מיד אויביו 

מצודת ציון

"ארוצה" - ענין מהירות ההליכה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום אחר" - בעת יזדמן תשועה אחרת

"כי על כן" - כי הבשורה ההיא תהיה על אשר הומת בן המלך ולא תחשב לבשורה טובה

"לא איש בשורה" - לא ראוי לך לבשר בשורה כזאת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ראיתה" - בנצחון המלחמה וממיתת אבשלום

"וישתחו" - בחשבו שעשה עמו חסד לשלחו בבשורה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי מה" - רצה לומר אף אם לא אשמחו במיתת אבשלום מכל מקום בנצחון המלחמה הלא ישמח

"למה זה" - רצה לומר למה תעמול לרוץ אליו הואיל ולכה לא יהיה נמצא מתן בשורה כי אף אם יתן מתן הלא להכושי יתננה כי כבר רץ הוא ויבוא אליו ראשון 

מצודת ציון

"ויהי מה" - רצה לומר יהיה מה שיהיה ודוגמתו (איוב יג יג)ויעבור עלי מה ופירושו יעבור מה שיעבור

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרך הככר" - והוא הדרך היותר קרוב ולזה עבר את הכושי והקדים לבוא

"ויהי מה" - חזר אחימעץ ואמר ואם לא אקבל מתן עם כל זה ארוץ 

מצודת ציון

"הככר" - המישור והוא ככר הירדן

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל החומה" - אשר ממעל להשער

"בין שני השערים" - כי היה להעיר חומה לפנים מחומה והשערים זה מול זה והיה יושב בין השערים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לבדו" - ואין כן דרך הנסים מן המלחמה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר המלך" - כשמוע דבר הצופה

"גם זה מבשר" - הואיל וגם הוא לבדו בא

"אל השוער" - אל שומר השער

"הנה איש" - הנה עוד איש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את מרוצת הראשון" - רצה לומר הנהגת מרוצתו שהוא כמנהג מרוצת אחימעץ ובודאי הוא הוא

"איש טוב זה וגו'" - כי איש טוב נוטה טבעו לחשוק לבשר טוב

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נשאו וגו'" - למרוד במלך

"אשר סגר" - ביד יואב ואנשיו 

מצודת ציון

"סגר" - מסר כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשלוח את וגו'" - הוא הפוך וכאלו יאמר לשלוח יואב את עבד המלך

"שלום" - כמו השלום ובלשון שאלה אמר

"ראיתי ההמון הגדול" - ראיתי כי נתקבצו כל העם הרב שיואב ישלח את עבד המלך והוא הכושי וגם לשלוח אותי ולזה מהרתי אני לרוץ להקדימו ולבשר ולא נמסר לי כל פרטי הדברים ולא ידעתי מה נעשה בבנך אבל הכושי יודע הוא וכחש לו לפי שלא רצה לבשרו הרעה 

מצודת ציון

"ההמון" - העם הרב

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התיצב כה" - עד בוא הכושי ונשמע מה בפיו 

מצודת ציון

"סוב" - מלשון סבוב והפנה

"כה" - הנה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיו כנער וגו'" - רצה לומר הלואי כל אויביך והקמים עליך יהיו כנער שימותו כמוהו