מצודות על שמואל ב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אנה" - לאיזה מקום כמו (דברים א כח)אנה אנחנו עולים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערי חברון" - בהערים הסמוכים לחברון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנשי וגו' אשר קברו" - הוא הפוך וכמו אשר אנשי יבש גלעד קברו את שאול

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הטובה הזאת" - גמול הטובה הזאת 

מצודת ציון

"ואמת" - ענינו כמו חסד וכן (לקמן טו כ) והשב וגו' חסד ואמת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אותי משחו" - כאומר לא נופל אנכי ממנו ואהיה גם אני לכם לעזר

"כי מת אדניכם שאול" - שהיה לכם מאז לעזר ללחום בעבורכם

"תחזקנה ידיכם" - רצה לומר התחזקו בעצמכם והיו לבני חיל ללחום מלחמתכם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעבירהו מחנים" - שם היה מקום מוכשר להמליכו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ישראל כלה" - רצה לומר בתחילה המליכו על אלו המקומות שזכר אחת לאחת עד שבאחרונה המליכו על כל ישראל זולת יהודה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ישראל" - רצה לומר על כל ישראל ומלך על כולם שתי שנים וחמשת השנים וששת החדשים הקודמים לא מלך עדיין על כל ישראל כי אם על המקומות שזכר למעלה ועוד אחת לאחת על מה מהמקומות וכל ימי משך מלכותו היה כחשבון שמלך דוד בחברון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפגשום" - פגעו אלו באלו סמוך לברכת גבעון 

מצודת ציון

"ויפגשום" - פגעו אלה באלה

"ברכת" - הוא מקום הבנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים וכן (ישעיהו לו ב)הברכה העליונה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישחקו לפנינו" - רצה לומר יתגרו מלחמה אלה באלה דרך שחוק לראות מי מהם יותר מלומד מלחמה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעברו" - את ברכת המים כי היו אלה מזה ואלה מזה

"לבנימן" - מבני בנימן עבדי איש בושת

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רעהו" - הבא ללחום למולו

"וחרבו" - להכהו נפש

"ויפלו יחדיו" - כי הרגו זה את זה 

מצודת ציון

"ויחזיקו" - אחזו בכח

"חלקת הצורים" - רוצה לומר מישור שנלחמו בה בחדודי חרב כי חלקת הוא ענין מישור כמו (בראשית לג יט)חלקת השדה והצורים הוא ענין חדוד כמו (תהלים פט מד)אף תשיב צור חרבו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי המלחמה קשה" - עם כי מתחילה קמו מתי מספר להלחם דרך שחוק סוף הדבר היה אשר נלחמו כולם בחזקה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הצבים" - מלשון צבי בלשון רבים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא נטה" - לא נטה מאחרי אבנר ללכת וגו'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נטה לך" - כי הרודף אחרי מי ושב מאחריו הנה לקלון יחשב ולזה אמר לו אבנר אם מפני הכבוד לא תרצה לשוב מאחרי עשה זאת נטה על ימינך וגו' להיות נראה שלא אחרי רדפת כי אם אחר נער אחר ואחוז באמת אחד מן הנערים ולא תכנו נפש כי אם קח חליצתו ויחשבו הכל כי אחריו רדפת והשגתו 

מצודת ציון

"חלצתו" - כן יקרא המלבוש וכן (שופטים יד יט)ויקח את חליצותם

"ולא אבה" - ולא רצה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארצה" - שתפול מת בארץ

"ואיך אשא פני" - להסתכל בו כי הלא אבוש מפניו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמודו" - עמדו מתבהלים וחדלו מלרדוף

"מאחריו" - כי חלפה גופו מעבר אל עבר

"כל הבא" - מאנשי דוד

"באחרי החנית" - בהברזל המחודד אשר בו העשוי לתקוע בארץ

"אל החומש" - אל צלע החמישית שהוא על הלב ורבותינו ז"ל אמרו (סנהדרין מט א) מול מקום שכבד ומרה תלוין בו 

מצודת ציון

"תחתיו" - במקומו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרך" - רדפו דרך מדבר גבעון ובאו לגבעת אמה

"וירדפו" - אבל יואב ואבישי רדפו עוד 

מצודת ציון

"באה" - שקעה כמו (בראשית כח יא) כי בא השמש

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי אבנר" - להצילו מיואב ואבישי 

מצודת ציון

"לאגודה אחת" - רוצה לומר לקבוצה אחת כמו (עמוס ט ו)ואגודתו על ארץ יסדה

"גבעה" - הר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא ידעתה" - והלא תשכיל לדעת שמרה תהיה באחרונה שאמות אני או אתה

"הלנצח" - וכי לעולם תהרוג החרב מאתנו איש לאחיו 

מצודת ציון

"הלנצח" - הלעולם

"ועד מתי" - עד איזה זמן

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לולא דברת" - אם לא דברת מתחילה יקומו הנערים וגו'

"כי אז מהבוקר" - מעת פגשנו היינו נפרדים אלה מאלה כל אחד לדרכו כי לא היה מאז דעתי להלחם עמך 

מצודת ציון

"לולא" - אם לא

"נעלה" - ענין סלוק כמו (במדבר ט כא)ונעלה הענן

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתקע" - לרמז שיעמדו ולא ירדפו עוד ושמעו אליו ולא יספו עוד להלחם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל הלילה" - כי פחד מיואב שלא יפול עליו פתאום 

מצודת ציון

"בערבה" - במישור

"הבתרון" - שם מחוז

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשהאל" - לפי שהיה חשוב מכולם לא כללו עמהם 

מצודת ציון

"ויפקדו" - נחסרו כמו (שם לא מט) ולא נפקד ממנו איש

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבנימין" - וחוזר ומפרש ובמי מבנימין באנשי אבנר 

מצודת ציון

"מתו" - כמו ומתו ומוסב על הכו וגו' לומר הכו מבנימין וגו' ומתו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאור" - כשבאו אל חברון האיר להם הבוקר

"וילכו כל הלילה" - כי גם הוא פחד מאבנר פן יהרגהו להסיר מעליו הפחד שלא יגאל דם אחיו 

מצודת ציון

"בית לחם" - בבית לחם

"ויאור" - מלשון אור