מצודות על ישעיהו מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחמו נחמו" - אלהיכם יאמר אל הנביאים נחמו את עמי וכפל המלה יורה על החזוק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישרו בערבה" - עשו בערבה דרך ישרה לאלהינו כי הוא ילך לפניהם

"קול קורא" - כאלו קול מכריז ואומר פנו במדבר דרך ה' להשיב בו בני הגולה 

מצודת ציון

"פנו" - ענין הסרת המכשול וכן ואנכי פניתי הבית (בראשית כד)

"ישרו" - מלשון ישר ושוה

"בערבה" - ענינו כמו מדבר

"מסלה" - דרך כבושה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העקוב" - דרך המעוות יהיה מישור

"והרכסים" - מקומות הגבוהות יהיו בקעה

"כל גיא" - כל עמק ירומם וכל ההרים ישפלו להיות הדרך ישר ושוה 

מצודת ציון

"גיא" - עמק

"העקוב" - ענין עקום ועוות כמו עקוב הלב (ירמיהו יז)

"למישור" - מלשון ישר ושוה

"והרכסים" - ענין גבהות וכן מרכסי איש (תהלים לא)ופירוש מגאות האיש ומגבהותו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונגלה" - אז יגלה כבוד ה' וכולם יראו כי פי ה' דבר הנחמות האלו הואיל ונתקיימו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל חסדו" - ר"ל ואף אם מי מהם עשה חסד מה לא יחשב למאומה ויהיה כציץ השדה הכמוש מהר כי מאד הרעו לישראל והכריע הכף

"ואמר" - כאלו הנביא שואל מה אקרא וקול הנבואה משיבו קרא לאמר כל הבשר חציר ר"ל כל העמים שיבואו עם גוג על ירושלים למלחמה יבולו ויכמשו כחציר

"קול אומר קרא" - קול נבואה אומר להנביא קרא והכרז ברבים 

מצודת ציון

"חציר" - כחציר

"כציץ" - כפרח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכן" - באמת העם שעם גוג יהיה כחציר וכפל הדבר להחזיק

"כי רוח וגו'" - ר"ל בהפחת רוח יאבדו

"יבש חציר" - לזה יתייבשו כחציר ויבולו כציץ 

מצודת ציון

"נבל" - ענין כמישה כמו ועלהו לא יבול (תהלים א)

"נשבה" - ענין הפחה כמו ישב רוחו (שם קמז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבש חציר" - העם הזה יתייבש כחציר ויכמוש כציץ וכולם יאבדו ודבר ה' שהבטיח על ידי הנביאים יתקיים לעולם ולא יוכלו לבטל דבריו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה אלהיכם" - בא המקום לגאול אתכם

"מבשרת ציון" - עדת הנביאים המבשרים הגאולה לציון

"אל תיראו" - להרים קול בחושבך פן תמצא מכחש ומשקר

"על הר גבוה" - להשמיע הקול למרחוק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שכרו אתו" - שכר המעשה מזומנת עמו לשלם לכ"א כגמולו

"ופעולתו" - שכר הפעולה מזומנת לפניו והוא כפל ענין במ"ש

"וזרועו משלה לו" - ר"ל לא יהיה צריך לעזרת זולתו

"בחזק" - בכח ובגבורה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כרועה" - כמו הרועה המרעה עדרו בנחת ומקבץ הטלאים בזרועו לא במקל ונושאם בחיקו הקטנות שבהם מנהל בנחת כן יוליכם המקום בנחת בשובם מהגולה 

מצודת ציון

"יקבץ" - יאסף

"עלות" - קטנות והוא מלשון עולל ויונק

"ינהל" - ענין הנהגה בנחת וכן אתנהלה לאטי (בראשית לג)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי מדד" - ר"ל מי כמוהו היודע עומק המים כאלו מדד באגרופו ויודע רוחב השמים כאלו תכן מדתו בזרת ויודע מדת עפר הארץ כאלו מדדם בשליש ויודע משקל ההרים כאלו שקלם בפלס ומאזנים וכאומר היודע כל אלה יוכל הוא לעשות את זאת 

מצודת ציון

"בשעלו" - באגרופו וכן בשעלי שעורים (יחזקאל יג)

"בזרת" - שם מדה חצי אמה וכן זרת ארכו (שמות כז)

"תכן" - מלשון הכנה

"וכל" - ענין מדידה כי וימודו בעומר (שם יז) ת"א וכלו

"בשליש" - שם מדה גדולה וכן ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ')

"בפלס" - כן נקרא מטה המשקל המסומן לדעת משקל הדבר הנשקל וכן פלס ומאזני משפט (משלי יז)

"במאזנים" - הוא כף המשקל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיש" - מוסב על מלת מי לומר מי הוא האיש אשר המקום יודיענו עצתו

"מי תכן" - מי הכין רצונו של מקום ר"ל מי הטה רצון המקום אחר דעתו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את מי" - עם מי נתייעץ ומי השכילו בינה ומי למדו ללכת בדרך משפט ומי למדו דעת ומי הודיעו דרך תבונות וכפל הדבר העמים הרבה לתפארת המליצה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן איים" - איי הים ישליך כאבק דק וכאומר ואם כן הוא איך יעמדו למולו למחות בידו מלהוציא את ישראל מתוכם

"וכשחק מאזנים נחשבו" - בעיני המקום חשובים הם כאבק הנשחק מעפוש מאזני נחושת אשר יוצאים ממנה בנפיחה קלה

"הן גוים" - גבורת העכו"ם נחשב למולו כטפה המרה הנוטף משולי הדלי שהוא דבר מועט מול מימי הדלי 

מצודת ציון

"כמר מדלי" - הכלי ששואבים בו מים נקרא דלי וכן ותבאנה ותדלנה (שמות ב)ור"ל שאיבה עם הדלי והטפה הנופלת מאחורי הדלי היא מרה בעבור עפוש הדלי מאחוריו

"וכשחק" - מלשון שחיקה וטחינה כמו ושחקת ממנה הדק (שם ל)

"כדק" - כאבק דק

"יטול" - ישליך וכן ויטילו את הכלים (יונה א)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבנון" - לפי רוב גדלו אין די בעצי יער הלבנון להבעיר בהם האש על מזבחו ואין די בחיות הלבנון להקריבם עולות לפניו 

מצודת ציון

"ולבנון" - שם יער בא"י

"בער" - מלשון הבערה ומוקד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחשבו לו" - למולו נחשבים כאלו המה מאפס ותוהו

"כאין" - כלא דבר 

מצודת ציון

"מאפס" - דבר שאין בו ממש

"ותוהו" - ענין ריקות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל מי" - אל מי מהדברים תדמו את המקום ומהו הדמיון אשר תשוו לו וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"דמות" - מלשון דמיון

"תערכו" - מלשון ערך ושווי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הפסל" - וכי תדמו לו את הפסל אשר האומן התיכו ממתכת והצורף ירדד עליו את הזהב ממעל והצורף יעשה בו שלשלאות כסף למושכו בהם כי ממקומו לא ימיש 

מצודת ציון

"הפסל" - כן נקרא הצורה הנעבדת

"נסך" - ענין התכה וכן אלהי מסכה (שמות לד)

"חרש" - אומן

"ירקענו" - ענין שטיחה ורדוד כמו כסף מרוקע (ירמיהו י)

"ורתקות" - שלשלאות כמו עשה הרתוק (יחזקאל ז)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המסכן" - העני מלהפריש מכספו על הפסל כמו העשירים הנה יבחר מבין העצים עץ חזק אשר לא ירקב ויבקש לו חרש חכם להכין לו ממנו פסל חזק שלא ימוט ר"ל שלא יתפרדו חלקיו זה מזה וכאומר אם מהצורך לחזקו לבל יתפרדו חלקיו איך ידמה לעליון 

מצודת ציון

"המסכן" - העני והדל כמו טוב ילד מסכן (קהלת ד)

"תרומה" - הפרשה

"ימוט" - מלשון נטיה וקלקול

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא הבינותם וגו'" - הלא תוכלו להבין יסודות הארץ מה המה וכאומר הלא אין לה יסוד כי השמים מקיף אותה מסביב ועל מה עומדת אם לא בגזירת המקום

"הלא הוגד" - מן הקבלה איש מפי איש המקובל אצלו מראש ר"ל מימים קדמונים

"הלא תשמעו" - מן המורה והמלמד אשר חקר מדעתו

"הלא תדעו" - משקול הדעת תוכלו לדעת מי הוא אדון העולם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימתחם" - פרשם כאוהל להיות מוכן לשבת תחתיו

"הנוטה" - הלא הוא הנוטה את השמים כאדם הנוטה קרום כל שהוא

"היושב וגו'" - הלא הוא יושב על השמים המסבבים את הארץ ויושבי הארץ המה בעיניו כחגבים ואחז במשל מדרך האדם היושב ממעל שכל מה שמתחת לו נדמה בעיניו לקטן 

מצודת ציון

"חוג הארץ" - כן יקראו השמים והוא מושאל מעגול הנעשה במחוגה שמעמידים אחד מרגלי המחוגה במקום אחד ובהשני מקיף מסביב ומקום מעמד הרגל נקרא נקודה האמצעית והסובב נקרא חוג וכן השמים מקיפים הארץ והם לה לחוג

"כדוק" - ענין קרום כמו או גבן או דק (ויקרא כא)

"וימתחם" - ענין משיכה ופרישה ובדרז"ל המותח זמורה מאילן לאילן (כלאים פ"ו) ומענין זה אמתחת בנימין (בראשית מד)לפי שהוא נמתח בעת שממלאין אותו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כתוהו עשה" - עושה אותם להיות כדבר תוהו

"הנותן" - הוא הנותן רוזנים להיות כאלו אינם 

מצודת ציון

"רוזנים" - שרים כמו ורוזנים נוסדו יחד (תהלים ב)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם נשף" - ואפילו בנפיחה בעלמא יבושו יאבדו ורוח סערה תשאם ממקומם כקש הנישא ברוח

"אף בל שורש וגו'" - לכשיעקרו לא ישריש אפי' הגזע בארץ שיהא מחליף ר"ל לא יחזרו לקדמותם

"אף בל נטעו" - והרי הם אפי' כאלו לא נטעו מעולם ואפילו כאלו לא נזרעו מעולם שהוא פחות מנטיעה 

מצודת ציון

"גזעם" - שרשם וכן מגזע ישי (לעיל יא)

"נשף" - ענין הפחה כמו נשפת ברוחך (שמות טו)

"כקש" - תבן

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יאמר קדוש" - ר"ל האל הקדוש יאמר אל מי וגו'

"ואל מי תדמיוני" - ר"ל הואיל וכל אלה בי א"כ אל מי תדמיוני להיות שוה לי באמת 

מצודת ציון

"תדמיוני" - מלשון דמיון

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי ברא אלה" - הכוכבים והמזלות הנראים במרום ומי הוא המוציא בכל יום צבא מרום במספר אחד

"לכלם" - לכל כוכב קרא בשם הנאה והראוי לו וכאומר הלא ה' עושה כל אלה

"מרוב אונים" - בעבור רוב האון ואמצות הכח שיש לו לכן לא נעדר אחד מהם כל ימי עולם כי מתחלה עשאן שיהיו קיימין לעולם 

מצודת ציון

"אונים" - ענין כח כמו ואונו בשרירי בטנו (איוב מ)

"ואמיץ" - ענין חוזק

"איש" - ר"ל אחד מהם

"נעדר" - ענין חסרון כמו אחת מהנה לא נעדרה (לעיל לד)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נסתרה דרכי" - העלים עיניו מכל מה שעבדנוהו והעביר מלפניו משפט הגמול כי לא שלם לנו הטוב כפי הגמול

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין חקר לתבונתו" - ר"ל ומה שמאחר לשלם הגמול הוא על כי אין חקר לתבונתו כי באמת בתבונה יעשה את זאת ואנחנו לא נדע

"אלהי עולם ה'" - ר"ל ואת זה תשכיל אשר ה' הוא אלהים עד עולם והוא ברא כל הארץ מהקצה אל הקצה ובכל ידו משלה ולא ייעף ולא ייגע וכחו שוה בכל זמן א"כ יכול הוא לשלם גמול בכל זמן ובכל מקום

"הלא ידעת" - הלא תוכל להשכיל מדעתך אם לא שמעת ממלמד ומורה 

מצודת ציון

"ייעף ייגע" - פתרון אחד להם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נותן ליעף כח" - יבוא הזמן שיתן כח לישראל היעף בגולה

"ולאין אונים וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"עצמה" - ענין חוזק כמו ועוצם כחו (דנייאל ח)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובחורים וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ויעפו" - ואז הבבליים שמוסיפים כח כנערים יעפו ויגעו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירוצו" - בשובם לארצם ירוצו ולא ייגעו וילכו בדרך ולא ייעפו

"יעלו אבר" - יגדלו כנף כנשרים למהר לעוף אל ארצם והוא ענין מליצה

"וקוי ה'" - אבל המקווים לה' יחליפו כח חדש בכל עת 

מצודת ציון

"יחליפו" - ענין התחדשות ותמורה

"אבר" - כנף כמו אבר כיונה (תהלים נה)

"ירוצו" - ענין מהירות ההליכה