מצודות על איוב כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויוסף" - בראותו כי עד כה אין מי יענה לו הוסיף עוד להרים קול בדברי משל ואמר דבריו והמשל הוא בהלו נרו וגו' ורבים כמוהו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יתנני" - מי יתן אותי להיות עתה כמו שהייתי בהחדשים הקודמים כמו הימים אשר שמרני אלוהי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהלו נרו" - כשזרחה אור השפעתו על ראשי וכשהיה חשך בעולם הלכתי אני לאור הנשפע עלי מאת המקום 

מצודת ציון

"בהלו" - ענין הארה וזריחה כמו עד ירח ולא יאהיל (לעיל כה)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר" - מוסב על מי יתנני לומר מי יתן אותי להיות כאשר הייתי בימי קדמותי בעת התאספו כולם אל אהלי להמתיק סוד בדבר מצות אלוה 

מצודת ציון

"חרפי" - קדמותי ובדרז"ל חרפי ואפלי (נדה סה)

"בסוד" - ענין עצה על כי נעשה בסוד או שהעצה למעשה היא כיסוד לבנין

"עלי אהלי" - אל אהלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעוד" - בעת היה עוד שדי עמדי להטיב לי ונערי היו סביבותי לשמש אותי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברחוץ" - בעת רחצו מקומות מהלכי בחמאה והוא מדרך גוזמא והפלגה ולומר כ"כ גדולה השפע עד כי היה החמאה נשפך בארץ ואין מי מאסף כי בוז יבוזו לו מרוב כל

"וצור" - הצור אשר היה עמדי היה יוצק ושופך נחלי שמן והוא משל על מרבית השפע וגודל ההצלחה 

מצודת ציון

"בחמה" - כמו בחמאה והוא שומן החלב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצאתי" - בעת יצאתי אל השער אצל העיר לשבת במושב הזקנים שדרכם לשבת בשער העיר כמ"ש אל זקני העיר השערה (דברים כב)

"ברחוב" - בעת הכנתי מושבי ברחוב העיר 

מצודת ציון

"עלי קרת" - אצל הקריה והעיר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראוני" - כאשר ראו אותי הנערים אז נחבאו לבשתם להתראות לפני

"קמו עמדו" - קמו מפני ונשארו עומדים ולא מלאה לבם לשבת עמדי 

מצודת ציון

"ונחבאו" - הסתירו עצמם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עצרו" - מנעו בדברים ולא השלימו אמריהם בעבור בואי וסתמו פיהם בכפם ולא דברו עוד 

מצודת ציון

"עצרו" - מנעו כמו ועצור במלין (לעיל ד)

"וכף" - כף היד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחבאו" - נסתר קולם ולא היה נשמע וכאלו דבקה לשונם אל חכם לבל יוכלו לדבר 

מצודת ציון

"לחכם" - מלשון חיך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אוזן" - וכל זה בא לי בעבור יושר דרכי כי האוזן אשר שמעה כשרון מפעלי היתה משבחת אותי והעין אשר ראתה מיטב דרכי היתה מעידה על צדקתי 

מצודת ציון

"ותאשרני" - ענין שבח והלול כמו אשרי האיש (תהלים א)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמלט" - כי דרכי היה אשר אמלט בכל עת את העני מצעקתו אשר יצעק מפני נוגשיו ואף את היתום ואף את כל מי שאין לו עוזר שחלפה עזרתו מקושי המזל את כולם הייתי ממלט

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברכת אובד" - באה עלי ברכת האיש האובד בעניו כי חננתיו והוא ברך אותי

"ארנן" - העמדתי ברינה ושמחה כי הטבתי חסדי עמה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדק לבשתי" - מרבה הייתי בצדק עד כי הייתי מעוטף בה

"וילבשני" - הצדק עצמה באה אלי להלביש אותי ר"ל כ"כ הייתי רגיל בצדק עד שבכל עת באו אלי עניים מרודים לחננם כי כן דרך העניים לחלות פני איש מתן

"כמעיל" - כמו המעיל שהוא לבוש העליון וכמו המצנפת הנתונה על הראש ממעל אשר בעבור זה מדרכם להיות זכים ונקיים כן היתה משפטי זכה ונקיה מבלי הטיה מה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עינים וגו'" - ר"ל מי שהיה עור או פסח ולא היה יכול לעשות צרכיו בעבור זה אני הייתי עושה לו והרי הוא כאלו הייתי לו לעינים ורגלים 

מצודת ציון

"לפסח" - חגר ברגליו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אב אנכי" - הייתי לאביונים כאב להושיעם מכף חומסיהם

"וריב וגו'" - כאשר לא ידעתי אמיתת דבר הריב הייתי חוקר לדעתם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשברה" - שברתי שיני העול אשר יאכל בהם את האביונים והוצאתי את הטרף מבין שיניו ר"ל התשתי כחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 

מצודת ציון

"מתלעות" - הוא הפוך מן מלתעות כפירים (שם כח) והם השינים הגסות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואומר" - בעבור יושר דרכי אמרתי כאשר אגוע ואמות אהיה עם קני ר"ל לא תחרב ביתי עד כי אמות אף אמרתי אשר ארבה ימים כמספר חול הים והוא מלשון גוזמא 

מצודת ציון

"קני" - מדורי והוא מושאל מלשון קן צפור (דברים כב)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שרשי פתוח" - שרשי יהיה פתוח אל המים ויהיה רטוב ומלוחלח והטל יתמיד בענפי ר"ל חשבתי שלא תסור הצלחתי 

מצודת ציון

"ילין" - ענין התמדה כמו תלן עיני (לעיל יז)

"בקצירי" - בענפי כמו ועשה קציר (לעיל יד)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבודי" - הכבוד אשר עמדי תתחדש בכל עת

"וקשתי" - החוזק והתוקף אשר בידי היא תחליף את כבודי כי בעבורה יחליפו לי כל העם בכל פעם כבוד חדש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לי שמעו" - כ"כ חזקה ידי עליהם עד אשר שמעו לי לכל אמרי וטרם דברי היו מייחלים ומתאוים שאדבר דברי

"וידמו" - והמה שתקו אל עצתי ולא ערבה לבם להשיב אמרים עליה 

מצודת ציון

"וידמו" - ושתקו כמו וידום אהרן (ויקרא י)

"למו עצתי" - אל עצתי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי דברי" - אחר שדברתי את דברי לא השתדלו לקחת עצה פעם שנית אל הדבר ההוא

"ועלימו" - אמרי פי היה מדובר ביניהם כי יספרום זה לזה על כי למאד יחבבו אמרי 

מצודת ציון

"ישנו" - מלשון שנוי

"תטוף" - ענין הזלה והוא מושאל לדבור וכן אל תטיפו יטיפון (מיכה ב)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחלו" - היו מייחלים ומקוים לשמוע אמרי כאשר יקוו אנשים למטר השמים ולאחר זמן באיחור רב פתחו פיהם לדבר דבריהם כי המתינו עד אשר אדבר אני כל דברי תחילה 

מצודת ציון

"פערו" - פתחו כמו פערו עלי בפיהם (לעיל טז)

"למלקוש" - ענין איחור וכן וכרם רשע ילקשו (לעיל כד) וכן יקרא גשם המאוחר מלקוש

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשחק" - כאשר הייתי משחק אליהם לא האמינו בעצמם שאני שוחק אליהם כי היה הדבר זר להם לגודל חשיבותי

"ואור פני" - ועם כי שחקתי אליהם עם כ"ז לא היו מגרעין ומחסרין זוהר פני להגיס דעתם עמדי להקל בכבודי להכות מאור פני 

מצודת ציון

"יפילון" - ענין גרעון ופחיתות כמו לא נופל אנכי מכם (לעיל יב)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבחר" - אני הייתי בוחר דרכם אשר ילכו בה וישבתי בראש כולם ושכנתי ביניהם במקום המעולה כאשר ישכון המלך בתוך הגדוד

"כאשר אבלים ינחם" - הייתי להם כאיש אשר ינחם את האבלים ר"ל כמו שכולם יתנו לב לשמוע דברי המנחם להסיר מעליהם את היגון כן כולם נתנו לב לשמוע אמרי וחוזר לראשית אמריו לומר בעבור גודל חזקת היד כזה הבאה מיושר לכת ומחיבה יתירה הנה חשבתי שהיא תחליף כבודי לתת לי כבוד חדש בכל פעם