חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק רשות התעופה האזרחית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק רשות התעופה האזרחית מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005


מטרות החוק
חוק זה בא ליעל, להסדיר ולפתח את התעופה האזרחית, באמצעות הקמת רשות מקצועית במשרד התחבורה, שתהא אחראית על עניני התעופה האזרחית, לפי הוראות חוק זה ולפי דיני הטיס.
פרשנות [תיקון: תשע״א]
(א)
בחוק זה –
”דיני הטיס“ – חוק הטיס, התשע״א–2011, חוק רישוי שירותי תעופה, התשכ״ג–1963, וכל חוק אחר הקובע הוראות בעניני תעופה אזרחית ששר התחבורה ממונה על ביצועו, וכן תקנות שהותקנו מכוחם;
”ארגון התעופה הבין־לאומי“, ”האמנה“ ו”כלי טיס ישראלי“ – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע״א–2011;
”הרשות“ – רשות התעופה האזרחית שהוקמה לפי הוראות חוק זה;
”מנהל הרשות“ – מי שמונה להיות מנהל הרשות לפי הוראות סעיף 6;
”השר“ – שר התחבורה.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהיה הפרשנות הנודעת לו בדיני הטיס, לפי הענין, אלא אם כן מהקשר הדברים משתמע אחרת.
הקמת הרשות
מוקמת בזה במשרד התחבורה רשות התעופה האזרחית.
תפקידי הרשות [תיקון: תשע״א]
(א)
תפקידי הרשות הם:
(1)
לקבוע ולהבטיח קיומם של סדרי תעופה פנים ארציים ובין־לאומיים על פי דיני הטיס;
(2)
להעניק רישיונות, היתרים ואישורים בתחום התעופה האזרחית, לפי דיני הטיס, ובכלל זה לאלה:
(א)
כלי טיס וציוד תעופתי;
(ב)
עובדי טיס, מפעילי כלי טיס ומפעילי ציוד תעופתי;
(ג)
שדות תעופה, מנחתים, מיתקני בקרה, עזרי ניווט, אמצעי קשר ונתיבי טיסה;
(ד)
ייצור כלי טיס וחלקיהם;
(ה)
בתי ספר לעובדי טיס ומכוני בדק;
(3)
לפקח על תחום התעופה האזרחית, ובכלל זה על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה בכלי טיס ישראלים ובכלי טיס המצויים במרחב האווירי של ישראל;
(4)
לאסוף ולהפיץ מידע תעופתי בין־לאומי ופנים ארצי והוראות בדבר בטיחות, סדירות ויעילות התעבורה האווירית, לפי דיני הטיס;
(5)
לפעול ליישומם של אמנות והסכמים בין־לאומיים בתחום התעופה האזרחית, שישראל צד להם, וכן ליזום ולקיים קשרים עם גורמים בין־לאומיים הפועלים בתחום האמור;
(6)
ליזום מחקרים בתחום התעופה האזרחית ולרכז מידע ונתונים בתחום האמור;
(7)
לייעץ לשר בכל ענין הנוגע לתפקידי הרשות;
(7א)
להציע ולייעץ לשר לעניין התקנת תקנות לפי דיני הטיס;
(8)
למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי הוראות חוק זה או לפי דיני הטיס.
(ב)
במילוי תפקידיה תפעל הרשות בהתאם להוראות האמנה, ככל שהן ישימות בישראל או לגבי כלי טיס ישראליים, ואולם רשאי מנהל הרשות להודיע לארגון התעופה הבין־לאומי על הוראות בנספחי האמנה שישראל פועלת באופן שונה לגביהן.
תכנית רב שנתית ותכניות שנתיות
(א)
הרשות תגבש ותגיש לאישור השר תכנית רב שנתית ותכניות שנתיות, הנדרשות להשגת מטרות חוק זה, ובכלל זה לפיתוח התעופה האזרחית ותשתיות התעופה בישראל, ובלבד שלענין פיתוח תשתיות התעופה בשדות התעופה המנויים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977, תפעל הרשות בתיאום עם רשות שדות התעופה.
(ב)
הרשות תפעל ליישומן של התכנית הרב שנתית והתכניות השנתיות, כפי שאישר השר.
(ג)
הרשות תגיש לשר, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית השנתית.
מנהל הרשות [תיקון: תשע״א]
(א)
השר, באישור הממשלה, ימנה מנהל לרשות; מנהל הרשות יהיה עובד המדינה שימונה לפי ההסדרים הנהוגים בשירות המדינה לגבי משרות שהמינוי להם מתבצע בהליך של ועדה לאיתור מועמדים.
(ב)
הודעה על מינוי המנהל תפורסם ברשומות.
(ג)
מנהל הרשות אחראי על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה כאמור בחוק זה.
(ד)
במילוי תפקידיו לפי דיני הטיס, יפעל מנהל הרשות בהתאם להוראות האמנה, ככל שהן ישימות בישראל או לגבי כלי טיס ישראליים, ואולם רשאי הוא להודיע לארגון התעופה הבין־לאומי על הוראות בנספחי האמנה שישראל פועלת באופן שונה לגביהן.
עובדי הרשות
(א)
עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959, ואולם מנהל הרשות, יחד עם חשב הרשות, מורשה לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים, בהתאם לכללים שיקבע השר בתיאום עם ועדת שירות המדינה, שמונתה לפי הוראות סעיף 7 לחוק האמור.
(ב)
עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.
אצילת סמכויות [תיקון: תשע״א]
(א)
לשם מילוי תפקידי הרשות, רשאי השר לאצול למנהל הרשות ולעובדי הרשות מסמכויותיו לפי דיני הטיס ולפי סעיפים 6 ו־31(א) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977.
(ב)
מנהל הרשות רשאי לאצול מסמכויותיו לעובדי הרשות.
תקציב הרשות [תיקון: תש״ע]
(א)
תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד במסגרת תקציב משרד התחבורה.
(ב)
לעניין תקציב הרשות, יקראו את סעיפים 9, 11 ו־12 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, כך:
(1)
בסעיף 9, ברישה, במקום ”או עם ממונה אחר על סעיף תקציב, לפי הענין“ יקראו ”ועם מנהל הרשות כהגדרתו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005 (להלן – מנהל הרשות)“;
(2)
בסעיף 11(א), במקום ”השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב“ יקראו ”מנהל הרשות“;
(3)
בסעיף 12(ד), במקום ”השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב“ יקראו ”מנהל הרשות“.
התקשרות בעסקאות
לצורך ביצוע תפקידי הרשות כאמור בחוק זה, מנהל הרשות, יחד עם חשב הרשות, מורשה לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו־5 לחוק נכסי המדינה, התשי״א–1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
הרשות וגורמי הביטחון – קיום הסדרים
במילוי תפקידיה תפעל הרשות על פי ההסדרים והנהלים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה בין מינהל התעופה האזרחית לבין משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל, לרבות לענין שיתוף הפעולה ביניהם הן בימי רגיעה והן בשעת חירום, והכל כל עוד לא קבעו ביניהם הסדרים ונהלים חדשים.
אגרות [תיקון: תשע״א]
(א)
(בוטל).
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 9, כספי האגרות שנגבו לפי דיני הטיס יעמדו לרשות הרשות לצורך מילוי כלל תפקידיה לפי הוראות חוק זה.
דיווח השר
השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על התכנית הרב שנתית והתכניות השנתיות שאישר בהתאם להוראות סעיף 5, ועל פעולותיה של הרשות והיקפן בהתאם להוראות חוק זה, לרבות לענין הפיקוח והאכיפה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״א]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
לא יתקין השר תקנות לפי חוק זה אלא לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה.
הנוסח שולב בחוק הטיס, 1927.
הוראת מעבר
הסמכויות הנתונות ערב תחילתו של חוק זה למנהל מינהל התעופה האזרחית לפי דיני הטיס, מוקנות, החל ביום תחילתו של חוק זה, למנהל הרשות, לשם ביצוע תפקידיו.
תחילה
תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.


התקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשס״ה (31 בינואר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • מאיר שטרית
  שר התחבורה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.