חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 518, 1133, 1398; תשע״ב, 872; תשע״ג, 713; תשע״ה, 1100; תשע״ו, 1340; תשע״ז, 1084; תשפ״ב, 1474, 1648, 3394, 3634.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״א, 437; תשע״ב, 419; תשע״ג, 415; תשע״ד, 497; תשע״ה, 653; תשע״ו, 565, 709; תשע״ז, 544; תשע״ח, 852; תשע״ט, 2944; תש״ף, 622; תשפ״א, 960; תשפ״ב, 1824.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו־23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963 (להלן – חוק הרישוי), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005 (להלן – חוק הרשות), אני מתקין תקנות אלה:


התקנות הותקנו מכח חוק הטיס, 1927 ושומרות על תוקפן לפי סעיף 197 לחוק הטיס, התשע״א–2011.


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ה, תשפ״ב]
(א)
בתקנות אלה –
”בעל כלי טיס“ – לרבות אדם המחזיק בכלי טיס;
”הגדר“ – כל אחד מאלה:
(1)
לגבי עובד טיס – כהגדרתו בתקנות הרישיונות;
(2)
לגבי כלי טיס, גוף כלי טיס או מנוע כלי טיס – דגם או קבוצת דגמים כפי שהוגדר בתעודת סוג של אותו טיפוס, ולרבות כמפורט בתקנה 21(א) וכן דגמים שיחליט עליהם המנהל לפי שיקול דעתו המקצועי על פי מידת השונות במאפיינים הטכניים של כלי הטיס או המכשירים שבהגדר, חלקיהם, אבזריהם, והטכנולוגיה שהם מבוססים עליה או על פי מידת השונות בתחום ואופי פעילותם;
(2א)
לגבי מכון בדק, נוסף על האמור בפסקה (2) –
(א)
”הגדר מנוע“ – כמשמעותו בתקנה 11(א)(2) לתקנות מכוני הבדק, לביצוע פעולות בדק במנוע מטיפוס מסוים, כאשר המנוע אינו מותקן בכלי הטיס;
(ב)
”הגדר אחר“ – הגדר לביצוע פעולות בדק בחלקים של כלי הטיס שאינם גוף כלי הטיס או מנועו, ובכלל זה מדחף, רוטור, מערכות אוויוניקה, רדיו, מכשיר או אבזר כאמור בתקנות 11(א)(3) עד (7) לתקנות מכוני הבדק;
(3)
לגבי מכון הסמכה – כמשמעותו בתקנה 31 לתקנות מכוני ההסמכה;
(4)
לגבי רחפן – כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות כלי רחיפה;
”המנהל“ – מנהל הרשות;
”טיפוס“ (type) – כלי טיס, מנוע או מדחף מייצור מסוים ודגם בסיסי, לרבות כלי טיס, מנוע או מדחף שהוכנסו בו שינויים קלים שאין בהם כדי להשפיע על דרכי הטיפול בו או על תכונות הטיסה שלו;
”כלי טיס“ – (נמחקה);
”כלי רחיפה“ – גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר, מצנח רחף, מצנח רחף עם מנוע עזר, ומצנח ממונע, כהגדרתם בפסקאות (1) עד (5) של ההגדרה ”כלי רחיפה“ בחוק;
”מפקח“ – מי שמונה למפקח לפי סעיף 94 לחוק;
”משקל כלי הטיס“ – המסה המרבית של כלי הטיס המורשית להמראה, לפי ספר הטיסה או מסמך מתאים אחר כמשמעותו בסעיף 63(ב)(3) לחוק;
”סחרן“, ”הפנקס“ ו”תעודת רישום“ – כהגדרתם בתקנות הרישום;
”סימן רישום“ – סימן רישום של כלי טיס שהקצה רשם כלי הטיס לפי תקנות הרישום;
”עובד טיס“ – אדם המחזיק ברישיון שניתן או אושר לפי תקנות הרישיונות;
”פריט“ – כל חומר, חלק, רכיב או תהליך, המיועדים לשימוש תעופתי או ציוד תעופתי;
”קומיוטר“ – אווירון רב־מנועי בעל מנועי טורבו–פרופ, שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 8,626 ק״ג, המורשה להוביל עד 19 נוסעים;
”רחפן“ – אדם המפעיל כלי רחיפה, לצורך הפעלה מסחרית או לצורך הדרכה; לעניין זה, ”הפעלה“ ו”הפעלה מסחרית“ – כהגדרתם בסעיף 85 לחוק;
”רישיון הפעלה“ – רישיון להפעלה מסחרית של כלי טיס, שניתן לפי סעיף 2 לחוק הרישוי;
”הרשות“ – רשות התעופה האזרחית שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;
”שדה תעופה פנים־ארצי“ – שדה תעופה שאינו שדה תעופה בין־לאומי;
”שינוי“ – לעניין כל תעודה או אישור אחר המוצאים לפי תקנות התיעוד;
”תעודת סוג“ – כמשמעה בפרק השני של תקנות התיעוד;
”תעודת רישום לסחרן“ – כמשמעותה בתקנה 26(א) לתקנות הרישום;
”תקנות כלי רחיפה“ – תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע״ה–2015;
”תקנות מכוני הבדק“ – תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע״ג–2011;
”תקנות מכוני ההסמכה“ – תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל״ט–1979;
”תקנות המנחתים“ – תקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה–1975;
”תקנות נציגי המנהל“ – תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ״א–1981.
(ב)
בתקנות אלה תהא למונחים שלא הוגדרו בתקנת משנה (א) המשמעות שניתנה להם בתקנות או בחוק שאליהם מתייחסים הפרקים השני עד השמיני – א׳, לפי העניין.

פרק שני: אגרות לפי תקנות הרישום

אגרת רישום [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי טיס, בעת הגשת בקשה לתעודת רישום, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 25
220
(2)
יותר מ־25 עד 150
330
(3)
יותר מ־150 עד 700
440
(4)
יותר מ־700 עד 2,000
540
(5)
יותר מ־2,000 עד 5,700
650
(6)
יותר מ־5,700 עד 45,000
1,960
(7)
יותר מ־45,000
4,340
אגרת תעודות רישום לסחרן [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 150
3,500
(2)
יותר מ־150 עד 700
5,440
(3)
יותר מ־700 עד 2,000
50,000
(4)
יותר מ־2,000
72,490
(ב)
אגרה כאמור בתקנת משנה (א) בעבור כלי טיס בכמה קטגוריות משקל, תשולם לפי המדרגה הגבוהה ביותר, פעם אחת בשנה בלבד.
אגרת רישום שיעבוד או עיקול בפנקס [תיקון: [הודעות]]
המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 200 ש״ח).
אגרת הקצאת סימני רישום מיוחדים וזמניים [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודת רישום לסחרן, ישלם אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעת הגשת בקשה שהיא אחת מאלה:
(1)
להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה 42 לתקנות הרישום;
(2)
להאריך את תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו לו ולא נקבעו על כלי טיס לשנה נוספת, לפי תקנה 43(ב) לתקנות הרישום;
(3)
לשנות סימני רישום לפי תקנה 44 לתקנות הרישום;
(4)
להקצות סימני רישום זמניים לפי תקנה 45 לתקנות הרישום.
אגרת עיון בפנקס וקבלת העתק מאושר מרישום [תיקון: [הודעות]]
המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 200 ש״ח).

פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

אגרה בעד תעודת כושר טיסה [תיקון: תשע״ב, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש לכלי טיס, למעט לכלי טיס בלתי מאויש, תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
(נמחק)
 
(2)
עד 700
500 (560)
(3)
יותר מ־700 עד 2,000
1,100 (1,220)
(4)
יותר מ־2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר
2,300 (2,560)
(5)
יותר מ־5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר
15,000 (16,700)
(6)
יותר מ־20,000 עד 45,000
26,958 (30,020)
(7)
יותר מ־45,000 עד 100,000
37,740 (42,020)
(8)
יותר מ־100,000 עד 300,000
75,481 (84,050)
(9)
יותר מ־300,000
172,528 (192,100)
(ב)
(בוטלה).
(ג)
המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).
(ד)
המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 200 ש״ח).
אגרה בעד תעודת כושר טיסה מיוחדת [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש לכלי טיס, למעט לכלי טיס בלתי מאויש, תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד או חידושה, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
(נמחק)
 
(2)
עד 700
500 (560)
(3)
יותר מ־700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור
1,100 (1,220)
(4)
יותר מ־2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר
1,500 (1,670)
(5)
יותר מ־5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר
5,000 (5,570)
(6)
יותר מ־20,000 עד 45,000
8,626 (9,600)
(7)
יותר מ־45,000 עד 100,000
21,566 (24,010)
(8)
יותר מ־100,000 עד 300,000
26,958 (30,020)
(9)
יותר מ־300,000
53,915 (60,030)
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.
(ג)
נוסף על האמור בפרטים (1) עד (5) בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס לשימוש ניסיוני שמשקלו אינו עולה על 20,000 ק״ג, ישלם 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם, לגבי כלי טיס שבנה חובב כמשמעותו בתקנה 12(ב) לתקנות הרישום שמשקלו אינו עולה על 700 ק״ג, יוגבל התשלום כאמור ל־10 שעות העבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.
(ו)
המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,666 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,850 ש״ח) בתוספת 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 370 ש״ח) בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
אגרה למתן תעודת סוג או אישור פריט אווירונאוטי [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –
(1)
בעת הגשת הבקשה 2,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 2,230 ש״ח);
(2)
תוספת של 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 370 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
(ב)
היתה הבקשה למתן תעודת סוג לאווירון זעיר או לדאון או לשינויה, תהיה האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת משנה (א)(1) בתוספת תשלום האגרה הקבוע בתקנת משנה (א)(2).
(ג)
המבקש שינוי בתכן הסוג שעל בסיסו ניתנה תעודה מן התעודות המנויות בתקנת משנה (א), ישלם אגרה בסך של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות.
אגרה בעד מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים ואישור ייצור פריט אווירונאוטי [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –
(1)
בעת הגשת הבקשה 2,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 2,230 ש״ח);
(2)
תוספת של 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 370 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
(ב)
היו מיתקני הייצור של המבקש, כולם או חלקם, מחוץ לישראל – תיווסף לאגרה הקבועה בתקנת משנה (א)(1), אגרה בסכום השווה לחמישים אחוזים מהאגרה כאמור.
(ג)
המבקש לשנות את ארגון הייצור או מיתקני הייצור מהאופן שעל בסיסו ניתנה תעודה מן התעודות המנויות בתקנת משנה (א), ישלם אגרה בסך של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות.
[תיקון: תשפ״ב־4]
(פקעה).
אגרה בעד תעודת כושר טיסה לכלי טיס בלתי מאויש [תיקון: תשע״ב, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש תעודת כושר טיסה לכלי טיס בלתי מאויש, תיקונה או חידושה, ישלם בעדה –
(1)
בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 25
440
(2)
יותר מ־25 עד 150
1,960
(3)
יותר מ־150 עד 2,000
9,140
(4)
יותר מ־2,000
20,900
(2)
נוסף על האמור בפסקה (1), המבקש לכלי טיס בלתי מאויש תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני כמשמעותה בתקנה 68(2)(ב) לתקנות התיעוד, או הרשאה מיוחדת לטיסה כמשמעותה בתקנה 68(2)(ג) לתקנות האמורות, ישלם תוספת אגרה בסכום של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מבקש שהגיש בשנה אחת בקשה אחת או יותר לתעודת כושר טיסה לכלי טיס בלתי מאויש מאותו הטיפוס, ישלם את אלה –
(1)
אגרה כמפורט בתקנת משנה (א)(1) פעם אחת בלבד לאותה שנה;
(2)
אגרה כמפורט בתקנת משנה (א)(2), לכל בקשה.
(ג)
המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה לכלי טיס בלתי מאויש ישלם 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות.
אגרת אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס, פרופלור או מנוע כלי טיס [תיקון: תשע״ב, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 150
400 (450)
(2)
יותר מ־150 עד 700
500 (560)
(3)
יותר מ־700 עד 2,000
1,100 (1,220)
(4)
יותר מ־2,000 עד 5,700
1,500 (1,670)
(5)
(נמחק)
 
(6)
יותר מ־5,700 עד 45,000
11,100 (12,360)
(7)
יותר מ 45,000
22,200 (24,720)
(ב)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,110 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,240 ש״ח).
אגרה – אישור כושר אווירי ליצוא פריט [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פריט, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,670 ש״ח) בתוספת 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 370 ש״ח) לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה הפריט המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 10,862 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 12,090 ש״ח).
(ב)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פריט כאמור בתקנת משנה (א), אשר לגביו הוכח להנחת דעת המנהל שיצואו נועד לשחרור כלי טיס ממצב AOG (Aircraft on the ground) ומשך בדיקתו המשוער אינו עולה על שעתיים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור 25% מן האגרה שיש לשלמה בעת הגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), ונוסף על כך בעד הוצאות נסיעה ואש״ל לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
[תיקון: תשפ״ב]

פרק שלישי א׳: אגרות לפי תקנות נציגי המנהל

אגרות לפי תקנות נציגי המנהל [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המבקש תעודת הרשאה כנציג המנהל לפי תקנה 2(2) לתקנות נציגי המנהל, ישלם בעדה, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 4,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
(ב)
המבקש תעודת הרשאה כנציג המנהל לפי תקנה 2(3) לתקנות נציגי המנהל, ישלם בעדה, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
(ג)
המבקש חידוש תעודת הרשאה כנציג המנהל, לפי תקנה 4(א) לתקנות נציגי המנהל, ישלם בעד חידוש התעודה, מדי שנה, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
[תיקון: תשע״ג]

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

אגרת מכון בדק [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש רישיון מכון בדק או המחזיק ברישיון מכון בדק המבקש תוספת הגדר ברישיון, ישלם בעת הגשת הבקשה, בעד כל הגדר מן ההגדרים המבוקשים, אגרה כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
הגדרבשקלים חדשים
(1)
גוף כלי טיס במשקל של עד 700 ק״ג
1,000 (1,110)
(2)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־700 עד 2,000 ק״ג
1,500 (1,670)
(3)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־2,000 עד 5,700 ק״ג
3,000 (3,340)
(4)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־5,700 עד 15,000 ק״ג
5,392 (6,000)
(5)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־15,000 עד 30,000 ק״ג
8,087 (9,000)
(6)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־30,000 ק״ג
10,783 (12,010)
(7)
מנוע טורבינה
2,500 (2,780)
(7א)
מנוע בוכנה
2,350 (מתואם לשנת 2022)
(8)
אחר
2,157 (2,400)
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), המבקש רישיון מכון בדק לכלי טיס מסוג בלון מאויש בלבד שמשקלו עולה על 2,000 ק״ג, או המחזיק ברישיון מכון בדק המבקש תוספת הגדר ברישיון לבלון מאויש בלבד שמשקלו עולה על 2,000 ק״ג, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי פרט (2) בטבלה כאמור בתקנת משנה (א).
(ב)
(בוטלה).
אגרת רישיון מכון הסמכה [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,110 ש״ח), ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,110 ש״ח).
(ב)
(בוטלה).
אגרה שנתית למכון בדק [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרה שנתית כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
הגדרמספר הגדרים מרבי לחידוש באגרה אחתבשקלים חדשים
(1)
גוף כלי טיס במשקל של עד 700 ק״ג
101,500 (1,670)
(2)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־700 עד 2,000 ק״ג
62,000 (2,230)
(3)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־2,000 עד 5,700 ק״ג
67,548 (8,400)
(4)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־5,700 עד 15,000 ק״ג
110,783 (12,010)
(5)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־15,000 עד 30,000 ק״ג
132,349 (36,020)
(6)
גוף כלי טיס במשקל של יותר מ־30,000 ק״ג
153,915 (60,030)
(7)
הגדר [צ״ל: מנוע] טורבינה
66,470 (7,200)
(7א)
מנוע בוכנה
62,350 (מתואם לשנת 2022)
(8)
אחר
12,157 (2,400)
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מחזיק ברישיון מכון בדק לכלי טיס מסוג בלון מאויש בלבד שמשקלו עולה על 2,000 ק״ג, ישלם אחת לשנה, אגרה שנתית לפי פרט (2) בטבלה כאמור בתקנת משנה (א).
(ב)
המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,110 ש״ח) בעד כל הגדר שברישיונו.
(ג)
(בוטלה).
אגרה בעד בקשה לאישור שינוי גדול או תיקון גדול בכלי טיס [תיקון: תשפ״ב]
המבקש אישור שינוי גדול או תיקון גדול בכלי טיס לפי תקנה 34 לתקנות מכוני הבדק, ישלם בעדו את כל אלה:
(1)
בעת הגשת הבקשה – 1,090 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022);
(2)
תוספת אגרה בסך של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשלוש השעות הראשונות.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ה]

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן [תיקון: תשע״ה, תשע״ו, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או רישיון טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 670 ש״ח).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
(ה)
המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:
(1)
רישיון טייס מתלמד – 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 170 ש״ח);
(2)
רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 220 ש״ח);
(3)
רישיון מקפל מצנחים – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 220 ש״ח).
(ו)
המבקש חידוש רישיון מדריך טיס או חידוש רישיון רחפן ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 220 ש״ח).
(ז)
על מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן לפי תקנות משנה (א), (ה) ו־(ו), שצה״ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה האמורות.
אגרת תעודה רפואית [תיקון: תשע״ו, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
(נמחקה).
(ב)
בעל רישיון עובד טיס, או המבקש רישיון כאמור, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין להלן לפי סוג הרישיון:
(1)
רישיון טייס מתלמד – 80 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 80 ש״ח);
(2)
רישיון טייס פרטי – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 210 ש״ח);
(3)
רישיון טייס מסחרי – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 230 ש״ח);
(4)
רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 230 ש״ח);
(5)
רישיון מפקח על תנועה אווירית – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 230 ש״ח);
(6)
רישיון נווט טיס – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022);
(7)
רישיון טכנאי טיס – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022);
(8)
רישיון טייס עם הגדר דאון או עם הגדר בלון מאויש – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
(ג)
בעל רישיון רחפן, או המבקש רישיון כאמור, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2022, 230 ש״ח).
(ד)
הוראות תקנות משנה (ב) ו־(ג) לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששולמה אגרה כאמור בתקנה 18(א).
אגרת הגדר או אישור נוסף [תיקון: תשע״ה, [הודעות]]
עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 220 ש״ח).
אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס או רישיון רחפן [תיקון: תשע״ה, [הודעות], תשפ״ב, תשפ״ב־3]
(א)
עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א׳ בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב׳ או ג׳, לפי העניין כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
טור א׳
סוג רישיון
טור ב׳
בחינה מעשית
טור ג׳
בחינה עיונית
(1)
טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט
1,500 (1,670)200 (220)
(2)
טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר
1,000 (1,110)150 (170)
(3)
טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש
500 (560)100 (110)
(4)
טייס מסחרי עם הגדר אחד
2,157 (2,400)324 (360)
(5)
טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד
3,774 (4,200)432 (480)
(6)
טכנאי טיס
863 (960)432 (480)
(7)
קצין מבצעי אוויר
1,347 (1,500)432 (480)
(8)
מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד
863 (960)432 (480)
(9)
טכנאי לבדק כלי טיס
1,090 (מתואם לשנת 2022)220 (מתואם לשנת 2022)
(10)
מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד
1,000 (1,110)250 (280)
(11)
(בוטל)
  
(12)
מדריך טיס עם הגדר אחד למעט הגדר דאון
3,900250 (280)
(12א)
בחינה עיונית מדריך טיס עם הגדר דאון בלבד
1,090 (מתואם לשנת 2022)270 (מתואם לשנת 2022)
(13)
חידוש רישיון מדריך טיס
1,400 (1,560) 
(14)
רישיון רחפן עם הגדר מסחרי בכלי רחיפה מסוג אחד
2,350 (מתואם לשנת 2015; בשנת 2022, 2,400)350 (מתואם לשנת 2015; בשנת 2022, 360)
(15)
בחינה עיונית רישיון רחפן עם הגדר הדרכה בכלי רחיפה מסוג אחד
3,660 (מתואם לשנת 2022)350 (מתואם לשנת 2022)
(ב)
נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס, מדמה הטיסה או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.
(ג)
על אף האמור בפרטים (13) ו־(14) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס או בעל רישיון רחפן שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד או לצורך חידוש רישיון רחפן, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 700 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 780 ש״ח).
(ד)
עובד טיס הנבחן לצורך קבלת רישיון, כמפורט בטבלה שבתקנת משנה (א), או לצורך חידושו, במסגרת עבודתו, באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או הנשכר לשירות בידי מעסיקו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 20 אחוזים בלבד מן האגרה הנוגעת בדבר, ובלבד שהמנהל הסמיך את עובד הטיס הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת רישיון או חידושו.
(ה)
תקנת משנה (ד) תחול על שוטר הנבחן על ידי בוחן המועסק על ידי משטרת ישראל, בשינויים המחויבים.
(ו)
שולמה אגרה בעד בקשה להיבחן בבחינה מהבחינות המפורטות בתקנה זו, והנבחן מסר לרשות הודעה בכתב על אי־התייצבותו לבחינה עד עשרה ימים טרם המועד האחרון לקיום הבחינה, תוחזר האגרה בסכום ששולם בעד אותה בחינה; המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לבקשת הנבחן, להחזיר את אגרת הבחינה גם אם ניתנה הודעה בפרק זמן קצר יותר מהאמור ואף אם לא ניתנה הודעה כאמור.
אגרת בחינה למתן תוספת הגדר, חידושו או חידוש זכויות על פיו [תיקון: תשע״ב, תשע״ה, [הודעות], תשפ״ב, תשפ״ב־3]
(א)
עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א׳ בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב׳ או ג׳ לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
טור א׳
סוג הגדר
טור ב׳
בחינה מעשית
טור ג׳
בחינה עיונית
(1)
הגדר אווירון (קבוצות א׳, ב׳, ג׳ ו־ד׳) או רוטורקרפט
1,500 (1,670)200 (220)
(2)
הגדר אווירון זעיר
900 (1,000)150 (170)
(3)
הגדר דאון או בלון מאויש
500 (560)100 (110)
(4)
הגדר מכשירים
700 (780)400 (450)
(5)
הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ
700 (780)200 (220)
(6)
הגדר חקלאי
890200 (220)
(7)
הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2
970 (1,080) 
(8)
הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס
1,200 (1,340)400 (450)
(9)
הגדר פיקוח על תנועה אווירית
863 (960)539 (600)
(10)
הגדר מקפל מצנחים
863 (960)432 (480)
(11)
הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית
1,300 (1,450)400 (450)
(12)
(בוטל)
  
(13)
הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2
1,090 (מתואם לשנת 2022)220 (מתואם לשנת 2022)
(14)
הגדר הדרכה ברישיון רחפן עם הגדר מסחרי לגבי כלי רחיפה מאותו הסוג
1,310 (מתואם לשנת 2015; בשנת 2022, 1,340)440 (מתואם לשנת 2015; בשנת 2022, 450)
(15)
הגדר סוג כלי רחיפה נוסף ברישיון רחפן עם הגדר מסחרי
2,350 (מתואם לשנת 2022)440 (מתואם לשנת 2022)
(16)
הגדר סוג כלי רחיפה נוסף ברישיון רחפן עם הגדר הדרכה
3,660 (מתואם לשנת 2022)440 (מתואם לשנת 2022)
(ב)
עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 700 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 780 ש״ח); על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.
(ג)
נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א) ו־(ב) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס, מדמה הטיסה או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.
(ד)
עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר כמפורט בטבלה שבתקנת משנה (א) או לצורך חידושו, או לצורך אישור לפי תקנת משנה (ב) או חידושו, במסגרת עבודתו, באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או הנשכר לשירות בידי מעסיקו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 20% בלבד מן האגרה הנוגעת בדבר, ובלבד שהמנהל הסמיך את עובד הטיס הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור או חידושו.
(ה)
תקנת משנה (ד) תחול על שוטר הנבחן על ידי בוחן המועסק על ידי משטרת ישראל, בשינויים המחויבים.
(ו)
שולמה אגרה בעד בקשה להיבחן בבחינה מהבחינות המפורטות בתקנה זו, והנבחן מסר לרשות הודעה בכתב על אי־התייצבותו לבחינה עד עשרה ימים טרם המועד האחרון לקיום הבחינה, תוחזר האגרה בסכום ששולם בעד אותה בחינה; המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לבקשת הנבחן, להחזיר את אגרת הבחינה גם אם ניתנה הודעה בפרק זמן קצר יותר מהאמור, ואף אם לא ניתנה הודעה כאמור.
אגרה לבחינת מיומנות בשפה האנגלית [תיקון: תש״ע, תש״ע־2, [הודעות]]
עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בשפה האנגלית להוכחת מיומנותו בה לפי תקנה 21ד לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן אגרה של 540 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 600 ש״ח).
עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני [תיקון: תשע״ה, [הודעות], תשפ״ב]
עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני או בתוצאות מבחן מיומנות בשפה האנגלית כאמור בתקנה 21א ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 220 ש״ח).
הוצאות בחינה בחוץ לארץ
המבקש להיבחן מחוץ לישראל לצורך מתן רישיון או אישורו או לצורך מתן הגדר או חידוש הזכויות על פיו, או בעל כלי טיס המבקש לערוך לעובדיו בחינה כאמור, או המבקש להיבחן מחוץ לישראל לצורך קבלה או חידוש של מינוי כבוחן לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות ישלם, נוסף על האגרות הקבועות בתקנות 20 ו־21 הוצאות כאמור בתקנה 37.
אגרת תעודת צוות אויר [תיקון: [הודעות]]
המבקש תעודת צוות אוויר, לפי תקנה 5 לתקנות הרישיונות או תעודת איש צוות לפי תקנה 321 לתקנות הרישיונות, חידושן או שינוין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 170 ש״ח).
אגרת בדיקת כשירות פעולות [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
הנבדק בדיקת כשירות פעולות לשם הוכחת מיומנות מקצועית במידה השקולה כנגד אי־כושרו הבריאותי כמשמעותה בתקנה 68(א)(2) לתקנות הרישיונות, ישלם בעד הבדיקה, בעת הגשת הבקשה להיבדק כאמור, אגרה של 820 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2022, 870 ש״ח).
פטור לעובד הרשות, לחוקר הראשי, ממלא מקומו ולבוחן [תיקון: תשע״ב, תשפ״ב]
(א)
עובד הרשות שהוא בעל רישיון עובד טיס או בעל רישיון רחפן ולצורך ביצוע תפקידו ברשות נדרש לשמור על זכויותיו לפי רישיונו, והחוקר הראשי וממלא מקומו שמונו לפי סעיף 107 לחוק, פטורים מתשלום אגרה לפי פרק זה, לצורך חידוש הגדרים או הזכויות שלפי הרישיון.
(ב)
בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות יהיה פטור מתשלום אגרה לפי תקנות 20 ו־21 בעד חידוש הגדרים או ביצוע מבחן רמה, הנדרשים לצורך מילוי תפקידו כבוחן.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), בוחן כאמור באותה תקנת משנה, שמשמש כבוחן במסגרת עבודתו אצל מפעיל לפי הפרק השניים עשר או השלושה עשר לתקנות ההפעלה, לא יהיה פטור מתשלום אגרה לפי תקנות 20 ו־21 בעד חידוש הגדרים או ביצוע מבחן רמה, הנדרשים לצורך מילוי תפקידו כבוחן אצל אותו מפעיל.
אגרה בעד בקשה לאישור תוכנית הדרכה [תיקון: תשפ״ב]
המבקש לקבל את אישור רשות הרישוי לתוכנית הדרכה לפי תקנה 34 לתקנות הרישיונות, ואינו בעל רישיון בית ספר להוראת הטיס לפי תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשל״א–1971, או המבקש לקבל את אישור רשות הרישוי לתוכנית לימודים לפי תקנה 5(1) לתקנות כלי רחיפה, ישלם בעדו 720 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).

פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי ותקנות ההפעלה

אגרת רישיון הפעלה מבצעית, רישיון הפעלה אווירית ורישיון הפעלה [תיקון: תשע״ב, תשע״ה, [הודעות], תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
המבקש רישיון הפעלה, רישיון הפעלה אווירית או רישיון הפעלה מבצעית, או שינוי שם בעל הרישיון או תוספת פעילות מעבר לקבוע במסגרת הרישיון כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2012; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
מפעיל כלי טיסבשקלים חדשים
רישיון הפעלהרישיון הפעלה אווירית או מבצעית
(1)
בטיסות סדירות מישראל ואליה של כלי טיס גדול
7,900 (8,350)7,900 (8,350)
(2)
בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס גדול
7,900 (8,350)7,900 (8,350)
(3)
בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס קטן או בינוני
1,370 (1,450)1,370 (1,450)
(4)
בטיסות סדירות או בטיסות שכר בישראל
1,370 (1,450)1,370 (1,450)
(5)
בטיסות של מפעיל אווירי הפועל לפי פרק שנים עשר לתקנות ההפעלה, ולמעט מפעיל הפועל לפי פרטים (3), (4), ו־(9) עד (9ד)
1,370 (1,450)1,370 (1,450)
(6)
בטיסות של מפעיל אווירי הפועל לפי פרק אחד עשר לתקנות ההפעלה
1,370 (1,450)1,370 (1,450)
(7)
(נמחק)
  
(8)
מפעיל אווירונים זעירים
210 (220)210 (220)
(8א)
מפעיל טיסן נהוג רדיו
220 (מתואם לשנת 2022)
(9)
הפעלת בית ספר להוראת טיס
1,580 (1,630)1,580 (1,630)
(9א)
מפעיל כלי טיס בלתי מאויש במשקל שאינו עולה על 25 ק״ג
650 (מתואם לשנת 2022)650 (מתואם לשנת 2022)
(9ב)
מפעיל כלי טיס בלתי מאויש במשקל העולה על 25 ק״ג
1,420 (מתואם לשנת 2022)1,420 (מתואם לשנת 2022)
(9ג)
מפעיל בלון קשור בלתי מאויש
650 (מתואם לשנת 2022)650 (מתואם לשנת 2022)
(9ד)
מפעיל בלון מאויש
1,420 (מתואם לשנת 2022)1,420 (מתואם לשנת 2022)
(10)
מפעיל כלי טיס שפרטים (1) עד (9ד) לא חלים עליו
1,100 (1,170)1,100 (1,170)
היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה בעד כל אחד מן הסוגים המבוקשים.
(ב)
מחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
מפעיל כלי טיסבשקלים חדשים
(1)
בטיסות סדירות מישראל ואליה של כלי טיס גדול
7,225 (8,040)
(2)
בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס גדול
7,225 (8,040)
(3)
בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס קטן או בינוני
1,450 (1,610)
(4)
בטיסות סדירות או בטיסות שכר בישראל
1,450 (1,610)
(5)
בטיסות של מפעיל אווירי הפועל לפי פרק שנים עשר לתקנות ההפעלה, ולמעט מפעיל הפועל לפי פרטים (3), (4), ו־(9) עד (9ד)
1,401 (1,560)
(6)
בטיסות של מפעיל אווירי הפועל לפי פרק אחד עשר לתקנות ההפעלה
1,401 (1,560)
(7)
(נמחק)
 
(8)
מפעיל אווירונים זעירים
300 (330)
(8א)
מפעיל טיסן נהוג רדיו
220 (מתואם לשנת 2022)
(9)
במסגרת בית ספר להוראת טיס
2,000 (2,230)
(9א)
מפעיל כלי טיס בלתי מאויש במשקל שאינו עולה על 25 ק״ג
1,090 (מתואם לשנת 2022)
(9ב)
מפעיל כלי טיס בלתי מאויש במשקל העולה על 25 ק״ג
1,420 (מתואם לשנת 2022)
(9ג)
מפעיל בלון קשור בלתי מאויש
1,090 (מתואם לשנת 2022)
(9ד)
מפעיל בלון מאויש
1,420 (מתואם לשנת 2022)
(10)
מפעיל כלי טיס שפרטים (1) עד (9ד) לא חלים עליו
1,450 (1,610)
המחזיק ברישיון הפעלה לכמה סוגי הפעלות כמפורט לעיל, ישלם אגרה בעד כל אחד מסוגי ההפעלות המותרות לו.
(ב1)
המבקש היתר הפעלה שאינו מחזיק ברישיון הפעלה אווירית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה שנתית כמפורט בתקנת משנה (ב); האגרה השנתית תשולם בעת הגשת הבקשה הראשונה להיתר הפעלה בכל שנה, ולא תשולם אגרה נוספת בעבור בקשה להיתר הפעלה נוסף במשך אותה שנה; היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות בתקנת משנה (ב), ישלם המבקש אגרה שנתית בעד כל אחד מן הסוגים המבוקשים.
(ג)
אגרה כאמור בתקנת משנה (ב) תשולם בתחילת כל שנה עד 31 בינואר זולת אם טרם מלאו 6 חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א).
אגרת רישיון הפעלה להובלת חומרים מסוכנים [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
נוסף על האמור בתקנה 26
(1)
המבקש רישיון הפעלה אווירית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 2,500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 2,790 ש״ח);
(2)
המחזיק ברישיון הפעלה אווירית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים ישלם אגרה שנתית של 1,250 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,390 ש״ח).
אגרת טיפול בהסכם לחכירת כלי טיס [תיקון: תשע״ב, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס, החכור על ידו בלא צוות, ישלם בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 700
800 (890)
(2)
יותר מ־700 עד 2,000
1,100 (1,220)
(3)
יותר מ־2,000 עד 5,700
1,500 (1,670)
(4)
יותר מ־5,700 עד 20,000
5,000 (5,570)
(5)
יותר מ־20,000 עד 45,000
8,626 (9,600)
(6)
יותר מ־45,000 עד 100,000
21,566 (24,010)
(7)
יותר מ־100,000 עד 300,000
26,958 (30,020)
(8)
יותר מ־300,000
53,915 (60,030)
(ב)
(בוטלה).
(ג)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס, החכור על ידו עם צוותו או להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס, החכור על ידו בלא צוות, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה, בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2012; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)
עד 5,700
270 (290)
(2)
יותר מ־5,700 עד 20,000
630 670)
(3)
יותר מ־20,000 עד 45,000
1,050 (1,110)
(4)
יותר מ־45,000 עד 100,000
1,580 (1,670)
(5)
יותר מ־100,000 עד 300,000
2,320 (2,450)
(6)
יותר מ־300,000
3,160 (3,340)
(ד)
כלל הסכם החכירה לפי תקנת משנה (ג) יותר מכלי טיס אחד או יותר מסוג אחד של כלי טיס, תשולם האגרה לפי כלי הטיס או סוג כלי הטיס שמשקלו הגבוה ביותר.
(ה)
המבקש אישור לתיקון או לשינוי בהסכם חכירה – ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסכום של 270 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
(ו)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס, החכור על ידו עם צוותו, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה, בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה בסכום של 165 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 180 ש״ח).
אגרה בעד טיפול בהסכם להעברת סמכויות וחובות ממדינת הרישום למדינת המפעיל [תיקון: תשפ״ב]
(א)
נוסף על האמור בתקנה 28, מפעיל אווירי המבקש את אישור המנהל להפעלת כלי טיס זר החכור על ידו בלא צוות, והרשום במדינה חברה, ישלם בעד הטיפול בהסכם כאמור בסעיף 176 לחוק, במועד הגשת הבקשה, אגרה בסך של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או מי שהסמיכה הרשות, שהושקעה במתן השירות, ובלבד שלא תיגבה האגרה בעד יותר מ־500 שעות עבודה כאמור.
(ב)
נקבע בהסכם כאמור בתקנת משנה (א) על העברת סמכות לפי סעיף 31 לאמנה, ישלם המבקש בעבור הוצאת תעודת כושר טיסה לכל כלי טיס הכלול בהסכם, אגרה בסכומים זהים לסכומי האגרה הנקובים בתקנה 7(א).
הוצאות אישור טייס בוחן [תיקון: תשע״ב, [הודעות], תשפ״ב]
(א)
בעל רישיון הפעלה אווירית המבקש אישור המנהל לטייס בוחן או לבוחן טיסה כמשמעותם בתקנות 323, 332(א)(6) או 438(א)(4א) לתקנות ההפעלה, ישלם 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 370 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות.
(ב)
נוסף על האגרה המשתלמת לפי תקנת משנה (א), יישא בעל רישיון ההפעלה האווירית הנוגע בדבר בהוצאות הכרוכות בהפעלת מדמה הטיסה לצורך הבחינה.
אגרה בעד אישור מיתקן עזר לטיסה [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
המבקש אישור לפי תקנה 66(ג) לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה שהוא תאורה, סימון או אזהרה לכלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמפורט להלן:
(1)
אם הבקשה היא לעמדה או הנחייה של הרשות בדבר הצורך בהתקנת מיתקן עזר לטיסה ולעמדת הרשות אין צורך בסקר אווירונאוטי – 600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022);
(2)
אם הבקשה היא כאמור בפסקה (1) ולעמדת הרשות יש צורך בסקר אווירונאוטי – תוספת של 2,400 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) על הסכום הקבוע בפסקה (1).
אגרה בעד בקשת רישיון למפעיל שירותי נת״א [תיקון: תשפ״ב]
המבקש רישיון להפעלת יחידת נת״א ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך של 40,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
אגרת פיקוח על שירותי נת״א [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
בתחילת כל שנה, עד 31 בינואר, ישלם בעל רישיון להפעלת יחידת נת״א, אגרה בסך של 3,100,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 3,451,720 ש״ח); היה וכמה גופים יפעילו את שירותי הנת״א, תחולק ביניהם אגרה זו, באופן יחסי להיקף הפעילות של אותם גופים.
אגרה בעד מבחן ראשוני, מבחן תקופתי, מבחן נתיב, ומבחן כשירות לטייס או לקצין מבצעי אוויר [תיקון: תשפ״ב]
בעל רישיון הפעלה אווירית המבקש כי טייס או קצין מבצעי אוויר המועסקים על ידו יעברו מבחן כמפורט להלן, ישלם בעד השירות אגרה בסך של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות, אשר הושקעה במתן השירות:
(1)
מבחן ראשוני ותקופתי לטייס לפי תקנה 318 לתקנות ההפעלה;
(2)
מבחן נתיב לטייס מפקד לפי תקנות 321 ו־460 לתקנות ההפעלה;
(3)
מבחן כשירות לטייס לפי תקנה 461 לתקנות ההפעלה;
(4)
מבחן כשירות לקצין מבצעי אוויר לפי תקנה 466(א)(3) לתקנות ההפעלה.
[תיקון: תשע״ז]

(כותרת נמחקה)

אגרה להיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר [תיקון: תשע״ז, [הודעות]]
(א)
המבקש היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר מישראל או אליה או מספר טיסות כאמור כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב׳, ג׳ או ד׳ לצדו, לפי העניין: (הסכומים מתואמים לשנת 2017; הסכומים שבסוגריים נכון לשנת 2022)
טור א׳
מספר הטיסות
טור ב׳
טיפול רגיל
טור ג׳
טיפול דחוף
טור ד׳
טיפול חריג
1 עד 51,300 (1,340)2,280 (2,360)3,410 (3,520)
6 עד 152,470 (2,550)4,320 (4,460)6,480 (6,690)
16 עד 303,710 (3,830)6,480 (6,690)9,730 (10,050)
31 ומעלה5,560 (5,740)9,730 (10,050)14,590 (15,070)
(ב)
בתקנה זו –
”טיפול רגיל“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות במועד הקבוע בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, לפי העניין;
”טיפול דחוף“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות אחרי המועד הקבוע בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, אך שלושה ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לטיסה הראשונה או לטיסה, לפי העניין;
”טיפול חריג“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות פחות משלושה ימים לפני המועד המתוכנן לטיסה הראשונה בסדרה או לטיסה, לפי העניין.
[תיקון: תשע״ז]

פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר

אגרת רישיון מארגן [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם, בעת הגשת הבקשה, או בעת הגשת הבקשה לחידוש הרישיון, אגרה שנתית של 4,441 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 4,940 ש״ח).
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
[תיקון: תשפ״ב]

פרק שמיני: אגרות לפי סימן ו׳ לפרק ב׳ לחוק, תקנות הבטיחות בשדות התעופה ותקנות המנחתים

אגרת רישיון להפעלת שדה תעופה [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
המבקש רישיון להפעלת שדה תעופה ישלם אגרה בעד כל שדה תעופה בנפרד, בהתאם לייעוד שדה התעופה ומספר המסלולים בו כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
ייעוד שדה התעופהמס׳ מסלוליםבשקלים חדשים
(1)
שדה תעופה בין־לאומי
אחד1,440,000
שניים1,800,000
שלושה או יותר2,400,000
(2)
שדה תעופה פנים־ארצי
אחד1,020,000
שניים1,200,000
שלושה או יותר1,440,000
אגרת חידוש אישור ספר עזר מבצעי לשדה תעופה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המחזיק ברישיון להפעלת שדה תעופה, המבקש חידוש אישור ספר עזר מבצעי לשדה תעופה, ישלם אגרה, בעד כל שדה תעופה בנפרד, עד יום 31 בינואר בכל שנה, בהתאם לייעוד השדה ומספר המסלולים, כמפורט להלן: (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
ייעוד שדה התעופהמס׳ מסלוליםבשקלים חדשים
(1)
שדה תעופה בין־לאומי
אחד1,200,000
שניים1,500,000
שלושה או יותר2,000,000
(2)
שדה תעופה פנים־ארצי
אחד850,000
שניים1,000,000
שלושה או יותר1,200,000
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
כל המחזיק ברישיונות להפעלת שני שדות תעופה או יותר לא ישלם סכום העולה על 5,700,000 שקלים חדשים בשנה (מתואם לשנת 2022), בעבור כלל הבקשות לחידוש אישור ספרי עזר מבצעיים לשדות התעופה שהוא מורשה להפעילם הנקובים ברישיונו;
(2)
לא יידרש תשלום בעבור חידוש אישור ספר עזר מבצעי לשדה תעופה אם חלפו פחות משמונה חודשים מהמועד שבו ניתן רישיון להפעלת אותו שדה תעופה.
אגרת רישיון להפעלת מנחת [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המבקש רישיון להפעלת מנחת לפי תקנות המנחתים, ישלם בעת הגשת הבקשה, בעד כל מנחת בנפרד, אגרה בהתאם לסוג המנחת וייעודו, כמפורט להלן – (הסכומים מתואמים לשנת 2022)
סוג מנחת וייעודובשקלים חדשים
(1)
מנחת שאינו מנוי בפרטים (2) עד (6)
1,800
(2)
מנחת חקלאי
600
(3)
מנחת חקלאי עונתי
490
(4)
מנחת זעיר
240
(5)
מנחת הממוקם על מבנה המיועד לשימוש מסוקים
3,810
(6)
מנחת המיועד לשימוש לפרק זמן קצר, שאינו עולה על 3 ימים רצופים
270
(ב)
מחזיק ברישיון להפעלת מנחת לפי תקנות המנחתים, ישלם, עד יום 31 בינואר בכל שנה, בעד כל מנחת בנפרד, אגרה בהתאם לסוג המנחת וייעודו, כמפורט בטבלה בתקנת משנה (א).
אגרת תעודת רעש [תיקון: [הודעות]]
המבקש תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל״ז–1977, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 1,110 ש״ח).
[תיקון: תשפ״ב]

פרק שמיני א׳: אגרות שונות

אגרה בעד בקשת פטור [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המבקש פטור מדיני הטיס לפי הוראת סעיף 165 לחוק, לרבות בקשה לחידושו או תיקונו, למעט פטור הניתן לפי תקנות הרישיונות למבקש רישיון עובד טיס או הגדר שבו לשם מתן הרישיון או ההגדר כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
(ב)
המבקש פטור לפי סעיף 74(ד) לחוק, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,090 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022).
אגרה בעד מדמה טיסה [תיקון: תשפ״ב]
המבקש אישור למדמה טיסה לפי תקנות ההפעלה או תקנות הרישיונות ישלם בעדו את כל אלה:
(1)
בעת הגשת הבקשה – 720 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022);
(2)
תוספת אגרה של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה מעבר לשעתיים הראשונות.
אגרת כפל תעודה תעודה באנגלית או אישור מסמכים [תיקון: [הודעות]]
(א)
המבקש כפל תעודה או רישיון מאלה המפורטים בתקנות אלה או תעודה בשפה האנגלית ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 170 ש״ח).
(ב)
המבקש אישור מסמכים לרשויות בארץ או מחוץ לארץ, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2022, 170 ש״ח).

פרק תשיעי: הוראות שונות

אגרה ותשלום הוצאות בעד מתן שירות בחוץ לארץ [תיקון: [הודעות], תשפ״ב]
(א)
המבקש לקבל את שירותי הרשות בחוץ לארץ, ישלם, נוסף על כל אגרת בסיס, אגרה בסכום של 360 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לרבות שעות הטיסה הכרוכות בביצוע העבודה אך לא יותר מ־24 שעות טיסה כאמור, ובתוספת הוצאות הטיסה, הלינה, הכלכלה, התחבורה והביטוח, בכפוף להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
(ב)
נקבעה בתקנה מתקנות אלה, למעט בתקנת משנה (א), אגרה שעתית, וחלק מהעבודה בוצע מחוץ לישראל, תשולם אגרה בעד שעות העבודה בהתאם להוראות אלה:
(1)
בעד השירות שניתן בישראל – לפי תקנה מתקנות אלה שבה נקבעה חובת התשלום;
(2)
בעד השירות שניתן מחוץ לישראל – לפי תקנת משנה (א).
(ג)
ההוצאות הצפויות בעד הטיסה, הלינה, הכלכלה, התחבורה והביטוח כאמור בתקנת משנה (א), ישולמו עד 5 ימים לפני מועד הטיסה; יתרת התשלום לפי תקנה זו תשולם בתוך 40 ימים מיום קבלת דרישת התשלום.
(ד)
בתקנה זו –
”אגרת בסיס“ – כל אגרה לפי תקנות אלה שאינה אגרה שעתית;
”אגרה שעתית“ – אגרה בעד שעות עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, שהושקעו במתן השירות.
תשלום הוצאות הכשרת מפקחים לטיפוס חדש [תיקון: תשע״ב]
המבקש לקבל את שירותי הרשות לגבי כלי טיס, ואותו כלי טיס הוא מטיפוס שטרם נרשם בפנקס, ישלם, נוסף על האגרות הקבועות בתקנות אלה, את ההוצאות הכרוכות בהכשרה עיונית ומעשית, המקובלת על המנהל, של שלושה מפקחים, לגבי אותו טיפוס של כלי טיס.
תשלום אגרה כתנאי למתן תעודה או מתן שירות וקציבת מועד לתשלום אגרה המחושבת לפי שעות עבודה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הרשות לא תיתן רישיון, תעודה, אישור או הרשאה שנקבעה בעדם אגרה לפי תקנות אלה, לא תחדשה ולא תתקנה, וכן לא תיתן שירות אחר שנקבעה בעדו אגרה לפי תקנות אלה, אלא אם כן מבקש הרישיון, התעודה, האישור, ההרשאה או השירות כאמור שילם את האגרה לפי תקנות אלה במלואה.
(ב)
אגרה או חלק ממנה המחושבים לפי שעות העבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, תשולם בתוך 40 ימים מיום קבלת הדרישה.
הצמדה למדד [תיקון: תשע״ב]
(א)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
סכומי האגרות לפי תקנות אלה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ב1)
שינוי סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ב2).
(ב2)
סכומי האגרות שהשתנו לפי תקנה זו יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג)
המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).


י״ג בטבת התש״ע (30 בדצמבר 2009)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.