חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 518, 1133, 1398; תשע״ב, 872; תשע״ג, 713; תשע״ה, 1100; תשע״ו, 1340; תשע״ז, 1084.

עדכון סכומים: נא להשלים.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו־23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963 (להלן – חוק הרישוי), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005 (להלן – חוק הרשות), אני מתקין תקנות אלה:


(תקנות אלה הותקנו מכח סמכות חוק הטיס, 1927, ושומרות על תוקפן בהתאם לסעיף 197 לחוק הטיס, התשע״א–2011).


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ה]
(א)
בתקנות אלה –
”בעל כלי טיס“ – לרבות אדם המחזיק בכלי טיס;
”הגדר“ – כל אחד מאלה:
(1)
לגבי עובד טיס – כהגדרתו בתקנות הרישיונות;
(2)
לגבי כלי טיס, גוף מטוס או מנוע כלי טיס – דגם או קבוצת דגמים כפי שהוגדר בתעודת סוג של אותו דגם, ולרבות כמפורט בתקנה 21(א) וכן דגמים שיחליט עליהם המנהל לפי שיקול דעתו המקצועי על פי מידת השונות במאפיינים הטכניים של כלי הטיס או המכשירים שבהגדר, חלקיהם, אבזריהם, והטכנולוגיה שהם מבוססים עליה או על פי מידת השונות בתחום ואופי פעילותם;
(3)
לגבי מכון הסמכה – כמשמעותו בתקנה 31 לתקנות מכוני ההסמכה;
”המנהל“ – מנהל הרשות;
”טיפוס“ (type) – כלי טיס מייצור מסוים ודגם בסיסי, לרבות כלי טיס שהוכנסו בו שינויים קלים שאין בהם כדי להשפיע על דרכי הטיפול בו או על תכונות הטיסה שלו;
”כלי טיס“ – כהגדרתו בתקנות ההפעלה;
”כלי רחיפה“ – גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר, מצנח רחף, מצנח רחף עם מנוע עזר, ומצנח ממונע, כהגדרתם בפסקאות (1) עד (5) של ההגדרה ”כלי רחיפה“ בחוק;
”מפקח“ – מי שהשר מינהו למפקח לפי סעיף 10ג לחוק הטיס, 1927;
(הסמכות למנות מפקח הועברה למנהל לפי סעיף 94 לחוק הטיס, התשע״א–2011)
”משקל כלי הטיס“ – משקלו המרבי בקילוגרמים של כלי טיס שהותר להמראה;
”סחרן“, ”הפנקס“ ו”תעודת רישום“ – כהגדרתם בתקנות הרישום;
”סימן רישום“ – סימן רישום של כלי הטיס שהקצה רשם כלי הטיס לפי תקנות הרישום;
”עובד טיס“ – אדם המחזיק ברישיון שניתן או אושר לפי תקנות הרישיונות;
”קומיוטר“ – אווירון רב־מנועי בעל מנועי טורבו־פרופ, שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 8,626 ק״ג, המורשה להוביל עד 19 נוסעים;
”רחפן“ – אדם המפעיל כלי רחיפה, לצורך הפעלה מסחרית או לצורך הדרכה; לעניין זה, ”הפעלה“ ו”הפעלה מסחרית“ – כהגדרתם בסעיף 85 לחוק;
”רישיון הפעלה“ – רישיון להפעלה מסחרית של כלי טיס, שניתן לפי סעיף 2 לחוק הרישוי;
”הרשות“ – רשות התעופה האזרחית שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
”שינוי“ – לעניין כל תעודה או אישור אחר המוצאים לפי תקנות התיעוד – למעט תחזוקת התעודות כגון Service Bulletins ומסמכים דומים;
”תעודת סוג“ – כמשמעה בפרק השני של תקנות התיעוד;
”תעודת רישום לסחרן“ – כמשמעותה בתקנה 26(א) לתקנות הרישום;
”תקנות כלי רחיפה“ – תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע״ה–2015;
”תקנות מכוני הבדק“ – תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע״ג–2011;
”תקנות מכוני ההסמכה“ – תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל״ט–1979.
(ב)
בתקנות אלה תהא למונחים שלא הוגדרו בתקנת משנה (א) המשמעות שניתנה להם בתקנות או בחוק שאליהם מתייחסים הפרקים השני עד השמיני, לפי העניין.

פרק שני: אגרות לפי תקנות הרישום

אגרת רישום [תיקון: [הודעות]]
בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי הטיס, בעת הגשת בקשה לתעודת רישום, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 200330
(2)יותר מ־200 עד 700440
(3)יותר מ־700 עד 2,000540
(4)יותר מ־2,000 עד 5,700650
(5)יותר מ־5,700 עד 45,0001,960
(6)יותר מ 45,0004,34
אגרת תעודות רישום לסחרן [תיקון: [הודעות]]
(א)
המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:
(1)
סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק״ג בלבד – 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 5,440 ש״ח);
(2)
סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 66,600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 72,490 ש״ח).
(ב)
האגרה תשולם בתחילת כל שנה עד ה־31 בינואר.
אגרת רישום שיעבוד או עיקול בפנקס [תיקון: [הודעות]]
המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 200 ש״ח).
אגרת הקצאת סימני רישום מיוחדים [תיקון: [הודעות]]
בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודת רישום לסחרן, המבקש אחד מאלה:
(1)
להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה 42 לתקנות הרישום;
(2)
להאריך את תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו לו ולא נקבעו על כלי טיס לשנה נוספת, לפי תקנה 43(ב) לתקנות הרישום;
(3)
לשנות סימני רישום לפי תקנה 44 לתקנות הרישום, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 200 ש״ח).
אגרת עיון בפנקס וקבלת העתק מאושר מרישום [תיקון: [הודעות]]
המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 200 ש״ח).

פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

אגרה בעד תעודת כושר טיסה [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 200440
(2)יותר מ־200 עד 700540
(3)יותר מ־700 עד 2,0001,200
(4)יותר מ־2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר2,500
(5)יותר מ־5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר16,330
(6)יותר מ־20,000 עד 45,00029,340
(7)יותר מ־45,000 עד 100,00041,080
(8)יותר מ־100,000 עד 300,00082,160
(9)יותר מ־300,000187,790
(ב)
(בוטלה).
(ג)
המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).
(ד)
המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 200 ש״ח).
אגרה בעד תעודת כושר טיסה מיוחדת [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 200440
(2)יותר מ־200 עד 700540
(3)יותר מ־700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור1,200
(4)יותר מ־2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר1,630
(5)יותר מ־5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר5,440
(6)יותר מ־20,000 עד 45,0009,390
(7)יותר מ־45,000 עד 100,00023,470
(8)יותר מ־5,700 עד 45,00029,340
(9)יותר מ־45,00058,680
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.
(ג)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק״ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.
(ו)
המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,666 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,810 ש״ח) בתוספת 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
אגרה ותשלום הוצאות למתן תעודת סוג או אישור פריט אווירונאוטי [תיקון: [הודעות]]
(א)
המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –
(1)
בעת הגשת הבקשה 2,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 2,180 ש״ח);
(2)
תוספת של 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.
(ב)
היתה הבקשה למתן תעודת סוג לאווירון זעיר או לדאון או לשינויה, תהיה האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת משנה (א)(1) בתוספת תשלום האגרה הקבוע בתקנת משנה (א)(2).
אגרה ותשלום הוצאות בעד מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים ואישור ייצור פריט אווירונאוטי [תיקון: [הודעות]]
המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –
(1)
בעת הגשת הבקשה 2,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 2,180 ש״ח);
(2)
תוספת של 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.
אגרת הרשאה מיוחדת לטיסה ושינויה [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –
(1)
בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(א)עד 152,180
(ב)מעל 15 ועד 2003,920
(ג)מעל 200 ועד 20009,140
(ד)יותר מ־2,000 עד 5,70020,900
(2)
תוספת של 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
(3)
המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 2,180 ש״ח), וכן 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.
(4)
מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לאותו טיפוס כלי טיס בלתי מאויש ישלם –
(א)
אגרה כמפורט בפסקה (1) פעם אחת בלבד באותה שנה;
(ב)
בנוסף אגרה כמפורט בפסקה (2) או (3), לפי העניין.
אגרת אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס, פרופלור או מנוע כלי טיס [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 200440
(2)יותר מ־200 עד 700540
(3)יותר מ־700 עד 2,0001,200
(4)יותר מ־2,000 עד 5,7001,630
(5)(נמחקה)
(6)יותר מ־5,700 עד 45,00012,080
(7)יותר מ 45,00024,160
(ב)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,110 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,210 ש״ח).
אגרה ותשלום הוצאות – אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים [תיקון: [הודעות]]
(א)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב׳ או ג׳ כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,630 ש״ח) בתוספת 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 10,862 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 11,820 ש״ח).
(ב)
המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר בודד מקבוצה ב׳ או ג׳ כאמור בתקנת משנה (א), אשר לגביו הוכח להנחת דעת המנהל שיצואו נועד לשחרור כלי טיס ממצב AOG (Aircraft on the ground) ומשך בדיקתו המשוער אינו עולה על שעתיים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור 25% מן האגרה שיש לשלמה בעת הגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), ונוסף על כך בעד הוצאות נסיעה ואש״ל לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
[תיקון: תשע״ג]

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

אגרת מכון בדק [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,533 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,670 ש״ח), ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:
 הגדר גוף מטוסבשקלים חדשים
(1)עד 700 ק״ג1,090
(2)יותר מ־700 עד 2,000 ק״ג1,630
(3)יותר מ־2,000 עד 5,700 ק״ג3,270
(4)יותר מ־5,700 עד 15,000 ק״ג5,870
(5)יותר מ־15,000 עד 30,000 ק״ג8,880
(6)יותר מ־30,000 ק״ג11,740
(7)הגדר מנועים2,720
(8)הגדר אחר2,350
(ב)
(בוטלה).
אגרת רישיון מכון הסמכה [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,090 ש״ח), ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,090 ש״ח).
(ב)
(בוטלה).
אגרת חידוש רישיון למכון בדק, רישיון אחזקה עצמית ורישיון מכון הסמכה [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, [הודעות]]
(א)
מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן
 הגדר גוף מטוסמספר הגדרים מרבי לחידוש באגרה אחתבשקלים חדשים
(1)מטוסים עד 700 ק״ג101,630
(2)יותר מ־700 עד 2,000 ק״ג62,180
(2)יותר מ־2,000 עד 5,700 ק״ג68,220
(3)יותר מ־5,700 עד 15,000 ק״ג111,740
(4)יותר מ־15,000 עד 30,000 ק״ג135,210
(5)יותר מ־30,000 ק״ג158,680
(6)הגדר מנועים67,040
(7)הגדר אחר12,350
(ב)
המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,090 ש״ח) בעד כל הגדר שברישיונו.
(ג)
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ה]

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן [תיקון: תשע״ה, תשע״ו, [הודעות]]
(א)
מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 650 ש״ח).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
(ה)
המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:
(1)
רישיון טייס מתלמד – 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 160 ש״ח);
(2)
רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 220 ש״ח);
(3)
רישיון מקפל מצנחים – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 220 ש״ח).
(ו)
המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 220 ש״ח).
(ז)
על מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן לפי תקנות משנה (א), (ה) ו־(ו), שצה״ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה האמורות.
אגרת תעודה רפואית [תיקון: תשע״ו, [הודעות]]
(א)
מבקש תעודה רפואית שאינו עובד טיס או בעל רישיון רחפן ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 80 שקלים חדשים.
(ב)
מחזיק ברישיון עובד טיס, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין להלן לפי סוג הרישיון:
(1)
רישיון טייס מתלמד – 80 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 80 ש״ח);
(2)
רישיון טייס פרטי – 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 200 ש״ח);
(3)
רישיון טייס מסחרי – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 220 ש״ח);
(4)
רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 220 ש״ח);
(5)
רישיון מפקח על תנועה אווירית – 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 220 ש״ח).
(ג)
בעל רישיון רחפן, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 220 ש״ח).
(ד)
הוראות תקנות משנה (ב) ו־(ג) לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששולמה אגרה כאמור בתקנה 18(א).
אגרת הגדר או אישור נוסף [תיקון: תשע״ה, [הודעות]]
עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 220 ש״ח).
אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס או רישיון רחפן [תיקון: תשע״ה, [הודעות]]
(א)
עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א׳ בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב׳ או ג׳, לפי העניין כמפורט להלן:
 טור א׳
סוג רישיון
טור ב׳
בחינה מעשית
טור ג׳
בחינה עיונית
(1)טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט1,630220
(2)טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר1,090160
(3)טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש540110
(4)טייס מסחרי עם הגדר אחד2,350350
(5)טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד4,110470
(6)טכנאי טיס940470
(7)קצין מבצעי אוויר1,470470
(8)טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט1,650220
(9)טכנאי לבדק כלי טיס220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו
(10)מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד1,090270
(11)תדריכן מודיעין טיס470
(12)מדריך טיס עם הגדר אחד3,810270
(13)חידוש רישיון מדריך טיס1,520
(14)רישיון רחפן2,350350
(ב)
נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.
(ג)
על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 700 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 770 ש״ח).
אגרת בחינה למתן תוספת הגדר, חידושו או חידוש זכויות על פיו [תיקון: תשע״ב, תשע״ה, [הודעות]]
(א)
עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א׳ בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב׳ או ג׳ לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:
 טור א׳
סוג הגדר
טור ב׳
בחינה מעשית
טור ג׳
בחינה עיונית
(1)הגדר אווירון (קבוצות א׳, ב׳, ג׳ ו־ד׳) או רוטורקרפט1,630220
(2)הגדר אווירון זעיר980160
(3)הגדר דאון או בלון מאויש540110
(4)הגדר מכשירים760440
(5)הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ760220
(6)הגדר חקלאי870220
(7)גדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 21,060
(8)הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס1,310440
(9)הגדר פיקוח על תנועה אווירית950590
(10)הגדר מקפל מצנחים940470
(11)הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית1,410440
(12)הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס1,410440
(13)הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2220 בעד כל שלב או חלק ממנו220 בעד כל שלב או חלק ממנו
(14)הגדר נוסף ברישיון רחפן1,310440
(ב)
עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 700 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 760 ש״ח); על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.
(ג)
נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א) ו־(ב) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.
(ד)
עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר לפי פרטים (1), (2) או (4) בטבלה שבתקנת משנה (א) או לצורך חידושו, או לצורך אישור לפי תקנת משנה (ב) או חידושו, במסגרת עבודתו כעובד קבוע, באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או הנשכר לשירות בידי מעבידו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 20% בלבד מן האגרה הנוגעת בדבר, ובלבד שהמנהל הסמיך את עובד הטיס הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור או חידושו.
אגרה לבחינת מיומנות בשפה האנגלית [תיקון: תש״ע, תש״ע־2, [הודעות]]
עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בשפה האנגלית להוכחת מיומנותו בה לפי תקנה 21ד לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן אגרה של 540 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 590 ש״ח).
עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני [תיקון: תשע״ה, [הודעות]]
עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 220 ש״ח).
הוצאות בחינה בחוץ לארץ
המבקש להיבחן מחוץ לישראל לצורך מתן רישיון או אישורו או לצורך מתן הגדר או חידוש הזכויות על פיו, או בעל כלי טיס המבקש לערוך לעובדיו בחינה כאמור, ישלם, או המבקש להיבחן מחוץ לישראל לצורך קבלת או חידוש של מינוי כבוחן לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות ישלם, נוסף על האגרות הקבועות בתקנות 20 ו־21 הוצאות כאמור בתקנה 37.
אגרת תעודת צוות אוויר [תיקון: [הודעות]]
המבקש תעודת צוות אוויר, לפי תקנה 5 לתקנות הרישיונות או תעודת איש צוות לפי תקנה 321 לתקנות הרישיונות, חידושן או שינוין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 160 ש״ח).
אגרת בדיקת כשירות פעולות [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
הנבדק בדיקת כשירות פעולות לשם הוכחת מיומנות מקצועית במידה השקולה כנגד אי־כושרו הבריאותי כמשמעותה בתקנה 68(א)(2) לתקנות הרישיונות, ישלם בעד הבדיקה, בעת הגשת הבקשה להיבדק כאמור, אגרה של 820 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2021, 850 ש״ח).
פטור לעובד הרשות, לחוקר הראשי, ממלא מקומו ולבוחן [תיקון: תשע״ב]
(א)
עובד הרשות שהוא בעל רישיון עובד טיס ולצורך ביצוע תפקידו ברשות נדרש לשמור על זכויותיו לפי רישיונו, והחוקר הראשי וממלא מקומו שמונו לפי סעיף 107 לחוק, פטורים מתשלום אגרה לפי פרק זה, לצורך חידוש הגדרים או הזכויות שלפי הרישיון.
(ב)
בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות יהיה פטור מתשלום אגרה לפי תקנות 20 ו־21 בעד חידוש הגדרים או ביצוע מבחן רמה, הנדרשים לצורך מילוי תפקידו כבוחן.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), בוחן כאמור באותה תקנת משנה, שמשמש כבוחן במסגרת עבודתו אצל מפעיל לפי הפרק השניים עשר או השלושה עשר לתקנות ההפעלה, לא יהיה פטור מתשלום אגרה לפי תקנות 20 ו־21 בעד חידוש הגדרים או ביצוע מבחן רמה, הנדרשים לצורך מילוי תפקידו כבוחן אצל אותו מפעיל.

פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי ותקנות ההפעלה

אגרת רישיון הפעלה ורישיון הפעלה אווירית [תיקון: תשע״ב, תשע״ה, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון הפעלה או רישיון הפעלה אווירית, או שינוי שם בעל הרישיון או תוספת פעילות מעבר לקבוע במסגרת רישיון ההפעלה או רישיון ההפעלה האווירית, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה כמפורט להלן:
 מפעיל כלי טיסרישיון הפעלה או רישיון הפעלה אווירית
בשקלים חדשים
(1)בטיסות סדירות מישראל ואליה של כלי טיס גדול8,170
(2)בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס גדול8,270
(3)בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס קטן או בינוני1,420
(4)בטיסות סדירות או בטיסות שכר בישראל1,420
(5)בטיסות של מונית אוויר בישראל, למעט להובלת נוסעים1,420
(6)בטיסות חקלאיות1,420
(7)לצורכי עסק650
(8)מפעיל אווירונים זעירים220
(9)במסגרת בית ספר להוראת טיס1,630
(10)מפעיל כלי טיס שפרטים (1) עד (9) לא חלים עליו1,150
היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה בעד כל אחד מן הסוגים המבוקשים.
(ב)
מחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית כמפורט להלן:
 מפעיל כלי טיסבשקלים חדשים
(1)בטיסות סדירות מישראל ואליה של כלי טיס גדול7,860
(2)בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס גדול7,860
(3)בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי טיס קטן או בינוני1,580
(4)בטיסות סדירות או בטיסות שכר בישראל1,580
(5)בטיסות של מונית אוויר בישראל, למעט להובלת נוסעים1,520
(6)בטיסות חקלאיות1,520
(7)לצורכי עסק1,090
(8)מפעיל אווירונים זעירים330
(9)במסגרת בית ספר להוראת טיס2,180
(10)מפעיל כלי טיס שפרטים (1) עד (9) לא חלים עליו1,580
המחזיק ברישיון הפעלה לכמה סוגי הפעלות כמפורט לעיל, ישלם אגרה בעד כל אחד מסוגי ההפעלות המותרות לו.
(ב1)
המבקש היתר הפעלה שאינו מחזיק ברישיון הפעלה אווירית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה שנתית כמפורט בתקנת משנה (ב); האגרה השנתית תשולם בעת הגשת הבקשה הראשונה להיתר הפעלה בכל שנה, ולא תשולם אגרה נוספת בעבור בקשה להיתר הפעלה נוסף במשך אותה שנה; היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות בתקנת משנה (ב), ישלם המבקש אגרה שנתית בעד כל אחד מן הסוגים המבוקשים.
(ג)
אגרה כאמור בתקנת משנה (ב) תשולם בתחילת כל שנה עד 31 בינואר זולת אם טרם מלאו 6 חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א).
אגרת רישיון הפעלה להובלת חומרים מסוכנים [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
נוסף על האמור בתקנה 26
(1)
המבקש רישיון הפעלה אווירית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 2,500 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 2,720 ש״ח);
(2)
המחזיק ברישיון הפעלה אווירית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים ישלם אגרה שנתית של 1,250 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,360 ש״ח).
אגרת טיפול בהסכם לחכירת כלי טיס [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס, החכור על ידו בלא צוות, ישלם בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 700870
(2)יותר מ־700 עד 2,0001,200
(3)יותר מ־2,000 עד 5,7001,630
(4)יותר מ־5,700 עד 20,0005,440
(5)יותר מ־20,000 עד 45,0009,390
(6)יותר מ־45,000 עד 100,00023,470
(7)יותר מ־100,000 עד 300,00029,340
(8)יותר מ־300,00058,680
(ב)
ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם המבקש בנוסף על האמור בתקנת משנה (א) תשלום כאמור בתקנה 37.
(ג)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס, החכור על ידו עם צוותו או להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס, החכור על ידו בלא צוות, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה, בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
 משקל כלי הטיס בק״גבשקלים חדשים
(1)עד 5,700280
(2)יותר מ־5,700 עד 20,000650
(3)יותר מ־20,000 עד 45,0001,090
(4)יותר מ־45,000 עד 100,0001,630
(5)יותר מ־100,000 עד 300,0002,400
(6)יותר מ־300,0003,270
(ד)
כלל הסכם החכירה לפי תקנת משנה (ג) יותר מכלי טיס אחד או יותר מסוג אחד של כלי טיס, תשולם האגרה לפי כלי הטיס או סוג כלי הטיס שמשקלו הגבוה ביותר.
(ה)
נועד הסכם החכירה לפי תקנת משנה (ג) לשמש מסגרת לחכירה עתידית לפי צרכיו של בעל הרישיון להפעלה אווירית, תשולם, נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), בעת הגשת הבקשה לאישור הפעלת כלי טיס הנכלל בהסכם, אגרה בסכום של 250 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 270 ש״ח).
(ו)
בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס, החכור על ידו עם צוותו, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה, בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה בסכום של 165 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 180 ש״ח).
הוצאות אישור טייס בוחן [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
בעל רישיון הפעלה אווירית המבקש אישור המנהל לטייס בוחן כמשמעותו בתקנה 323 לתקנות ההפעלה, ישלם 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ, ישלם כאמור בתקנה 37.
(ב)
נוסף על האגרה המשתלמת לפי תקנת משנה (א), יישא בעל רישיון ההפעלה האווירית הנוגע בדבר בהוצאות הכרוכות בהפעלת מדמה הטיסה לצורך הבחינה.
אגרת אישור מיתקן עזר לטיסה [תיקון: [הודעות]]
המבקש אישור לפי תקנה 66(ג) לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה שהוא תאורת סימון ואזהרה לכלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמפורט להלן:
(1)
555 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 600 ש״ח) – אם אין צורך בסקר אווירונאוטי;
(2)
2,775 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 3,020 ש״ח) – אם יש צורך בסקר אווירונאוטי.
אגרת פיקוח על שירותי תעבורה אווירית [תיקון: [הודעות]]
בתחילת כל שנה, עד 31 בינואר, ישלם גורם המפעיל את שירותי הבקרה האווירית לפי תקנות ההפעלה, אגרה בסך של 3,100,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 3,374,190 ש״ח); היה וכמה גופים יפעילו את הבקרה האווירית, תחולק ביניהם אגרה זו, באופן יחסי להיקף הפעילות של אותם גופים.
[תיקון: תשע״ז]

(כותרת נמחקה)

אגרה להיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר [תיקון: תשע״ז, [הודעות]]
(א)
המבקש היתר הפעלה לביצוע טיסת שכר מישראל או אליה או מספר טיסות כאמור כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב׳, ג׳ או ד׳ לצדו, לפי העניין:
טור א׳
מספר הטיסות
טור ב׳
טיפול רגיל
טור ג׳
טיפול דחוף
טור ד׳
טיפול חריג
1 עד 51,3102,3003,440
6 עד 152,4904,3606,54
16 עד 303,7506,5409,830
31 ומעלה5,6209,83014,740
(ב)
בתקנה זו –
”טיפול רגיל“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות במועד הקבוע בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, לפי העניין;
”טיפול דחוף“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות אחרי המועד הקבוע בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, אך שלושה ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לטיסה הראשונה או לטיסה, לפי העניין;
”טיפול חריג“ – טיפול בבקשה שהגיעה לרשות פחות משלושה ימים לפני המועד המתוכנן לטיסה הראשונה בסדרה או לטיסה, לפי העניין.
[תיקון: תשע״ז]

פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר

אגרת רישיון מארגן [תיקון: תשע״ב, [הודעות]]
(א)
המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם, בעת הגשת הבקשה, או בעת הגשת הבקשה לחידוש הרישיון, אגרה שנתית של 4,441 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 4,830 ש״ח).
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).

פרק שמיני: אגרות שונות

אגרת רישוי לשדות תעופה ומנחתים [תיקון: [הודעות]]
(א)
מפעיל שדה תעופה המבקש אישור או חידוש אישור ספר עזר מבצעי לפי תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ״ב–1992, או המבקש רישיון או חידוש רישיון להפעלת מנחת על פי תקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה–1975, ישלם בתחילת כל שנה, עד ה־31 בינואר, אגרה כמפורט להלן:
 סוג שדה תעופה או מנחתבשקלים חדשים
(1)שדה תעופה עם יותר ממסלול אחד1,414,980
(2)שדה תעופה עם מסלול אחד565,990
(3)מנחת רגיל, למעט כאמור בפרטים (5), (7) ו־(8)1,800
(4)מנחת חקלאי קבוע600
(5)מנחת לכלי טיס בלתי מאויש שמשקלו עד 500 ק״ג600
(6)מנחת חקלאי עונתי490
(7)מנחת זעיר240
(8)מנחת מסוקים על מבנה3,810
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), המבקש רישיון להפעלת מנחת לצורך שימוש חד־פעמי, ישלם אגרה של 250 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 270 ש״ח); לעניין זה, ”שימוש חד־פעמי“ – שימוש שאינו עולה על 3 ימים רצופים.
אגרת תעודת רעש [תיקון: [הודעות]]
המבקש תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל״ז–1977, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 1,090 ש״ח).
אגרת כפל תעודה תעודה באנגלית או אישור מסמכים [תיקון: [הודעות]]
(א)
המבקש כפל תעודה או רישיון מאלה המפורטים בתקנות אלה או תעודה בשפה האנגלית ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 160 ש״ח).
(ב)
המבקש אישור מסמכים לרשויות בארץ או מחוץ לארץ, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2021, 160 ש״ח).

פרק תשיעי: הוראות שונות

תשלום הוצאות למתן שירות בחוץ לארץ [תיקון: [הודעות]]
המבקש לקבל את שירותי הרשות בחוץ לארץ ישלם 330 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; בשנת 2020, 360 ש״ח) בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, לרבות שעות הטיסה הכרוכות בביצוע העבודה אך לא יותר מ־24 שעות טיסה כאמור, ובתוספת הוצאות אש״ל בכפוף להוראות החשב הכללי; הוצאות הטיסה והאש״ל הצפויות ישולמו עד 7 ימים לפני ביצוע הטיסה; התשלום הסופי יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
תשלום הוצאות הכשרת מפקחים לטיפוס חדש [תיקון: תשע״ב]
המבקש לקבל את שירותי הרשות לגבי כלי טיס, ואותו כלי טיס הוא מטיפוס שטרם נרשם בפנקס, ישלם, נוסף על האגרות הקבועות בתקנות אלה, את ההוצאות הכרוכות בהכשרה עיונית ומעשית, המקובלת על המנהל, של שלושה מפקחים, לגבי אותו טיפוס של כלי טיס.
תשלום אגרה כתנאי למתן תעודה או מתן שירות
הרשות לא תיתן רישיון, תעודה, אישור או הרשאה שנקבעה בעדם אגרה לפי תקנות אלה, לא תחדשה ולא תתקנה, וכן לא תיתן שירות אחר שנקבעה בעדו אגרה לפי תקנות אלה, אלא אם כן מבקש הרישיון, התעודה, האישור, ההרשאה או השירות כאמור שילם את האגרה לפי תקנות אלה במלואה.
הצמדה למדד [תיקון: תשע״ב]
(א)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
סכומי האגרות לפי תקנות אלה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ב1)
שינוי סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ב2).
(ב2)
סכומי האגרות שהשתנו לפי תקנה זו יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג)
המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).


י״ג בטבת התש״ע (30 בדצמבר 2009)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.