חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק להסדר ההימורים בספורט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק להסדר ההימורים בספורט מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ״ז–1967


הקמת המועצה [תיקון: תשפ״ג]
תקום מועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – המועצה) שתהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט, בהתחשב בעקרונות של מדיניות ”משחקים באחריות“.
הגדרות [תיקון: תשע״ז־3, תשע״ח־3, תשפ״ג]
בחוק זה –
”אגודת ספורט“ – כהגדרתה בחוק הספורט;
”גופי ספורט“ – התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט או מינהלת ספורט;
”דוחות כספיים“ – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם;
”הוצאות פרסום“ – כל הוצאה שמוציאה המועצה על פרסום, יחסי ציבור, תדמית, דוברות ושיווק, בכל אמצעי שהוא, למעט הוצאות שמוציאה המועצה במסגרת הסכמים עם גופי ספורט ולמעט הוצאות על שכר עובדי המועצה;
”הכנסות אחרות“ – כל סכום שהמועצה מדווחת עליו כהכנסה בדוחות הכספיים, שאינו כלול במחזור המועצה או בהכנסות מימון;
”הכנסות מימון“ – הכנסות מריבית או מהפרשי הצמדה וכן רווח מהשקעות;
”הסכמים עם גופי ספורט“ – הסכמים בין המועצה לבין גוף ספורט;
”הצעת תקציב“ – כמשמעותה בסעיף 7(ב);
”חוק החברות הממשלתיות“ – חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”חוק הספורט“ – חוק הספורט, התשמ״ח–1988;
”יתרת הכנסות“ – מחזור המועצה, בניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה ובתוספת הרזרבה להתייקרויות, הכנסות מימון והכנסות אחרות;
”המועצה הלאומית לספורט“ – המועצה שהוקמה לפי סעיף 17א לחוק הספורט;
”מחזור המועצה“ – כלל תקבולי המועצה בשנה מעריכת הימורים לפי חוק זה;
”מינהלת ספורט“ – גוף האמון על הסדרת הארגון, הפיתוח והניהול של הליגות הבכירות בענף ספורט, כליגה תחרותית מקצוענית ומסחרית;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של המועצה שמונה לפי סעיף 6(ג);
”משחקים באחריות“ – מדיניות אשר מטרתה לקדם הימורים תוך מזעור הנזק הנלווה לחברה ובכלל זה לקבוצות פגיעות ובהתייחס להשפעת הימורים על מגוון היבטים חברתיים, לרבות צמצום תופעת ההתמכרות להימורים, על בסיס מחויבות לתקנים בין־לאומיים בנושא;
”סך הכספים לציבור“ – הסכום המתקבל מצירוף יתרת ההכנסות והתשלומים לזוכים;
”פרסומת“ – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטורנים, המיועדת או הזמינה לציבור;
”שידור“ – העברה קווית או אלחוטית, של תכנים, לציבור, ובכלל זה אספקה על גבי רשת האינטרנט;
”תשלומים לזוכים“ – סך הכספים המיועדים לתשלום לזוכים בתכנית הימורים;
”השר“ – שר התרבות והספורט.
המועצה – תאגיד
המועצה תהיה תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
המועצה – גוף מבוקר
המועצה תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי״ח–1958 [נוסח משולב].
הרכב המועצה [תיקון: תשנ״ה, תשע״א, תשע״ז־2, תשע״ז־3, תשע״ח־3, תשפ״ג]
(א)
במועצה יהיו 13 חברים, מתוכם לפחות חמש נשים, והם:
(1)
שלושה עובדי משרד התרבות והספורט, שימנה השר; במינוי חברים כאמור, רשאי השר למנות את המנהל הכללי של המשרד אם יש טעמים מיוחדים לכך;
(2)
שני עובדי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(3)
עובד משרד הרווחה והביטחון החברתי שהוא בעל ידע ומומחיות בטיפול בהתמכרות, שימנה שר הרווחה והביטחון החברתי;
(4)
שבעה נציגי ציבור שלפחות שניים מהם הם בעלי ידע ומומחיות בתחום מהתחומים האלה: כלכלה ופיננסים, פיקוח ואכיפה, מאבק בעבריינות, הימורים בהתאם למדיניות ”משחקים באחריות“, מניעת התמכרות או טיפול בה, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצה הלאומית לספורט.
(א1)
חברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (א) לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, או בהנהלה הפעילה של התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2005.
(ב)
השר ימנה, מקרב חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, את יושב ראש המועצה ואת סגן יושב ראש המועצה; על מינוי סגן יושב ראש המועצה יחולו הוראות סעיף 16א2(א) לחוק החברות הממשלתיות, והוא יכהן כיושב ראש ועדת משנה לנושאי כספים שתמנה המועצה בהתאם להוראות סעיף 5(ג).
(ג)
הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.
(ד)
(בוטל).
(ה)
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
תקופת כהונה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
(1)
תקופת כהונתו של חבר המועצה, למעט המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, אם מונה, תהיה שלוש שנים.
(2)
הגורם הממנה כאמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 4(א), רשאי להאריך את תקופת הכהונה של חבר המועצה שמינה לפי אותה פסקה לתקופת כהונה נוספת, אחת או יותר.
(3)
השר, לאחר התייעצות עם המועצה הלאומית לספורט, רשאי להאריך את תקופת הכהונה של חבר המועצה כאמור בסעיף 4(א)(4) לשתי תקופות כהונה נוספות, לכל היותר.
(ב)
חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, לפי העניין, לתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים.
(ג)
(1)
נבצר מיושב ראש המועצה למלא את תפקידו באופן זמני, ימנה לו השר, בהקדם האפשרי, ממלא מקום מקרב חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
(2)
נוכח השר כי נבצר מיושב ראש המועצה או מחבר המועצה למלא את תפקידו באופן זמני לתקופה הנמשכת או העלולה להימשך מעל שישה חודשים, רשאי השר, שר האוצר או שר הרווחה והביטחון החברתי, לפי העניין, למנות לו ממלא מקום לפי הוראות סעיף 4.
הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לגורם שמינה אותו;
(2)
הוא חדל להיות עובד משרד התרבות והספורט, משרד האוצר או משרד הרווחה והביטחון החברתי, לפי העניין, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.
(ב)
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו הגורם שמינה אותו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.
(ג)
הגורם שמינה את חבר המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.
(ד)
הגורם שמינה את חבר המועצה לא יפסיק את כהונתו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
(ה)
הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל הגורם שמינה אותו, בהתאם להוראות סעיף 4, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.
תוקף פעולות [תיקון: תשפ״ג]
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה ובהם שני נציגי ציבור כאמור בסעיף 4(א)(4), לפחות.
ניגוד עניינים [תיקון: תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה –
”בן משפחה“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
”ניגוד עניינים“, של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;
”קרוב“, של חבר המועצה – כל אחד מאלה:
(1)
בן משפחה של חבר המועצה;
(2)
אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי;
(3)
תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
(4)
גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
(ב)
לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.
(ג)
חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.
(ד)
נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודע על כך לשר.
גמול והחזר הוצאות [תיקון: תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה, ”חוזר הממונה על השכר“ – חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, מיום ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011), המתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, כפי שיעודכן מזמן לזמן.
(ב)
חבר המועצה לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו, אך יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה, בהתאם להוראות חוזר הממונה על השכר ובהתאם לסיווג המועצה על ידי הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס׳ כל/218 מיום י״ב באדר ב׳ התשנ״ה (14 במרץ 1995).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות כי ליושב ראש המועצה ולסגנו ישולם גמול בשיעור כפי שיקבע.
החלת דינים על חברי המועצה [תיקון: תשפ״ג]
חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
חוק העונשין, התשל״ז–1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.
סדרי עבודתה של המועצה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
רוב חברי המועצה, וביניהם היושב ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבותיה.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים הנוכחים, כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תידחה ההצבעה לישיבה נוספת, ואם היו גם בה הדעות שקולות – יכריע יושב ראש המועצה.
(ב1)
ביקשו שלושה מחברי המועצה לדון בנושא פלוני, יהיה הנושא כלול בסדר יומה של המועצה בישיבתה הקרובה, ובלבד שהבקשה האמורה נמסרה לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הישיבה.
(ג)
המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה, אם לא נקבעו לפי חוק זה, והיא רשאית למנות ועדות משנה מקרב חבריה, דרך כלל או לעניין מסוים; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.
(ד)
המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותשמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
ועדת הביקורת [תיקון: תשע״ז־5, תשע״ח־3]
(א)
המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת.
(ב)
ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים; לפחות אחד מהחברים בה יהיה עובד המדינה ולפחות אחד יהיה נציג ציבור; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.
(ג)
ועדת הביקורת –
(1)
תעמוד על ליקויים בניהול המועצה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של המועצה או עם רואה החשבון המבקר של המועצה, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי של המועצה או רואה החשבון המבקר של המועצה, לפי העניין, ובלא נוכחות של עובדי המועצה שנושא הדיון נמצא בתחום טיפולם או חברי המועצה שאינם חברי ועדת הביקורת; על אף האמור בפסקה זו, עובד המועצה או חבר המועצה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;
(2)
תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המועצה ואת תפקודו של המבקר הפנימי של המועצה וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של המועצה ולגודלה;
(3)
תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי של המועצה ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;
(4)
תדון בדוחות של המבקר הפנימי של המועצה ובדוחות מבקר המדינה;
(5)
(נמחקה);
(6)
תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המועצה בקשר לליקויים בניהולה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.
(ד)
מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה; על אף האמור, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של המועצה יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.
(ה)
הודעה על ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר של המועצה, שיהיה רשאי להשתתף בה.
(ו)
יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי או המבקר הפנימי של המועצה.
(ז)
ועדת הביקורת תמסור דין וחשבון למועצה ולשרים לפי דרישתם ולפחות אחת לשנה.
עובדי המועצה והמנהל הכללי [תיקון: תשע״ז־3, תשפ״ג]
(א)
דרכי קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם, לרבות תחולת השיפוט המשמעתי, יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שיקבע השר בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת.
(ב)
עובדי המועצה דינם כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
החיקוקים המנויים בסעיף 4ו;
(2)
פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971 – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור.
(ג)
המועצה, באישור השר, לאחר שקיימה הליך לאיתור מועמדים, תמנה מנהל כללי למועצה.
(ד)
תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו, בדרך האמורה בסעיף קטן (ג), למעט לעניין ההליך לאיתור מועמדים, לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.
(ה)
המועצה תקבע את הכישורים המקצועיים הנדרשים מסגן מנהל כללי לענייני כספים התואמים את פעילות המועצה, ותאשר את מינויו של סגן המנהל הכללי לענייני כספים שימנה המנהל הכללי, בהתאם לכישורים שנקבעו.
(ו)
לא ימונה לעובד המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כעובד המועצה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
(ז)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ו), קצין משטרה שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו לעניין זה רשאי לקבוע כי יש מניעה למנות אדם לעובד המועצה או להעסיק את עובד המועצה מטעמים של שלום הציבור וביטחונו לרבות בשל עברו הפלילי.
(ח)
הופסקה עבודתו של עובד המועצה בעקבות החלטה לפי סעיף קטן (ז) ובשל כך הוא פוטר, תהיה המועצה פטורה ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות שאינן מצדיקות פיצויי פיטורים, כולם או חלקם.
(ט)
המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, אם התפטר בהודעה בכתב שהגיש למועצה ולשר.
(י)
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי המנהל הכללי, תעבירו המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.
(יא)
המועצה רשאית, באישור השר, להעביר את המנהל הכללי מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה מטעמים מיוחדים ואם סברה כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.
(יב)
המועצה לא תפסיק את כהונתו של המנהל הכללי לפי סעיף קטן (י) או (יא) אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
(יג)
הפסיק המנהל הכללי לכהן לפי הוראות סעיפים קטנים (ט) עד (יא), לפי העניין, תפעל המועצה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) למינוי מנהל כללי במקומו, בהקדם האפשרי.
(יד)
התפנתה משרתו של המנהל הכללי וטרם מונה אחר במקומו או החליטה המועצה כי נבצר מהמנהל הכללי, באופן זמני, למלא את תפקידו, תמנה לו, באישור השר, ממלא מקום לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ורשאית היא להאריכה – בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, באישור השר ובהתייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים הפועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות – בתקופה נוספת, אחת או יותר.
תקציב [תיקון: תשכ״ח, תשע״ז, תשע״ז־3, תשע״ח־3, תשפ״ג]
(א)
המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השר ושר האוצר (בחוק זה – השרים) ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.
(ב)
מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו, לרבות הפרטים שייכללו בו ודרך הצגתם, ודרכי הגשתו ייקבעו על ידי השרים בתקנות.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ובסעיפים 8ג ו־9, שר האוצר רשאי לאשר השתתפות מתקציב המדינה בתקציבה של המועצה.
(ד)
המועצה תגיש לשרים הודעות, דיווחים ודוחות כמפורט להלן:
(1)
דוחות כספיים שנתיים שיהיו מלאים ומבוקרים בידי רואה החשבון המבקר של המועצה ולפי עקרונות חשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים לא יאוחר משלושה חודשים מתום כל שנת כספים (להלן – דוחות כספיים שנתיים);
(2)
דוחות כספיים תקופתיים סקורים ותחזית ליתרת הכנסות מעודכנת עד תום שנת הכספים, לא יאוחר מ־60 ימים מתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים של שנת הכספים (להלן – דוחות כספיים רבעוניים); לעניין זה, ”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים רצופים, שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, וב־1 ביולי של כל שנה;
(3)
הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים, כפי שקבעו השרים בתקנות.
(ה)
המנהל הכללי, סגן המנהל הכללי לענייני כספים, יושב ראש המועצה וחבר מועצה נוסף שהמועצה תסמיך לכך, יחתמו על הדוחות הכספיים השנתיים ועל הדוחות הכספיים הרבעוניים של המועצה ויצרפו לדוחות כאמור טופס הצהרה חתום על ידם, בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.
(ו)
השרים יקבעו הוראות בדבר אופן הגשת דיווחים שאינם הדוחות הכספיים או ההודעות לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכנתם, תכנם, מידת פירוטם ובכלל זה הביאורים הנוספים שיש לצרף אליהם, וכן הוראות בדבר מועדי עריכתם והגשתם של דיווחים והודעות כאמור והוראות בדבר פרסום הדוחות הכספיים לציבור.
עריכת הימורים [תיקון: תשכ״ח, תשע״א, תשע״ח־3, תשפ״ג]
(א)
ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ובהתאם לתנאים שנקבעו באותן תקנות (בסעיף זה – תוכנית הימורים); בהחלטה על שינוי תוכניות הימורים או על הוספת תוכניות הימורים יובאו בחשבון גם עקרונות מדיניות ”משחקים באחריות“, ובכלל זה המאפיינים של ענפי הספורט ומידת ההשפעה של השינוי או ההוספה על הסיכון להתמכרות להימורים בכלל ושל קטינים בפרט.
(ב)
תוכנית הימורים תפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
ביצוע עבודות [תיקון: תש״ל, תשע״ז־3, תשע״ח־2, תשפ״ג]
(א)
המועצה רשאית לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית הימורים באמצעות אחר, על פי הסכם בכתב אתו; הסכם כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שתי שנים בכל פעם.
(א1)
לא תתקשר המועצה בהסכם עם אדם אחר לביצוע עבודות הכרוכות בתוכנית הימורים לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה עם בעל תחנה כמשמעותו בסעיף קטן (ג), אם לדעת אחראי איסור הלבנת הון שמונה לפי סעיף 10ג(1), אותו אדם, ואם הוא תאגיד – התאגיד או נושא משרה בו, הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לבצע את העבודות כאמור, להיות בעל תחנה או לכהן כנושא משרה, לפי העניין, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו; לעניין זה, ”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999 .
(א2)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א1), קצין משטרה שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו לעניין זה רשאי לקבוע כי יש מניעה להתקשר או להמשיך התקשרות עם אדם או עם בעל תחנה כאמור באותו סעיף קטן, מטעמים של שלום הציבור וביטחונו לרבות בשל עברו הפלילי.
(ב)
בהסכם כאמור תטיל המועצה על מי שבאמצעותו מתבצעת העבודה לדווח לה על הביצוע בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.
(ג)
סך כל התשלומים שתשלם המועצה בשנה למי שרשאי למכור זכות להשתתף בתכנית הימורים כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – בעל תחנה), הכוללים עמלת מכירה או כל תשלום אחר לבעל התחנה והמחושבים ביחס למחזור המכירות השנתי של מוצרי המועצה הנמכרים באמצעות בעל התחנה (להלן – מחזור בעל התחנה), יהיו בשיעורים המפורטים להלן, לא כולל תשלום שרשאית המועצה לשלם בגובה סכום השווה למס ערך מוסף:
(1)
על כל שקל חדש מ־1,286,000 השקלים החדשים הראשונים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ־7%;
(2)
על כל שקל חדש מסכום העולה על 1,286,000 שקלים חדשים אך לא עולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ־6.25%;
(3)
על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ־5%.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), המועצה רשאית לשלם לבעל תחנה תשלומים קבועים במקום עמלת מכירה או כל תשלום אחר כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם.
הגבלת פרסומות [תיקון: תשע״ז־3, תשפ״ג]
(א)
המועצה לא תעשה בשעות האסורות לפרסום, כאמור בתוספת השנייה, פרסומת להימורים, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאמצעי השידור המפורטים להלן, למעט במהלך שידור של תחרות ספורט, של משחק ספורט או של תכנית אחרת ובלבד שהיא עוסקת ברובה בספורט:
(1)
שידורי רדיו בישראל;
(2)
שידורי טלוויזיה בישראל.
(ב)
השרים רשאים, בצו, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה.
(ג)
(1)
השרים, בהסכמת שר המשפטים, יקבעו בתקנות כללים להגבלת פרסומות, לרבות איסור על הצגת קשר ישיר בין הימורים לשינוי משמעותי בחיים, איסור על פרסום בשבח הימורים כשלעצמם, הגבלת פרסום לקטינים, וכן כללים בדבר הוראות לעניין הסרת פרסום אסור.
(2)
(נמחקה).
[תיקון: תשע״א, תשע״ז־3]
(בוטל).
הכספים לציבור [תיקון: תשע״א, תשע״ז־3, תשע״ח־3, תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה, ”הוצאה חד־פעמית“ – הוצאה שאינה כלולה בתקציב שאושר על ידי השרים לפי סעיף 7(א) ואינה צפויה להיכלל בשנות התקציב שלאחר אותה שנה שלגביה מתוכננת ההוצאה, ובלבד שאינה הוצאה במסגרת הסכם עם גוף ספורט.
(ב)
סך הכספים לציבור, במסגרת הצעת תקציב, יהיה בשיעורים אלו:
(1)
עמד מחזור המועצה על לפחות 1,500 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ־2,000 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ־82% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ־17.5% ממחזור המועצה;
(2)
עמד מחזור המועצה על סכום העולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ־2,600 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ־85% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ־20.9% ממחזור המועצה;
(3)
עלה מחזור המועצה על 2,600 מיליון שקלים חדשים –
(א)
על כל שקל חדש מ־2,600 מיליון השקלים החדשים הראשונים של מחזור המועצה – לא פחות מ־85%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ־20.9% ממחזור המועצה;
(ב)
על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,600 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ־90%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ־23% ממחזור המועצה;
(ג)
על כל שקל חדש מסכום העולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ־91.25%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ־24.25% ממחזור המועצה.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), עלה מחזור המועצה על סכום של 1,500 מיליון שקלים חדשים, המועצה תהיה רשאית –
(1)
לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב־0.5% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד־פעמית או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים;
(2)
במסגרת הצעת התקציב או במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים, או להיפך, בשיעור של עד לגובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה (1) לבין 3% ממחזור המועצה;
(3)
במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, לעשות שימוש בשיעור מסוים מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חריגה שלא היתה צפויה ומתוכננת בעת אישור הצעת התקציב;
(4)
לא נעשה שימוש בסכום האמור בפסקה (1), יעמוד השיעור האמור בפסקה (2) על 5%; הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן חמש שנים מיום תחילתו של חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס׳ 15), התשפ״ג–2023 (ביום 3.8.2023); השר ימסור לוועדת הכספים ולוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דיווח על יישומן והשפעתן של הוראות פסקה זו לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפה.
(ד)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המועצה רשאית לקבוע שיעורי תשלום שונים לזוכים לתכניות הימורים שונות, ובלבד –
(1)
ששיעור התשלומים לזוכים לא יפחת מ־60% ממחזור המועצה;
(2)
שהתשלומים לזוכים בתכנית הימורים מסוימת לא יפחתו משיעור של 42% מהתקבולים לאותה תכנית הימורים.
(ה)
השרים יקבעו את השיעורים של סך הכספים לציבור עבור תכנית הימורים חדשה כהגדרתה בסעיף 8ד במסגרת התכנית שקבעה המועצה בתקנות לפי הוראות סעיף 8.
הוצאות שיווק ופרסום [תיקון: תשע״ז־3, תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה, ”תכנית הימורים חדשה“ – תכנית הימורים הנקבעת לראשונה בתקנות לפי הוראות סעיף 8 וכן כל חידוש של תכנית הימורים קיימת או סוג נוסף של תכנית הימורים קיימת שלא היה קיים.
(ב)
הוצאות הפרסום של המועצה בשנה לא יעלו על 52 מיליון שקלים חדשים או על שיעור של 1.75% ממחזור המועצה באותה שנה בניכוי הסכום הקבוע בסעיף קטן (ג), לפי הגבוה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום האמורות לא יעלו על 60 מיליון שקלים חדשים בשנה.
(ג)
הסכמים עם גופי ספורט יכללו הוצאות שיווק ותפעול בלבד; סך הוצאות המועצה בשל הסכמים כאמור לא יעלה על 70 מיליון שקלים חדשים בשנה.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), המועצה תהיה רשאית להעביר סכום של עד 2 מיליון שקלים חדשים מהוצאות הפרסום כאמור בסעיף קטן (ב) להסכמים עם גופי ספורט כאמור בסעיף קטן (ג), ולהיפך.
(ה)
עמד מחזור המועצה על לא יותר מ־1,500 מיליון שקלים חדשים, יראו בסכומים ובשיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) כאילו היו נמוכים בשיעור של 50%.
(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוצאות פרסום של המועצה להשקת תכנית הימורים חדשה, לא יבואו בגדר המגבלה האמורה באותו סעיף קטן, ובלבד שיתמלאו תנאים אלה:
(1)
סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה יובא לאישור השרים מראש ובכתב;
(2)
תקופת הפרסום בהתאם לסעיף קטן זה לא תעלה על 18 חודשים;
(3)
סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 3 מיליון שקלים חדשים במצטבר לתכנית הימורים חדשה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום בשנה לכלל תכניות ההימורים החדשות לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים.
(2)
אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
(ז)
על אף האמור בכל דין, בהסכמים שהמועצה כורתת כאמור בסעיף קטן (ג), תייחד המועצה חלק מהתמורה למימון פרויקטים לקידום מטרות חברתיות המשותפות לה ולצד השני להסכם, ובלבד שלא יהיה בכך כפל מימון מכל גורם ממשלתי או ציבורי ושהסכום הכולל של התמורה בכלל ההסכמים כאמור לא יפחת משבעה מיליון שקלים חדשים ולא יעלה על 25 מיליון שקלים חדשים; בסעיף זה, ”פרויקטים לקידום מטרות חברתיות“ – פרויקטים באחד או יותר מהנושאים האלה:
(1)
צמצום נזקי הימורים ומניעת התמכרות;
(2)
קידום שוויון מגדרי בספורט;
(3)
עידוד השתתפות ומצוינות בספורט בפריפריה חברתית וגאוגרפית;
(4)
הנגשת הספורט לקבוצות אוכלוסייה עם מוגבלות;
(5)
קידום ערכי סובלנות ומניעת אלימות וגזענות בספורט.
(ח)
בהחלטה על הכללת פרויקטים לקידום מטרות חברתיות בהסכם עם גוף ספורט, תיתן המועצה דעתה גם לתועלת החברתית שבפרויקט ולתועלת שהפרויקט עשוי להביא למועצה.
יתרת ההכנסות [תיקון: תשכ״ח, תש״ל, תשנ״ה, תשס״ח־2, תשע״א, תשע״ד, תשע״ז־2, תשע״ז־3, תשע״ז־4, תשע״ח, תשע״ח־3, תשע״ח־4, תשע״ט־2, תשפ״ג]
(א)
יתרת ההכנסות לא תפחת מהשיעורים האמורים בסעיף 8ג.
(א1)
המועצה תעביר למדינה את יתרת ההכנסות החיובית שנצברה, כמפורט להלן:
(1)
לא יאוחר מ־15 ימים מחלוף המועד להגשת כל דוח כספי שנתי לפי סעיף 7(ד)(1) – את יתרת ההכנסות לפי הדוח הכספי השנתי, בניכוי הסכומים ששולמו לפי פסקה (2) באותה שנת כספים;
(2)
לא יאוחר מ־15 ימים מחלוף המועדים הקבועים להגשת כל דוח כספי רבעוני לפי סעיף 7(ד)(2) – את יתרת ההכנסות שנצברו ברבעון לפי אותו דוח;
(3)
על אף האמור בפסקה (2), המועצה רשאית לפנות בכתב לממונה על התקציבים במשרד האוצר, באחד מהמועדים הקבועים בסעיף 7(ד)(2), בבקשה לאשר לה לדחות העברת סכום שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים מיתרת ההכנסות באותו רבעון, למועד ההעברה הבא; העברה דחויה כאמור תיעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב של הממונה על התקציבים במשרד האוצר ובהתאם לתנאים שיקבע באישור.
(ב)
(בוטל).
(ב1)
(בוטל).
(ב1א)
(בוטל).
(ב2)
(בוטל).
(ג)
המועצה תפרסם באתר האינטרנט של המועצה, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון על ההכנסות וההוצאות באותה שנה.
(ג1)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
העברת יתרת מזומנים למדינה [תיקון: תשע״ז, תשע״ז־3, תשע״ח־3]
(א)
בכל אחד מהמועדים המפורטים להלן תעביר הממועצה למדינה סכום של 300 מיליון שקלים חדשים מתוך כספי יתרות המזומנים שהצטברו עד לשנת 2016:
(1)
ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017);
(2)
ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018).
(א1)
נוסף על הסכומים האמורים בסעיף קטן (א), תעביר המועצה למדינה סכומים בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:
(1)
עד יום ז׳ בתמוז התשע״ז (1 ביולי 2017) – סכום של 28 מיליון שקלים חדשים;
(2)
עד יום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018) – סכום של 14 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
(בוטל).
(ג)
בסעיף זה, ”יתרות המזומנים“ – סך הסכומים שהמועצה הקצתה לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט כאמור בסעיף 9(ב1)(1) ו־(6) אך טרם הועברו בפועל למקבלי התמיכה.
תמיכה בגופי ספורט – הוראת שעה [תיקון: תשע״ט]
(סעיף זה פקע):
(א)
בסעיף זה –
”אגודת ספורט“, ”ארגון ספורט“ ו”מועדון ספורט“ – כהגדרתם בחוק הספורט;
”ארגון ספורט נתמך“ – ארגון ספורט, ש־50% מהיקף פעילותו לפחות מיועד לתמיכה בספורט העממי–חובבני ולקידומו; לעניין הגדרה זו, ”ספורט עממי–חובבני“ – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;
”גוף ספורט“ – ארגון ספורט נתמך, אגודת ספורט או מועדון ספורט;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”המועצה הלאומית לספורט“ – המועצה שהוקמה לפי סעיף 17א לחוק הספורט;
”תקנון כספים ומשק“ (תכ״ם) – הוראות מינהל שקבע החשב הכללי במשרד האוצר.
(ב)
על אף האמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הוצאות משרד התרבות והספורט לתמיכה בגופי ספורט לעניין פעילות נתמכת ערב יום הפרסום, בסכום שנקבע בחוק התקציב השנתי (בסעיף זה – סכום התמיכה), יחולקו בהתאם להוראות סעיף זה; לעניין זה, ”פעילות נתמכת ערב יום הפרסום“ – פעילות בתחומים שערב יום פרסומו של תיקון מס׳ 14 הוקצו בעבורם סכומים לחלוקה כתמיכה לפי סעיף 9(ב1)(3) עד (5) לחוק זה, כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 11(7)(ד) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע״ח–2018.
(ג)
סכום התמיכה יחולק בין גופי הספורט לפי מבחנים שוויוניים שיקבע שר התרבות והספורט (בסעיף זה – מבחנים), בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הלאומית לספורט.
(ד)
על תמיכות לגופי ספורט לפי סעיף זה, ובכלל זה על הגשת בקשות לקבלת תמיכה ועל הדיון בבקשות כאמור, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין גוף ספורט שהוא מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב – הוראות הנוהל שקבע שר האוצר לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, בשינויים שקבע, אם קבע (בסעיף זה – הוראות שר האוצר);
(2)
לעניין גוף ספורט שאינו מוסד ציבור כאמור בפסקה (1) – הוראות תקנון כספים ומשק.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד) –
(1)
בקשות לקבלת תמיכה לפי סעיף זה יידונו לפני ועדה שאלה חבריה (בסעיף זה – ועדת תמיכות משותפת):
(א)
ראש מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;
(ב)
חשב משרד התרבות והספורט או נציגו;
(ג)
היועץ המשפטי למשרד התרבות והספורט או נציגו;
(ד)
ראש אגף בכיר תקציבים ותכנון במשרד התרבות והספורט או נציגו;
(ה)
עובד משרד התרבות והספורט שימנה שר התרבות והספורט;
(ו)
שני נציגים שמינתה המועצה מקרב עובדיה;
(ז)
שני נציגי ציבור שהם ספורטאי עבר, שימנה שר התרבות והספורט;
(2)
נציגי הציבור המנויים בפסקה (1)(ז) ימונו לא יאוחר מיום כ״ט בתמוז התשע״ט (1 באוגוסט 2019);
(3)
החלטת ועדת התמיכות המשותפת תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה, ובלבד שבקרב המשתתפים יש רוב לעובדי המדינה וכי החברים המנויים בפסקה (1)(ב) ו־(ג) משתתפים בישיבה;
(4)
החליטה ועדת התמיכות המשותפת על מתן תמיכה לגוף ספורט לפי סעיף זה, תעביר המועצה את כספי התמיכה לגוף המבקש בהתאם להוראות שר האוצר או להוראות תקנון כספים ומשק, לפי העניין.
(ו)
המבחנים והוראות שר האוצר יפורסמו ברשומות.
(ז)
על קבלת תמיכה לפי סעיף זה יחולו ההוראות לפי סעיף 3א(ח1) לחוק יסודות התקציב; לעניין זה יראו את התמיכה לפי סעיף זה כתמיכה ממשרד התרבות והספורט.
(ח)
לא יעביר משרד התרבות והספורט את סכום התמיכה למועצה, לשם העברתו לגופי הספורט לפי הוראות סעיף זה, אלא לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין בקרה ופיקוח של המדינה על העברת סכום התמיכה כאמור, בידי המועצה, לאותם גופים, ועל הפיקוח שתקיים המועצה על אותם גופים בקשר לסכומים שהעבירה להם.
(ט)
הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן מיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
פטור מתשלומי חובה
המועצה תהא פטורה מתשלום מסים, ארנונות ותשלומי חובה אחרים במידה שהמדינה פטורה מהם.
עבירות ועונשין [תיקון: תשס״ח, תשפ״ג]
(א)
המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהימור לפי חוק זה (בסעיף זה – כרטיסים), לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.
(ב)
המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג)
השר והשר לביטחון לאומי ימסרו לוועדת הכספים ולוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אחת לשנתיים, דיווח על אכיפת הוראות סעיף זה.
אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון [תיקון: תשע״ז־3, תשע״ט, תשפ״ג]
(א)
בסעיף זה –
”פרטי המשתתף“ – ארבע הספרות האחרונות של אחד מאלה:
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת;
(2)
ביחיד שאינו תושב – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הם הונפקו;
”רישום באופן מקודד“ – רישום באמצעי דיגיטלי אשר יקדד את הנתונים טרם רישומם על גבי כרטיס ההשתתפות, באמצעות שיטה מקובלת שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואינה מאפשרת חזרה לפרטי המשתתף;
(ב)
(1)
לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרית לפיו, אם המשתתף יצדק בניחושיו, עולה על סכום שיקבע שר האוצר בצו (בסעיף זה – משחק דורש זיהוי), אלא אם כן המשתתף ביצע רישום באופן מקודד של פרטיו ותוצאת הקידוד כאמור הודפסה על גבי קבלת ההשתתפות.
(2)
הסכום שיקבע שר האוצר בצו לפי פסקה (1) לא יפחת מ־5,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 30,000 שקלים חדשים ויקבע בהסכמת השר ולאחר התייעצות עם שר המשפטים.
(3)
הסכום שייקבע לפי פסקה (2) יחול גם על הוראות לעניין זה שניתנו לפי סעיף 231(א) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ג)
פרטי המשתתף כאמור בסעיף קטן (ב)(1) שהגיעו לידי המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יישמרו במאגר מידע, זמני או קבוע.
(ד)
(1)
המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יגלו את פרטי המשתתף אשר נרשמו או קודדו לפי סעיף זה, לא יעבירו אותם לכל גורם אחר ולא יעשו בהם כל שימוש, אלא לצורך אחת מאלה:
(א)
בדיקת התאמה של זהות המחזיק בקבלת השתתפות המעידה על זכייה בניחוש במשחק דורש זיהוי (בסעיף זה – קבלת השתתפות מזכה) כאמור בסעיף קטן (ה);
(ב)
מסירת מידע למשטרת ישראל לגבי ניסיון לקבלת זכייה בניגוד להוראות סעיף זה או חשד לניסיון כאמור או מסירת מידע לשר האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לצורך תשלום זכייה לפי סעיף קטן (ו).
(2)
בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), לא ייעשה כל שימוש בפרטי המשתתף כאמור באותה פסקה לצורך איסוף מידע, מעקב אחר משתתפים בתכניות הימורים או קידום ושיווק.
(ה)
טרם תשלום זכייה למחזיק בקבלת ההשתתפות מזכה, אשר סכום הזכייה לפיה עולה על הסכום הקבוע לפי סעיף קטן (ב)(2), תיבדק התאמה בין זהות המחזיק לבין זהות מי שהונפקה לו קבלת ההשתתפות כאמור, באמצעות בדיקה של התאמת תוצאת קידוד פרטי המשתתף המופיעים על גבי קבלת ההשתתפות, לפרטיו של המחזיק המקודדים בקבלת ההשתתפות, בהתאם לתעודת הזהות, הדרכון או תעודת המסע של המחזיק, לפי העניין.
(ו)
(1)
לא תשולם זכייה אם קיימת אי התאמה בזהות או אם התעורר ספק באשר להתאמת הזהות של המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה).
(2)
על אף האמור בפסקה (1), רשאית המועצה, באישור שר המשפטים, לגבש נהלים לגבי הנסיבות שבהן יתאפשר תשלום זכייה במקרה של אי התאמה לעניין זהות המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה).
(ז)
(1)
זכייה במשחק דורש זיהוי תשולם באמצעות אחד מאלה:
(א)
שיק משורטט בתוספת המילים ”למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר“ לפקודת הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);
(ב)
העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שם הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה).
(2)
זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי שבו המועצה משלמת לזוכה באמצעות שיק, תשולם באמצעות שיק משורטט בתוספת המילים ”למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר“ לפקודת המחזיק בקבלת ההשתתפות.
(3)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), המועצה רשאית לשלם במזומן זכייה במשחק דורש זיהוי או זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי רק אם סכום הזכייה נמוך מהסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח–2018.
(ח)
הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יחולו גם לעניין פדיון חלק מכרטיס השתתפות שהוא צירוף הימורים נפרד, בהתאם לסכום הזכייה שמבוקש לפדותה, ובלבד ששאר חלקי כרטיס ההשתתפות עדיין אינם עומדים לפדיון והזכייה לגביהם טרם נקבעה.
(ט)
(1)
המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, ימחקו תוצאות קידוד של פרטי משתתף מכל מאגר מידע שברשותם, לרבות תוצאות קידוד המופיעות על גבי כרטיס השתתפות או קבלת השתתפות, בהתאם להוראות שלהלן:
(א)
לעניין קבלת השתתפות מזכה שנמצאה לגביה התאמה בין זהות המחזיק בה לבין זהות פרטי המשתתף המופיעים על גביה – בתוך יום עבודה אחד מהמועד שבו נפדתה;
(ב)
לעניין קבלת השתתפות מזכה אשר לא נדרשה לתשלום – בתוך שנה מיום קיום המשחק דורש הזיהוי או מיד עם פקיעת האפשרות לפדות את הזכייה, לפי המאוחר; שר האוצר, בהסכמת השר רשאי לקבוע תקופה קצרה יותר לעניין זכיות בסכומים נמוכים, ובלבד שלא תפחת מחצי שנה;
(ג)
לעניין קבלות השתתפות של מי שלא צדקו בניחושם – בתוך 14 ימים מיום קיום המשחק דורש הזיהוי.
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (ה), אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע תשלום למי שהתקבל ערעורו ביחס לצדקת ניחושו, או שנתקבל פסק דין חלוט המחייב את המועצה בתשלום בגין קבלת השתתפות שבידו, וכן למי שניחושו היה זהה לניחושם של אלה, והכל אף אם נמחקו כבר תוצאות קידוד פרטיו של המחזיק בקבלת ההשתתפות.
(י)
(1)
שר האוצר, בהסכמת השר ובהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע הוראות לעניין יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין פעולות בעלי התפקידים כאמור בסעיף 10ג; הוראות לפי סעיף זה, לעניין אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, ייקבעו בהסכמת שר המשפטים.
(2)
בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), רשאי שר האוצר, בהסכמת השר ובהתייעצות עם שר המשפטים, להורות כי שיטה שנקבעה לצורך קידוד פרטי משתתף אינה שיטה שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואת החזרה לפרטי המשתתף, וכי על המועצה להנהיג שיטה מקובלת אחרת שתקיים את התנאים האמורים באופן סביר.
(יא)
הוראות סעיף זה לא יחולו על תכניות הימורים שמקיימת המועצה, שבמסגרתן המשתתף מזוהה בזיהוי מלא, והכל בכפוף לכך שיובטח כי התשלום משולם לאותו משתתף ובכפוף להוראות כל דין.
מינוי אחראי איסור הלבנת הון וממונה אבטחת מידע [תיקון: תשע״ז־3]
המועצה תמנה את אלה:
(1)
אחראי איסור הלבנת הון, שיהיה אחראי, בין השאר, למניעת סיכוני הלבנת הון ומזעור סיכוני פשיעה, ובכלל זה לגיבוש נהלים בעניין זה שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, הדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר זיהוי והתמודדות עם סיכוני הלבנת הון וכן גיבוש נהלים לעניין אופן מסירת מידע לגורמים מוסמכים לפי סעיף 10ב(ד)(1)(ב);
(2)
ממונה אבטחת מידע, שיהיה אחראי, בין השאר, לאבטחת המידע ולהצפנת פרטי המשתתף, ובכלל זה גיבוש נהלים לעניין אבטחת המידע וקידודו שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, והדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר מניעת סיכונים באיסוף מידע או כל שימוש בו שאינו לפי הוראות חוק זה.
אי־תחולה
על הימורים לפי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 2, 4 ו־5 לחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ״ד–1964 (להלן – חוק העונשין).
ביטול תקפם של היתרים
על אף האמור בחוק זה, כל היתר לעריכת הימור שניתן על פי סעיף 7 לחוק העונשין, תקפו יהיה עד כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967) ולא יחודש עוד.
[תיקון: תש״ל]
(בוטל).
ביצוע ותקנות
(א)
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
התקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיפים 5(ג) ו־6(א), טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
[תיקון: תשע״ז־3]

תוספת ראשונה

(סעיף 7(ה))

[תיקון: תשע״ח־3]

הצהרת ________ (בעל התפקיד)

____________ (שם החותם) מצהיר כי:
(1)
בחנתי את הדוח הכספי השנתי/הדוח הכספי הרבעוני (מחק את המיותר) של המועצה (להלן – הדוח) לתקופה ______;
(2)
לפי ידיעתי, הדוח והמידע הכספי האחר הכלול בדוח אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוח;
(3)
לפי ידיעתי, הדוח ומידע כספי אחר הכלול בו משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של המועצה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחס הדוח;
(4)
גיליתי לרואה החשבון המבקר של המועצה, לחברי המועצה ולוועדת הביקורת של המועצה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לביצוע תפקידם באופן מלא, ביחס לדוח.
____________תאריך _________________חתימה, שם ותפקיד
[תיקון: תשע״ז־3]

תוספת שנייה

(סעיף 8א1)

שעות האסורות לפרסום

[תיקון: ק״ת תשפ״א]
בין 13:00 ל־19:00


נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ז (8 באוגוסט 1967).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • פנחס ספיר
  שר האוצר
 • זלמן ארן
  שר החינוך והתרבות
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.