חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, תשל״ח–1977


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תשל״ח, 28, 117, 118, 210.

קביעת שיעור ריבית: ק״ת תשל״ט, 1889; תש״ם, 567, 2059; תשמ״א, 170. שינוי תארים: ק״ת תשמ״ג, 1531.


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות [תיקון: ק״ת תשמ״ג]
בחוק זה –
”בעל טובין“ – כמשמעותו בפקודת המכס;
”דולר“ – דולר של ארצות הברית של אמריקה;
”היום הקובע“ – י״ח בחשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977);
”היטל“ – היטל לפי חוק זה;
”המנהל“ – מנהל המכס ומע״מ או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה;
”המפקח“ – המפקח על מטבע חוץ, כמשמעותו בתקנות המטבע;
”הקצבה“ – היתר רכישת מטבע חוץ שניתן לפי תקנות המטבע;
”השער החדש“, ”השער הקודם“, לגבי כל מטבע חוץ – כמצויין בתוספת הראשונה;
”התרה“ – התרת רשימון לצריכה בארץ, כמשמעותה לפי פקודת המכס;
”טובין“ – טובין שיובאו לישראל ותמורתם או חלק ממנה שולמו במטבע שנרכש מהקצבה או מתוך מילווה בין־לאומי שקבע המפקח ובמידה שקבע;
”מחזיק“, לענין מטבע חוץ – תושב ישראל אשר בישראל או מחוצה לה רכש מטבע חוץ או מחזיק אותו ברשותו או בפיקוחו או שהוא בעל זכות בצורה כלשהי בישראל או מחוצה לה במטבע חוץ;
”רשות מוסמכת“ –
(1)
לגבי היטל מטבע – המפקח;
(2)
לגבי היטל מלאי והיטל יבוא – המנהל;
”מחיר טובין“ – המחיר המקובל כמשמעותו בסעיף 130 לפקודת המכס כפי שנרשם בלירות ברשימון שהתיר גובה המכס, ובהעדר רשימון – במסמך יבוא אחר;
”מטבע חוץ“ – מטבע חוץ המפורט בתוספת הראשונה;
”סוחר מוסמך“ – כמשמעותו בתקנה 3(2) לתקנות המטבע;
”מסירה לצריכה בארץ“ – כמשמעותה בפקודת המכס;
”עוסק“ – לענין טובין – אדם שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו נמצא מלאי טובין למכירה או לשימוש אחר בעסקיו;
”פיקוח רשות המכס“ – כמשמעותו בפקודת המכס;
”תקנות המטבע“ – תקנות ההגנה (כספים), 1941.
תשלום היטל
היטל ישולם לאוצר המדינה.

פרק ב׳: היטל מטבע

היטל מטבע על הון חוזר
(א)
סוחר מוסמך שהחזיק הון חוזר ביום הקובע, ישלם עליו היטל מטבע.
(ב)
בסעיף זה –
(1)
”הון חוזר“ – מטבע חוץ או זכות למטבע חוץ בכל צורה שהיא אשר המפקח התיר את החזקתו כהון חוזר או המוחזק למעשה כהון חוזר, ולרבות כל מטבע חוץ שנצטבר ביום הקובע במחזור;
(2)
”מחזיק הון חוזר“ – לרבות מחזיק מטבע חוץ שנרכש לפי השער הקודם והרוכש הוציאו מרשותו בעיסקה שנעשתה ללא היתר של המפקח או לפני המועד שבו התיר המפקח לעשותה.
היטל מטבע על יתרות מטבע שיש למכור לסוחר מוסמך
המחזיק ביום הקובע או לאחריו מטבע חוץ אשר על פי דין חייבים במכירתו לסוחר מוסמך לפי השער הקודם או אשר היו חייבים למכרו לסוחר מוסמך לפני היום הקובע, אך הוא נמכר לפי השער החדש או עדיין לא נמכר, ישלם עליו היטל מטבע.
שיעור היטל מטבע
היטל מטבע יהיה בסכום ההפרש בין השער החדש לבין השער הקודם של אותו מטבע.
מועד תשלום היטל
היטל מטבע ישולם עד יום ד׳ בכסלו תשל״ח (14 בנובמבר 1977) או תוך שלושה ימים מן היום שבו הגיעו ההון החוזר או מטבע חוץ שעליהם מוטל ההיטל לידי החייב בהיטל, הכל לפי המאוחר יותר.
קנס בשל עיכוב מטבע חוץ
אם עקב מעשה או מחדל בניגוד לתקנה 6 לתקנות המטבע, שהחייב בהיטל מטבע שותף להם, לא הגיעו ההון החוזר או מטבע החוץ לידיו, ישלם קנס בשיעור 28 אחוזים לשנה מההיטל מן המועד המוקדם ביותר שבו צריך היה ההון החוזר או מטבע החוץ להגיע לידיו אילולא המעשה או המחדל האמורים ועד יום תשלום הקנס בפועל.
מסירת דו״ח
החייב בהיטל מטבע ימסור למפקח דין וחשבון כפי שיורה המפקח ובו פרטים על מטבע חוץ שהחזיק ביום הקובע, לא יאוחר מיום כ״ח בחשון תשל״ח (9 בנובמבר 1977).

פרק ג׳: היטל מלאי

היטל מלאי
(א)
עוסק שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו נמצאים טובין – למעט טובין המפורטים בתוספת השניה – שיובאו לישראל ורשימונם הותר לצריכה בארץ לפני היום הקובע – אף אם עדיין לא סולקו מפיקוח רשות המכס – ישלם עליהם היטל מלאי המורכב משניים אלה:
(1)
שיעור ממחיר הטובין כשהוא מחושב לפי השער הקודם של הדולר, השווה לשיעור העליה של השער החדש של הדולר לעומת השער הקודם של הדולר;
(2)
ההפרש בין סך כל סכום המסים שהיו משתלמים על הטובין אילו שולמו ערב היום הקובע לבין סך כל סכום המסים שהיו משתלמים על הטובין אילו שולמו ביום הקובע כשמחירם מוגדל בשיעור העליה של השער החדש של הדולר לעומת השער הקודם של הדולר; אולם אם סכום המסים על הטובין ביום הקובע קטן מסכום המסים ערב היום הקובע, יופחת סכום ההפרש המחושב לפי פסקה זו מן הסכום המחושב לפי פסקה (1), ואם עלה סכום ההפרש על הסכום המחושב כאמור יהא העוסק זכאי, בכפוף להוראות סעיף 29(א), להחזר הסכום העודף.
(ב)
”מסים“, לענין סעיף זה – מכס, מס קניה ותשלומי חובה לפי תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח–1958 (להלן – תקנות תשלומי חובה), וכל היטל אחר המוטל על יבוא טובין למעט מס ערך מוסף.
(ג)
נתקיימו בטובין הוראות סעיפים 156, 160, 160א או 160ג לפקודת המכס או הוראות תקנות 17 או 18 לתקנות תשלומי חובה, יהיה דין היטל, כולו או מקצתו, ששולם לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) כדין מכס או תשלומי חובה לענין אותם סעיפים או תקנות.
(ד)
הוכח להנחת דעתו של המנהל כי מחיר הטובין שונה במידה ניכרת ממחירם המקובל כמשמעותו בסעיף 130 לפקודת המכס ביום הקובע, רשאי הוא לחשב את ההיטל לפי מחירם המקובל ביום הקובע.
(ה)
מי שנתחייב בהיטל מלאי והוכיח להנחת דעתו של המנהל שהטובין שעליהם נתחייב אינם בבעלותו, לא יהא חייב בתשלום היטל עליהם אם מסר פרטים עליהם כאמור בסעיף 16(א) ואת שמם ומענם של הבעלים; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור מהיטל מלאי את העוסק שהוא בעל הטובין האמורים.
שער ביניים
לענין חישוב היטל המלאי על טובין שסולקו מפיקוח רשות המכס מהיום הקובע ועד ליום כ׳ בחשון תשל״ח (1 בנובמבר 1977), נקבע השער החדש של הדולר כשווה לחמש עשרה לירות.
יחוס טובין
(א)
היה בבעלותו, ברשותו או בפיקוחו של עוסק מלאי טובין שיובאו על פי יותר מרשימון אחד או מסמך יבוא אחר אחד ולא ניתן לקבוע על פי איזה רשימון או מסמך כאמור יובא כל חלק מן המלאי, יראו את הטובין שבמלאי כאילו יובאו על פי הרשימונים או המסמכים שתאריכם מאוחר.
(ב)
המנהל רשאי לקבוע כללים לקביעת מקור הטובין לצורך חישוב היטל מלאי שחייב בו עוסק שחלק מהטובין שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו ייבא בעצמו וחלקם רכש מאחר.
מועד תשלום היטל מלאי
(א)
היטל מלאי ישולם בחמישה עשר שיעורים חדשיים שווים ורצופים שהראשון מהם ישולם ביום כ״ד בשבט תשל״ח (1 בפברואר 1978); שילם החייב את היטל המלאי המגיע ממנו במלואו לא יאוחר מהיום האמור, יהיה זכאי להנחה של 12 אחוזים מסכום ההיטל ובלבד שלא תינתן הנחה למי ששילם את ההיטל במלואו בגלל האמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) היטל החל על טובין שעדיין לא סולקו מפיקוח רשות המכס ישולם במלואו לפני סילוקם מפיקוח רשות המכס, וכל עוד לא שולם ההיטל לא יסולקו הטובין.
פטור והפחתה
לא עלה סכום היטל המלאי שעוסק חייב בו על 40,000 לירות, יהיה העוסק פטור מתשלומו; עלה ההיטל על הסכום האמור, יופחת ב־40,000 לירות.
פטור מהיטל מלאי על מלאי מת
עוסק יהיה פטור מהיטל מלאי לגבי טובין שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הם היו בבעלותו, ברשותו או בפיקוחו במשך שלוש שנים לפני היום הקובע או במשך תקופה קצרה יותר אם לדעת המנהל באותו ענף מסחרי די בה לראותם כמלאי מת; אולם רשאי המנהל לקבוע כי טובין שהיו ברשותו או בפיקוחו של עוסק למעלה משלוש שנים כאמור יהיו חייבים בהיטל אם לדעת המנהל אין רואים אותם באותו ענף מסחרי כמלאי מת.
פטור מהיטל מלאי על טובין שעובדו בישראל ועל ציוד
עוסק יהיה פטור מהיטל מלאי לגבי טובין שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לפני היום הקובע עברו בישראל תהליך עיבוד וכן לגבי ציוד שהוא משתמש בו לצורך עיסקו ואינו מיועד למכירה.
דו״ח על מלאי
(א)
(1)
עוסק שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו מלאי טובין שעליהם חל היטל מלאי, ומי שעסקו יבוא טובין, ימסור למנהל דין וחשבון ובו פרטים על הטובין כפי שיורה המנהל, לא יאוחר מיום כ״א בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977), זולת אם דרש המנהל דרישה אחרת לענין זה.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), יהא עוסק שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו מלאי טובין שסכום היטל המלאי שהיה חייב בו אילולא הוראות סעיף 13 אינו עולה על 15,000 לירות, פטור מחובת מסירת דין וחשבון זולת אם הוא מבקש החזר מס קניה על פי פרק ו׳.
(ב)
הוראה או דרישה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה כללית או לסוגים מסויימים של עוסקים או לעוסק מסויים; נתינתה תהיה כדין אם פורסמה בשלושה עתונים יומיים היוצאים לאור בישראל או נמסרה לידיו של העוסק ותחילתה ביום שנקבע בה.
(ג)
לא הגיש אדם דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) עד למועד שנקבע לכך, יווסף קנס של 20% על סכום היטל המלאי שהוא חייב בו, ומששילם החייב את הקנס לא יינקטו הליכים פליליים נגדו על שלא הגיש את הדין וחשבון; המנהל רשאי להקטין את הקנס מטעמים מיוחדים שיירשמו.
סמכות לשום
(א)
נמסר דין וחשבון לפי סעיף 16, רשאי המנהל לעשות אחת מאלה:
(1)
לאשר את הדין וחשבון ולקבוע לפיו את סכום ההיטל;
(2)
לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום ההיטל, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדין וחשבון איננו נכון;
(3)
לאשר את הדין וחשבון אישור זמני ולדרוש תשלום ההיטל המגיע לפיו, בלי לפגוע בסמכותו לשום אחרי כן את סכום ההיטל לפי פסקה (2).
(ב)
לא נמסר דין וחשבון לפי סעיף 16, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום ההיטל שחייב העוסק לשלמו.
השגה
(א)
החולק על שומה לפי סעיף 17 רשאי להשיג עליה בכתב מנומק לפני המנהל תוך שלושים יום מיום שהומצאה לו הודעת השומה או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים, ובלבד שאם נעשתה שומה משום שלא הוגש דין וחשבון רשאי העוסק להשיג עליה רק אם הגיש את הדין וחשבון תוך התקופה האמורה או תוך תקופה שהתיר המנהל.
(ב)
הגיעו החייב בהיטל והמנהל להסכם בדבר ההיטל המגיע, תתוקן השומה לפי זה; לא הושג הסכם – יחליט המנהל בהשגה, ורשאי הוא לקיים את השומה, להגדילה או להקטינה.
(ג)
הודעה על ההסכם או ההחלטה בהשגה, כשהיא מנומקת, תומצא לחייב בהיטל.
(ד)
לא החליט המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שנה מיום הגשת ההשגה, יראו את ההשגה כאילו נתקבלה.
ערעור
(א)
הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 18, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מיום שהומצאה לו ההחלטה.
(ב)
הערעור יידון לפני שופט אחד, ויישמע בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לפי בקשת המערער.
(ג)
בית המשפט יאשר, יפחית, יגדיל או יבטל את השומה, או, יפסוק באופן אחר כפי שיראה לנכון.
(ד)
חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על המערער.
תקנות סדרי דין
שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בדבר הגשת ערעור והדיון בו, לרבות תשלום אגרות, הוצאות, מתן ערובה והגשת ראיות.
השגה וערעור אינם דוחים תשלום היטל
הגשת השגה אין בה כדי לדחות את תשלום סכום ההיטל שאינו שנוי במחלוקת; הגשת ערעור על החלטה בהשגה תדחה את תשלומה של מחצית היתרה השנויה במחלוקת זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

פרק ד׳: היטל יבוא

היטל יבוא [תיקון: תשל״ח]
(א)
בעל טובין שרשימונם טרם הותר לצריכה בארץ, ישלם היטל יבוא בשיעור ממחיר הטובין כשהוא מחושב לפי השער הקודם של הדולר, השווה לשיעור העליה של השער החדש של הדולר לעומת השער הקודם של הדולר.
(ב)
פטורים מהיטל יבוא –
(1)
טובין שתמורתם שולמה במטבע חוץ של בעל הטובין שהוחזק בידו כדין, ושלא נרכש בהקצבה, ואין חל עליו היטל מטבע לפי חוק זה;
(2)
טובין שתמורתם שולמה או תשולם במטבע שנרכש אחרי היום הקובע או במטבע חוץ ששולם עליו היטל מטבע;
(3)
טובין שנתקבלו מספק תמורת טובין אחרים שיובאו לפני כן, ורשימונם הותר לצריכה בארץ, אך הוחזרו מאת היבואן לספק ללא תמורה נוספת;
(4)
טובין שיובאו ללא תמורה במסגרת אחריותו של ספק;
(5)
טובין שיובאו על פי רשיון יבוא כללי, תשל״ז–1977;
(6)
טובין שלא יימסרו לצריכה בארץ;
(7)
טובין שנרשמו למטרות שטעון או מעבר כאמור בסעיף 16 לפקודת המכס.
(ג)
אם רק חלק מן התמורה ששולמה בעד הטובין הוא כאמור בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף קטן (ב), ישולם ההיטל על יתרת התמורה בלבד.
מועד תשלום היטל היבוא
היטל יבוא ישולם לפני סילוק הטובין מפיקוח רשות המכס, וכל עוד לא שולם ההיטל במלואו לא יסולקו הטובין.
שער ביניים
לענין חישוב היטל היבוא על טובין שסולקו מפיקוח רשות המכס מהיום הקובע ועד ליום כ׳ בחשון תשל״ח (1 בנובמבר 1977), נקבע השער החדש של הדולר כשווה לחמש עשרה לירות.
הוראה מיוחדת לענין חישוב מס קניה
לענין חישוב מס קניה לפי חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי״ב–1952, על טובין שנתחייבו בהיטל יבוא, לא יובא בחשבון היטל היבוא.

פרק ה׳: פטור והחזר בהיטלי מלאי ויבוא

תמורה בשערים שונים [תיקון: תשל״ח]
(א)
ראה המנהל כי חלק מתמורתם של טובין שמוטל עליהם היטל מלאי או היטל יבוא עוד לא שולם וכי הוא ישולם במטבע חוץ שנרכש ביום הקובע או לאחריו, או שולם באשראי במטבע חוץ שייפרע במטבע שנרכש אחרי היום הקובע, או שולם לפני היום הקובע במטבע שנרכש בהקצבה לפי שער הגבוה מהשער הקודם, לא יחול היטל מלאי לפי סעיף 9(א)(1) או היטל יבוא, לפי הענין, לגבי אותו חלק מהתמורה שישולם כאמור.
(ב)
היה לעוסק, ביום הקובע, חוב במטבע חוץ שמקורו באשראי שקיבל מספק באישור המפקח על מטבע חוץ לשם רכישת טובין, או באשראי שנתקבל מבנק באישור כאמור לשם מימון יבוא טובין לייצור מוצרים ליצוא, והוראות סעיף קטן (א) אינן חלות לגבי החוב, ויש לו טובין שחל עליהם היטל מלאי, לא יחול היטל מלאי לפי סעיף 9(א)(1) או היטל יבוא, לפי הענין, לגבי אותו חלק מהתמורה שישולם בפרעון חוב כאמור.
טובין שניזוקו
היה למנהל יסוד להניח שטובין החייבים בהיטל מלאי או היטל יבוא ניזוקו לפני היום הקובע או שבעודם בפיקוח רשות המכס ניזוקו, אבדו, הושמדו או נעזבו לרשות המכס, יפחית את ההיטל, יחזירו או יפטור ממנו, כולו או מקצתו, הכל לפני הענין.

פרק ו׳: החזר מס קניה ומכס

הגדרה
בפרק זה, ”סחורות“ – טובין כמשמעותם בחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי״ב–1952, שאינם בגדר טובין כהגדרתם בחוק זה.
החזר מס קניה [תיקון: תשל״ח־2]
(א)
(1)
עוסק שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו נמצאו סחורות שלא עברו תהליך עיבוד ושיעור מס הקניה עליהן בוטל או הופחת ביום הקובע, יהיה זכאי להחזר מס קניה בסכום השווה להפרש שבין מס הקניה ששולם לבין מס הקניה שהיו חייבים בתשלומו אילו היו חייבות במס קניה ביום הקובע (להלן – החזר), פחות 20,000 לירות.
(2)
היה העוסק זכאי להחזר הפרש מסים כאמור בסעיף 9(א)(2), יווסף ההפרש לסכום ההחזר לפי פסקה (1) או שיראוהו כהחזר כאמור, לפי הענין.
(ב)
עוסק החייב בהיטל מלאי או שהיה חייב בו אילולא הוראות סעיף 13 והוא זכאי גם להחזר, יקוזז סכום ההיטל לפני הפעלת הוראות סעיף 13 כנגד סכום ההחזר; היתה התוצאה יתרת היטל, יחולו על יתרה זו הוראות סעיף 13 כאילו היתה סכום ההיטל כולו; היתה התוצאה יתרת החזר, יופחתו ממנה 20,000 לירות.
דו״ח על סחורות
(א)
עוסק הזכאי להחזר לפי פרק זה ימסור למנהל דין וחשבון ובו פרטים על הסחורות שהיו בבעלותו, ברשותו או בפיקוחו ביום הקובע, סכומי מס הקניה ששילם עליהם וסכומי ההחזר שהוא זכאי להם.
(ב)
עוסק החייב להגיש דין וחשבון לפי סעיף 16 יגיש את הדין וחשבון לפי סעיף זה יחד עם הדין וחשבון האמור; עוסק שאינו חייב להגיש דין וחשבון כאמור יגיש את הדין וחשבון לפי סעיף זה לא יאוחר מיום כ״א בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977).
החזר מכס או ניכויו מהיטל [תיקון: תשל״ח־3]
עוסק שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי –
(1)
בתוך חצי שנה שלפני היום הקובע שחרר מפיקוח רשות המכס טובין ששילם עליהם מכס על פי סעיף 6 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, בשיעור 15% מערכם ואין עליהם היטל מלאי;
(2)
שילם את תמורת הטובין או חלקה לאחר היום הקבוע במטבע חוץ שנרכש אחרי היום הקובע, או שילם את תמורת הטובין או חלקה באשראי במטבע חוץ שקיבל מבנק באישור המפקח, לצורך רכישת הטובין, ושפרעונו לאחר היום הקובע, או היה לו ביום הקובע חוב במטבע חוץ שמקורו באשראי שקיבל מבנק באישור המפקח, לצורך רכישת הטובין, או שמקורו בהארכת אשראי קודם שקיבל באישור המפקח, ובלבד שהאשראי לא הובא בחשבון לענין סעיף 26;
(3)
לא ניתנה לגבי תשלום תמורת הטובין או האשראי התחייבות לשיפוי בשל שינוי בשער המטבע, –
יחזיר לו המנהל את המכס ששילם כאמור, כולו או חלקו, כיחס התמורה ששולמה כאמור או החוב, לפי הענין, לתמורה כולה.

פרק ז׳: הוראות כלליות

גביה
על גביית היטל ותשלומים אחרים לפי חוק זה תחול פקודת המסים (גביה).
סמכות לשנות מועדים ודרכי תשלום
(א)
רשות מוסמכת רשאית, בצו, לקבוע מועד מאוחר מהקבוע בחוק זה או מועד נוסף לסילוק היטל מלאי או היטל יבוא, את מקום סילוקו ואת דרכי הסילוק, ורשאית היא לקבל מהחייב בהיטל כאמור התחייבות לסילוקו וערובה לקיום התחייבות זו.
(ב)
רשות מוסמכת רשאית לדחות למועד אחר, בתנאים הנראים לה, סילוק היטל מלאי או היטל יבוא, כולו או מקצתו.
תשלום ריבית וקנס [תיקון: ק״ת תשל״ט, ק״ת תש״ם, ק״ת תש״ם־2, ק״ת תשמ״א]
(א)
היטל, כולו או מקצתו, שהרשות המוסמכת דחתה את המועד לסילוקו, וכן סכום היטל שנוי במחלוקת שהוגשה לגביו השגה או סכום השנוי במחלוקת שלא שולם עקב הגשת ערעור, ונקבע סופית שהיו חייבים בתשלומו, ישלם עליו החייב בהיטל ריבית בשיעור של 120% לשנה מן היום שבו היה עליו לסלקו אילולא הדחיה, ההשגה או הערעור ועד יום פרעונו בפועל או בשיעור גבוה יותר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ב)
מי שחייב בהיטל ולא סילק אותו, כולו או מקצתו, במועד שהיה עליו לסלקו והרשות המוסמכת לא דחתה את המועד לסילוקו, יהיה חייב, בנוסף על הריבית לפי סעיף קטן (א), בתשלום קנס בשיעור של 2 אחוזים לחודש או חלק ממנו על הסכום שלא שולם במועד, מן היום שנקבע לסילוק ההיטל עד יום פרעונו בפועל.
(ג)
הרשות המוסמכת רשאית להקטין את הקנס ובלבד ששיעורו לא יפחת מאחוז אחד לחודש או חלק ממנו.
(ד)
לענין גבייתם, דין הריבית והקנס כדין ההיטל.
הקפאה של מטבע חוץ
לא סולק היטל מטבע, כולו או מקצתו, במועד שנקבע בחוק זה, רשאית הרשות המוסמכת לאסור, עד לסילוק ההיטל, את העברת הבעלות או ההחזקה בהון החוזר או במטבע החוץ שעליהם מוטל ההיטל.
הקפאה בהיטל מלאי או בהיטל יבוא
לא סילק עוסק היטל מלאי או היטל יבוא, כולו או מקצתו, במועד שנקבע בחוק זה או בצו לפי סעיף 33(א), רשאית הרשות המוסמכת לאסור, עד לסילוק ההיטל, את העברת הבעלות או ההחזקה בטובין שעליהם מוטל ההיטל וכל עיסקה אחרת בהם או את העברת הטובין ממקום למקום אם הם נמצאים ברשותו של החייב בהיטל או בפיקוחו.
עיכוב טובין
המנהל רשאי לעכב הוצאת טובין של חייב בהיטל מפיקוח רשות המכס עד לתשלום כל היטל המגיע ממנו על פי חוק זה על אותם טובין או על טובין אחרים, או עד להגשת דין וחשבון אשר חובה להגישו לפי חוק זה.
חילוט
(א)
טובין שבבעלותו, ברשותו או בפיקוחו של עוסק ולא נכללו בדין וחשבון אשר חובה להגישו לפי חוק זה יחולטו למדינה ועל תפיסתם או שחרורם מן החילוט יחולו סעיפים 188 עד 193, 206(א), 229 ו־230 לפקודת המכס, בשינויים הנובעים מן הענין.
(ב)
סעיף זה יחול גם לגבי טובין שנמסרה לגביהם בדין וחשבון כאמור ידיעה כוזבת בפרט חשוב.
הקפאת טובין
(א)
חולטו טובין בהתאם לסעיף 38 רשאי המנהל להורות על העברתם למקום שיורה או להקפיאם בידי המחזיק בהם.
(ב)
הוקפאו טובין לפי סעיף קטן (א), חייב המחזיק בהם למסרם לפי דרישת המנהל; לא עשה כן, או מסרם כשהם ניזוקים, יאשם בעבירה על חוק זה זולת אם הניח את דעתו של המנהל שהטובין נעלמו או ניזוקו מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.
סמכויות בדיקה
מי שהרשות המוסמכת הסמיכה אותו לכך בכתב רשאי, לצורך ביצוע חוק זה או לשם מניעה או גילוי של עבירות על חוק זה, להיכנס לכל מקום כדי לערוך בדיקת מלאי, בדיקת פנקסים ומסמכים אחרים ולתפוס כל דבר העשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה לפי חוק זה.
הוראות חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ״ח–1968, יחולו על היטל יבוא והיטל מלאי.
מסירת ידיעות, מסמכים ותעודות אחרות
(א)
רשות מוסמכת רשאית לגבות ראיות מכל אדם ולמטרה זו רשאית לדרוש ידיעות, פנקסים, מסמכים ותעודות אחרות, שלדעתה יש בהם כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה.
(ב)
בלי לגרוע מן האמור בסעיף 52 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א–1971, לא תיגבה ראיה מכוח הסמכויות לפי סעיף קטן (א) אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
הנדרש למסור את הראיה הוא בן־זוגו, ילדו או הורהו של העוסק או אדם המועסק בעניניו על יסוד מהימנות אישית;
(2)
הראיה חסויה על פי כל דין ואין חובה למסרה לבית המשפט.
קביעת מחיר מקובל במקרים מסויימים
סולקו טובין מפיקוח רשות המכס לפני היום הקובע אך המסים, כמשמעותם בסעיף 9, משתלמים ביום הקובע או לאחריו, הרי בחישוב אותם מסים לצורך חישוב היטל המלאי יהיה מחירם המקובל של הטובין כמשמעותו בסעיף 130 לפקודת המכס מוגדל בשיעור עליית השער החדש לעומת השער הקודם; ”טובין“, לענין סעיף זה – לרבות טובין שיובאו לישראל ותמורתם או חלק ממנה שולמו שלא במטבע שנרכש בהקצבה.
עבירות ועונשין
(א)
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
מסר לרשות מוסמכת ידיעה, פנקס מסמך או תעודה אחרת שהם כוזבים בפרט חשוב, משנדרש למסרם מכוח חוק זה;
(2)
העלים, השמיד, שינה או סירב למסור ידיעה, פנקס, מסמך או תעודה אחרת שנדרש למסרם מכוח חוק זה;
(3)
הפריע לרשות מוסמכת או לאדם הפועל בשליחותה לבצע את סמכויותיהם לפי חוק זה או מנע זאת מהם, –
דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 100,000 לירות או פי שלושה משווי מטבע החוץ לפי השער החדש או משווי הטובין אשר בקשר אליהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(ב)
מי שעבר על הוראה מהוראותיו של חוק זה או על הוראה או תנאי שנקבעו מכוחו, דינו – קנס 50,000 לירות או פי שניים משווי מטבע החוץ לפי השער החדש או משווי הטובין אשר בקשר אליהם נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול ביותר.
(ג)
נעברה עבירה על חוק זה במהלך עסקו של חייב בהיטל בידי פקיד, פועל, שלוח, סוכן או בא כוח של החייב בהיטל, יאשם החייב בהיטל בעבירה, זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים להבטיח קיומו של חוק זה או שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
(ד)
נעברה עבירה על חוק זה בידי חבר־בני־אדם, יאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי של אותו חבר־בני־אדם, זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת קיומו של חוק זה או שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
כופר
נוכחה רשות מוסמכת כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה, רשאית היא, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; הוגש כתב אישום על האדם, אין לקבל כופר כסף בשל העבירה כל עוד לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

פרק ח׳: תיאומי חקיקה

ביטול חוק מס יבוא שירותים
חוק מס יבוא שירותים, תשל״ו–1976 – בטל.
ביטול חוק מס נסיעות חוץ
חוק מס נסיעות חוץ, תשי״א–1950 – בטל.
החזר מיסים
(א)
מי ששילם מס נסיעות חוץ לפני היום הקובע בשל נסיעת חוץ ביום הקובע או לאחריו, ומי שנשא בתשלום מס ערך מוסף בשל זכות לנסיעת חוץ ביום הקובע או לאחריו עד יום פרסומו של חוק זה, זכאי להחזר המס.
(ב)
לפי בקשת הזכאי להחזר יחזיר את המס כאמור בסעיף קטן (א) מי שגבה מס נסיעות על כרטיס לנסיעת חוץ או שחייב את הרוכש כרטיס כאמור במס ערך מוסף.
הנוסח שולב בפקודת המכס.

פרק ט׳: שונות

ביטול
בטלות –
(1)
תקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע) (מס׳ 3), תשל״ח–1977 (להלן – תקנות ההסדרים), למעט פרק ח׳, התוספת השלישית והתוספת הרביעית;
(2)
תקנות־שעת־חירום (ביטול מס נסיעות חוץ ומס יבוא שירותים ושינוי מס ערך מוסף), תשל״ח–1977.
תשריר
כדי להסיר ספק נאמר בזה כי –
(1)
פעולות שנעשו לפי הוראות תקנה 32 לתקנות ההסדרים יראו כפעולות שנעשו כדין;
(2)
הוראות שנתן נגיד בנק ישראל לפי תקנות 37 או 38 לתקנות ההסדרים יראו כהוראות שניתנו כדין.
ביצוע
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 50 ו־51, ביום הקובע.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

מטבעות חוץ ושעריהם (בלירות)

הסוגהשער הקודםהשער החדש
דולרים של ארצות הברית10.363215.2500
דולרים קנדיים9.381813.7570
לירות שטרלינג18.406427.9075
דולרים אוסטרליים11.621117.1334
רנדים של דרום אפריקה11.905817.5375
פרנקים שוייצריים4.62496.8324
פרנקים צרפתיים2.13613.1530
כתרים דניים1.68932.5061
כתרים שבדיים2.15913.1894
כתרים נורבגיים1.89142.7956
פלורינים הולנדיים4.26416.2964
מרקים גרמניים4.56976.7673
מרקים פיניים2.48753.6782
שילינגים אוסטריים (10)6.41549.5016
פרנקים בלגיים (10)2.93624.3358
לירות איטלקיות (1000)11.760817.3400
דינרים ירדניים30.450045.2900
יינים יפניים (1000)41.342161.0488

תוספת שניה

(סעיף 9)

(א)
(ב)
הטובין המפורטים בטור א׳ – כהגדרתם בפרט תעריף המכס שבטור ב׳:
טור א׳
הטובין
טור ב׳
הפרט בתעריף המכס
בשר קפואפרק 2
חיטה10.01
שעורה10.03
תירס10.05
גרעיני מילוקורן, סורגום, דורה10.07.2000
סוכר17.01
קמח דגים23.01.9900


נתקבל בכנסת ביום כ״ז בכסלו תשל״ח (7 בדצמבר 1977).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • יוסף בורג
  שר הפנים
  ממלא מקום שר האוצר
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.