חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס״ז–2007


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007.

פרק ב׳: ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה
(א)
סעיפים 165(ד), 167(א), 171(א), 174(א) ולוח ז׳ לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (5) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק האמור, חל לגביו ביום י״א באדר התשס״ז (1 במרס 2007) ואילך.
(ב)
פסקאות (1), (1א) ו־(2) של סעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.
הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2007.
חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה
סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יחול על גמלה המשתלמת בעד חודש ינואר 2007 ואילך.

פרק ג׳: בריאות

הנוסח שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה לשנת 2007.

פרק ד׳: עובדים זרים

פרק ה׳: גמלאות וקופות גמל

תחילתם של סעיפים 92 ו־93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, כנוסחם בסעיף 15(3) ו־(4) לחוק זה, ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) (בסעיף זה – יום התחילה), ואולם בקרן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישרה לפני יום התחילה כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או כקופת גמל מרכזית לקצבה, ניתן יהיה לנהל את התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל לפני יום התחילה, ואם התשלומים נוהלו כאמור – יחול סעיף 93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כנוסחו בסעיף 15(4) לחוק זה.

פרק ו׳: תקשורת

[תיקון: תשס״ז]
(א)
(ב)
תחילתו של פרט 32 לתוספת הראשונה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס–2000, כנוסחו בסעיף קטן (א), ביום פרסומו של חוק זה.

פרק ז׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
המס החל על סיווג של עתודה לסיכונים מיוחדים כהון עצמי – הוראת שעה
(א)
על אף הוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – הפקודה), בשנת המס 2007 יהא פטור ממס סיווגו כהון עצמי של 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח ישראלי, אשר היה רשום כעתודה לסיכונים מיוחדים בדוח לשנת המס 2006 שהגיש המבטח לפי סעיף 131 לפקודה.
(ב)
יתרת סכום העתודה לסיכונים מיוחדים תסווג כהון עצמי בשנות המס 2007 עד 2010, בחלקים שווים, והסכום המחולק ימוסה בכל אחת מהשנים האמורות בהתאם להוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודה.
(ג)
בסעיף זה –
”הסכום בסיכון“ – סכום שהמפקח על הביטוח אישר למבטח ישראלי כסכום בסיכון;
”המפקח על הביטוח“ – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הפיקוח על הביטוח;
”מבטח ישראלי“ – מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח.
סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, יחול על הפסד מעסק או ממשלח יד שנוצר בשנת המס 2007 ואילך.

פרק ח׳: מסים (גביה)

פרק ח׳ – תחילה

פרק ט׳: מים

חוק המים – הוראות שעה לשנים 2007 ו־2008
(א)
בסעיף זה –
”בסיס 2005“ – כמות המים שהופקה בידי מפיק בשנת 2005, בהפקה שאינה הפקת טיוב כהגדרתה בסעיף 7(2) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, או כמות המים שהוקצתה למפיק, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ברישיון ההפקה לשנת 2005, לפי הכמות הנמוכה מביניהן;
”הפקה א׳“ – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות שאינה עולה על 70 אחוזים מבסיס 2005;
”הפקה אחידה“ – כהגדרתה בסעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה;
”הפקה ב׳“ – כל אחת מאלה:
(1)
הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקה א׳;
(2)
(ב)
על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית או תעשיה, באזור מערכת המים הארצית, אשר אינה אחת מהפקות המים המפורטות בסעיף 7 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין:
סוג ההפקההיטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)
הפקה א׳0.21
הפקה ב׳2.85
הפקה אחידה1.00
(ג)
על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) עד יום ד׳ בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים כאמור בסעיף קטן (ב) היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין:
סוג ההפקההיטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)
הפקה א׳0.31
הפקה ב׳2.85
הפקה אחידה1.07
(ד)
הוראות סעיף 3(ג) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין היטלי ההפקה כאמור בסעיף זה.

פרק י׳: שונות

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – תחילה
(א)
תחילתו של סעיף 3א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, בתום חודשיים מיום פרסומו ברשומות של פטור סוג, שיקבע הממונה בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק האמור לגבי הסדרים שענינם תובלה בין־לאומית באוויר, או ביום כ״ח בסיון התשס״ח (1 ביולי 2008), לפי המוקדם מביניהם.
(ב)
לא נקבע פטור סוג כאמור בסעיף קטן (א) עד ליום כ״ח בסיון התשס״ח (1 ביולי 2008) וכל עוד לא נקבע פטור הסוג, ידחה שר האוצר, בצו, את תחילתו של סעיף 3א האמור באותו סעיף קטן בשישה חודשים בכל פעם (בסעיף זה – תקופת דחייה).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר להימנע מדחייה כאמור באותו סעיף קטן מטעמים מיוחדים, לאחר שנתן למובילים אוויריים ישראליים ולמובילים אוויריים שמקיימים פעילות בישראל או שהם בעלי נציגות בישראל, הזדמנות להשמיע את עמדותיהם.
(ד)
על החלטת שר האוצר בדבר דחייה או הימנעות מדחייה, לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לפי הענין, תפורסם הודעה באתרי האינטרנט של משרד האוצר ושל רשות ההגבלים העסקיים לא יאוחר מיום כ״ו בניסן התשס״ח (1 במאי 2008) או חודשיים לפני תום כל תקופת דחייה, לפי הענין.
סעיפים 1, 17ו ו־18א לחוק התגמולים, כנוסחם בסעיף 45 לחוק זה, יחולו על פגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור שאירעה ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
(א)
(ב)
חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ״ח–1988, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, לא יחול מיום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) ועד יום קבלתו של חוק זה בכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י״ג בטבת התשס״ז (3 בינואר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אברהם הירשזון
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.