חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ״ה–1995


הגדרות
בחוק זה –
”היום הקובע“ – מועד שנקבע בחוק זה לשילומו של תשלום חובה;
”הפרשי הצמדה“ – תוספת לתשלום חובה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע עד המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של התשלום בפועל;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”פיתוח“ – עבודה, רכישה או שירות;
”תשלום חובה“ – כל תשלום המשולם לרשות מקומית מאת המדינה מכוח חוק או לשם ביצועו של חוק, לרבות מענק ותשלומי העברה מכוח חוק תקציב שנתי.
מועדי תשלומים ומנותיהם
(א)
תשלום חובה שלא נקבע בחיקוק מועד לתשלומו, ישולם במלואו או במנות חודשיות החל בחודש שבו נקבע; לא תפחת מנה חודשית מהקבוע בתוספת עד אשר ישולם תשלום החובה במלואו.
(ב)
העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה עד ליום השביעי מתחילת כל חודש.
(ג)
תשלום חובה שהוא תקציב או מענק לפיתוח על פי חוק תקציב, ישולם בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפיתוח שעבורו אושר התקציב או המענק.
(ד)
העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (ג), כולו או חלקו, תיעשה תוך 60 ימים מיום הגשת בקשה המוכיחה, להנחת דעתה של המדינה, את ביצוע הפיתוח, כולו או חלקו.
הפרשי הצמדה
תשלום חובה – לרבות מנה כאמור בסעיף 2 – שלא שולם תוך חודשיים מהיום הקובע ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תשס״ט, תשע״א, תשע״ו]
תחילתו של חוק זה החל ביום כ״ה בתמוז התשע״ו (31 ביולי 2016).

התוספת

(סעיף 2)

מנות חודשיות

4 החודשים הראשונים 19/240 כל חודש
4 החודשים הבאים 20/240 כל חודש
4 החודשים האחרונים 21/240 כל חודש


נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט התשנ״ה (31 בינואר 1995).
 • יצחק רבין
  שר הפנים
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.