חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1435; תשמ״ד, 330; תשמ״ה, 1273, 1710; תשמ״ו, 415; תשמ״ח, 851, 852; תשמ״ט, 198; תשנ״ב, 1020; תשנ״ו, 511, 1162, 1423; תשנ״ח, 551; תשנ״ט, 1063; תש״ס, 856; תשס״א, 332, 878; תשס״ג, 752; תשס״ד, 497; תשס״ו, 611, 982, 1078; תשס״ז, 566, 1122; תשס״ט, 915, 1066, 1341; תשע״ב, 1023; תשע״ז, 732, 1163, 1304; תשע״ט, 710.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:


הגדרות [תיקון: תשס״ו, תשנ״ו־3]
בהחלטה זו –
”שר לשעבר“ – אדם שכיהן כשר וחדל לכהן;
”ראש הממשלה לשעבר“ – אדם שכיהן כראש הממשלה שמונה עשר חודשים לפחות וחדל לכהן;
”תקופת הזכאות“, לענין ראש הממשלה לשעבר – תקופה של חמש שנים רצופות מתום כהונה כראש הממשלה;
”זכאי“ – שר לשעבר, שאיריו של שר ושאיריו של שר לשעבר;
”גמלה“ – קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שירות;
”מענק“ – תשלום חד פעמי;
”קצבה“ – סכום המשתלם מדי חודש;
”המשכורת הקובעת“, לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני – סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשר שתפקידו כתפקיד השר לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה;
”שאיר“ –
(1)
בן זוגו של נפטר;
(2)
ילדו של נפטר, לרבות ילד חורג, ונכדו שפרנסתו היתה עליו בעת פטירתו, אם לא מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
(3)
הוריו של הנפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות (1) ו־(2);
(4)
קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות (1), (2) ו־(3);
”בן־זוג“ – מי שהיתה אשתו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של נפטרת בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם ילד.
דין אלמן
לענין החלטה זו – דין אלמן כדין אלמנה.
משכורת לשר לשעבר
משכורתו של שר לשעבר תשולם לו עד סוף החודש שבו חדל לכהן.
קצבה לשר לשעבר [תיקון: תשנ״ו־2]
שר לשעבר, שכיהן כשר שנתיים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 3, קצבה בסכום שהוא 2% מהמשכורת הקובעת כפול מספר שנות כהונתו.
קצבה לראש הממשלה לשעבר [תיקון: תשס״ו]
שר לשעבר, שהוא ראש הממשלה לשעבר, תשולם לו קצבה, כאמור בסעיף 4, בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן בהיותו ראש ממשלה.
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטל).
חישוב תקופת כהונה לענין הזכות לקצבה ושיעורה
בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה, לענין סעיפים 4 ו־5, יחושבו –
(1)
כל תקופות כהונתו כשר בזמן מן הזמנים – כתקופת כהונה אחת;
(2)
כל תקופות כהונתו כחבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל או כחבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני קום המדינה, שקדמו, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממשלה – ככהונת שר במשך ארבע חמישיות מאותה תקופה.
קצבאות לשר לשעבר בשל כהונה בכנסת [תיקון: תשנ״ב, תשע״ט]
(א)
בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר תחושב לפי בחירתו, גם כל תקופת חברות בכנסת, אשר בה לא כיהן כשר והמובאת בחשבון לצורך הזכות לגמלאות, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה שצורפו – ככהונת שר.
(ב)
סעיף קטן (א) יחול גם לגבי תקופת כהונה בכנסת שלגביה קיבל השר לשעבר, בעת שחדל לכהן כחבר כנסת, מענק, אם בחר – תוך ששה חדשים מיום שחזר וכיהן כחבר הכנסת – להחזיר את המענק שקיבל.
(ג)
מי שבחר להחזיר מענק לפי סעיף קטן (ב) יחזירו צמוד לשיעור העליה במשכורת שרים מיום קבלת המענק; ההחזרה תבוצע, בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מיום שבחר להחזיר את המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ מהאחרון – שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית משכורתו החדשית, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תובא בחשבון בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר שהוא חבר הכנסת כל תקופת חברות בכנסת, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה שצורפו, כל עוד הוא חבר הכנסת ואולם לקביעת שיעור הקצבה לענין סעיף 24 תובא בחשבון תקופת החברות בכנסת, לרבות תקופות שצורפו לה כאמור, אשר היו מובאות בחשבון אילו פרש השר לשעבר מכהונתו בכנסת ביום שחדל לכהן כשר.
חישוב זמנים
בעד כל חודש מחדשי הכהונה כשר שאינם עולים לשנה תמימה יזכה בחלק שנים עשר מן הקצבה המגעת בעד כל שנת כהונה, וכל פרק זמן של כהונה שאינו עולה לחודש ייחשב כחודש מלא.
סייג לשיעור הקצבה
קצבה המשתלמת לשר לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.
הפרשות לקופת גמל [תיקון: תשע״ז, תשע״ז־2, תשע״ז־3]
(א)
לשר או לסגן שר שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף 1א לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969, יופרשו בתקופת כהונתו, מהשכר הכולל כהגדרתו בסעיף 5(א) להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב–1982 (בסעיף זה – החלטת שכר שרים וסגני שרים), לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים אלה:
(1)
שיעור של 6% מהשכר הכולל של השר או של סגן השר למרכיב התגמולים;
(2)
שיעור של 6.5% למרכיב התגמולים ושיעור של 8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן השר, שישולמו מאוצר המדינה.
(ב)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף קטן (א), שר או סגן שר רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:
(1)
שיעור של 7% מהשכר הכולל של השר או של סגן השר למרכיב התגמולים;
(2)
שיעור של 7.5% למרכיב התגמולים ושיעור של 8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים מהשכר הכולל של השר או של סגן השר, שישולמו מאוצר המדינה.
(ג)
שר או סגן שר רשאי לבקש כי יופרשו לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית השיעורים האלה מתוך התשלומים המשולמים לו בעד ביגוד לפי סעיף 6ב להחלטת שכר שרים וסגני שרים ובעד דמי כלכלה לפי סעיף 9 להחלטה האמורה:
(1)
שיעור של 5% עד 7% למרכיב התגמולים, לפי בחירתו של השר או סגן השר;
(2)
שיעור של 5% למרכיב התגמולים, שישולמו מאוצר המדינה.
(ד)
בסעיף זה, ”עמית“, ”קופת גמל לקצבה“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005.
צירוף תקופות שירות במדינה [תיקון: תשע״ט]
(א)
בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענין זכויות לגמלאות מאוצר המדינה, כתקופת כהונה כשר במשך אותה תקופה, ובלבד –
(1)
שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלה מאוצר המדינה או לענין חישוב שיעורה של גמלה כזו;
(2)
שהשר לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו משירות כאמור, תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן כשר, והחזירו כאמור בסעיף 8(ג);
(3)
שהשר לשעבר היה לשר תוך שלוש שנים מיום שפרש משירותו באותה משרה;
(4)
שאותה תקופה לא הובאה כבר בחשבון לענין גמלאות בשל חברותו של השר לשעבר בכנסת.
(ב)
”משרה ציבורית“, לענין סעיף קטן (א) – שירות במדינה כעובד המדינה או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.
הגדלת קצבה בשל תקופת עבודה במוסד ציבורי
עבד שר לשעבר לפני שהיה לשר במשרה שאחד הסעיפים 82 עד 86 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970, חל עליה, ואותה תקופת עבודה, כולה או מקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלאות אילו עבר לשירות המדינה במועד שבו היה לשר, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.
משכורת וקצבה לשאיריו של שר
שר שנפטר תשולם משכורתו לשאיריו, בעד החודש שבו נפטר ובעד שנים עשר חדשים נוספים, ומכאן ואילך תשולם להם קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום פטירתו.
קצבה לשאירי שר שכיהן פחות משנתיים
נפטר שר לאחר שכיהן כשר פחות משנתיים, רואים את זכויות שאיריו לקצבה לפי סעיף 4 כאילו כיהן שנתיים.
קצבה לשאירי שר לשעבר
לשאיריו של שר לשעבר תשולם מיום פטירתו של השר לשעבר הקצבה שהיתה משתלמת לו; לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת השר לשעבר עקב הוראות סעיפים 8(ד), 16 או 19.
הפחתת קצבאות לזכאים בשל הכנסה אחרת [תיקון: תשמ״ט]
(א)
זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמות לו מאוצר המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970 (להלן – קופה ציבורית), יופחת מקצבתו, למעט ממשכורת המשתלמת לפי סעיף 13, כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.
(ב)
לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או שאירים המשתלמות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תופחת קצבתה של אלמנה זכאית, שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ־40% מהמשכורת הקובעת.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תפחת קצבתו של זכאי משליש, ואם מלאו לו 60 שנה – משני שלישים, מהקצבה שהיתה מגיעה לו אילולא היתה לו הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית; הוראה זו לא תחול כל אימת שהזכאי מכהן כשר או כחבר כנסת.
(ה)
הוראות סעיף זה לענין הפחתה בשל הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית לא יחולו על זכאי שהגיע לגיל 65.
חלוקת קצבאות [תיקון: תשנ״ו־3]
(א)
לא היו כל השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק ביניהם הקצבה בדרך שיסכימו הזכאים ביניהם; לא הסכימו, הרי –
(1)
אם השאיר הנפטר אלמנה וילדים – תיטול האלמנה מחצית הקצבה והילדים חולקים את היתרה בשווה;
(2)
אם לא השאיר הנפטר אלמנה – כל הזכאים חולקים בשווה.
(ב)
השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה לבן־הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג, בחלקים כפי שיקבע הממונה על הגמלאות, ואולם –
(1)
מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש ממנה ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב, או אם נוכח הממונה על הגמלאות כי נתקבל תקבול שיכול להיות תחליף לתשלום מזונות, רואים את האשה כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד שחלקה בקיצבה לא יעלה על סך המזונות שהנפטר היה חייב בהם ערב פטירתו;
(2)
מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד ממנה פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה ממנו פרידה של קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי לקיצבה; לענין פסקת משנה זו, ”פרידה של קבע“ – אם התגורר עם אשה אחרת לפחות שלוש שנים או שהתגורר עם אשה אחרת שנה אחת ונולד להם ילד משותף.
הפסקת קצבאות לאלמנה שנישאה שנית
(א)
אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים להיחשב שאירה אולם ישולם לה מענק כשיעור קצבת החודש שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני נישואיה כפול 36.
(ב)
בחישוב המענק לא תובא בחשבון הפחתה מקצבה על פי הוראות סעיף 16.
(ג)
הופקעו הנישואין השניים בשל מות בן־הזוג תוך חמש שנים מהיום שנתקיימו או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בהם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב שאירה לענין החלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש יותר משליש מהקצבה המשתלמת.
היוון
(א)
שר לשעבר רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיף 16.
(ב)
הבקשה להוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של השר.
(ג)
שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיף 16 לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז שהוון, כולו או מקצתו, ישלם תוך 30 יום לאוצר המדינה את הסכום שלא ניתן לנכותו.
(ד)
שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ונפטר תוך שש שנים ממועד ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון.
פרסומי הממשלה
שר לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לקבל חינם פרסומי הממשלה שהוא הזמין.
שירותי טלפון [תיקון: תשס״א־2, תשס״ד, תשס״ו]
(א)
שר לשעבר, אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר זכאים לטלפון בדירתם, והטלפון יותקן על חשבון המדינה.
(ב)
מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) זכאי לתשלום של הוצאותיו בעבור החזקה ושימוש ברדיו טלפון־נייד ובטלפון שהותקן בדירתו, עד לסכום של 243 שקלים חדשים לחודש (נכון לשנת 2001; החל משנת 2008, 268 ש״ח לחודש); ואולם ראש הממשלה לשעבר זכאי לתשלום הוצאות כאמור בהתאם לסכום הקבוע בסעיף 29(א) להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם), התש״ל–1969.
(ג)
על אף האמור בסעיף 24א, מי שזכאי לטלפון לפי סעיף זה, לא יהיה זכאי לטלפון לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם), התש״ל–1969.
[תיקון: תשמ״ו]
(בוטל).
מיסוי שירותים רפואיים [תיקון: תשע״ב]
75% מהמס המוטל בשל שירות רפואי ואשפוז ששר לשעבר ובני משפחתו, שאירי שר ושאירי שר לשעבר זכאים להם לפי סעיף 22 ולפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשמ״ו–1986, יהיה על חשבון אוצר המדינה.
הוצאות רכב ונסיעה לראש הממשלה לשעבר [תיקון: תשס״ו]
(א)
ראש הממשלה לשעבר זכאי לרכב צמוד עם נהג, במשך תקופת הזכאות.
(ב)
ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (א), ואם עשה כן – יהיה זכאי להחזר הוצאות רכב ונסיעה בתנאים המקובלים לדרגה הגבוהה ביותר בשירות המדינה, במשך תקופת הזכאות.
(ג)
ראש הממשלה לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות, למשרה ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב ונסיעה, בין בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר האם לקבל הוצאות כאמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה משרה והוא לא יהיה זכאי לכפל ההוצאות.
(ד)
טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.
(ה)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממימון הוצאות רכב ונסיעה בשל צורכי האבטחה והמיגון של ראש הממשלה לשעבר, כפי שיקבעו שירותי הביטחון.
טובת הנאה ושירותים לאלמנת ראש הממשלה [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ט]
(א)
נפטר ראש ממשלה במהלך כהונתו, בנסיבות יוצאות דופן, זכאית אלמנתו לטובות הנאה ולשירותים הבאים:
(1)
רכב צמוד ונהג שיועמד לרשותה בתנאים המקובלים לגבי בעלי תפקידים בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה, הזכאים לרכב צמוד;
(2)
לשכה ושירותי מזכירות לכתיבת זכרונות ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי, ובלבד שסכום שירותים אלה לא יעלה על 300,000 שקלים חדשים בשנה.
(ב)
טובות ההנאה והשירותים כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו עד יום כ״ב בטבת התש״ס (31 בדצמבר 1999), ויהיו פטורים מכל מס המוטל על הכנסה.
שירותי משרד לראש הממשלה לשעבר [תיקון: תש״ס, תשס״א, תשס״ג, תשס״ו, תשס״ט, תשס״ט־2]
(א)
בסעיף זה, ”שירותי משרד“ – כל אלה:
(1)
משרד בשטח שלא יעלה על 170 מטרים רבועים (ברוטו), מתוכם 30 מטרים רבועים (ברוטו) המיועדים לצורכי הביטחון והאבטחה, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי;
(2)
ריהוט וציוד משרדי הולם;
(3)
כוח אדם בהיקף לפי בחירתו, ובלבד שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה על שתי משרות מלאות או כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על שתי משרות מלאות.
(ב)
(1)
ראש הממשלה לשעבר זכאי, במשך תקופת הזכאות, לתקציב שנתי כולל לשירותי משרד לצורך פעילותו הציבורית (בסעיף זה – התקציב השנתי).
(2)
החשב הכללי במשרד האוצר יקבע מדי שנה את התקציב השנתי ובו את הסכומים המרביים של כל אחד מפרטי שירותי המשרד כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה ”שירותי משרד“ שבסעיף קטן (א); קביעה כאמור טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת.
(3)
ראש הממשלה שמימש את זכאותו לשירותי משרד, ישולם לו החזר הוצאותיו בסכום שלא יעלה על התקציב השנתי, כנגד חשבוניות שיגיש; הוראות פסקה זו לא יחולו על העסקת כוח אדם מקרב עובדי המדינה כאמור בסעיף קטן (א)(3).
(ג)
ראש הממשלה לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (ב), ואם עשה כן – יהיה זכאי לקבל במעונו הפרטי שירותי משרד, לצורך פעילותו הציבורית, בשיעור שלא יעלה על 35% מהתקציב השנתי.
(ד)
(1)
ראש הממשלה לשעבר שנבחר לנשיא המדינה או שנתמנה לשר, במשך תקופת הזכאות, לא זכאי בתקופת הכהונה כאמור לשירותי משרד מכוח סעיף זה.
(2)
תמה תקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר כנשיא המדינה וטרם הסתיימה תקופת הזכאות, יבחר ראש הממשלה לשעבר האם לקבל שירותי משרד מכוח סעיף זה או מכוח סעיף 8 להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשמ״א–1981, והוא לא יהיה זכאי לכפל שירותי המשרד.
(ה)
טובת ההנאה לפי סעיף זה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.
אחסון תכולת מעון לראש הממשלה לשעבר [תיקון: תשס״ו־2, תשס״ו־3]
(א)
ראש הממשלה לשעבר שבחר לאחסן את תכולת מעונו הפרטי על חשבון אוצר המדינה בהתאם להוראות סעיף 6(ב) להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב–1982, יהיה זכאי להמשיך ולאחסן את תכולת מעונו כאמור במשך תקופה של 3 חודשים מהיום שבו חדל לכהן כראש הממשלה.
(ב)
אלמנת ראש הממשלה ואלמנת ראש הממשלה לשעבר זכאיות לטובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (א) במשך תקופה כאמור באותו סעיף קטן.
ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת [תיקון: תשס״ג, תשס״ו, תשס״ז]
(א)
על ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת יחולו, בתקופת הזכאות, הוראות החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס״א–2001 (להלן – החלטת השכר), בשינויים אלה:
(1)
הוא לא יהיה זכאי לשכור לשכה פרלמנטרית כאמור בפרק ה׳ להחלטת השכר, אלא אם כן ויתר על זכאותו לשירותי משרד מכוח סעיף 23ב;
(2)
במקום התקציב השנתי לפי סעיף 27 להחלטת השכר, הוא יהיה זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 29 להחלטה האמורה.
(ב)
ראש הממשלה לשעבר המכהן כחבר הכנסת, אך לא כשר, ושאינו זכאי לשירותי משרד לפי החלטה זו, זכאי להעסיק עוזר אחד, ששכרו והתשלומים המשולמים לו יהיו כשל עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בפרק ה1 להחלטת השכר.
מימון הוצאות אבטחה נוספות [תיקון: תשס״ו]
קבעו שירותי הביטחון כי נדרשת אבטחתו של ראש הממשלה לשעבר בשל יציאה לחוץ לארץ, ובחר ראש הממשלה לשעבר לנסוע או לשהות בתנאים העולים על המקובל לגבי שר, ובשל כך נגרמו לשירותי הביטחון הוצאות נוספות לנסיעה או לשהיה (להלן – הוצאות אבטחה נוספות), ימומנו הוצאות האבטחה הנוספות על ידי ראש הממשלה לשעבר ורשאי הוא לבקש כי ההוצאות האמורות יופחתו מתשלומים שלהם הוא זכאי לפי החלטה זו.
תשלום מיוחד [תיקון: תשס״ו]
ועדת הכספים של הכנסת רשאית לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, לראש הממשלה לשעבר, גם בתום תקופת הזכאות, אם ראתה כי בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה מן הצדק לעשות כן; אישור כאמור יינתן לאחר שהוועדה קיבלה המלצה מאת ועדה ציבורית–מקצועית שמינתה לענין זה.
שלילת תשלומים מראש הממשלה לשעבר שהורשע [תיקון: תשס״ז־2]
(א)
ראש הממשלה לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות לפי סעיפים 21, 23, 23ב, 23ב1, 23ה או לפי סעיפים 23 ו־23ב כנוסחם ערב תחילתה של החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשס״ו–2006, לפי העניין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם, אם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה ראש הממשלה לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות קביעה של בית המשפט שראש הממשלה לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.
(ב)
מקום שנשללו התשלומים וההטבות מראש הממשלה לשעבר לפי סעיף קטן (א), יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן, גם משאיריו, לפי העניין.
[תיקון: תשמ״ד, תשנ״ב, תשנ״ט, תש״ס, תשס״א]
(בוטל).
גמלאות חברי הכנסת [תיקון: תשמ״ח]
כל הוראה בדבר מתן שירותים, האמורה בהחלטה בדבר גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהם או בהודעה לפיה, תחול גם על שר לשעבר ועל שאיריו, אם יש בה כדי להיטיב איתם, כמו שהיא חלה על חבר הכנסת לשעבר אשר בכל תקופת כהונתו של אותו שר היה חבר הכנסת בלבד ועל שאיריו.
הוצאות לדיור [תיקון: תשמ״ה, תשנ״ו־2]
(א)
לשר לשעבר הזכאי לקצבה ושהתגורר בדירת שרד ערב חדלו לכהן ישולם סכום שאינו עולה על 17,500 שקלים (נכון לשנת 1981; החל משנת 2008, 14,762 ש״ח) לפי חשבון שהגיש, לכיסוי הוצאות הכרוכות בדיורו בשעה שחדל לכהן.
(ב)
לא ישולם תשלום על פי סעיף קטן (א) אלא פעם אחת בלבד.
(ג)
אלמנת שר הזכאית לקצבה לפי סעיף 13 תהיה זכאית, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לתשלום כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.
(ה)
שר לשעבר הזכאי לקצבה, שהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור במשך 3 חודשים מהיום שבו חדל לכהן או לתשלום חד־פעמי כאמור בסעיף קטן (א), לפי בחירתו.
שלילת תשלומים והטבות משר לשעבר שהורשע [תיקון: תשס״ז־2]
(א)
שר לשעבר שהורשע בעבירה פלילית, בתקופת כהונתו או לאחריה, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות לפי סעיפים 20, 21, 24א ו־25, מיום קביעת בית המשפט; ואולם אם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה השר לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות קביעה של בית המשפט שהשר לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.
(ב)
מקום שנשללו התשלומים וההטבות משר לשעבר לפי סעיף קטן (א), יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן, גם משאיריו, לפי העניין.
הצמדה [תיקון: תשנ״ו, תשס״א־2, תשס״ו]
הסכומים האמורים בסעיפים 21 ו־25 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויתואמו כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.
הוראות מעבר
(א)
שר לשעבר שלפני יום י״א בטבת התשל״ז (1 בינואר 1977) היוון חלק מקצבתו לתקופה של עשר שנים, יחולו עליו הוראות אלה:
(1)
יראו כאילו היה ההיוון לתקופה של שמונה שנים בלבד או עד ליום שהגיע השר לשעבר לגיל 65, לפי המאוחר;
(2)
מתום שש שנים ממועד ההיוון, או מיום שהגיע השר לשעבר לגיל 65, לפי המאוחר, לא יעלה הסכום שבו תופחת הקצבה עקב ההיוון על הסכום שבו הופחתה בחודש האחרון לפני כן.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תעלה תקופת ההיוון, שסעיף זה חל עליו, על עשר שנים.
ביטול
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התש״ל–1969 – בטלה.


ז׳ בתמוז התשמ״א (9 ביולי 1981)
  • שלמה לורינץ
    יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.