לדלג לתוכן

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1433; תשמ״ב, 1344; תשמ״ד, 669; תשמ״ח, 754; תשנ״א, 882; תשנ״ו, 1423; תשס״ו, 608; תשס״ז, 1121; תשס״ט, 1342; תשע״ז, 731.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:


הגדרות [תיקון: תשמ״ב, תשמ״ד, תשנ״ו, תשס״ו]
בהחלטה זו –
”משכורת“ – משכורת כוללת כהגדרתה בסעיף 3 להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב–1982;
”שאיר“ –
(1)
מי שהיתה אשת הנשיא ביום מותו; מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להלן – אלמנת נשיא);
(1א)
מי שהיתה אשת נשיא לשעבר ביום מותו; מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להלן – אלמנת נשיא לשעבר);
(2)
ילדו של הנשיא, לרבות ילד חורג ונכדו של הנשיא שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, כל עוד לא מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל עצמם ואין להם הכנסה כדי מחייתם;
”נשיא לשעבר“ – מי שכיהן כנשיא המדינה וחדל לכהן;
”זכאי“ – נשיא לשעבר, שאיריו של נשיא ושאיריו של נשיא לשעבר;
”קצבה“ – סכום המשתלם מדי חודש;
”תקופת הזכאות“ – תקופה של שבע שנים רצופות מתום כהונה כנשיא המדינה.
קצבה לנשיא לשעבר [תיקון: תשמ״ח]
לנשיא לשעבר תשולם כל ימי חייו קצבה בסכום 70% ממשכורת הנשיא.
הפרשות לקופת גמל [תיקון: תשע״ז]
(א)
לנשיא המדינה שהוא עמית בקופת גמל בהתאם לסעיף 1א לחוק הגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט–1969, יופרשו בתקופת כהונתו, ממשכורתו כמשמעותה בהחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב–1982 (בסעיף זה – משכורתו של נשיא המדינה), לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים אלה:
(1)
שיעור של 6% ממשכורתו של נשיא המדינה למרכיב התגמולים;
(2)
שיעור של 6.5% למרכיב התגמולים ושיעור של 8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא המדינה, שישולמו מאוצר המדינה.
(ב)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף קטן (א), נשיא המדינה רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:
(1)
שיעור של 7% ממשכורתו של נשיא המדינה למרכיב התגמולים;
(2)
שיעור של 7.5% למרכיב התגמולים ושיעור של 8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא המדינה, שישולמו מאוצר המדינה.
(ג)
בסעיף זה, ”עמית“, ”קופת גמל לקצבה“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005.
קצבה לשאירי נשיא [תיקון: תשמ״ח]
לשאירים של נשיא ולשאירי נשיא לשעבר תשולם קצבה בסכום 70% ממשכורת הנשיא.
הפחתת קצבאות לזכאי בשל הכנסה אחרת [תיקון: תשמ״ד]
(א)
זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה, המשתלמות לו מאוצר המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970, יופחת מקצבתו כל סכום, שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה, על משכורת הנשיא; ואולם מקום שנקבעה בחיקוק הוראה על פיה ישולם לזכאי לשתי קצבאות סכום גבוה יותר, ינהגו על פי אותה הוראה.
(ב)
לענין סעיף קטן (א), לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או שאירים המשתלמות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
שירותים רפואיים ואישפוז
לנשיא לשעבר ולבני משפחתו, לשאירי נשיא ולשאירי נשיא לשעבר יינתנו שירותים רפואיים ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת הנשיא.
שירותי טלפון [תיקון: תשס״ו]
(א)
נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לטלפון בדירתם, והוא יותקן על חשבון אוצר המדינה.
(ב)
נשיא לשעבר זכאי לתשלום של הוצאותיו בעבור החזקה ושימוש ברדיו טלפון–נייד ובטלפון שהותקן בדירתו.
(ג)
אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאיות לתשלום כאמור בסעיף קטן (ב) במשך תקופה של שמונה עשר חודשים מיום פטירתו של הנשיא או הנשיא לשעבר, לפי הענין.
דירת שרד [תיקון: תשס״ו]
(א)
בסעיף זה, ”דירת שרד“ – דירה נאותה בירושלים, לרבות שירותי הבית ועזרה לניהול משק הבית.
(ב)
נשיא לשעבר זכאי לדיור בדירת שרד במשך תקופת הזכאות.
(ג)
נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (ב), ואם עשה כן – ינוהל מעונו הפרטי על חשבון אוצר המדינה, במשך תקופת הזכאות.
(ד)
נשיא שלעבר שמימש את זכאותו לדירת שרד כאמור בסעיף קטן (ב), ישולם לו לצורך המעבר מדירת השרד, סמוך לתום תקופת הזכאות, סכום חד־פעמי שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, כנגד חשבוניות שיגיש.
(ה)
נפטר נשיא לשעבר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לקבל את טובות ההנאה האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), עד תום תקופת הזכאות וכן את טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (ד), אם לא שולמה.
הוצאות רכב ונסיעה [תיקון: תשס״ו]
(א)
נשיא לשעבר זכאי לרכב צמוד עם נהג במשך תקופת הזכאות.
(ב)
נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (א), ואם עשה כן – יהיה זכאי להחזר הוצאות רכב ונסיעה בתנאים המקובלים לדרגה הגבוהה ביותר בשירות המדינה, במשך תקופת הזכאות.
(ג)
נשיא לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות, למשרה ציבורית שמכוחה הוא זכאי להוצאות רכב ונסיעה, בין בתקופת הכהונה במשרה כאמור ובין לאחריה, יבחר האם לקבל הוצאות כאמור מכוח סעיף זה או מכוח אותה משרה והוא לא יהיה זכאי לכפל ההוצאות.
(ד)
נפטר נשיא לשעבר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לקבל את טובות ההנאה האמורות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), עד תום תקופת הזכאות.
שירותי משרד [תיקון: תשנ״א, תשס״ו]
(א)
בסעיף זה, ”שירותי משרד“ – כל אלה:
(1)
משרד בשטח שלא יעלה על 140 מטרים רבועים (ברוטו);
(2)
ריהוט וציוד משרדי הולם;
(3)
כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף לפי בחירתו, ובלבד שההוצאה הכספית הכוללת לא תעלה על שתי משרות מלאות.
(ב)
נשיא לשעבר זכאי, לצורך פעילותו הציבורית, לשירותי משרד שיועמדו לרשותו על ידי המדינה, במשך תקופת הזכאות.
(ג)
נשיא לשעבר רשאי לוותר על טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (ב), ואם עשה כן – יהיה זכאי לקבל במעונו הפרטי שירותי משרד, לצורך פעילותו הציבורית, שיועמדו לרשותו על ידי המדינה, בשיעור שלא יעלה על 35% מעלות טובת ההנאה האמורה בסעיף קטן (ב); לענין סעיף קטן זה, ”שירותי משרד“ – כאמור בפסקאות (2) ו־(3) להגדרה ”שירותי משרד“ שבסעיף קטן (א).
(ד)
(1)
נשיא לשעבר שנבחר או שנתמנה, במשך תקופת הזכאות, לראש הממשלה או לשר, לא זכאי בתקופת הכהונה כאמור לשירותי משרד מכוח סעיף זה.
(2)
תמה תקופת כהונתו של נשיא לשעבר כראש הממשלה וטרם הסתיימה תקופת הזכאות, יבחר הנשיא לשעבר האם לקבל שירותי משרד מכוח סעיף זה או מכוח סעיף 23ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ״א–1981, והוא לא יהיה זכאי לכפל שירותי המשרד.
(3)
על נשיא לשעבר שנבחר, במשך תקופת הזכאות, לכהן כחבר הכנסת, יחולו הוראות החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס״א–2001 (בסעיף זה – החלטת שכר חברי הכנסת), בשינויים אלה:
(א)
הוא לא יהיה זכאי לשכור לשכה פרלמנטרית, כאמור בפרק ה׳ להחלטת שכר חברי הכנסת, אלא אם כן ויתר על זכאותו לשירותי משרד מכוח סעיף זה;
(ב)
הוא לא יהיה זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 27 להחלטת שכר חברי הכנסת, אלא לתקציב שנתי לפי סעיף 29 להחלטה האמורה.
תשלום מיוחד [תיקון: תשס״ו]
ועדת הכספים של הכנסת רשאית לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, לנשיא לשעבר, גם בתום תקופת הזכאות, אם ראתה כי בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה מן הצדק לעשות כן; אישור כאמור יינתן לאחר שהוועדה קיבלה המלצה מאת ועדה ציבורית–מקצועית שמינתה לענין זה.
[תיקון: תשס״ו]
(בוטל).
שלילת תשלומים בשל הרשעה [תיקון: תשס״ז]
(א)
נשיא לשעבר, שהורשע לאחר תקופת כהונתו בעבירה פלילית וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, לא ישולמו לו התשלומים וההטבות לפי סעיפים 5 עד 8א או לפי סעיפים 5 עד 9 כנוסחם ערב תחילתה של החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון), התשס״ו–2006, לפי העניין, מיום קביעת בית המשפט; ואולם אם ניתן פסק דין חלוט שביטל את ההרשעה או שהוחלט בו שאין עם העבירה קלון, יהיה הנשיא לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי התקופה שמאותו יום; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות קביעה של בית המשפט שהנשיא לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה.
(ב)
מקום שנשללו התשלומים וההטבות מנשיא לשעבר לפי סעיף קטן (א), יישללו התשלומים וההטבות כאמור באותו סעיף קטן גם מאלמנת נשיא לשעבר, לפי העניין.
הצמדה [תיקון: תשס״ו]
הסכום האמור בסעיף 6(ד) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתואם כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.
פטור ממס הכנסה [תיקון: תשס״ו]
התשלומים, טובות ההנאה והשירותים הניתנים לפי סעיפים 4 עד 8א פטורים מכל מס המוטל על הכנסה.
ביטול
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשל״ז–1976 – בטלה.


ז׳ בתמוז התשמ״א (9 ביולי 1981)
  • שלמה לורינץ
    יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.