ביאור:תרומה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תרומה = מתנה למישהו שנמצא מעלינו: לא-ל, לכהן, למלך[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: תרומה

בלשון ימינו, המושג "תרומה" כולל כל מתנה - לנזקקים או למוסדות התנדבותיים שונים. בלשון המקרא, המושג "תרומה" הוא מצומצם יותר - הוא בא מהשורש "רום" ומשמעו "דבר שמרימים", כלומר מתנה שנותנים למישהו שנמצא מעלינו - לה', לכהן או למלך.

התרומה הראשונה שנזכרת בתורה היא תרומה לה' - תרומה של חומרים למטרת בניית המשכן:

 1. שמות כה ב: " "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" . "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת..." "
 2. שמות ל יג: " "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'. כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'." "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשתיכם" "
 3. (עזרא ח כה): "ואשקולה להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים"

תרומה של בשר לכהנים:

 1. (שמות כט כז): "וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו. והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לה'"
 2. ויקרא ז יד: " "והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לידוד לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה" ... "ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם" ...  "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל" "
 3. (ויקרא כב יב): "ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל"
 4. (במדבר ה ט): "וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה"

תרומה של לחם לה':

 1. (במדבר טו יט): "והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'. ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה. מראשית ערסתיכם תתנו לה' תרומה לדרתיכם"

תרומות מיבול הארץ - ללויים ולכהנים ( ע"פ עדינה, התרומה שנותנים לכהנים מתייחסת להפרשה מן המובחר - החלק הטוב ביותר שביבול ):

 1. במדבר יח כד: " "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה" ...  "ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר" .  "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב" .  "כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן" . "מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת ה' מכל חלבו את מקדשו ממנו" "
 2. נחמיה י לח: " "ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו" ..."
 3. (נחמיה יג ה): "ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים"
 4. (מלאכי ג ח): "היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה"(מהמשך הפרשה נראה שהכוונה לתרומה של תבואה)
 5. (יחזקאל מד ל): "וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך"

תרומה מהשלל לכהנים:

 1. במדבר לא כט-: " "ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת ידוד" ...  "ויתן משה את מכס תרומת ידוד לאלעזר הכהן כאשר צוה ידוד את משה" ...  "ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לידוד ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות" "

הנביא יחזקאל מנבא שבעתיד יתנו תרומה של קרקע מארץ ישראל לה' - והיא תתחלק בין בית-המקדש, הכהנים, הלויים, תושבי ירושלים , והנשיא (המלך):

 1. יחזקאל מה א: " "ובהפילכם את הארץ בנחלה תרימו תרומה לה' קדש מן הארץ... ובו יהיה המקדש... לכהנים משרתי המקדש... ללויים משרתי הבית... ואחוזת העיר... " "ולנשיא... לארץ יהיה לו לאחוזה בישראל..." "
 2. (יחזקאל מח ח): "ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה תהיה התרומה אשר תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה והיה המקדש בתוכו..."

בעתיד יקבל הנשיא גם תרומה מן היבול:

 1. יחזקאל מה יג" "זאת התרומה אשר תרימו: ששית האיפה מחמר החטים, וששיתם האיפה מחמר השערים" ... "כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל" " (ע"פ מצודת-דוד הכוונה שגם הנשיא, כמו כל עם הארץ, יצטרך לתת תרומה לכהנים; וע"פ מלבי"ם הכוונה שכל עם הארץ יתנו תרומה לנשיא).

וייתכן שזה פירוש המילה "תרומה" גם כאן:

 • משלי כט ד: "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה" ( פירוט )

הנביא ישעיהו משתמש במושג "תרומה" בדברי הלעג שלו כלפי עובדי האלילים:

 1. (ישעיהו מ כ): "המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט"

תרומות כלליות:

 1. (יחזקאל כ מ): "כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאם ד' ה' שם יעבדני כל בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את תרומתיכם ואת ראשית משאותיכם בכל קדשיכם"
 1. דברי הימים ב לא י: " "ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק ויאמר מהחל התרומה לביא בית ידוד אכול ושבוע והותר עד לרוב כי ידוד ברך את עמו והנותר את ההמון הזה" ...  "ויביאו את התרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד כונניהו הלוי ושמעי אחיהו משנה" ...  "וקורא בן ימנה הלוי השוער למזרחה על נדבות האלהים לתת תרומת ה' וקדשי הקדשים" "

פסוק לא ברור:

 1. (שמואל ב א כא): "הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת; כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן"- ייתכן שהכוונה לשדות גבוהים ומרוממים, ייתכן שהכוונה שדי תהומות .

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-11-14.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:תרומה - מתנה למישהו שנמצא מעלינו: לא-ל, לכהן, למלך

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/truma