לדלג לתוכן

ביאור:ללכת בדרכי ה'

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
במקומות רבים בתנ"ך נזכרת המצוה ללכת בדרכי ה', למשל:

 • (דברים ח ו): "ושמרת את מצות ה' אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו"( פירוט )
 • דברים יט ט: " "כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל" "הימים..." "
 • (דברים כו יז): "את ה' האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו"
 • (דברים כח ט): "יקימך ה' לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות ה' אלהיך והלכת בדרכיו"
 • (דברים ל טז): "אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה' אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"
 • (מלכים א ב ג): "ושמרת את משמרת ה' אלהיך, ללכת בדרכיו , לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם"
 • (ישעיהו מב כד): "מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים? הלוא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו"
 • (תהלים קיט ג): "אף לא פעלו עולה, בדרכיו הלכו"
 • (תהלים קכח א): "שיר המעלות: אשרי כל ירא ה', ההלך בדרכיו"

אולם, לא כל מעשה שה' עושה נחשב ל"דרכי ה'". יש רק שני מקומות בתורה, שבהם מוגדרות "דרכי ה'", ומהם ראוי ללמוד:

 • לפני השמדת סדום, אמר ה' על אברהם, בראשית יח יט: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" -ראו מה לומדים מדברי ה' לאברהם בפרשת סדום? , הדיון ההלכתי עם אברהם .
 • משה ביקש מה', שמות לג יג: "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה", וה' אכן הודיע לו את דרכיו בהמשך (שמות לד ה-ז), וכמו שכתוב גם בתהלים קג ז: "יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו". ראו מה לומדים מהדרכים שה' הודיע למשה?

בנוסף לכך, יש כמה מקורות בנביאים ובכתובים שאפשר ללמוד מהם:

 • בתוכחת ישעיהו, (ישעיהו נח ב): "ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב, ישאַלוני משפטי צדק קרבת אלהים יחפצון."( פירוט ).
 • בסוף ספר הושע, (הושע יד י): "מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה, נָבוֹן וְיֵדָעֵם? כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה' , וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם"( פירוט ).
 • בסוף נבואת מיכה - ראו בספרו של ר' משה קורדובירו תומר דבורה .
 • בספר משלי, (משלי י כט): "מָעוֹז לַתֹּם דֶּרֶךְ ה', וּמְחִתָּה לְפֹעֲלֵי אָוֶן"; ראו דרך ה' - להגן על חפים מפשע .

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

המצוה להידמות לה' נזכרה כמה פעמים בתלמוד, אולם חכמי התלמוד למדו אותה מפסוקים אחרים:

 • " "(שמות טו)" "זה אלי ואנוהו - התנאה לפניו במצות: עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. אבא שאול אומר: ואנוהו - הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום" " ( בבלי שבת קלג: , ירושלמי פאה ג. , סופרים ג יז ) - חנון ורחום הן שתיים מתוך 13 הדרכים שה' הודיע למשה .
 • " "מאי דכתיב (דברים יג, ה) אחרי ה' אלהיכם תלכו - וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא"! אלא, להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב (בראשית ג, כא) "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה ביקר חולים, דכתיב (בראשית יח, א) "וירא אליו ה' באלוני ממרא", אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים, דכתיב (בראשית כה, יא) "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו", אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים, דכתיב (דברים לד, ו) "ויקבר אותו בגיא", אף אתה קבור מתים" " ( רבי חמא ברבי חנינא, סוטה יד. ) .
 • מקורות נוספים: מכילתא בשלח ג?

הרמב"ם קישר מצוה זו לפסוקים שלנו:

 • " "ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו . כך למדו בפירוש מצוה זו: מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין: ארך אפים, ורב חסד, צדיק, וישר, תמים, גבור, וחזק, וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו" " ( רמב"ם הלכות דעות א ה-ו ) .

פסוקים נוספים שמלמדים מהן דרכי ה', באופן כללי[עריכה]

 • (דברים לב ד): "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"
 • (תהלים קמה יז): "צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת."
 • (ירמיהו ה ד): "ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך ה’ משפט אלהיהם. אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך ה’ משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות"

פסוקים נוספים שמסבירים את חשיבות ההליכה בדרכי ה'[עריכה]

 • (דברים ח ו): "ושמרת את מצות ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו וליראה אתו"
 • (דברים י יב): "ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (דברים יא כב): "כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את ה’ אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו"
 • (דברים יט ט): "כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה’ אלהיך וללכת ב דרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה"
 • (דברים כו יז): "את ה’ האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת ב דרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו"
 • (דברים כח ט): "יקימך ה’ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות ה’ אלהיך והלכת ב דרכיו"
 • (דברים ל טז): "אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה’ אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"
 • (יהושע כב ה): "רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד ה’ לאהבה את ה’ אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"
 • שופטים ב כב: "
למען נסות בם את ישראל השמרים הם את דרך ה’ ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא "
 • (מלכים א ב ג): "ושמרת את משמרת ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם"
 • מלכים ב כא כב: "
ויעזב את ה’ אלהי אבתיו ולא הלך ב דרך ה’' "
 • (מלכים א ח נח): "להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבתינו"
 • (ישעיהו ב ג): "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’ אל בית אלהי יעקב וירנו מ דרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלם", וכן מיכה ד ב
 • (ישעיהו מב כד): "מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים הלוא ה’ זו חטאנו לו ולא אבו ב דרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו"
 • (תהלים קיט ג): "אף לא פעלו עולה ב דרכיו הלכו"
 • (תהלים קכח א): "שיר המעלות אשרי כל ירא ה’ ההלך ב דרכיו"
 • (איוב כד יג): "המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו"
 • (איוב לד כז): "אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-05-01.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/drk1