תרומת הדשן/א/רסג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רסג· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רסג[עריכה]

ראובן קיים כבר פריה ורביה ונתאלמן ורוצה לישא אשה וירא מקטטה שתהא בין האשה וילדיו ומתוך כך נשאה לבו לקחת אשה שהיא מוחזקת לכל שאינה בת מריבה כלל אבל אינה בת בנים כלל ואם לא ימצא אשה אפי' כזאת דעתו למנוע לישא אשה לגמרי מדאגתו על הקטטה יפה הוא עושה או לאו:

תשובה יראה דבצד אחד הוא עושה יפה ולא בצד השני כיצד אם נושא אשה שאינה בת מריבה כלל יפה הוא עושה. ואע"פ שאינה בת בנים כלל וקי"ל כרבי יהושע פ' הבא על יבמתו דאמר היו לו בניה בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו משום שנאמר בבקר זרע זרעך וגומר. ודקדק אשירי שם דאיכא מאן דאמר אפילו למכור בית לישא אשה שיהיו לו בנים בזקנותו מיחייב מכל מקום הא כתב אשירי דאינו אלא דרבנן דמדאורייתא כיון דקיים פריה ורביה תו לא מיחייב ורב אלפס פסק דאינו מוכר ספר תורה כדי לישא אשה בת בנים אם קיים כבר פריה ורביה ואפילו אי הוה מצוה דאורייתא לכולי עלמא. מכל מקום יש להביא ראיה דדחינן לה מקמיה דקטטה בתוך ביתו מהא דתניא בפ' החולץ וקראו לו זקני עירו ודברו אליו מלמד שנותנין לו עצה ההוגנת לו שאם הוא ילד והיא זקינה או הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל זו כלך אצל כמותך ואל תכניס קטטה אל תוך ביתך אלמא דדחינן בשביל קטטה מיבום לחליצה ואע"ג דמן התורה חליצה במקום יבום לאו מצוה היא אפילו למידחי לא תעשה שיש בו כרת כדמוכח בשיטת עליה פ' קמא דיבמות. אמנם לפי צד השני דאם לא ימצא אשה שאינה בת מריבה ימנע מלישה אשה כלל בהא לא קאמינא דיפה עושה דדרשו חכמים דאסור לאדם שיהא שרוי בלא אשה שנאמר לא טוב היות האדם לבדו וגם אמרו כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה ובלא ברכה ובלא שמחה ובלא שלום ותו איכא למיחש שמא תתגבר יצרו עליו ובא לידי חטא כולי האי לא דחקינן מכמה דקטטה. הנראה לע"ד כתבתי: