חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 616; תשס״ב, 32; תשס״ד, 311.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ד, 970; תשס״ה, 766; תשס״ו, 930; תשס״ז, 988; תשס״ח, 1080; תשס״ט, 1082; תש״ע, 1308; תשע״א, 1110; תשע״ב, 1384; תשע״ג, 1392; תשע״ד, 1322; תשע״ה, 1327; תשע״ו, 1466; תשע״ז, 1304; תשע״ח, 2472; תשע״ט, 3416; תש״ף, 1624.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א, 15ב(2) ו־(4), 15ג, 15ו ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”משקיע“ – לרבות –
(1)
מחזיק בניירות ערך של תאגיד שהוקם בעיקר למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת;
(2)
משקיע שרכש ניירות ערך באמצעות מנהל תיקים; לענין זה, ”מנהל תיקים“ – כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995.
מספר המשקיעים
מספר המשקיעים המרבי לענין סעיף 15א(א)(1) לחוק הוא שלושים וחמישה.
תנאים בהצעה לעובדים של תאגיד לא מדווח [תיקון: תשס״ב, ק״ת הודעות]
(א)
הסכום לענין סעיף 15ב(2)(א) לחוק הוא 15 מיליון שקלים חדשים ביום ההצעה (מתואם ליולי 2001; החל מיולי 2020, 19,838,795 ש״ח); ב־1 ביולי של כל שנה (בתקנות אלה – יום העדכון) החל בשנת 2001, ישתנה הסכום האמור לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לחודש מאי 2000 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; יושב ראש הרשות יפרסם, לא יאוחר מיום העדכון, בהודעה ברשומות את הסכום כפי שהשתנה על פי האמור בתקנה זו.
(ב)
השיעור המרבי מן ההון המונפק והנפרע של התאגיד לענין סעיף 15ב(2)(א) לחוק הוא עשרה אחוזים ליום ההצעה בהתחשב במניות שהוקצו בה ובמניות הנובעות ממימוש ניירות ערך ניתנים למימוש שניתנו בפועל לעובדים בהצעה ובמהלך השנה שקדמה ליום ההצעה, ובלי להתחשב במניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו לאחרים עד ליום ההצעה.
תנאים בהצעה בתמורה ובשיעור הון מוגבלים [תיקון: תשס״ב, ק״ת הודעות]
(א)
התמורה המרבית בהצעה אחת לענין סעיף 15ב(4) לחוק היא 2 מיליון שקלים חדשים ביום ההצעה (מתואם ליולי 2001; החל מיולי 2020, 2,644,637 ש״ח), והשיעור המרבי בהצעה אחת הוא חמישה אחוזים מההון המונפק והנפרע של התאגיד; ביום העדכון החל בשנת 2001 ישתנה הסכום האמור לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לחודש מאי 2000 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; יושב ראש הרשות יפרסם, לא יאוחר מיום העדכון, בהודעה ברשומות את הסכום כפי שהשתנה על פי האמור בתקנה זו.
(ב)
השיעור המצטבר לענין סעיף 15ב(4)(א) לחוק, הוא עשרה אחוזים מההון המונפק והנפרע של התאגיד ביום ההצעה.
(ג)
מספר המשקיעים לענין סעיף 15ב(4)(ב) לחוק, הוא שבעים וחמישה.
(ד)
חישוב השיעור בהון המונפק והנפרע בתקנה זו ייעשה בהתחשב במניות שהוקצו בהצעה ובמניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו בהצעה, ובלי להתחשב במניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות ערך [תיקון: תשס״א, תשס״ד]
(א)
התקופה מיום ההקצאה לענין סעיף 15ג(א)(1) לחוק, לגבי ניירות ערך שהוקצו למציע בידי מנפיק לפי סעיף 15א(א)(1), (4) או (7) או בהצעה מחוץ לישראל שנעשתה שלא על פי תשקיף – היא שישה חודשים; התקופה לגבי ניירות ערך שהוקצו כאמור בידי מנפיק לתאגיד בשליטתו היא שנה.
(ב)
התקופות הנוספות לענין סעיף 15ג(א)(1) לחוק, לגבי ניירות ערך שהוקצו למציע בידי מנפיק לפי סעיף 15א(א)(1), (4) או (7) או בהצעה מחוץ לישראל שנעשתה שלא על פי תשקיף – הן שישה רבעונים עוקבים; התקופה לגבי ניירות ערך שהוקצו כאמור בידי מנפיק לתאגיד בשליטתו הן שמונה רבעונים עוקבים.
(ג)
כמות ניירות הערך שניתן להציע בכל יום מסחר בבורסה לענין סעיף 15ג(א)(1)(א) לחוק, היא הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך מן הסוג המוצע בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה.
(ד)
השיעור לענין סעיף 15ג(א)(1)(ב) לחוק, ליום ההצעה, הוא אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של התאגיד שניירות הערך שלו מוצעים, במהלך כל רבעון; בתקנה זו, ”הון מונפק ונפרע“ – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
(ה)
התקופה לענין סעיף 15ג(א)(2) לחוק, היא שנתיים מיום ההקצאה.
(ו)
בתקנה זו, ”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), לפי הענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט באייר התש״ס (24 במאי 2000).


י״ח באייר התש״ס (23 במאי 2000)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.