חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 194.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(טו) לחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002 : (להלן – החוק), ולפי סעיפים 261(ד)(4) ו־265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לעניין תקנה 14, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת למעט לעניין תקנה 14, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

סימן א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל רישיון חלוקה“ – מי שקיבל רישיון חלוקה לפי החוק;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”מודד מוסמך“ – מודד בעל רישיון לפי פקודת המדידות;
”מיתקן גז לצריכה“ – כמשמעותו בסעיף 8ב לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – חוק הגז בטיחות ורישוי);
”מקור הצתה“ – פעילות העשויה לגרום להצתת עננת גז טבעי לרבות מיתקני חשמל עיליים, מנועי שריפה ומשטחים שטמפרטורת פניהם עולה על 300 מעלות צלסיוס;
”מתכנן מחוז“, ”ועדה מחוזית“, ”תכנית“, ”מרחב תכנון“ ו”מינהל התכנון“ – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;
”מיתקני תשתית“ – דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, קווי תשתית, ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, כימיקלים ודלק לסוגיהם, חומרים מסוכנים, קווי תקשורת, קווי מים, קווי ביוב וניקוז ומיתקנים המשרתים אותם;
”נישוב“ – אמצעי לשחרור מבוקר של גז;
”רשות הגז הטבעי“ – כמשמעותה בפרק ו׳ לחוק;
”רשות הרישוי“ – רשות הרישוי למיתקני גז טבעי כמשמעותה בסעיף 119ו לחוק התכנון והבנייה;
”תכנית עבודה לרשת חלוקה“ – תכנית עבודה כהגדרתה בסעיף 25 לחוק;

סימן ב׳: הגשת תכנית עבודה לרשת חלוקה

הגשת תכנית עבודה לרשת חלוקה
תכנית עבודה לרשת חלוקה תוגש לרשות הרישוי בידי אחד מאלה:
(1)
מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה;
(2)
בעל רישיון חלוקה;
(3)
צרכן גז טבעי, לגבי מיתקן גז לצריכה.
חתימה על תכנית עבודה לרשת חלוקה
(א)
על תכנית עבודה לרשת חלוקה יחתמו אלה:
(1)
מגיש התכנית;
(2)
עורך התכנית;
(3)
בעל רישיון חלוקה האחראי על הקמת מיתקן הגז, ואם אין בעל רישיון חלוקה באותו אזור – מי שהורה עליו מנהל רשות הגז הטבעי.
(ב)
כל מסמך ממסמכי התכנית או נספחיה יהיה חתום בידי בעל המקצוע שערך את המסמך.
הגשה בדרך מקוונת
תכנית עבודה תוגש בדרך מקוונת באמצעות אתר האינטרנט של מינהל התכנון שכתובתו iplan.gov.il.
קנה מידה של תשריט תכנית העבודה
(א)
תשריט תכנית עבודה לקו תשתית תת־קרקעי יהיה בקנה מידה של 1:1,000.
(ב)
תשריט תכנית עבודה למיתקן מעל פני הקרקע יהיה בקנה מידה של 1:250.
(ג)
מתכנן המחוז רשאי לקבוע קנה מידה אחר בהתחשב בתנאים המקומיים וברמת הפירוט הדרושה לדעתו; האמור נכון לכל נספח מנספחי התכנית המצריך תשריט.
מפת מדידה
תשריט תכנית העבודה ייערך על גבי מפת מדידה שתיערך ותיחתם ביד מודד מוסמך והיא מעודכנת לשנה שלפני מועד הגשתה.
תשריט תכנית העבודה
תשריט תכנית העבודה יכלול את כל אלה:
(1)
סימון השטח המיועד לרצועת צינור גז תת־קרקעי לרשת החלוקה ורוחבה של הרצועה;
(2)
סימון של השטחים המיועדים למיתקנים העיליים הקשורים לרשת החלוקה;
(3)
סימון מגבלות שיוטלו על שימושי הקרקע; כמו כן יסומנו בתכנית העבודה מידות שבהן יצוין המרחק מקצה רצועת צינור הגז לקצה השטח שמוטלות עליו מגבלות כאמור;
(4)
סימון אזור נטול מקורות הצתה סביב מיתקנים הכוללים נישוב;
(5)
סימון שטחים לעבודות זמניות הנלוות לעבודות לפי תכנית העבודה, לרבות עירום עפר, שטח אחסנה ודרך גישה זמנית אליו (להלן – עבודות זמניות), והכול ככל שנדרש.
הוראות תכנית העבודה
(א)
הוראות תכנית העבודה יכללו את כל אלה:
(1)
מטרת התכנית ודברי הסבר תמציתיים;
(2)
ייעוד קרקע והשימושים המותרים בו כולל מגבלות בנייה ופיתוח על שימושי קרקע בתחום התכנית, והאמצעים הננקטים למזעור המגבלות האמורות, ככל שנדרשים;
(3)
הוראות המפרטות את המגבלות הבטיחותיות החלות על הקרקע בשל רצועת צינור הגז הטבעי והמיתקנים והאמצעים הננקטים למזעור המגבלות, ככל שנדרשים;
(4)
התנאים לביצוע, לרבות אופן ההקמה, התייחסות לאופן החפירה או הקידוח ועומקם, חומרי הכיסוי ופינוי עודפי עפר;
(5)
הוראות בדבר גידור ושילוט מיתקנים עיליים, שילוט וסימון תוואי הצינור;
(6)
הוראות לצמצום פגיעה בסביבה ובנוף כתוצאה מהקמתה של רשת החלוקה והוראות להסדרת השטח ושיקומו בהתאם לנספח שיקום כמשמעותו בתקנה 9(2);
(7)
הוראות בדבר צמצום מגבלות לאחר הקמת קו הגז, כתנאי לאישור הפעלה קבוע של המערכת על בסיס מפת העדות שהוגשה לפי תקנות הדיווח, ובהתאם לצרכים עתידיים;
(8)
הוראות לעניין פעולות הנדרשות טרם ביצוע, במסגרת התיאום עם גוף אחד או יותר מן המנויים בתקנה 12; אין באמור כדי לגרוע מהוראות תקנה 13;
(9)
תנאים למתן היתר להקמת מיתקני הגז אם נדרש היתר לפי דין, וכן קביעת שטחי בנייה מותרים למיתקני הגז.
(ב)
רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, להורות על הוספת הוראות לתכנית העבודה, ככל הנדרש לגבי אותה תכנית.
מסמכים נלווים
לתכנית העבודה יצורפו נספחים אלה:
(1)
תשריט המצב התכנוני של כל התכניות המאושרות החלות בתחום תכנית העבודה;
(2)
נספח שיקום, לרבות שיקום נופי של תחום התכנית לאחר הביצוע, אשר יתייחס, לפי הצורך, לנושאים כמפורט להלן:
(א)
ניקוז פני הקרקע למניעת שיטפונות;
(ב)
ערוצי זרימה בנחלים מעל לפני הקרקע ומתחתיה;
(ג)
שחזור פני הקרקע והחזרתה, ככל האפשר, למצבה המקורי;
(ד)
שיקום הצומח;
(3)
נספח בינוי ותיאום תשתיות, חתום ביד מתכנן מיתקן הגז, אשר יתייחס, בין השאר, לנושאים אלה:
(א)
תנוחה של צנרת הגז המתוכננת על גבי מפת מדידה, לרבות סימון מיקום תשתיות קיימות שהתקבלו מגופי תשתית לפי תקנה 12;
(ב)
חתכי אורך אופייניים של צנרת הגז;
(ג)
בתכנית עבודה הכוללת מיתקנים עיליים – חזית המיתקן לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם;
(ד)
פרטים נקודתיים הנדרשים כגון פרטי חציה ושילוט;
(ה)
שטח לעבודות זמניות, אם נדרש;
(4)
אישור רשות הגז הטבעי כי מסמכי התכנית עומדים במגבלות הבנייה והפיתוח לפי צו הבטיחות; אישור כאמור יינתן בתוך 15 ימי עבודה מהמועד שבו הוגשו כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת האישור; דרשה רשות הגז הטבעי ממגיש התכנית להגיש לה תיקונים, השלמות ותוספות לאותם מסמכים, יחל מניין הימים במועד שבו הושלמו הדרישות כאמור.
תנאי סף לקליטת תכנית
(א)
מתכנן המחוז יבדוק בתוך 15 ימים אם תכנית עבודה שנקלטה כוללת את המסמכים האמורים בתקנות 3 עד 9 ו־12.
(ב)
לא נתן מתכנן המחוז את החלטתו בתוך 15 ימים, רואים את התכנית כתכנית שהוגשה כאמור בסעיף 25(ג) לחוק.
מסמכים נוספים
בתוך תקופה כאמור בתקנה 10 רשאי מתכנן המחוז, אם ראה כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת –
(1)
לדרוש ממגיש תכנית העבודה מידע לצורך בדיקת תכנית העבודה והחלטה בה;
(2)
להתיר הגשת נספחים לבקשה בקנה מידה שונה מן הנקוב בהם;
(3)
להוסיף או לגרוע מן הפרטים הנדרשים בכל אחד מן הנספחים וכן מן הנספחים עצמם.

סימן ג׳: תיאום תשתיות

גופי תיאום
(א)
נכלל בתכנית עבודה לרשת חלוקה נושא מאלה שבטור א׳ בטבלה שלהלן יוגשו לגוף המנוי בטור ב׳ לצדו טיוטות תשריט תכנית העבודה והוראותיה כאמור בתקנות 7 ו־8; פנייה כאמור תהיה לכתובת הגוף הרשומה אצל רשם החברות, ולעניין גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות – למשרדיו הראשיים.
(ב)
תכנית העבודה תוגש לרשות הרישוי בצירוף הערותיו של הגוף שבטור ב׳ לנושא שבטור א׳ לצדו:
טור א׳
הנושא הכלול בתכנית
טור ב׳
הגוף המעיר
מיתקני תשתית קיימים או מתוכנניםהבעלים של מיתקן התשתית והגוף המופקד על פי דין על מיתקן התשתית
התחברות לתחנת גזבעל הרישיון להפעלת מיתקן הגז, לנושא ההתחברות לתחנת הגז, שאיננה בבעלות מגיש תכנית
מעבר בתחום רצועת נחלרשות ניקוז
מיתקן עילי שאינו מיתקן נלווה לקו תשתית תת־קרקעי לפי תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת־קרקעי), התשע״ה–2015רשות הכבאות וההצלה כמשמעותה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012
מיתקן ביטחוני או שטח הנתון לשליטה כהגדרתו בתקנה 149 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית
אתרים ארכאולוגייםרשות העתיקות
גן לאומי, ערך טבע מוגן או שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
יער לפי תכנית מאושרתקרן קיימת לישראל
נמל מוכרז לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971הגוף המנהל את המקרקעין של הנמל
שדה תעופה או מנחת אזרחירשות התעופה האזרחית
מרחב תכנון מקומיהרשות המקומית
(ג)
לא העיר גוף כאמור בסעיף קטן (ב) את הערותיו בתוך 30 ימי עבודה מיום שהועברה אליו טיוטת תכנית העבודה לפי תקנת משנה (א), תוגש התכנית לרשות הרישוי בצירוף העתק הפנייה לאותו הגוף.
איסור התניית תנאים
רשות הרישוי לא תתנה את החלטתה בתיאום או בהתייעצות עם גוף המנוי בתקנה 12(ב) או באישורו של אותו גוף, אם התקיים האמור בתקנה 12(ג), והפנייה נעשתה לפי תקנה 12(א).
מפת עדות
(א)
נוסף על האמור בתקנות הדיווח, עם סיום ביצוע העבודות לפי תכנית עבודה שאושרה לפי תקנות אלה, תוגש לרשות הרישוי, לרשות המקומית ולרשות הכבאות מפת עדות כמשמעותה בתקנות הדיווח.
(ב)
על גבי מפת העדות יסומנו המגבלות על שימושי קרקע הנובעות ממיקומו של מיתקן הגז כפי שבוצע.
(ג)
המגבלות כאמור בתקנת משנה (ב) יסומנו בתשריט שיחליף את תשריט תכנית העבודה בכל הקשור למיקום ולמגבלות הנובעות ממיקומו, אלא אם כן נקבע אחרת בתכנית העבודה; הודעה בדבר עדכון התשריט והמקומות שבהם ניתן לעיין בו תפורסם בעיתון יומי לפי הוראות סעיף 1א לחוק התכנון והבנייה.

סימן ד׳: ביטול, תחילה, תחולה והוראות מעבר

ביטול
תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשס״ז–2006 – בטלות (להלן – התקנות המתבטלות), בכפוף לאמור בתקנה 16.
תחילה תחולה והוראת מעבר
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על תכנית עבודה שתוגש מיום התחילה ואילך, ואולם על תכנית עבודה שהוגשה לפי התקנות המתבטלות, וטרם אושרה לפני יום התחילה, ימשיכו לחול התקנות המתבטלות.


ט״ז באלול התשע״ו (19 בספטמבר 2016)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.