חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2674.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”אתר האינטרנט של המשרד“ – אתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו www.energy.gov.il;
”הממונה“, ”רישיון חלוקה“ ו”רשת חלוקה“ – כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי;
”חוק משק הגז הטבעי“ – חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;
”מפרט“ – כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.
תכנון, הקמה והפעלה של רשת חלוקה
בלי לגרוע מחובת הרישוי לפי חוק משק הגז הטבעי, בעל רישיון חלוקה לא יקים מיתקן גז טבעי שהוא חלק מרשת חלוקה, לא יפעילו ולא יבצע בו עבודת גז, אלא אם כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים את כל אלה:
(1)
כל אחד מהתקנים הישראליים האלה; לעניין זה, ”תקן ישראלי“ – תקן שנקבע לפי חוק התקנים, התשי״ג–1953, כתוקפו בזמן הגשת המפרט, שעותק שלו מפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי; הפניה אל אתר האינטרנט של מכון התקנים תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(א)
ת״י 5664 – חלק 3 – ”מערכות לחלוקת גז טבעי“;
(ב)
ת״י 71555 – ”מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים“;
(ג)
ת״י 425000 -”סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי“;
(ד)
ת״י 413 – ”תכן לעמידות מבנים ברעידות אדמה“;
(2)
כל אחד מהתקנים הבין־לאומיים האלה; לעניין זה, ”תקן בין־לאומי“ – תקן שקבע ארגון תקינה בין־לאומי, כתוקפו בזמן הגשת המפרט; הפניה אל אתר האינטרנט של אותו ארגון תקינה בין־לאומי תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(א)
ASTM F1962 – Standard Guide for Use of Maxi-Horizontal Directional Drilling for Placement of Obstacles, Including Polyethylene Pipe or Conduit Under River Crossings (להלן – ASTM F1962);
(ב)
ISO 18086 - Corrosion of metals and alloys – Determination of AC corrosion – Protection criteria;
(ג)
ISO 3834-2 – Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Comprehensive quality requirements.
(3)
נוהל שהכין בעל רישיון החלוקה לעניין קידוחים אופקיים כיווניים מסוג – Mini HDD שהוא מבצע, ובלבד שהממונה אישר את הנוהל; הממונה יאשר נוהל כאמור אם מצא כי הוא מתאים לדרישות המפורטות במסמך PPI TR-46 שבתקן ASTM F1962.
ביצוע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים בשל שינוי בתקן
נערך תיקון בתקן מן התקנים המנויים בסעיף 2(1) או (2) (להלן – תקן מתוקן) ונקבעה במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם התיקון האמור, ובכלל זה שינוי במיתקן כאמור (להלן – הוראת שינוי), יבצע בעל מיתקן גז טבעי שהוראת השינוי חלה על מיתקן שהקים את עבודות הגז הדרושות בהתאם להוראות התקן המתוקן ובכפוף להוראות לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.
שמירת דינים
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
העמדה לעיון הציבור
התקנים המנויים בסעיף 2 ותקנים מתוקנים כמשמעותם בסעיף 3, כפי שהותקנו מזמן לזמן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה, בלא תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנים הקודמות.
ביטול
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ״ט–1999 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.


כ׳ באב התשע״ח (1 באוגוסט 2018)
  • יובל שטייניץ
    שר האנרגיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.