חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 282; תשנ״א, 370; תשס״א, 679; תשס״ב, 584; תשע״ב, 1517; תשפ״א, 1516.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25, 27 ו־47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


טופס או כרטיס תעודת הזהות [תיקון: תשע״ב]
(א)
תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, ”חומר מחשב“ – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
(ב)
בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה.
(ג)
בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:
(1)
”מדינת ישראל“;
(2)
”משרד הפנים“;
(3)
”תעודת זהות“ ו”ספח לתעודת זהות“;
(4)
”לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו – למעט רישום ”הלאום“, ”המצב האישי“ ו”שם בן־הזוג“, ראיה לכאורה לנכונותם“.
פרטי רישום בתעודת הזהות [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
(א)
תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה:
(1)
שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים;
(2)
שמות ההורים;
(3)
תאריך הלידה ומקומה;
(4)
המין;
(5)
(נמחקה);
(6)
המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);
(7)
שם בן־הזוג;
(8)
שמם של הילדים, תאריכי לידתם ומינם;
(9)
המען;
(10)
אם הוא אזרח ישראל – אזרחותו הישראלית.
(ב)
כל שינוי או תיקון בפרטי רישום או בפרטים נוספים כאמור בתקנה 3, יירשם בתעודת הזהות או בספח, לפי העניין, ועם רישום השינוי או התיקון כאמור, תוחלף תעודת הזהות או הספח, לפי העניין.
פרטים נוספים [תיקון: תשנ״א, תשס״א, תשע״ב, תשפ״א]
בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:
(1)
מספר הזהות;
(2)
אם בעל התעודה אינו אזרח – רישיון הישיבה שבו הוא מחזיק על פי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, ומועד פקיעתו;
(3)
מספר הזהות של בן הזוג;
(4)
מספר הזהות של הילדים;
(5)
לגבי ילדים עד גיל 18 – אזרחותם הישראלית של הילדים, ואם הילדים אינם אזרחים – רישיון הישיבה שבו הם מחזיקים על פי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, ומועד פקיעתו;
(6)
שם הסב – אבי האב;
(7)
שם הנעורים – שם המשפחה לפני הנישואין הראשונים, זולת אם ביקש שלא לציין זאת;
(8)
ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות ”ז״ל“;
(9)
ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות ”ז״ל“ ולידן המילים ”חלל מערכות ישראל“, ובלבד ששר הביטחון או מי שהסמיכו לכך אישר כי הילד הוא חלל מערכות ישראל לצורך הרישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, ”חלל מערכות ישראל“ – כל אחד מאלה:
(1)
(2)
מי שזכאי לקבורה בבית קברות צבאי על פי חוק בתי קברות צבאיים, התש״י–1950;
(10)
ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות ”ז״ל“ ולצדן המילים ”נספה בפעולות איבה“ ובלבד ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך, אישר כי הילד הוא נספה פעולות איבה לצורך רישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, ”נספה בפעולות איבה“ – נפטר שהרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970, אישרה כי הוא נפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור.
הפרטים בשבב [תיקון: תשע״ב]
(א)
השבב של תעודת הזהות יכיל, נוסף על האמור בסעיף 25(ב)(1) עד (3) לחוק, גם את פרטי המידע האלקטרוני המפורטים להלן:
(1)
נתוני זהות של בעל התעודה הכוללים: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, ותאריך לידה;
(2)
נתונים לגבי השבב והמידע המצוי עליו ואמצעי גישה למידע זה, ובכלל זה ססמאות, מפתחות הצפנה, מידע בדבר הנפקתו, מספרו הסידורי, חתימה דיגיטלית על מידע זה ועל נתוני הזהות של בעל התעודה וסימני ביטחון; בפסקה זו, ”חתימה דיגיטלית“ – לפי העקרונות המופיעים במסמך של ארגון התעופה הבין־לאומי ICAO, לעניין מסמכי נסיעה הניתנים לקריאה על ידי מכונות, חלק 3, כרך 2, נספח 3 (Machine Readable Travel Documents, DOC9303 Part 3, Volume 2, Appendix 3) שנוסחו המעודכן כתוקפו מזמן לזמן יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים או של רשות האוכלוסין.
(ב)
נוסף על נתוני הזהות בתקנת משנה (א)(1), השבב של תעודת הזהות יכול שיכיל גם את שמו הפרטי ושם המשפחה באנגלית.
(ג)
פרטי התעודה [תיקון: תשע״ב]
בתעודת הזהות יירשמו פרטים מועד הנפקתה וכן מועד פקיעת תוקפה; לעניין תעודת זהות שאינה בכרטיס כאמור בתקנה 1(א) – יירשם גם מקום הנפקתה ומספר הטופס ולעניין תעודת זהות בכרטיס כאמור – יירשם גם מספר הכרטיס ומספר קוד אבטחה.
שם קודם
על אף האמור בתקנה 2, לא יירשם בתעודת זהות שם קודם אם ביום הוצאת התעודה עברו שבע שנים מתאריך השינוי, אלא אם כן בעל התעודה ביקש זאת.
ביטול
תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), התש״ל–1970 – בטלות.


כ׳ בטבת התש״ן (17 בינואר 1990)
  • אריה דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.