חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1364; תשע״ג, 616.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ז) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), בכפוף לסעיף 46ב לפקודה, אני מתקין לעניין רכבת מקומית תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ג]
בתקנות אלה –
”בעל היתר הפעלה“ – בעלו של היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46 לפקודה ולמעט לעניין תקנה 3(ב)(6)(ב) ו־(ב1) – גם מפעיל מטעמו כאמור בסעיף 46ד לפקודה;
”דרישה לתשלום“ – דרישה בכתב לתשלום החיוב המוגדל;
”החיוב המוגדל“ – כהגדרתו בסעיף 17(ג) לפקודה;
”החייב“ – נוסע במסילת ברזל מקומית בלא כרטיס, או שלא הציג או מסר את כרטיסו או שלא העביר את כרטיסו במיתקן המיועד לכך לפני תחילת הנסיעה או בתכוף לאחר תחילתה, ואשר לא שילם את החיוב המוגדל שהושת עליו על אתר;
”כרטיס“ – כמשמעו בסעיף 16 לפקודה, ובכלל זה מסמך או תעודה או אמצעי אחר שנתן בעל היתר הפעלה לנוסע, המעיד על תשלום דמי נסיעה ברכבת המקומית;
”פיצוי כספי“ – כמשמעו בסעיף 17(א) לפקודה.
מסירת פרטים לפקיד רכבת
חייב ימסור לפקיד הרכבת, לפי דרישתו, את פרטיו הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מען ומספר זהות, ויציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שבה תמונתו; פקיד הרכבת ירשום את הפרטים שמסר לו החייב על גבי דרישה לתשלום.
דרישה לתשלום [תיקון: תשע״ג]
(א)
פקיד רכבת ימסור לחייב דרישה לתשלום; דרישה לתשלום יכול שתהיה בפלט מחשב.
(ב)
דרישה לתשלום תכלול את אלה:
(1)
פרטי החייב;
(2)
דמי הנסיעה בעד נסיעה בודדת שלא שולמו בידי החייב;
(3)
הפיצוי הכספי שנדרש החייב לשלם;
(4)
העובדות המגבשות את חובת התשלום בציון מועד הנסיעה שלא שולם בעדה;
(5)
סכום החיוב המוגדל;
(6)
הודעה כי –
(א)
חובה על החייב לשלם את החיוב המוגדל בתוך 30 ימים מהמועד שבו נמצא חייב, ושאם לא ישלם, רשאי בעל היתר הפעלה להגיש את החיוב המוגדל לביצוע בהוצאה לפועל בתום 45 ימים מן המועד שנמסרה לו הדרישה לתשלום ובכפוף לאמור בפסקאות משנה (ב1) ו־(ג);
(ב)
מסירת דרישת התשלום נחשבת לפי הפקודה כמסירת התראה לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל);
(ב1)
החייב רשאי, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הדרישה לתשלום, להגיש השגה לבעל היתר ההפעלה על הדרישה לתשלום, לפי תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום), התשע״ג–2013;
(ב2)
משהוגשה השגה כאמור בפסקת משנה (ב1), בעל היתר ההפעלה לא יהיה רשאי להגיש את הבקשה לביצוע החיוב המוגדל בהוצאה לפועל כאמור בפסקת משנה (א), אלא במקרים האלה:
(1)
לאחר דחיית ההשגה, כולה או מקצתה, ואם לא הוגש ערר על החלטת הדחייה במועד – יהיה בעל היתר ההפעלה רשאי להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל;
(2)
לאחר שניתנה החלטה חלוטה בערר או שניתן פסק דין חלוט הדוחה את הערעור על ההחלטה בערר, ואם נותר חוב של החייב לבעל היתר ההפעלה – יהיה בעל היתר ההפעלה רשאי לפתוח בהליכי הוצאה לפועל למימוש ההחלטה בערר או בפסק הדין, לפי העניין, על דרך ביצוע פסק דין לפי חוק ההוצאה לפועל.
(ג)
לא הגיש החייב השגה או ערר במועד, לפי העניין, ובעל היתר ההפעלה הגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל, רשאי החייב להגיש בלשכת ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע הדרישה לתשלום.
(7)
כתובת, לרבות כתובת אתר האינטרנט, ומספר הטלפון של בעל היתר הפעלה, דרכי התשלום כמקובל אצל בעל היתר ההפעלה, לצורך סילוק החיוב המוגדל או הגשת השגה כנגד הדרישה לתשלום ולצורך קבלת פרטים נוספים;
(8)
פרטי פקיד הרכבת אשר ערך את הדרישה לתשלום, והמקום שבו מסר את הדרישה לתשלום לידי החייב.
(ג)
סירב החייב לקבל לידיו את הדרישה לתשלום, יציין זאת פקיד הרכבת על גבי הדרישה לתשלום בציון מועד הסירוב; בעל היתר הפעלה ישלח בדואר רשום את דרישת התשלום לחייב לפי הכתובת הרשומה בתעודה שהציג לזיהויו כאמור בתקנה 2.
(ד)
פקיד רכבת יציין על גבי הדרישה לתשלום את דבר מסירתה לחייב או את סירוב החייב לקבלה, לפי העניין.
(ה)
דרישה לתשלום תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת; בעל היתר הפעלה רשאי לכלול בטופס פרטים נוספים.
(ו)
פקיד הרכבת ישאיר בידיו עותק מן הדרישה לתשלום שמסר לחייב; עותק הדרישה לתשלום יישמר אצל בעל היתר ההפעלה.
תשלום לפני תום המועד
ביקש החייב לשלם את החיוב המוגדל לפני שחלפו 30 הימים ממועד מסירת הדרישה לתשלום לפי תקנה 3, יעשה כן במקום ובאופן אשר צוין בדרישה לתשלום, וישלם באמצעי התשלום הנהוג אצל בעל היתר ההפעלה.
מרשם הליכי גבייה אצל בעל היתר הפעלה [תיקון: תשע״ג]
(א)
בעל היתר הפעלה ינהל מרשם בכפוף לדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, בדבר רישום מאגרי מידע, ובו ריכוז כל הדרישות לתשלום שמסר פקיד רכבת מטעמו (להלן – המרשם); הרישום יכלול את פרטי החייב, סכום הכרטיס שלא שילם או שלא הציג, לפי העניין, סכום הפיצוי הכספי שנדרש לשלם, מהלך הגבייה, לרבות הליכי ההשגה וההחלטה בה, והליכי המשפט, ככל שהיו.
(ב)
רישום של פרט במרשם יישמר בידי בעל היתר הפעלה במשך שנתיים מעת רישומו.
הגשה להוצאה לפועל
דרישה לתשלום תוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל במקום שבו נמסרה הדרישה לתשלום לחייב, ובהעדר לשכת הוצאה לפועל במקום, תוגש ללשכת ההוצאה לפועל במחוז שאליו הוא שייך.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס׳ 6), התשע״א–2011.

תוספת

(תקנה 3(ה))

דרישה לתשלום*

אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ ת״ז/דרכון/תעודה מזהה אחרת
הכוללת תמונה (ציין את סוג התעודה)
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יישוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רחוב/שכונה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ בית . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מיקוד
עובדות האירוע
בתאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . במקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נמצאת נוסע ברכבת מקומית בלא כרטיס / בלא שהעברת כרטיס במיתקן המיועד לכך / סירבת להציג / למסור כרטיס לפקיד רכבת**, בניגוד לחובתך לפי סעיף 16 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972.
[תיקון: תשע״ג]
דרישה לתשלום
עליך לשלם, בתוך 30 ימים מן המועד הנקוב לעיל, את החיוב המוגדל הכולל את דמי הנסיעה בסך של . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים, בתוספת פיצוי כספי בסך . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים, ובסך הכל . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים.
עד תום 30 הימים האמורים, ניתן לשלם את החיוב המוגדל באמצעי התשלום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . או במשרדי בעל היתר הפעלה (להלן – התובע) בכתובת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . או להגיש השגה על החיוב המוגדל במסירה אישית, במשלוח בדואר רשום לכתובת האמורה, או דרך אתר האינטרנט שכתובתו . . . . . . . . . . . . . . . . . .; השגה באתר האינטרנט כאמור תוגש באמצעות טופס המפורסם באתר.
לא שולם החיוב המוגדל בתוך 30 ימים כאמור או לא הוגשה השגה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד למועד תשלומו בפועל. הוגשו השגה, ערר או ערעור ולאחריהם אין אפשרות עוד להגיש ערר או ערעור על החיוב המוגדל, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כאמור מן המועד שנמסרה בו לחייב החלטה בהשגה, בערר או בפסק הדין של בית המשפט בערעור, לפי העניין.
מסירת דרישה לתשלום זו לידיך, נחשבת כמשלוח התראה קודם הבאת החיוב המוגדל לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כאמור בסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967. הוראות החוק האמור ותקנות ההוצאה לפועל, התש״ם–1979, יחולו על הליך הגבייה של החיוב המוגדל.
אם לא תגיש השגה במועד ותוגש בקשה לביצוע החיוב המוגדל בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, עומדת לך הזכות להגיש התנגדות לבקשה לביצוע; אם הוגשה השגה על ידך נגד הדרישה לתשלום, לא תוגש נגדך בקשה לביצוע להוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, אלא בהתקיים אחד מאלה:
(א)
ההשגה נדחתה ולא הוגש עליה ערר במועד;
(ב)
ניתנה החלטה חלוטה בערר או שניתן פסק דין חלוט בעניין ההחלטה בערר.
אישור מסירה
אני הח״מ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ פקיד, פקיד רכבת שהוסמך בידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם בעל היתר הפעלת מסילת ברזל מקומית מאשר כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסרתי למר׳/גב** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ציין את סוג התעודה שלפיה נרשם המספר) (להלן – החייב) בעל/ת** ת״ז/דרכון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . דרישה לתשלום זו, והחייב אישר בחתימתו את קבלת הדרישה לידיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת החייב / סירב לקבל את הדרישה לתשלום**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תפקיד
* הדרישה לתשלום תמולא במקור ושני העתקים. המקור יימסר לחייב.
** מחק את המיותר.


י״ח באב התשע״א (18 באוגוסט 2011)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.