חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 617.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ב1(א) ו־46י(ד)(5) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל היתר הפעלה“ – בעלו של היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46 לפקודה;
”חיוב מוגדל“ – כהגדרתו בסעיף 17(ג) לפקודה.
מסמכים ופרטים שייכללו בהשגה
השגה של חייב החולק על דרישה לתשלום חיוב מוגדל (להלן – המשיג) תוגש לבעל היתר ההפעלה ותכלול את הפרטים והמסמכים שלהלן, אם הם ידועים לו ואם הם מצויים בידו, לפי העניין:
(1)
שמו, מספר זהותו, מענו, מספר הטלפון שלו, והוא רשאי להוסיף מען אחר ולציין לצדו כי הוא מבקש שייעשה בו שימוש בלעדי להמצאת הודעות ומסמכים;
(2)
המשיג רשאי להוסיף כתובת דואר אלקטרוני ולציין לצדה כי הוא מבקש שייעשה בה שימוש בלעדי להמצאת הודעות ומסמכים, בכפוף לתקנה 5(ב) ו־(ג); כמו כן רשאי המשיג להודיע, בכל עת, כי הוא מבקש שיופסק השימוש בכתובת זו;
(3)
העתק מדרישת התשלום שעליה מוגשת ההשגה והעתק הכרטיס שבאמצעותו שילם המשיג את דמי הנסיעה;
(4)
אם המשיג חולק על תיאור האירוע בדרישת התשלום יפרט את הפרטים החסרים בתיאור האירוע למיטב ידיעתו, ואת פירוט טענותיו, לרבות התשתית העובדתית והנימוקים שבבסיס השגתו;
(5)
המשיג יפרט בהשגה את שמותיהם של אנשים אחרים שהיו מעורבים באירוע או היו עדים לו;
(6)
המשיב יצרף העתק צילומי של המסמכים הנוגעים לעניין.
הגשת השגה
השגה תוגש לבעל היתר ההפעלה באחת מן הדרכים האלה:
(1)
במסירה אישית במהלך שעות הפעילות המקובלות אצל בעל היתר ההפעלה בכתובתו הרשומה בדרישת התשלום;
(2)
במשלוח בדואר רשום לכתובת בעל היתר ההפעלה הרשומה בדרישת התשלום;
(3)
באמצעות טופס שאישר המנהל המתפרסם באתר האינטרנט של בעל היתר ההפעלה בכתובת האתר הרשומה על גבי הדרישה לתשלום.
בקשת מידע נוסף מהמשיג
בעל היתר הפעלה רשאי לבקש מן המשיג למסור לו מידע נוסף לצורך מתן החלטתו, ולקבוע מועד סביר למסירתו כאמור; התבקש מידע כאמור, והמשיג לא מסר אותו או לא מסר אותו במועד שנקבע, ייתן בעל היתר ההפעלה את החלטתו לפי המידע המצוי בידיו בעת שקילת המידע וקבלת ההחלטה; ואולם אי־מסירת המידע לכשעצמה, או אי־מסירתו במועד שנקבע, לא תהווה עילה לדחיית ההשגה, כולה או מקצתה.
החלטה בהשגה
(א)
בעל היתר הפעלה ישקול את המידע שנכלל בהשגה ומידע רלוונטי נוסף אם מצוי ברשותו; החלטה בהשגה תינתן בתוך 45 ימים מן המועד שבו הוגשה ההשגה או מן המועד האחרון למסירת מידע נוסף שהתבקש לפי תקנה 4, לפי המאוחר מביניהם.
(ב)
בעל היתר הפעלה ישלח את החלטתו בהשגה בדואר רשום למען המשיג או למען החלופי להמצאת מסמכים שציין המשיג לפי תקנה 2(1); שליחת ההחלטה בהשגה בדואר אלקטרוני תיחשב כמסירתה לחייב אם המשיג הסכים במפורש לקבל את ההחלטה בכתובת הדואר האלקטרוני שציין בהשגה לפי תקנה 2(2) וכן אישר את קבלתה כאמור בתקנת משנה (ג); לעניין תקנת משנה זו ותקנת משנה (ג), מועד המסירה בדואר אלקטרוני ייחשב לפי היום ושעת הקבלה כפי שמופיעים בשעון הפנימי שבמערכת המחשוב של בעל היתר ההפעלה המכויל על פי כללים מקובלים.
(ג)
נשלחה ההחלטה בדואר אלקטרוני לאחר שהמשיג הסכים במפורש לקבלה כאמור בתקנת משנה (ב), יבקש בעל היתר ההפעלה מהמשיג לאשר את קבלתה, בדואר אלקטרוני חוזר לבעל ההיתר, בתוך 48 שעות ממועד מסירתה; לא התקבל אישור כאמור, תישלח ההחלטה בדואר רשום ומועד המסירה ייחשב כמועד מסירת הדואר הרשום.
(ד)
החלטה בהשגה יכול שתבטל את החיוב המוגדל כולו או מקצתו או תשאירו על כנו.
דיווח למנהל
בעל היתר הפעלה ימסור למנהל בתוך 45 ימים מן היום האחרון בכל חודש, דוח בדבר ההשגות שנתן בהן החלטה בחודש האמור ופרטים עליהן כפי שיבקש המנהל.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בשבט התשע״ג (10 בפברואר 2013) (להלן – יום התחילה).
הוראת שעה
בתקופה של ששת החודשים הראשונים מיום התחילה, יקראו את תקנה 5(א) כאילו במקום ”45 ימים“ נאמר ”90 ימים“.


ב׳ בשבט התשע״ג (13 בינואר 2013)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.