חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1345; תשס״ט, 1066; תשע״ג, 458.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) ו־(7) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”עובד מקצועי“ – כל אחד מאלה: מנהל גוף אישור ובקרה ומנהל אבטחת איכות באותו גוף;
”מבקר“ – מי שתפקידו לבדוק מטעם גוף אישור ובקרה עוסקים בתוצרת אורגנית;
”עוסק“ – מגדל תוצרת אורגנית, אורז, מאחסן, מעבד, מוכר, מציג, משווק, מייבא או מייצא תוצרת כאמור;
”תיק מסמכים“ – תיק המכיל את המפורט ברשימה שבתוספת הראשונה;
”תקן ISO“ – תקן של הארגון הבין־לאומי לתקינה (International Standarts Organization) שהופקד לעיון הציבור במכון התקנים;
”תקן 65“ – ISO GUIDE 65 לרבות עדכוניו;
”תקן 19011“ – ISO GUIDE 19011 לרבות עדכוניו.
בקשה
(א)
גוף המבקש לאשרו כגוף אישור ובקרה ולקבל אישור לסמל הבקרה שלו (להלן – מבקש), יגיש למנהל בקשה לפי טופס 1 שבתוספת השניה (להלן – הבקשה).
(ב)
לבקשה יצרף המבקש תיק מסמכים, דוגמת סמל הבקרה שהוא מבקש לאשרו ואישור עריכת ביטוח לפי טופס 2 לתוספת השניה.
(ג)
המנהל רשאי לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים לשם בדיקת הבקשה לפי תקנות אלה.
תנאים לאישור גוף וסמלו [תיקון: תשע״ג]
אלה התנאים למתן אישור לגוף אישור ובקרה:
(1)
המבקש הגיש בקשה כאמור בתקנה 2;
(2)
מדריך האיכות תואם את דרישות תקן 65;
(3)
(4)
הוראות תקנה 8(א) מתקיימות בעובדי הגוף המבקש;
(5)
המבקש מעסיק עובדים מקצועיים וכן מבקרים;
(6)
בסמל הבקרה המוצע כלולים המילה ”אורגני“ ושמו של המבקש;
(7)
המנהל קיבל את אישור היועץ הביטוחי של משרדי הממשלה לביטוח כאמור בתקנה 2(ב);
(8)
המבקש צירף לבקשתו מחירון שירות מוצע;
(9)
היה המבקש תאגיד הוא צירף לבקשתו אישור רואה חשבון או עורך דין לעניין זכות חתימה בתאגיד.
אישור זמני
(א)
ראה המנהל כי נתקיימו התנאים המפורטים בתקנה 3 יאשר את תיק המסמכים, את הסמל המבוקש, וייתן למבקש אישור זמני לפי טופס 3 שבתוספת השניה; המנהל יצרף לאישור הודעה בדבר אישור הביטוח כאמור בתקנה 3(7).
(ב)
אישור זמני יהיה חד־פעמי ותוקפו לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.
מתן אישור
ראה המנהל כי נתקיימו במבקש כל התנאים המפורטים בתקנה 3, וכי גוף אישור ובקרה שקיבל אישור זמני מבצע את תפקידיו לפי החוק אצל 10 עוסקים לפחות ופועל לפי תקנות אלה, ייתן למבקש אישור לפי טופס 4 שבתוספת השניה.
תנאים באישור
המנהל רשאי להתנות תנאים באישור זמני ובאישור.
סירוב
(א)
המנהל יסרב ליתן אישור או אישור זמני אם ראה שלא נתקיימו במבקש התנאים הקבועים בתקנה 3 או 4, לפי העניין.
(ב)
סירב המנהל ליתן אישור כאמור, יודיע על כך למבקש; בהודעה יפורטו נימוקי הסירוב, והיא תישלח למבקש בדואר רשום.
דרישות כשירות והדרכה
(א)
עובד מקצועי ומבקר יהיו בעלי כשירויות כמפורט בחלק א׳ בתוספת השלישית.
(ב)
מנהל גוף אישור ובקרה ידאג להדרכת עובדיו, אחת לשנה לפחות, לפי הדרישות המפורטות בחלק ב׳ בתוספת השלישית.
נוהלי עבודת גוף אישור ובקרה
(א)
גוף אישור ובקרה יקבע כי תוצרת של עוסק מיוצרת ומטופלת לפי תכנית אורגנית שאישר וייתן לו היתר לשימוש בסמל בקרה שלו באמצעות עובד מקצועי בלבד.
(ב)
גוף אישור ובקרה לא יבצע ביקורת שוטפת אצל עוסק אלא באמצעות עובד מקצועי או מבקר.
(ג)
גוף אישור ובקרה לא יבצע פעולה כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) אלא לפי הוראות עבודה ונהלים שבתיק המסמכים שאישר המנהל, ולפי הוראות נוספות, בכתב, שייתן המנהל, מזמן לזמן, ולא יבצע כל שינוי בתיק המסמכים אלא באישור המנהל, מראש ובכתב.
(ד)
גוף אישור ובקרה לא יפעיל את הסמכויות הנתונות לו בסעיף 6 לחוק אלא לגבי תוצרת חקלאית הרשומה באישור שנתן לו המנהל ולפי תנאי האישור.
חובת ביטוח
לא יפעיל גוף אישור ובקרה את הסמכויות הנתונות לו בסעיף 6 לחוק אלא אם כן הוא מבוטח, לתקופת האישור הזמני או האישור, בביטוח אחריות מקצועית שאישר המנהל בתיק המסמכים ואשר מתקיים בו המפורט להלן:
(1)
גבול האחריות של המבטח לא יפחת מ־250,000 שקלים חדשים (מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים) למקרה הביטוח ומ־1,000,000 שקלים חדשים (מיליון שקלים חדשים) לכל הפיצויים בשנת הביטוח;
(2)
תנאי הביטוח והכיסוי לא יפחתו מאלה המפורטים בטופס 2 שבתוספת השניה.
תוקפם של אישורים וחידושם
(א)
תוקף אישור יפוג ב־31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
(ב)
ראה המנהל שגוף אישור ובקרה ממלא אחר כל הנדרש לפי החוק, רשאי הוא לחדש את תוקפו של אישור שנתן, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה אחת בכל פעם, ובלבד שסך כל התקופות מיום שניתן האישור הראשון לא יעלה על חמש שנים.
(ג)
בקשה לחידוש אישור תוגש למנהל לפי טופס 5 שבתוספת השניה שלושה חודשים לפחות לפני תום תקופת תוקפו.
(ד)
גוף אישור ובקרה המבקש לקבל אישור לאחר שהסתיימו התקופות הקבועות בתקנת משנה (ב), יגיש למנהל בקשה חדשה לפי תקנה 2.
דיווח
(א)
מנהל גוף אישור ובקרה ימסור למנהל דין וחשבון שנתי על פעילות הגוף לפי ההנחיות שבתוספת הרביעית, הדוח יימסר לא יאוחר מה־31 בינואר של השנה שלאחריה.
(ב)
מנהל גוף אישור ובקרה יעביר למנהל העתקים של היתרים והודעות כאמור בסעיף 6(ה) לחוק במועדים המפורטים להלן:
(1)
עותקי היתרים שנתן לפי סעיף 6(א) לחוק במצורף לדין וחשבון השנתי לפי תקנה 12(א), ובנוסף, אם דרש זאת המנהל, בתוך 10 ימים מיום הדרישה;
(2)
הודעה על סירוב ליתן היתר לפי סעיף 6(ג) לחוק והודעה על ביטול היתר לפי סעיף 6(ד) לחוק, בתוך 72 שעות מעת שהוציאם.
(ג)
גוף אישור ובקרה ידווח למנהל לאלתר על חריגה של עוסק מהתכנית האורגנית שאושרה לו כמפורט להלן:
(1)
שאריות חומרי הדברה במוצר/תוצרת;
(2)
שימוש בחומר שאינו מותר לגידול או ייצור בחקלאות אורגנית;
(3)
שימוש בסמל האורגני האחיד בלא היתר;
(4)
שיווק תוצרת או מוצר לא אורגני כאורגני.
הודעה על כוונה לבטל אישור או היתר
(א)
לא ישתמש המנהל בסמכותו לפי סעיף 7 לחוק אלא אם כן הודיע לבעל האישור או ההיתר, לפי העניין, על כוונתו לעשות כן ונתן לו הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיו.
(ב)
על כוונה לבטל היתר, יודיע המנהל גם לגוף האישור והבקרה שנתן את ההיתר; ההודעה תינתן 10 ימים לפחות לפני הביטול ויפורטו בה נימוקי המנהל לביטול.
מעבר עוסקים מגוף אחד למשנהו
(א)
קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בסעיף 5 לחוק מעוסק שקיבל קודם לכן היתר מגוף אישור ובקרה אחר (בתקנה זו – הגוף הראשון), יפנה לגוף הראשון בבקשה לקבל מסמכים אלה:
(1)
היתר שניתן לעוסק;
(2)
פירוט שטחי הגידול והתוצרת האורגנית של העוסק בשלוש השנים שקדמו לבקשתו להעברה;
(3)
אם הפעיל הגוף הראשון את סמכותו לפי סעיף 6(ג), (ד) או (ו) לחוק, ולעוסק אין היתר בר־תוקף במועד הגשת בקשתו – עותק ההודעה על הסירוב או הביטול, לפי העניין.
(ב)
קיבל הגוף הראשון בקשה כאמור בתקנת משנה (א) יעביר את המסמכים בתוך 10 ימי עבודה.
(ג)
קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בסעיף 6(ו) לחוק, יעבירה לאישור המנהל בצירוף המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באלול התשס״ח (1 בספטמבר 2008) (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר
(א)
מי שביום התחילה היתה בידו הסמכה של מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כגוף אישור ובקרה לעניין יצוא תוצרת חקלאית אורגנית לאיחוד האירופי או לארצות הברית של אמריקה והגיש למנהל, בתוך שלושה חדשים מיום התחילה, בקשה לפי תקנות אלה רשאי להמשיך ולפעול כגוף אישור ובקרה, עד להחלטת המנהל בבקשתו.
(ב)
היתר שקיבל עוסק מגוף אישור ובקרה כאמור בתקנת משנה (א) יעמוד בתוקפו לעניין יצוא תוצרת חקלאית אורגנית כל עוד גוף האישור והבקרה שנתן לו את ההיתר רשאי לפעול.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

תיאור מבנה ארגוני הממלא אחר הוראות סעיף תקן 65.
רשימת העובדים המקצועיים והמבקרים של הגוף המבקש; לרשימה יצורפו תעודות המעידות על קיום דרישות הכשירות הנדרשות לפי תקנה 8(א).
תכנית הדרכה למילוי הוראות תקנה 8(ב).
מדריך איכות של המבקש ערוך בהתאם לתקן 65.
שאלון לבדיקת התאמת מדריך האיכות לתקן 65.
השאלון מוצג באתר האינטרנט של השירותים להגנת הצומח ולביקורת www.ppis.moag gov.il.
התחייבות לשמירה על סודיות והצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים חתומות בידי עובדי הגוף המבקש.
[תיקון: תשע״ג]
דוגמת הסכם עם עוסק.
תכנית למבדקים פנימיים בהתאם לתקן 65.
נוסח היתר לעוסק (בעברית ואנגלית).
מחירון שירות מוצע.

תוספת שניה

טופס 1
(תקנה 2(א))

בקשה לאישור גוף אישור ובקרה ואישור סמל בקרה

[תיקון: תשע״ג]
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ פקס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מבקש לאשר את: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם מלא של הגוף כגוף אישור ובקרה*)
התוצרת האורגנית שלגביה מבוקש האישור (תחום האישור והסמכה):
מן החי
תוצרת טרייה
תוצרת מעובדת
מן הצומח
תוצרת טריה [שוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/ אחר] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוצרת מעובדת [שוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/ אחר] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עיסוקים נוספים של הגוף המבקש אישור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הסמכות בין־לאומיות כגוף אישור ובקרה (אם קיימות) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המשאבים לביצוע תפקידי גוף אישור ובקרה העומדים לרשות הגוף המבקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
מספר העובדים המקצועיים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
מספר הרכבים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
אמצעי קשר עם העוסקים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מצורף בזה:
תיק מסמכים
סמל בקרה מוצע
טופס אישור עריכת ביטוח
אישור רואה חשבון/עו״ד לעניין זכות חתימה (אם המבקש הוא תאגיד)
הטופס ימולא במלואו ויישלח למנהל, לפי הכתובת: השירותים להגנת הצומח ולביקורת, ת״ד 78, בית דגן 25050.
לכבוד
המנהל
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

אנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החתומים מטה מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (להלן – גוף אישור ובקרה) לתקופה שמיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ועד ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בקשר לתפקידיו לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005, לעניין היתרים לסימון בסמלו תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית ולעניין ביקורות שוטפות שהוא עורך, ביטוח אחריות מקצועית כמפורט להלן:
ביטוח אחריות מקצועית
א.
הפוליסה מכסה כל נזק שנגרם מהפרת חובה מקצועית של גוף אישור ובקרה, כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לשירותי אישור ובקרה לסמן תוצרת חקלאית כתוצרת אורגנית.
ב.
גבול האחריות לא יפחת מ־250,000 שקלים חדשים למקרה ביטוח ומ־1,000,000 שקלים חדשים לכל הפיצויים בשנת הביטוח;
ג.
הכיסוי על פי הפוליסה יכלול הרחבות אלה:
(1)
אי־יושר עובדים;
(2)
לשון הרע/הוצאת דיבה;
(3)
אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש;
(4)
אחריות צולבת (ואולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות גוף אישור ובקרה כנגד מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר);
(5)
הארכת תקופת הגילוי והדיווח ב־6 חודשים לפחות.
ג.
הביטוח יורחב לשם שיפוי מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ככל שייראו אחראים למעשיו או מחדליו של גוף אישור ובקרה.
כללי
בפוליסות הביטוח נכללו תנאים אלה:
1.
לשם המבוטח נוספו כמבוטחים: מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
2.
צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה לו כל תוקף אלא אם כן ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 ימים לפחות, במכתב רשום למנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005;
3.
אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל ועובדיה, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
4.
גוף האישור והבקרה יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי הביטוח בעד פוליסת הביטוח ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;
5.
ההשתתפות העצמית בפוליסה לא תעלה על סך 5,000 שקלים חדשים ותחול בלעדית על גוף האישור ובקרה.
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה, ככל שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
טופס 3
(תקנה 4(א))

אישור זמני

1.
אני מאשר כגוף אישור ובקרה את: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שמענו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
אני מאשר את הסמל המצורף לאישור זה כסמלו של גוף האישור והבקרה.
3.
גוף האישור והבקרה רשאי ליתן או לחדש היתר לשימוש בסמל בקרה שלו בתוצרת אורגנית כמפורט להלן:
א.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוקף אישור זה עד יום:
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .המנהל
טופס 4
(תקנה 5)

אישור

1.
אני מאשר כגוף אישור ובקרה את: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שמענו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
אני מאשר את הסמל המצורף לאישור זה כסמלו של גוף האישור והבקרה.
3.
גוף האישור והבקרה רשאי ליתן או לחדש היתר לשימוש בסמל בקרה שלו בתוצרת אורגנית כמפורט להלן:
א.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוקף אישור זה עד יום:
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .המנהל
טופס 5
(תקנה 11(ג))

בקשה לחידוש אישור

[תיקון: תשע״ג]
שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ פקס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מבקש לחדש את האישור שניתן ל:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם מלא של הגוף) להיות גוף אישור ובקרה.
התוצרת האורגנית שלגביה מבוקש האישור (תחום האישור והסמכה):
מן החי
תוצרת טרייה
תוצרת מעובדת
מן הצומח
תוצרת טריה [שוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/ אחר] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוצרת מעובדת [שוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/ אחר] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עיסוקים נוספים של הגוף המבקש אישור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הסמכות בין־לאומיות כגוף אישור ובקרה (אם קיימות) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המשאבים לביצוע תפקידי גוף אישור ובקרה העומדים לרשות הגוף המבקש/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
מספר העובדים המקצועיים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
מספר הרכבים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
אמצעי קשר עם העוסקים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מצורף בזה:
טופס אישור עריכת ביטוח
אישור רואה חשבון/עורך דין לעניין זכות חתימה (אם המבקש הוא תאגיד)
הטופס ימולא במלואו ויישלח למנהל, לפי הכתובת: השירותים להגנת הצומח ולביקורת, ת״ד 78, בית דגן 25050.

תוספת שלישית

(תקנה 8)

חלק א׳ – דרישות כשירות

מנהל גוף אישור ובקרה
1.1
בעל תואר ראשון לפחות, באחד מן המקצועות האלה: חקלאות, מדעי החיים, מזון, כלכלה או מינהל עסקים או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום העיסוק העיקרי של הגוף;
1.2
בעל תעודה בדבר סיום קורס של עורכי מבדקים שהמנהל הכיר בו;
1.3
בקי בדרישות החוק והתקנות שלפיו;
1.4
בעל כשירות של מבקר לפחות.
מנהל אבטחת איכות
2.1
בעל תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר באחד מתחומים אלה: מדעי החיים, חקלאות, מזון או אבטחת איכות;
2.2
בעל תעודה בדבר סיום קורס של עורכי מבדקים שהמנהל הכיר בו;
2.3
בעל כשירות של מבקר לפחות.
מבקר
3.1
בעל תעודה של טכנאי או הנדסאי ממוסד מוכר באחד מתחומים אלה: חקלאות, מזון, הבטחת איכות;
3.2
סיים בהצלחה קורס בסיסי של 40 שעות לפחות באבטחת איכות ובעריכת מבדקים במוסד שהמנהל הכיר בו;
3.3
סיים בהצלחה קורס בסיסי של 40 שעות לפחות בעקרונות החקלאות האורגנית במוסד מוכר;
3.4
אם גוף האישור והבקרה נותן היתר לעוסקים בעיבוד תוצרת אורגנית – בעל תעודה בדבר סיום בהצלחה, קורס של בטיחות מזון שהמנהל הכיר בו;
3.5
אם גוף האישור והבקרה נותן היתר לעוסקים שמייצאים תוצרת אורגנית – דרישות ארצות היעד כעדכונן מזמן לזמן;
3.6
בעל ניסיון מוכח, לפי אישור בכתב של מנהל הגוף, של חצי שנה לפחות בתחום בקרה בחקלאות;
3.7
עבר הכשרה ובחינה בידי מנהל הגוף או מנהל אבטחת איכות בנושאים אלה:
3.7.1
החוק והתקנות שלפיו;
3.7.2
תקן 65;
3.7.3
תקן 19011;
3.7.4
מדריך איכות, הוראות עבודה ורשימות תיוג של גוף הבקרה.

חלק ב׳ – דרישות ההדרכה

השתלמויות שנתיות כמפורט להלן לפחות:
החוק והתקנות שהותקנו לפיו – השתלמות בת 8 שעות לפחות;
מערכת האיכות של גוף הבקרה (הדרכה בת 4 שעות לפחות).

תוספת רביעית

(תקנה 12(א))

הנחיות לדיווח שנתי

[תיקון: תשס״ט, תשע״ג]
תחום האישור וההסמכה:
שם גוף האישור והבקרה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
ארגון
מבנה ארגוני
רשימת עובדי החברה
2.
הדרכה
תכנית הדרכה לעובדים
3.
מידע מעודכן על -
מעבדות בדיקה הפועלות בשירות גוף האישור והבקרה
דוח חריגים – ריכוז שנתי של כל החריגות כמפורט בתקנה 12(ג) והצעדים שנקט הגוף לגביהן;
מחירון שירות
4.
מבדקים פנימיים
תכנית למבדקים פנימיים
5.
רשימת עוסקים שתכלול לגבי כל אחד מהם מידע לפחות כמפורט להלן:
שם העוסק
סוג העוסק
מספר עוסק מורשה
מען
פירוט תחום ההיתר
משק מעורב: כן/לא*
תוקף ההיתר
מעמד העוסק: בעיצומו של הליך ביקורת/בהמתנה לפעולות מתקנות/בהמתנה להיתר*;
בדיקות מעבדה: מספר בדיקות שבוצעו, סוג המוצר הנבדק ותוצאות; תקין/לא תקין*.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת מנהל גוף אישור ובקרה
* מחק את המיותר.


כ״ד באב התשס״ח (25 באוגוסט 2008)
  • שלום שמחון
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.