חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 186; תשע״ט, 2976.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ט]
בתקנות אלה –
”עובד המדינה“ ”עובד גוף מתוקצב“ ו”עובד גוף נתמך“ – כמשמעותם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, למעט חייל, שוטר וסוהר;
”עובד“ – עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב ועובד גוף נתמך;
”השר“ – (נמחקה);
”השר הממונה“ – השר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק או השר שבמסגרת משרדו מקבל עובד המדינה שכר מן המדינה;
”בית הדין“ – בית הדין למשמעת כאמור בסעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב;
”בית דין למשמעת“ – בית הדין שהוקם בחוק;
”עבירת משמעת“ – לפי סעיפים 34, 35, 35א ו־36 לחוק יסודות התקציב;
”פרישה או פיטורין משירות המדינה“ – לרבות פרישה או פיטורין מהגוף המתוקצב או מהגוף הנתמך;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

פרק ב׳: התאמת הוראות חוק המשמעת

החלת הוראות חוק המשמעת והתקנות לפיו
הוראות החוק והתקנות לפיו יחולו לענין השיפוט המשמעתי בבית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים בתקנות אלה.
התאמת מונחים
כל מקום בחוק שבו נאמר ”עובד המדינה“ או ”עובד גוף מבוקר“ יראו כאילו נאמר בו ”עובד“.
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]
[תיקון: תשע״ט]

פרק ג׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי דין של בית הדין), התשכ״ד–1963

התאמת תקנות סדרי דין [תיקון: תשע״ט]
הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ״ד–1963, יחולו לענין השיפוט המשמעתי בפני בית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים להלן:

פרק ד׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), התשכ״ד–1963

התאמת תקנות סדרי דין בערעור [תיקון: תשע״ט]

פרק ה׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), התשל״ח–1978

[תיקון: תשע״ט]

פרק ו׳: התאמת תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשכ״ד–1963

התאמת תקנות השתכרות בתקופת השעיה [תיקון: תשע״ט]
(מספור כפול במקור).
תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשכ״ד–1963, יחולו לעניין השיפוט המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב בשינויים המחויבים לפי העניין וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים להלן:


ו׳ בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.