לדלג לתוכן

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1370.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) ו־126(ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018 (להלן – החוק), בהמלצת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן – הממונה) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בן משפחה“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב;
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”הזמנה להגיש מועמדות“ – הודעה שתפרסם ועדה ציבורית באתר האינטרנט של הממונה שעניינה הזמנה להגיש מועמדות לרשימת נאמנים;
”הליך גיבוש מרכזי“ – הליך לגיבוש רשימת נאמנים חדשה;
”הליך גיבוש משני“ – הליך לגיבוש עתודת נאמנים במהלך תקופת תוקפה של רשימת נאמנים, שנתיים לאחר הליך גיבוש מרכזי ושלא לקראת גיבוש רשימת נאמנים חדשה;
”הליך הפעלה“ – הליך חדלות פירעון שבו ניתן צו המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי לפי סעיף 23(א)(2) לחוק, או הליך חדלות פירעון אחר שכלל הפעלת התאגיד;
”הליך מורכב“ – הליך שהוא אחד מאלה:
(1)
הליך לפי החוק של תאגיד שהוא תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף 337 לחוק;
(2)
הליך חדלות פירעון שעם מתן הצו לפתיחת הליכים הממונה מצא כי הוא בעל מורכבות מיוחדת בהתחשב בגובה החובות, במספר העובדים, בכך שההליך מחייב ניהול נכסים בהיקף משמעותי, מעלה סיכונים מיוחדים, מתנהל בפריסה גאוגרפית רחבה או מערב היבטים בין־לאומיים;
(3)
הסדר חוב של תאגיד לפי חלק י׳ לחוק שמתקיים לגביו האמור בפסקה (1) או (2);
(4)
הליך שחל עליו סעיף 194(ב) לפקודת החברות, שמתקיים לגביו האמור בפסקה (1) או (2);
”המועד הקובע להגשת מועמדות“ – המועד שעד אליו ניתן להגיש מועמדות לרשימת נאמנים ולא מוקדם מ־30 ימים ממועד פרסום ההזמנה להגיש מועמדות;
”ועדה ציבורית“ – ועדה ציבורית ליחידים, או ועדה ציבורית לתאגידים;
”ועדה ציבורית ליחידים“ – ועדה ציבורית שמונתה לפי סעיף 126(א) לחוק;
”ועדה ציבורית לתאגידים“ – ועדה ציבורית שמונתה לפי סעיף 37(א) לחוק;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”כהונה בתפקיד“ – מי שכיהן כנאמן בהליכים שהתנהלו לפי החוק, מי שכיהן כמנהל מיוחד או כנאמן בהליכים שהתנהלו לפי פקודת פשיטת הרגל, מי שכיהן כמפרק או ככונס נכסים בהליכים שהתנהלו לפי פקודת החברות, מי שכיהן כבעל תפקיד בהליכים שהתנהלו לפי חוק החברות, מי שכיהן כמפרק בהליכים שהתנהלו לפי חוק העמותות, התש״ם–1980, ומי שכיהן כמפרק בהליכים שהתנהלו לפי פקודת האגודות השיתופיות;
”מחוז“ – לפי אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984;
”ניסיון בהליכי חדלות פירעון“ –
(1)
לעניין עורך דין – מי שכיהן בתפקיד, מי שייצג את מי שכיהן בתפקיד או מי שביצע תפקיד מהותי בהליכי חדלות פירעון שהתנהלו לפי החוק, פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות או חוק החברות;
(2)
לעניין רואה חשבון – מי שכיהן בתפקיד או ביצע תפקיד מהותי בהליכי חדלות פירעון שהתנהלו לפי החוק, פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות או חוק החברות;
”קרוב“ – כל אחד מאלה:
(1)
בן משפחה של מועמד;
(2)
אדם שלמועמד יש עניין במצבו הכלכלי;
(3)
תאגיד שמועמד, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
(4)
גוף שמועמד, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו;
”רשימת נאמנים“ – כל אחת מהרשימות להלן:
(1)
רשימת נאמנים מחוזית ליחידים;
(2)
רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים;
(3)
רשימת נאמנים מפעילים;
(4)
רשימת נאמנים מפעילים במשותף;
(5)
רשימת נאמנים להליכים מורכבים;
”רשימת נאמנים להליכים מורכבים“ – רשימת נאמנים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכים מורכבים כאמור בתקנה 16;
”רשימת נאמנים מפעילים“ – רשימת נאמנים שמתוכה ימונו נאמנים, מנהלי הסדר וכן כונסים בהליכים אלה:
(1)
הליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי לפי סעיף 23(א)(1) לחוק או על הפעלה זמנית של התאגיד לפי סעיף 24 לחוק;
(2)
הליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על פירוק התאגיד, ובמסגרתם בית המשפט הורה על הפעלת התאגיד לפי סעיף 97 לחוק;
(3)
מנהלי הסדר בהליכים לפי סעיף 326 לחוק, בעניינו של תאגיד;
(4)
כונסים בהליכים לפי סעיף 194(ב) לפקודת החברות;
”רשימת נאמנים מפעילים במשותף“ – רשימת נאמנים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכים המנויים בהגדרה רשימת נאמנים מפעילים ובלבד שימונו רק עם נאמן נוסף שהוא עורך דין הנמנה עם רשימת נאמנים מפעילים, והכול לפי סעיף 33(ה) לחוק;
”רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים“ – רשימת נאמנים למחוז מסוים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על פירוק התאגיד לפי סעיף 23(א)(2) לחוק, למעט בהליכים שבהם בית המשפט הורה על הפעלת התאגיד לפי סעיף 97 לחוק;
”רשימת נאמנים מחוזית ליחידים“ – רשימת נאמנים למחוז מסוים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכים לפי חלק ג׳ לחוק ומנהלי הסדר לפי סעיף 326 לחוק בעניינו של יחיד, או בהליכים מורכבים של יחידים כאמור בתקנה 16;
”תקופת תוקפה של רשימת נאמנים“ – כמפורט בתקנה 12(א).

פרק ב׳: ועדות ציבוריות לגיבוש רשימת נאמנים

גיבוש רשימת נאמנים
(א)
ועדה ציבורית לתאגידים תגבש רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, לכל מחוז, רשימת נאמנים מפעילים, רשימת נאמנים מפעילים במשותף ורשימת נאמנים להליכים מורכבים.
(ב)
ועדה ציבורית ליחידים תגבש רשימת נאמנים מחוזית ליחידים, לכל מחוז.
מניעת ניגודי עניינים
(א)
לא ימונה לחבר ועדה ציבורית ולא יכהן חבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים שימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה ציבורית.
(ב)
חבר ועדה ציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.
(ג)
נודע לחבר ועדה ציבורית כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה הציבורית; אם חבר הוועדה הציבורית האמור הוא היושב ראש – יודיע על כך לשר.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר ועדה ציבורית שמונה לפי סעיפים 37(א)(3) או (4) וכן 126(א)(4) לחוק להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, אם הם קשורים לתפקידי הוועדה ציבורית, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ה)
בסעיף זה, ”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון.
פקיעת כהונה
כהונתו של חבר ועדה ציבורית תפקע באחת מאלה:
(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הוא נעדר מארבע ישיבות רצופות או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השר החליט כי הייתה סיבה מוצדקת להיעדרות;
(3)
השר נוכח לדעת כי נבצר מאותו חבר למלא את תפקידו דרך קבע;
(4)
התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר ועדה ציבורית לפי תקנה 3 או שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למינויו.
תוקף פעולות ועדה ציבורית
פעולות ועדה ציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר ועדה ציבורית או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שיושב ראש הוועדה הציבורית ושני חברי ועדה ציבורית נוספים מכהנים כדין.
גמול חברי ועדה ציבורית
חבר ועדה ציבורית שאינו עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לתשלום ממשרד המשפטים בעד השתתפות בישיבות הוועדה הציבורית, לפי הוראת תקנון כספים ומשק 13.9.0.3 ”תעריפי תשלום ליושב ראש ולחבר ועדה ציבורית“ של החשב הכללי במשרד האוצר או כל הוראה אחרת שתבוא במקומה; בסעיף זה, ”עובד גוף מתוקצב“ ו”עובד גוף נתמך“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
מניין חוקי ורוב נדרש לקבלת החלטות
(א)
המניין החוקי בישיבות ועדה ציבורית הוא שלושה חברים ובהם יושב ראש הוועדה הציבורית, לפחות.
(ב)
החלטות ועדה ציבורית יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה הציבורית המשתתפים בישיבה; אם הקולות שקולים, קולו של יושב ראש הוועדה הציבורית יכריע.
פרסום
עם מינויה של ועדה ציבורית, ועם שינוי בהרכבה, יפרסם השר ברשומות הודעה על המינוי, ובה יפורט הרכב הוועדה הציבורית; כמו כן יפרסם הממונה הודעה כאמור באתר האינטרנט שלו.
סדרי הדיון
הוועדה הציבורית תחליט על דרכי עבודתה ועל נוהל דיוניה, אם הם נחוצים ולא נקבעו בחוק או בתקנות אלה; יושב ראש הוועדה יפרסם את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה באתר האינטרנט של הממונה.
אי־תלות
הוועדה הציבורית תפעל מתוך עצמאות ואי־תלות בגיבוש רשימת הנאמנים, וחבריה יפעילו את שיקול דעתם על בסיס אמות מידה מקצועיות ובלתי תלויות.
פרוטוקולים
הוועדה הציבורית תנהל פרוטוקול שישקף בתמצית את מהלך דיוניה ותוכן החלטותיה, ויפרט, בין השאר, את שמות כל הנוכחים בדיון.

פרק ג׳: רשימות הנאמנים

תוקף רשימת הנאמנים
(א)
רשימת נאמנים תקפה ממועד פרסומה באתר האינטרנט של הממונה, לאחר קיום ריאיונות לכל הנמנים עמה ועד 31 בדצמבר בשנה הרביעית שלאחר אותו מועד, ורשאית הוועדה הציבורית, בנסיבות מיוחדות, להאריך את תוקפה בשתי תקופות נוספות בנות שישה חודשים כל אחת, באישור שר המשפטים.
(ב)
נוספו נאמנים לרשימת נאמנים או לעתודת נאמנים בתקופת תוקפה של רשימת נאמנים, הם ייכללו בה עד תום תקופת תוקפה בלבד.
מספר הנאמנים ברשימת נאמנים מחוזית
הממונה יודיע לוועדה ציבורית, לפני פתיחה בהליך לגיבוש רשימת נאמנים, בדבר החלטתו בעניין מספר הנאמנים שיש לכלול ברשימת הנאמנים המחוזית ליחידים וברשימת הנאמנים המחוזית לתאגידים ובעניין מספר הנאמנים שיש לכלול בעתודות לאותן רשימות, בפילוח לפי מחוזות, והכול בהתחשב בנתונים שבידיו ובנתונים שיביא לפניו מנהל מערכת ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובשים לב לצורך להבטיח היקף פעילות מתאים לנאמנים לשם שמירה על רמה מקצועית ראויה.
עתודת הנאמנים – רשימות מחוזיות
(א)
המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר שהשלימו את הליך הגיבוש ולא נכללו ברשימת הנאמנים המחוזית ליחידים או ברשימת הנאמנים המחוזית לתאגידים, לפי העניין, ייכללו בעתודת הנאמנים לאותה רשימה ומיקומם בה יהיה לפי ציונם המשוקלל.
(ב)
עתודת נאמנים תהיה תקפה למשך תוקפה של רשימת הנאמנים.
(ג)
נגרע נאמן, אחד או יותר, מרשימת נאמנים מחוזית ליחידים או מרשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, ייווסף במקומו המועמד המדורג במיקום הגבוה ביותר בעתודת הנאמנים לאותה רשימה.
(ד)
החליטה ועדה ציבורית להשעות לתקופה נאמן מרשימת נאמנים לפי תקנות 32(ג) או 32(ד), או הוקפאה לתקופה הכללה של נאמן ברשימת נאמנים לפי תקנה 32(ה), רשאית הוועדה הציבורית להוסיף במקומו את המועמד המדורג במקום הגבוה ביותר בעתודת הנאמנים.
הרחבת רשימת נאמנים בנסיבות חריגות
המליץ הממונה להרחיב את אחת מרשימות הנאמנים באופן מיידי בשל עלייה בהיקף הליכי חדלות הפירעון המצדיקה זאת בהתחשב בנתונים שבידיו ובנתונים שהביא לפניו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, רשאית ועדה ציבורית לעשות כן בדרך של קיום הליך גיבוש רשימת נאמנים נוסף או מתוך העתודה; אם החליטה להרחיב רשימת נאמנים מחוזית על ידי הוספת נאמנים מעתודת הנאמנים, ייווספו לרשימה המועמדים המדורגים במיקום הגבוה ביותר בעתודת הנאמנים ותחול תקנה 12(ב).
סיווג הליכים מורכבים
הממונה יחליט לעניין הליך אם מתקיימים בו המאפיינים של הליך מורכב, בסמוך לאחר הגשת הבקשה לפתיחה בהליך.

פרק ד׳: תנאי סף ובחינה מקצועית

סימן א׳: תנאי סף לרשימות הנאמנים

תנאי סף לרשימות נאמנים
(א)
כשיר להיכלל ברשימת הנאמנים מי שמתקיימות בו דרישות סעיף 37(ב) או 126(ב) לחוק לפי העניין, וכן –
(1)
לעניין רשימת נאמנים מחוזית ליחידים – מועמד שצבר ניסיון בהליכי חדלות פירעון של יחידים של 3 שנים לפחות, ובחמישה הליכים לפחות של יחידים וכן עורך דין שייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון במשך 3 שנים לפחות ובחמישה הליכים לפחות, וכן עמד בבחינה מקצועית כאמור בסימן ב׳;
(2)
לעניין רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים – מועמד שצבר ניסיון בהליכי חדלות פירעון של תאגידים של 3 שנים לפחות ובשלושה הליכי חדלות פירעון של תאגידים לפחות וכן עמד בבחינה מקצועית כאמור בסימן ב׳;
(3)
לעניין רשימת נאמנים מפעילים – מועמד שמתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
(א)
במהלך שבע השנים שקדמו להגשת מועמדותו כיהן בתפקיד בעשרים הליכי חדלות פירעון לפחות שבהם ניתן צו המורה על פירוק התאגיד;
(ב)
במהלך עשר השנים שקדמו להגשת מועמדותו כיהן בתפקיד בשלושה הליכי הפעלה; בפסקה זו, ”כהונה בתפקיד“ – לעניין עורך דין, לרבות ייצוג של מי שכיהן בתפקיד בשלושה הליכי הפעלה, ולעניין רואה חשבון, לרבות ניסיון בשלושה הליכי הפעלה;
(ג)
כיהן בתפקיד בהליך חדלות פירעון אחד לפחות, של תאגיד שהכנסותיו השנתיות בזמן ההליך עולות על 24 מיליון שקלים, שארך כשלושה חודשים לפחות;
(ד)
לעניין עורך דין – ייצג את מי שכיהן בתפקיד בשלושה הליכים מורכבים לפחות או בתשעה הליכי הפעלה; לעניין רואה חשבון – בעל ניסיון בתשעה הליכי הפעלה;
(4)
לעניין רשימת נאמנים מפעילים במשותף – רואה חשבון שהתקיימו לגביו שני אלה:
(א)
מי שכיהן כנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות או מי שהוא בעל ניסיון מוכח בליווי תאגידים בקשיים;
(ב)
עבר הכשרה של הממונה בהליכי חדלות פירעון בהיקף של 60 שעות לפחות;
(5)
לעניין רשימת נאמנים להליכים מורכבים – מועמד שמתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה:
(א)
מי שכיהן בתפקיד בחמישה עשר הליכי הפעלה;
(ב)
מי שכיהן בתפקיד בהליך חדלות פירעון אחד לפחות של תאגיד שהיקף נכסיו בזמן ההליך עולה על 20 מיליון שקלים;
(ג)
מי שכיהן בתפקיד בהליך חדלות פירעון אחד לפחות של תאגיד שהכנסותיו השנתיות בזמן ההליך עולות על 50 מיליון שקלים חדשים, וההליך ארך שישה חודשים לפחות.
(ב)
יראו מי שהוועדה הציבורית התרשמה כי הוא בעל מיומנות מיוחדת או ניסיון מוכח בניהול הליכי חדלות פירעון כאמור בסעיפים 37 או 126 לחוק, לפי העניין, כמי שעומד בדרישת תקנת משנה (א), ובלבד שעמד בבחינה מקצועית, אם ביקש להיכלל ברשימת נאמנים מחוזית.
סייגים להכללת נאמן ברשימת נאמנים
לא יירשם ברשימת נאמנים –
(1)
מי שוועדת האכיפה המינהלית לפי סעיף 52נו לחוק ניירות ערך הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו להיות נושא משרה בכירה בגוף מפוקח;
(2)
מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים וטרם הסתיימו ההליכים בעניינו;
(3)
מי שבית משפט הורה על הגבלת עיסוקיו לפי סעיף 7 לחוק החברות;
(4)
מי שנגרע מרשימת נאמנים בשנתיים שקדמו לבקשתו הנוכחית להיכלל בה, בנסיבות המנויות בתקנה 32(ג);
(5)
מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקיד נאמן לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו.

סימן ב׳: בחינה מקצועית

בחינה מקצועית
(א)
אחת לשנתיים, 45 ימים לפחות אחרי פרסום ההזמנה להגיש מועמדות לרשימת נאמנים מחוזית ליחידים או לרשימת נאמנים מחוזית לתאגידים לפי תקנה 22, תערוך ועדה ציבורית בחינה מקצועית בנושאים האלה: חקיקה ופסיקה הנוגעות להליכי חדלות פירעון, נוהלי הממונה, תפקיד הנאמן, עבודתו והתנהלותו; הבחינה תיערך בכתב וציון המעבר בה יהיה 70; הוועדה הציבורית תפרסם, באתר האינטרנט של הממונה, פרטים בדבר הבחינה, ובכלל זה מיקום ומועד עריכתה ואופן הרישום לבחינה, 45 ימים לפחות לפני הבחינה.
(ב)
רשאי להיבחן כל מי שהגיש הצהרה על כך שהוא עומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 37(ב) ו־126(ב) לחוק או שצפוי כי יעמוד בהם בתוך שנתיים ממועד הבחינה.
השגה
(א)
נבחן רשאי להשיג על ציון שקיבל בבחינה; ההשגה תוגש לוועדה הציבורית בכתב, כשהיא מנומקת.
(ב)
נבחן המבקש להשיג על ציון שקיבל, רשאי לבקש לעיין במחברת הבחינה שהיא נושא ההשגה בתוך 7 ימים מיום פרסום הציונים, ויעיין בה בדרך שיורה לו הממונה; ביקש נבחן לעיין במחברת כאמור, הוא רשאי להשיג על הציון בתוך 14 ימים מיום פרסום הציונים או בתוך 7 ימים מיום שניתנה לו אפשרות העיון – המאוחר מביניהם.
(ג)
הוועדה הציבורית תמסור למשיג החלטה בהשגה בתוך 30 ימים מן היום האחרון להגשתה.
(ד)
החליטה הוועדה הציבורית, במסגרת ההשגה שהוגשה, על שינוי בפתרון הבחינה, תשנה הוועדה הציבורית לפי ההחלטה האמורה גם את הציון של שאר הנבחנים אף אם לא הגישו השגה.

פרק ה׳: הליך גיבוש רשימת נאמנים ועתודת נאמנים

סימן א׳: הגשת מועמדות להיכלל ברשימת נאמנים

מועד גיבוש רשימת נאמנים מרכזית
ועדה ציבורית תתחיל בהליך גיבוש מרכזי ברבעון השני של השנה שבה יפקע תוקפה של רשימת הנאמנים כאמור בתקנה 12.
פרסום הזמנה להגשת מועמדות
(א)
אחת לשנתיים, ברבעון השני של השנה שבה מתקיים הליך גיבוש מרכזי וברבעון השלישי בשנה שבה מתקיים הליך גיבוש משני, תפרסם ועדה ציבורית הזמנה להגשת מועמדות; ההזמנה תפורסם באתר האינטרנט של הממונה.
(ב)
הזמנה להגיש מועמדות תכלול את הפרטים שלהלן לגבי כל רשימת נאמנים בנפרד:
(1)
רשימת הנאמנים שאליה נוגעת ההזמנה לנאמנים, ואם מדובר בהליך גיבוש מרכזי או הליך גיבוש משני;
(2)
לגבי רשימת נאמנים מחוזית ליחידים או רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים – מספר הנאמנים שייכללו ברשימת הנאמנים ומספר המועמדים שיזומנו לריאיון אישי שלא נמנו עם רשימת הנאמנים שקדמה לרשימה המתגבשת;
(3)
המועד הקובע להגשת מועמדות;
(4)
המידע שיש לכלול בבקשה לפי תקנה 23;
(5)
פרטי הבחינה הקרובה וכן הבהרה כי מי שכבר עבר את הבחינה אינו חייב לגשת אליה שוב.
הגשת מועמדות
המבקש להגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת נאמנים יגיש בקשה על כך לוועדה ציבורית, באמצעות אתר האינטרנט של הממונה, עד המועד הקובע להגשת מועמדות שפורסם בהזמנה להגשת מועמדות לפי תקנה 22; בקשה כאמור תכלול את הפרטים שלהלן:
(1)
פרטים אישיים של המועמד;
(2)
פירוט לגבי התשתית המשרדית ומיקום המשרד של המועמד;
(3)
פרטים בדבר השכלה והכשרה מקצועית של המועמד והשתתפות בהשתלמויות;
(4)
פרטים בדבר ותק וניסיון מקצועי של המועמד בתחום חדלות הפירעון והליכי חדלות פירעון שבהם טיפל;
(5)
מסמכים, אסמכתאות, המלצות ותצהירים המעידים על המידע שהובא כאמור בפסקאות (1) עד (4) ובכלל זה כתבי בי־דין שהגיש וכיוצא באלה;
(6)
לגבי הגשת מועמדות לרשימת נאמנים מחוזית ליחידים או לרשימת נאמנים מחוזית לתאגידים למי שחייב בבחינה מקצועית – אישור כי עמד בבחינה מקצועית, בפירוט מועד הבחינה והציון או אישור הרשמה לבחינה המקצועית הקרובה לפי המועד שפורסם בהזמנה להגשת מועמדות.

סימן ב׳: הערכת מועמדים

זימון לריאיון אישי
(א)
בסמוך לאחר המועד הקובע להגשת מועמדות, תבחן ועדה ציבורית אם המועמד עומד בתנאי הכשירות המנויים בסעיפים 37(ב) ו־126(ב) לחוק ובסימן א׳ לפרק ד׳ לתקנות אלה; כן תבחן הוועדה הציבורית כי לא מתקיים בעניינו סייג כאמור בתקנה 18; מצאה הוועדה הציבורית כי התקיימו לגבי מועמד תנאי הכשירות וכי לא מתקיים בעניינו סייג, תפעל כמפורט להלן:
(1)
לגבי רשימת נאמנים מחוזית ליחידים או רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים – הוועדה הציבורית תזמן לריאיון אישי את כל הנאמנים שנמנים על אותה רשימת נאמנים מחוזית במועד הקובע להגשת המועמדות וכן מספר מועמדים כאמור בתקנה 22(ב)(2), שעברו את הבחינה בציון הגבוה ביותר;
(2)
לגבי רשימת נאמנים מפעילים, רשימת נאמנים מפעילים במשותף ורשימת נאמנים להליכים מורכבים – הוועדה הציבורית תזמן לריאיון אישי את כל הנאמנים שנמנים על אותה רשימת נאמנים במועד הקובע להגשת המועמדות וכן כל מועמד העומד בתנאי הסף;
(3)
הוועדה הציבורית תשלח הודעה לכל מועמד שנמצא כי אינו זכאי להיות מזומן לריאיון אישי, והטעם לאי־זימונו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), קיבלו כמה מועמדים ציון זהה בבחינה, והציון זהה לציון הנמוך ביותר שהמחזיק בו זומן לריאיון אישי – יזומנו גם הם לריאיון אישי, אף אם זימונם יביא לחריגה ממספר המזומנים שעליו הוחלט מראש כאמור.
(ג)
הוועדה הציבורית תצרף לזימון לריאיון אישי העתק מחוות הדעת שגובשה לפי תקנה 25, אם גובשה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א) רישה ובפסקה (1) לאותה תקנת משנה, המועד לבחינת עמידה בבחינה מקצועית לגבי מועמד שהגיש אישור על הרשמה לבחינה המקצועית שנערכת במהלך אותו הליך גיבוש רשימת נאמנים, יהיה לאחר מסירת תוצאות הבחינה או מסירת ההחלטה בהשגות לגבי אותה בחינה, אם הוגשו.
חוות דעת הממונה ומנהל מערכת ההוצאה לפועל
(א)
היה המועמד מנוי ברשימת נאמנים בעבר, יפרט הממונה מידע זה לפני הוועדה הציבורית ויצרף חוות דעת ממונה שגובשה לפי תקנה זו, וכן חוות דעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין.
(ב)
בחוות דעתו ייתן הממונה או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, ביטוי לעניינים אלה, ורשאי הוא לצרף מסמכים ואסמכתאות אם יראה לנכון:
(1)
עמדתו לעניין דיווח המועמד בעניין ותק וניסיון מקצועי שהציג המועמד, במסגרת בקשתו לפי תקנה 23(4);
(2)
רמת התפקוד המקצועי של המועמד לאורך התקופה שבה נכלל ברשימת נאמנים, ובכלל זה היקף ומורכבות ההליכים שניהל; שיתוף הפעולה עם הממונה, לרבות דיווחים ועמידה במועדים, וכן השתתפות בהכשרות הממונה; התשתית המשרדית העומדת לרשותו לניהול הליכי חדלות פירעון ותרומתו להצלחת ההליכים שניהל;
(3)
לגבי מועמד לרשימת נאמנים מחוזית ליחידים – נגישות וקרבה גאוגרפית למחוז שאליו הגיש מועמדות;
(4)
לגבי מועמד לרשימת נאמנים בהליכים מורכבים – יכולתו של המועמד לנהל הליך מורכב.
ריאיון אישי
(א)
הריאיון האישי ייערך לפני חברי הוועדה הציבורית, ובלבד שמניין חברי הוועדה שלפניהם נערך הריאיון לא יפחת משלושה, שאחד מהם לפחות הוא הממונה או נציגו.
(ב)
במהלך הריאיון האישי יעמדו חברי הוועדה הציבורית המראיינים על התאמתו של המועמד לרשימת הנאמנים שאליה הגיש את מועמדותו; במסגרת זו ייתנו את דעתם, בין השאר, לעניינים אלה: רמה מקצועית; אופן התנהלותו, אמינות ומהימנות; חוות הדעת שהוגשה לפי תקנה 25; התשתית המשרדית העומדת לרשותו לצורכי ניהול הליכי חדלות פירעון; והצורך במתן מענה המותאם לקבוצות שונות באוכלוסייה, לרבות מענה בשפות שונות; לגבי מועמד לרשימת נאמנים בהליכי חדלות פירעון מורכבים, תשקול הוועדה הציבורית, בין השאר, את יכולתו לנהל הליך מורכב.
חישוב הציון המשוקלל
(א)
הוועדה הציבורית תיחשב את הציון המשוקלל לכלל המועמדים לרשימת נאמנים מחוזית ליחידים ולרשימת נאמנים מחוזית לתאגידים; הציון המשוקלל יורכב מרכיבי הציון המפורטים להלן:
(1)
ציון הבחינה המקצועית, אם יש;
(2)
התרשמות הוועדה הציבורית מהריאיון האישי;
(3)
המידע העולה מבקשת המועמדות ומידע נוסף הנוגע לעניין, אם הממונה הציג אותו לוועדה הציבורית.
(ב)
הוועדה הציבורית תגלה את דעתה לגבי אופן חישוב הציון המשוקלל לפי תקנה זו, באתר האינטרנט של הממונה.
דירוג מועמדים
(א)
הסתיימו הריאיונות האישיים, תיחשב ועדה ציבורית את הציון המשוקלל לכל אחד מן המועמדים לרשימת נאמנים מחוזית ליחידים ולרשימת נאמנים מחוזית לתאגידים שהופיעו לפניה; בהליך גיבוש מרכזי, המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר ייכללו ברשימת נאמנים בכל מחוז, ובלבד ששיעור הנאמנים ברשימה שלא נמנו עם רשימת הנאמנים שקדמה לרשימה המתגבשת לא יפחת מ־15% מהרשימה (להלן – נאמנים חדשים), ובהליך גיבוש משני, ייכללו בעתודת הנאמנים לרשימה, ומיקומם בה יהיה לפי ציונם המשוקלל לעומת כל המנויים בה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מועמדים שנכללו ברשימת נאמנים מפעילים ושהוועדה דירגה אותם בציונים הגבוהים ביותר בהסתמך על הריאיון האישי, רשאים להיכלל ברשימה מחוזית לתאגידים, ובלבד ששיעור נאמנים כאמור לא יעלה על 25% ממספר הנאמנים שיהיו מנויים עם אותה רשימה מחוזית, ולא ייחשבו לנאמנים חדשים.
(ג)
המועמדים שהוועדה הציבורית החליטה שעברו בהצלחה את הריאיון האישי לרשימת נאמנים מפעילים או לרשימת נאמנים מפעילים במשותף ייכללו ברשימת נאמנים מפעילים או ברשימת נאמנים מפעילים במשותף, לפי העניין; ביקש נאמן להיכלל גם ברשימה מחוזית לתאגידים, תדרג אותו הוועדה לצורך כך; המועמדים שהוועדה הציבורית החליטה שעברו בהצלחה את הריאיון האישי לרשימת הנאמנים להליכים מורכבים, ייכללו ברשימת הנאמנים להליכים מורכבים וגם ברשימת נאמנים מפעילים.
(ד)
ועדה ציבורית תשלח למועמדים הודעה על הכללתם ברשימת נאמנים או בעתודת נאמנים וכן תשלח הודעה מתאימה למועמדים שלא נכללו ברשימת נאמנים או בעתודת נאמנים.
פרסום רשימת נאמנים
(א)
ועדה ציבורית תפרסם את רשימת הנאמנים ועתודת הנאמנים וכל שינוי שחל בה באתר האינטרנט של הממונה.
(ב)
ועדה ציבורית תעדכן את רשימת הנאמנים וכל שינוי שחל בה בסמוך ככל האפשר לקבלת ההחלטה.

פרק ו׳: עיון מחדש, גריעה מרשימת נאמנים ומעברים בין רשימות

מעבר בין רשימות מחוזיות
נאמן שנכלל ברשימת נאמנים מחוזית ליחידים או ברשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, ובמהלך תקופת תוקפה של רשימת נאמנים חל שינוי נסיבות המצדיק את הכללתו ברשימת נאמנים מחוזית ליחידים או רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים מאותו סוג במחוז אחר, רשאי להגיש בקשה בעניין זה לוועדה ציבורית; הוועדה הציבורית רשאית לכלול את הנאמן, לפי בקשתו, ברשימת נאמנים מחוזית ליחידים או רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים מאותו סוג במחוז אחר לפי צורכי המערכת.
זימון נאמן לריאיון
בתקופה שבין פרסום ההזמנה להגשת מועמדות ועד 30 ימים לאחר המועד הקובע להגשת מועמדות שבמהלך הליך גיבוש משני, רשאית הוועדה הציבורית לזמן נאמן לריאיון אישי, לפי שיקול דעתה, לנוכח תפקודו בתקופת הימנותו עם הרשימה, לשם קבלת החלטה בעניין המשך הכללתו ברשימת הנאמנים עד סיום תקופת תוקפה; הוועדה הציבורית תודיע לנאמן זמן סביר לפני זימונו לריאיון כאמור.
גריעה מרשימת נאמנים, השעיה לתקופה והקפאה
(א)
מי שנכלל ברשימת הנאמנים וחדל להתקיים בו אחד מתנאי הכשירות או תנאי הסף הדרושים להכללתו ברשימת הנאמנים יודיע על כך מיידית לממונה, בכתב; עשה כן, יגרע הממונה את שמו מרשימת נאמנים ויודיע על כך בכתב לוועדה ציבורית.
(ב)
סבר חבר ועדה ציבורית כי קיים חשש שנאמן חדל לעמוד בתנאי מתנאי הכשירות או שמתקיים בו סייג מן הסייגים להכללתו ברשימת הנאמנים, יפנה לוועדה ציבורית בבקשה לגריעתו מרשימת נאמנים.
(ג)
סבר הממונה כי נאמן אינו ממלא את תפקידו כראוי, רשאי הוא, או מי שהוא הסמיכו לכך, לפנות לוועדה ציבורית בבקשה לדון באפשרות גריעתו או השעייתו לתקופה מרשימת הנאמנים; סבר מנהל מערכת ההוצאה לפועל כי נאמן אינו ממלא את תפקידו כראוי בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון המתנהלים בהוצאה לפועל, רשאי הוא, או מי שהוא הסמיכו לכך, לפנות לוועדה ציבורית בבקשה לדון באפשרות גריעתו או השעייתו לתקופה מרשימת הנאמנים; סבר חבר ועדה ציבורית כי נאמן אינו ממלא את תפקידו כראוי, רשאי הוא לפנות לממונה בבקשה כי יבחן את תפקוד הנאמן.
(ד)
סירב נאמן להתמנות בהליכי חדלות פירעון ארבע פעמים במשך שנה, רשאי הממונה או מנהל מערכת ההוצאה לפועל להביא עניין זה לפני ועדה ציבורית בבקשה לדון באפשרות גריעתו או השעייתו לתקופה מרשימת הנאמנים.
(ה)
פנה נאמן לממונה בבקשה להקפיא זמנית את הכללתו ברשימת נאמנים, יקפיא הממונה את הכללתו ברשימה לתקופה שביקש הנאמן; סבר הממונה שיש להקפיא את הכללתו ברשימה של נאמן לתקופה שונה מהתקופה שהתבקשה, יעביר את בקשת הנאמן לוועדה בצירוף המלצתו לתקופת ההקפאה; הוועדה רשאית להקפיא זמנית את הכללת אותו נאמן ברשימה לתקופה שתחליט, ובלבד שבטרם קבלת ההחלטה תיתן לנאמן הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ו)
בטרם קבלת החלטה לפי תקנות משנה (ב) עד (ד), תיתן הוועדה הציבורית לנאמן הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ז)
נגרע נאמן מרשימת נאמנים או הושעה ממנה לתקופה לפי תקנה זו, יודיע הממונה על כך לבית המשפט שלפניו מתנהל הליך שבו מונה הנאמן, ויודיע מנהל מערכת ההוצאה לפועל על כך לרשם הוצאה לפועל שלפניו מתנהל ההליך שבו מונה הנאמן.
עיון מחדש
לבקשת מועמד, רשאית הוועדה הציבורית לעיין מחדש בהחלטתה לגרוע מועמד מרשימת נאמנים אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות שיש בהן כדי להשפיע על קבלת ההחלטה.

פרק ז׳: הוראות מעבר

הוראות מעבר
(א)
בגיבוש רשימת הנאמנים לראשונה לאחר פרסומן של תקנות אלה, הממונה ומנהל מערכת ההוצאה לפועל רשאים שלא להגיש חוות דעת כאמור בתקנה 25.
(ב)
בגיבוש רשימת הנאמנים לראשונה לאחר פרסומן של תקנות אלה, ייחשבו מועמדים שבחמש השנים שקדמו להגשת המועמדות כיהנו בתפקיד ב־50 הליכי חדלות פירעון של יחידים לפחות או בעשרה הליכי חדלות פירעון של תאגידים לפחות, כאילו הם נמנים עם רשימת נאמנים מחוזית ליחידים או עם רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, לפי העניין, לצורך קבלת זימון לריאיון אישי בלא צורך בבחינה מקצועית.
(ג)
בגיבוש רשימת נאמנים להליכים מורכבים לראשונה לאחר פרסומן של תקנות אלה, ייחשבו מועמדים שהם רואי חשבון שמתקיימים לגביהם התנאים שבתקנה 17(א)(4) לעניין רשימת נאמנים מפעילים במשותף, כמי שמתקיימים בהם תנאי הסף שבתקנה 17(א)(5) לצורך הכללתם ברשימת נאמנים להליכים מורכבים, ובלבד שבית המשפט יורה על מינויו של נאמן מתוך רשימה זו רק עם נאמן נוסף הנמנה עם רשימת נאמנים בהליכים מורכבים שהוא עורך דין, לפי סעיף 33(ה) לחוק.


ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020)
  • אבי ניסנקורן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.