לדלג לתוכן

תקנות הרוקחים (תמרוקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הרוקחים (תמרוקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ״ג–2023


ק״ת תשפ״ג, 1292, 2461, 2493; תשפ״ד, 1554.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אצווה“ – כמות של תמרוק שיוצרה בתהליך ייצור אחד;
”אריזה ראשונית“ – אריזת התמרוק הפנימית הבאה במגע ישיר עם התמרוק, לרבות פחית, פח, קופסה, שק, שקיק, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז או עטיפה;
”אריזה שניונית“ – אריזת התמרוק החיצונית המיועדת לשיווק קמעונאי, המכילה אריזה ראשונית, אחת או יותר, ואינה באה במגע ישיר עם התמרוק;
”אתר האינטרנט“ – אתר האינטרנט של המשרד שכתובתו www.health.gov.il;
”דוח בטיחות“ – דוח בטיחות מעודכן כמשמעותו בסעיף 55א10(א) לפקודה, שנערך בידי מעריך בטיחות לפי הוראות התוספת הראשונה;
”דרישות חוקיות היבוא של האיחוד האירופי“, ”חוק רישוי עסקים“, ”מוצר“, ”נושא משרה בתאגיד“, ”עוסק בתמרוקים“, ”צו פיקוח“, ”רכיב ננו“, ”רישיון תמרוקים“, ”תמרוק“ ו”תמרוק ייחוס“ – כהגדרתם בסעיף 55א לפקודה;
”הודעה בדבר שיווק“ – כמשמעותה בסעיף 55א11 לפקודה;
”הערכת בטיחות“ – הערכת בטיחות מקצועית כמשמעותה בסעיף 55א10(א) לפקודה שנערכה לתמרוק לפי הוראות תקנה 12;
”חומר“ – חומר כימי, במצבו הטבעי או שהופק באופן סינטטי, והתרכובות שלו, לרבות תוסף הנחוץ לשמירה על היציבות של החומר וכן אי־ניקיונות (impurities) שמקורם בתהליך הייצור של החומר, ולמעט מֵמֵס שהפרדתו מהחומר אינה משפיעה על יציבות החומר או אינה משנה את הרכבו;
”חומר מוגבל“ – חומר המנוי בחלק ב׳ לתוספת השנייה;
”חומר מסוכן“ – חומר המנוי בחלק ב׳ לתוספת השלישית;
”חומר משמר“ – חומר שייעודו העיקרי או הבלעדי בתמרוק הוא לעכב התפתחות של מיקרואורגניזמים;
”חומר צבע“ – חומר שייעודו העיקרי או הבלעדי בתמרוק הוא לצבוע את התמרוק או את גוף האדם, כולו או חלקו, באמצעות בליעה או השתקפות של האור הנראה, לרבות חומרי מוצא של חומר צבע מחמצן לשיער וחומר צבע לשיער, מלחים של חומר צבע וצבע קשה תמס (LAKES), ולמעט חומר המתקבל באמצעות פוטולומיציה (photoluminescence), התאבכות או ריאקציה כימית; בחומר צבע המבוטא כמלח מסוג מסוים, ייחשבו גם שאר המלחים והצבע קשה התמס (LAKES), כחומר צבע;
”טענה שיווקית“ – טענה בדבר תכונה, אפיון או פעילות של תמרוק או מטרת השימוש בו, המוצגת בתווית התמרוק, באופן מפורש או מרומז, באמצעות טקסט, שם, סימן מסחר, תמונה, סמליל או סימן אחר;
”יבוא מקביל“ – כהגדרתו בסעיף 55א12ד(א) לפקודה, שמתקיימות לגביו ההוראות לפי סעיף 55א12ה לפקודה;
”יבואן“ – אדם העוסק ביבוא של תמרוקים;
”יצרן“ – אדם העוסק בייצור של תמרוקים, לרבות אריזתם;
”מסנן קרינה“ – חומר שייעודו העיקרי או הבלעדי בתמרוק הוא להגן על העור מפני קרינת UV, באמצעות ספיגה, החזרה או פיזור של קרניים אולטרה־סגולות;
”מעריך הבטיחות“ – מי שעורך את הערכת הבטיחות לתמרוק ואת דוח הבטיחות לפי תקנות אלה;
”המערכת המקוונת“ – מערכת מקוונת של המשרד המשמשת להגשת בקשות והודעות לפי תקנות אלה, ושהגישה אליה נעשית באמצעות הזדהות אישית דרך מערכת ההזדהות הלאומית;
”מרשם העוסקים בתמרוקים“ או ”המרשם“ – כמשמעותו בסעיף 55א1(א) לפקודה;
”המשרד“ – משרד הבריאות;
”קרינת UV“ – קרינה אולטרה־סגולה (Ultra-Violet);
”הרשות להסמכת מעבדות“ – הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997;
”תופעת לוואי“ – השפעה לא רצויה על בריאות המשתמש, הנגרמת כתוצאה משימוש מקובל וסביר בתמרוק;
”תופעת לוואי חמורה“ – תופעת לוואי שגרמה, באופן זמני או קבוע, לאחד מאלה:
(1)
הפרעה בתפקוד פיזי או קוגניטיבי;
(2)
מום מולד;
(3)
נכות;
(4)
אשפוז;
(5)
סכנת חיים;
(6)
מוות;
”תקן ISO“ – תקן המתפרסם באתר האינטרנט של ארגון התקינה הבין־לאומי (ISO), כפי שהוא מתעדכן מזמן לזמן.

פרק ב׳: רישום במרשם העוסקים בתמרוקים ומתן רישיון תמרוקים

בקשה לרישום במרשם העוסקים בתמרוקים או לחידושו ועדכון פרטים
(א)
בקשה לרישום במרשם העוסקים בתמרוקים או לחידוש הרישום כאמור (בפרק זה – בקשה לרישום במרשם) תוגש בידי עוסק בתמרוקים המבקש לייצר, לייבא, לייצא, לאחסן באופן סיטונאי או להפיץ תמרוק; בקשה לרישום במרשם של עוסק כאמור שהוא תאגיד, תוגש בידי המנהל הכללי של התאגיד או עובד אחר בתאגיד שהוא תושב ישראל ושהמנהל האמור הסמיך לעניין זה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בקשה לרישום במרשם של עוסק בתמרוקים שהוא תאגיד שהמנהל הכללי שלו אינו תושב ישראל, תוגש בידי נושא משרה בתאגיד שהוא תושב ישראל או עובד אחר בתאגיד שהוא תושב ישראל ושנושא המשרה האמור הסמיך לעניין זה.
(ג)
הודעה על הסמכת עובד כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) (בתקנה זו – העובד המוסמך) תוגש באמצעות המערכת המקוונת.
(ד)
בקשה לרישום במרשם תוגש באמצעות המערכת המקוונת ותכלול את כל אלה, נוסף על האמור בסעיף 55א1(ד) לפקודה:
(1)
אם מבקש הרישום הוא תאגיד –
(א)
שמו המלא של המנהל הכללי של התאגיד או נושא משרה בתאגיד, לפי העניין, מספר הזהות שלו ופרטי הקשר עימו;
(ב)
שמו המלא של העובד המוסמך, אם הוסמך כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), מספר הזהות שלו ופרטי הקשר עימו;
(2)
לגבי עוסק שיש לו יותר מאתר פעילות אחד – הכתובות של כל אתרי הפעילות;
(3)
תאריך הלידה של מבקש הרישום, אם אינו תאגיד; ואם הוא תאגיד – תאריך הלידה של המנהל הכללי של מבקש הרישום;
(4)
תיאור הפעילות של מבקש הרישום; לעניין מבקש שלעיסוקו בתמרוקים נדרש רישיון עסק, היתר או אישור לפי חוק רישוי עסקים – תצוין פעילות העסק כפי שהוגדרה או נקבעה ברישיון העסק, בהיתר או באישור כאמור;
(5)
אם מבקש הרישום הוא יבואן או יצרן – שם התמרוק שבכוונתו לייבא או לייצר ושם הנציג האחראי של אותו תמרוק, אם הפרטים האמורים ידועים לו במועד הגשת הבקשה;
(6)
הצהרה על כל אלה:
(א)
מבקש הרישום אינו קטין או פסול דין;
(ב)
מבקש הרישום הוא אזרח ישראלי, תושב ישראל, תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ונרשם כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות, התשנ״ט–1999.
(ה)
יבואן או יצרן שנרשם במרשם העוסקים, ושבמועד הגשת הבקשה לא היו ידועים לו שם התמרוק שבכוונתו לייצר או לייבא או זהות הנציג האחראי, כאמור בתקנת משנה (א)(5), יעדכן את הפרטים האמורים באמצעות המערכת המקוונת, לאחר שנודעו לו.
בקשה לרישיון תמרוקים או לחידושו
(א)
בקשה לקבלת רישיון תמרוקים או לחידוש רישיון כאמור (בפרק זה – בקשה לקבלת רישיון) תוגש בידי עוסק בתמרוקים המבקש לייצר, לייבא, לייצא, לאחסן באופן סיטונאי או להפיץ תמרוק; בקשה לקבלת רישיון תוגש באמצעות המערכת המקוונת ותכלול את כל אלה:
(1)
שמו המלא של המבקש, כתובתו ופרטי הקשר עימו, ואם הוא תאגיד – גם שמו המלא של המנהל הכללי של התאגיד ומספר הזהות שלו;
(2)
מספר העוסק המורשה של המבקש, ואם הוא תאגיד – מספר הזיהוי של התאגיד ומספר הזהות של המנהל הכללי של התאגיד;
(3)
תיאור הפעילות של המבקש; לעניין מבקש שלעיסוקו בתמרוקים נדרש רישיון עסק, היתר או אישור לפי חוק רישוי עסקים – תצוין פעילות העסק כפי שהוגדרה או נקבעה ברישיון העסק, בהיתר או באישור כאמור;
(4)
כתובת העסק, ולגבי עסק שיש לו יותר מאתר פעילות אחד – הכתובות של כל אתרי הפעילות;
(5)
סוגי התמרוקים שהמבקש מייצר באתר הייצור, מייבא או מאחסן ומפיץ, לפי העניין; לעניין זה, ”סוגי תמרוקים“ – כל אחד מאלה:
(א)
תמרוקים המכילים חומר נדיף ומתלקח;
(ב)
תמרוקים המכילים חומר אבקתי;
(ג)
תמרוקים שארוזים באירוסול; לעניין זה, ”אירוסול“ – מכל של תמרוק שמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
מיועד לשימוש חד־פעמי;
(2)
עשוי מתכת, זכוכית או פלסטיק;
(3)
מכיל גז דחוס, נוזלי או מומס בלחץ, עם או בלי נוזל, משחה או אבקה;
(4)
מצויד בהתקן שחרור המאפשר פליטה של התמרוק בצורת תרחיף גזי של חלקיקים מוצקים או נוזליים, קצף, משחה, אבקה או נוזל;
(ד)
תמרוקים אחרים;
(6)
הצהרה כי מתקיימים לגבי המבקש התנאים המפורטים בסעיף 55א1א(א)(3) עד (5) לפקודה.
(ב)
לבקשה לקבלת רישיון יצורפו המסמכים האלה:
(1)
לעניין מבקש שלעיסוקו בתמרוקים נדרש רישיון עסק, היתר או אישור לפי חוק רישוי עסקים – העתק של רישיון העסק, ההיתר, לרבות היתר זמני, או האישור כאמור;
(2)
הוכחה על תשלום אגרה לפי סעיף 66 לפקודה בעד הרישיון המבוקש.
(ג)
בקשה לחידוש רישיון תמרוקים תוגש בידי עוסק בתמרוקים, באמצעות המערכת המקוונת, 35 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון.
(ד)
על אף האמור בתקנה זו, עוסק בתמרוקים לא יהיה חייב בהגשת בקשה לחידוש רישיון תמרוקים, אם לא חל שינוי בעסקו ובסוגי התמרוקים שהוא מייצר באתר הייצור, מייבא או מאחסן ומפיץ, לפי העניין, ובלבד שהגיש באמצעות המערכת המקוונת תצהיר ולפיו לא חל שינוי בפרטים ובמסמכים שנכללו בבקשתו האחרונה לקבלת רישיון או לחידושו, לפי העניין; המנהל יפרסם באתר האינטרנט תצהיר לדוגמה.
פרטים ומסמכים נוספים לעניין בקשה לקבלת רישיון
המנהל רשאי לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים, אם נראה לו כי הדבר דרוש בנסיבות העניין לשם מתן החלטה בבקשה לקבלת רישיון, והכול לשם הבטחת בריאות הציבור והבטחת יעילות התמרוק, בטיחותו ואיכותו.
החלטת המנהל בבקשה לקבלת רישיון
(א)
המנהל ייתן למבקש רישיון תמרוקים או יחדשו, לפי העניין, לאחר שבדק ומצא, על יסוד המידע, ההצהרות והמסמכים שמסר המבקש לפי תקנות 3 ו־4, כי מתקיימים במבקש התנאים כאמור בסעיף 55א1א לפקודה.
(ב)
דחה המנהל את הבקשה, ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למבקש.

פרק ג׳: נציג אחראי

מאגר הנציגים האחראיים
המאגר כמשמעותו בסעיף 55א6(א) לפקודה (בפרק זה – מאגר הנציגים האחראיים) יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט ויכלול את הפרטים האלה, נוסף על הפרטים המנויים בסעיף האמור:
(1)
שם הנציג האחראי;
(2)
פרטי הקשר עם הנציג האחראי, כפי שצוינו בבקשה לפי תקנה 8;
(3)
שמות התמרוקים שלגביהם הוא משמש נציג אחראי.
תנאי כשירות לכהונה או למינוי של נציג אחראי
לא יכהן כנציג אחראי מנהל כללי של יצרן או יבואן ולא ימונה אדם לנציג אחראי, אלא אם כן מתקיימים לגביו, ואם הוא תאגיד – לגבי איש קשר מטעמו, כל אלה, נוסף על התנאים המנויים בסעיפים 55א4(ג) ו־55א6(ג) לפקודה:
(1)
הוא אינו קטין או פסול דין;
(2)
לא נקבע לגביו כי הוא לא יוכל לשמש נציג אחראי לפי סעיף 55א9(ב) לפקודה;
(3)
אם רישומו כנציג אחראי בוטל – חלפה לגביו התקופה האמורה בסעיף 55א9(ו) לפקודה;
(4)
הוא או נושא משרה בתאגיד לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום שטרם ניתן בו פסק דין סופי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נציג אחראי.
בקשה לרישום נציג אחראי
נציג אחראי המבקש להירשם במאגר הנציגים האחראיים, יגיש בקשה לרישומו באמצעות המערכת המקוונת; הבקשה תכלול את כל אלה, נוסף על האמור בסעיף 55א6(ב) לפקודה:
(1)
לעניין מבקש שהוא יחיד – שם הנציג האחראי, מספר הזהות שלו, תאריך לידתו ופרטי הקשר עימו;
(2)
לעניין מבקש שהוא תאגיד – מספר הזיהוי שלו וכן מספר הזהות ותאריך הלידה של איש הקשר כמשמעותו בסעיף 55א6(ב) לפקודה.
התקשרות עם תאגיד לשם שכירת שירותים של נציג אחראי
(א)
בלי לגרוע מסמכות המנהל לפי סעיף 55א6(ט) לפקודה, מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים לא יתקשר עם תאגיד לשם שכירת שירותיו של נציג אחראי המועסק או הנשכר על ידי התאגיד, אלא אם כן מתקיימים התנאים האלה:
(1)
התאגיד רשום בישראל ופועל בה;
(2)
הנציג האחראי הוא נושא משרה בתאגיד.
(ב)
בלי לגרוע מסמכות המנהל לפי סעיף 55א6(ט) לפקודה, מי שרשום במרשם העוסקים בתמרוקים לא יתקשר עם תאגיד לשם שכירת שירותיו כנציג אחראי, אלא אם כן נושא משרה באותו תאגיד הוא תושב ישראל ועומד בתנאי הכשירות כאמור בתקנה 7.
חובות ותפקידים נוספים של נציג
(א)
נוסף על חובותיו ותפקידיו לפי סעיף 55א5(ב) לפקודה, נציג אחראי –
(1)
יוודא כי השימוש המיועד בתמרוק מתאים למצג וסימון התמרוק, להוראות אחראי השימוש בו ולאריזתו, כאמור בתקנה 11(ב);
(2)
יוודא כי אין בתמרוק חומר מסוכן, חומר מוגבל, חומר צבע, חומר משמר או מסנן קרינה, אלא אם כן מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בתקנות 17 עד 21, לפי העניין;
(3)
יוודא כי התמרוק סומן כנדרש לפי סעיף 55ז לפקודה ותקנות 22 עד 24, 26(ב), 28 ו־30 עד 32, לפי העניין;
(4)
יוודא כי הטענות השיווקיות המיוחסות לתמרוק עומדות בתנאים ובהגבלות לפי פרק ח׳, לפי העניין;
(5)
ידווח למנהל לפי תקנה 33 על תופעת לוואי חמורה כתוצאה משימוש בתמרוק, אם הדבר נודע לו, ובכלל זה ימסור למנהל דוח חקירה;
(6)
ימסור למנהל רשימה של תמרוקים המכילים רכיב המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור, בציון ריכוז החומר, לפי תקנה 34;
(7)
ישמור תיעוד בדבר נותני השירותים שהיצרן או היבואן התקשר עימם לשם ביצוע פעולות ייצור, אחסון והפצה של התמרוק, לפי תקנה 36.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין תמרוק המיובא ביבוא מקביל (בתקנת משנה זו – התמרוק) –
(1)
החובות לפי פסקאות (1) עד (4) לתקנת המשנה האמורה לא יחולו על הנציג האחראי של התמרוק;
(2)
הנציג האחראי יוודא כי התמרוק סומן כנדרש לפי תקנות 22(ה) ו־23(ג).

פרק ד׳: בטיחות תמרוקים

בטיחות התמרוק
(א)
יצרן או יבואן לא ישווק בישראל תמרוק, אלא אם כן התמרוק בטוח לשימוש ואינו מסכן את בריאותו של אדם, בשימוש מקובל וסביר.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), יצרן או יבואן וכן הנציג האחראי של התמרוק יוודאו את ההתאמה של כל אחד מאלה לשימוש המיועד בתמרוק:
(1)
מצג התמרוק;
(2)
הסימון של התמרוק, כאמור בתקנות 22 עד 24;
(3)
הוראות השימוש בתמרוק, לרבות אזהרות והגבלות לעניין השימוש בו והוראות לגבי השלכת התמרוק ואריזתו בתום השימוש;
(4)
מידע שמסר לו הנציג האחראי של התמרוק, היבואן או היצרן, לפי העניין;
(5)
אריזת התמרוק.
בתקנת משנה זו, ”תמרוק“ – למעט תמרוק המיובא ביבוא מקביל.
(ג)
אין בהוראות השימוש בתמרוק, לרבות האזהרות וההגבלות לעניין השימוש בו, כדי לפטור עוסק בתמרוקים מהחובה לעמוד בהוראות לפי הפקודה ותקנות אלה.
הערכת בטיחות לתמרוק ודוח בטיחות
(א)
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק אלא אם כן נערכו לגבי התמרוק הערכת בטיחות ודוח בטיחות, שמתקיימים לגביהם כל אלה:
(1)
לעניין הערכת בטיחות שנערכה בישראל – דוח הבטיחות כולל את הפרטים לפי חלק ג׳ לתוספת הראשונה, ובכלל זה הצהרה ולפיה מעריך הבטיחות הוא אחד מאלה:
(א)
רופא;
(ב)
רוקח מורשה;
(ג)
בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1959, באחד מהתחומים האלה:
(1)
כימיה;
(2)
הנדסה כימית;
(3)
טוקסיקולוגיה;
(4)
מדעי החיים;
(5)
הנדסה בתחומי מדעי החיים;
(2)
לעניין הערכת בטיחות שנערכה מחוץ לישראל – דוח הבטיחות כולל את הפרטים לפי חלק ג׳ לתוספת הראשונה, ובכלל זה הצהרה ולפיה מעריך הבטיחות עומד בתנאי הכשירות הקבועים בדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי;
(3)
דוח הבטיחות כולל מידע בטיחותי לגבי התמרוק כאמור בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(4)
דוח הבטיחות כולל את מסקנות הערכת הבטיחות וכן הוראות בדבר אזהרות, הגבלות שימוש או מטרת השימוש בתמרוק, שיש לסמן על גבי אריזת התמרוק, כאמור בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
(ב)
מעריך הבטיחות יערוך את דוח הבטיחות וכן כל עדכון שלו, לפי הוראות התוספת הראשונה ולפי כל אלה:
(1)
הדוח יכלול מידע נוסף שמעריך הבטיחות סבור שהוא נוגע לבטיחות התמרוק, וייתן לו את המשקל המתאים בהערכת הבטיחות, בהתחשב בכלל המידע הקיים לגבי התמרוק ורכיביו; לעניין זה, ”מידע“ – לרבות מחקר על השימוש בתמרוק בבני אדם או ממצאים של הערכת סיכונים בקשר למוצר מסוג אחר, שנערכו על בסיס מידע ונתונים מקצועיים ובהתאם לידע המדעי העדכני והמקובל בעולם;
(2)
לעניין ניסויים, שאינם ניסויים בבני אדם, או בדיקות מעבדה, שנערכו לאחר יום ט״ו בתמוז התשמ״ח (30 ביוני 1988) (בפסקה זו – ניסוי או בדיקה) ניתן להסתמך בדוח רק על ניסוי או בדיקה שנערכו במיתקן מחקר שהרשות להסמכת מעבדות הכירה בו; ולעניין ניסוי או בדיקה שנערכו מחוץ לישראל – ניתן להסתמך עליהם בדוח רק אם נערכו במדינה מוכרת, כמשמעותה בסעיף 55ג1(א) לפקודה, ובמיתקן מחקר שהוכר על ידי קבוצת העבודה OECD-GLP החתומה על הסכם MAD (Mutual Acceptance of Data).
(ג)
היצרן או היבואן יודיע לנציג האחראי, לאחר שהוגש דוח הבטיחות, על כל שינוי שנעשה בתמרוק ועל דיווחים שקיבל על תופעות לוואי לאחר שימוש בתמרוק.
(ד)
קיבל הנציג האחראי הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), יפעל לעדכון דוח הבטיחות, אם מצא כי הדבר נדרש בנסיבות העניין; הנציג האחראי ידווח ליצרן או היבואן על הצורך בעדכון דוח הבטיחות כאמור וכן על עדכון הדוח.
דגימות, אנליזות ובדיקות מעבדה המבוצעות לאחר מתן הודעה בדבר שיווק
בלי לגרוע מהוראות תקנה 12(ב)(2), עוסק בתמרוקים המבצע דגימות, אנליזות ובדיקות מעבדה של התמרוק (בתקנה זו – הבדיקות), לאחר מתן ההודעה בדבר שיווק התמרוק, יבצע את הבדיקות באופן הדיר, עקיב וניתן לשחזור, וכמפורט להלן:
(1)
בדיקות באתר הייצור של התמרוק יבוצעו לפי הוראות התקן המנוי בתוספת רביעית א׳ לפקודה;
(2)
בדיקות מחוץ לאתר הייצור של התמרוק יבוצעו במעבדה שהרשות להסמכת מעבדות או גוף החבר בארגון הבין־לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation) הסמיכו אותה לבצע בדיקות לפי תקן ISO/IEC 17025 TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES; הבדיקות יבוצעו לפי הוראות התקן האמור.
חזקת תקינות
יראו תוצאה של בדיקת עומס מיקרוביאלי, נוכחות שמרים ועובשים או שלילת נוכחות חיידקים פתוגניים (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, candida albicans), כתוצאה תקינה, אם התוצאה שהתקבלה היא בהתאם לגבולות שנקבעו בתקן ISO 17516 Cosmetics – Microbiology – Microbiological limits.

פרק ה׳: הודעה בדבר שיווק של תמרוק

נתונים ופרטים טכניים נוספים שיש לכלול בהודעה בדבר שיווק
הודעה בדבר שיווק של תמרוק תכלול, נוסף על האמור בסעיף 55א11(א1) לפקודה, את הנתונים והפרטים הטכניים האלה:
(1)
מספר הברקוד שהוטבע על גבי התמרוק, אם קיים;
(2)
גוני התמרוק השונים, אם ישנם;
(3)
סוג האריזה;
(4)
ריכוז מדויק של כל אחד מרכיבי התמרוק (הרכב כמותי) או טווח הריכוז שלהם (Range Formulation) לפי אחד מאלה:
(א)
0% עד 0.1%;
(ב)
מעל 0.1% ועד 1%;
(ג)
מעל 1% ועד 5%;
(ד)
מעל 5% ועד 10%;
(ה)
מעל 10% ועד 25%;
(ו)
מעל 25% ועד 50%;
(ז)
מעל 50% ועד 75%;
(ח)
מעל 75%;
(5)
לעניין התמרוקים המפורטים להלן, הרכיב שנועד להשיג את מטרת השימוש בתמרוק:
(א)
תמרוק המיועד לשמש נגד קשקשים;
(ב)
תמרוק המיועד למניעה של נשירת שיער;
(ג)
תמרוק המיועד להבהרת העור או להפחתת כתמים בעור;
(ד)
תמרוק המיועד להחלקת השיער או סלסולו;
(6)
לעניין תמרוק שערך ה־pH שלו נמוך מ־3 או גבוה מ־10 או תמרוק המיועד לצביעת שיער – ערך ה־pH של התמרוק; ואולם לעניין תמרוק המשווק באריזה המכילה כמה תמרוקים שיש לערבב אותם לפני השימוש, יש לציין בהודעה את ערך ה־pH של התמרוק לאחר ערבוב כאמור; ערך ה־pH יכול שיצוין גם כטווח ערכים ובלבד שטווח הערכים לא יעלה על יחידה אחת.
נתונים ופרטים נוספים שיש לכלול בהודעה בדבר שיווק של תמרוק המכיל רכיב ננו
(א)
הודעה בדבר שיווק של תמרוק המכיל רכיב ננו תכלול, נוסף על האמור בסעיף 55א11(א1) לפקודה ותקנה 15, את הנתונים והפרטים האלה:
(1)
השם הכימי (IUPAC) של רכיב ננו הנמצא בתמרוק וזיהוי נוסף של הרכיב (INCI, CAS, EINECS/ELINCS, INN, XAN), אם ישנו;
(2)
תנאי החשיפה הצפויים של המשתמש בתמרוק; לעניין זה, ”חשיפה“ – לרבות חשיפה עורית (Dermal), חשיפה באמצעות חלל הפה (Oral) ושאיפה (Inhalation).
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), הודעה בדבר שיווק של תמרוק המכיל רכיב ננו שאינו נכלל בנספחים 3 עד 6 לדרישות חוקיות היבוא של האיחוד האירופי, תכלול גם את הנתונים והפרטים האלה:
(1)
מפרט רכיב הננו, כולל פירוט של גודל החלקיקים והתכונות הפיזיקליות והכימיות שלהם;
(2)
הכמות המוערכת של כל רכיב ננו בתמרוק שישווק בישראל, בכל שנה;
(3)
פרופיל הרעילות (פרופיל טוקסיקולוגי) של רכיב הננו;
(4)
נתוני הבטיחות של רכיב הננו, לפי סוג התמרוק, אופן השימוש בו ואוכלוסיית היעד לשימוש בתמרוק.

פרק ו׳: הגבלות לעניין חומרים בתמרוקים

תמרוק המכיל חומר מסוכן
(א)
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק המכיל חומר מסוכן.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יצרן או יבואן רשאי לשווק תמרוק המכיל עקבות של חומר מסוכן, אם מעריך הבטיחות קבע בדוח הבטיחות כי מתקיימים לגבי התמרוק כל אלה:
(1)
נוכחות העקבות של החומר המסוכן בתמרוק נובעת בשל אחד מאלה:
(א)
אי־ניקיונות (impurities) שמקורם ברכיבים טבעיים או סינטטיים בתמרוק;
(ב)
נדידת חומרים מחומרי האריזה של התמרוק;
(ג)
תהליך הייצור של התמרוק או אחסונו;
(2)
אין יכולת טכנית למנוע את נוכחות העקבות של החומר המסוכן בתנאי הייצור כאמור בסעיף 55א5(ב)(2) לפקודה;
(3)
התמרוק בטוח לשימוש, לפי פרט 1 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
תמרוק המכיל חומר מוגבל
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק המכיל חומר מוגבל, אלא אם כן החומר האמור עומד בתנאים המפורטים בחלק ב׳ לתוספת השנייה.
תמרוק המכיל חומר צבע
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק המכיל חומר צבע, אלא אם כן החומר האמור מנוי ברשימת חומרי הצבע המותרים לשימוש שבחלק ב׳ לתוספת הרביעית ועומד בתנאים המפורטים באותה תוספת; לעניין זה יראו חומר המנוי בתוספת האמורה כחומר צבע, אף אם אינו משמש בתמרוק למטרת צביעה.
תמרוק המכיל חומר משמר
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק המכיל חומר משמר, אלא אם כן החומר האמור מנוי ברשימת החומרים המשמרים המותרים לשימוש שבחלק ב׳ לתוספת החמישית ועומד בתנאים המפורטים באותה תוספת; לעניין זה יראו חומר המנוי בתוספת האמורה כחומר משמר, אף אם אינו משמש בתמרוק למטרת עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים.
תמרוק המכיל מסנן קרינה
לא ישווק יצרן או יבואן תמרוק המכיל מסנן קרינה, אלא אם כן מסנן הקרינה מנוי ברשימת מסנני הקרינה המותרים לשימוש שבחלק ב׳ לתוספת השישית ועומד בתנאים המפורטים באותה תוספת; לעניין זה יראו חומר המנוי בתוספת האמורה כמסנן קרינה, אף אם אינו משמש בתמרוק למטרת סינון קרינה.

פרק ז׳: סימון תמרוק

סימון תמרוק
(א)
יצרן או יבואן לא ישווק תמרוק אלא אם כן הפרטים כמפורט להלן מופיעים על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק, באופן ברור, קריא ושאינו ניתן למחיקה; הסימון יהיה בשפה העברית, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה זו:
(1)
שם התמרוק;
(2)
שם הנציג האחראי וכתובתו; היו לנציג האחראי כמה כתובות, תודגש בקו תחתי הכתובת שנמסרה בהודעה בדבר שיווק;
(3)
לגבי תמרוק המיוצר בישראל – שם היצרן, ולגבי תמרוק המיובא מחוץ לישראל – שם היבואן וארץ הייצור של התמרוק, ואולם אם התמרוק יוצר במדינה ממדינות האיחוד האירופי – יכול שלא תסומן ארץ הייצור של התמרוק ובלבד שיסומן שהתמרוק יוצר באיחוד האירופי;
(4)
כמות התמרוק, לפי משקל או נפח או ביחידות; הכמות תסומן באמצעות הסימול שבפרט 1 לתוספת השביעית; גודל הגופן יהיה לפי הוראות התוספת השמינית, אלא אם כן הסימון מוצג ביחידות;
(5)
תאריך התפוגה של התמרוק או תקופת השימוש לאחר פתיחתו של התמרוק, לפי העניין כאמור בסעיף 55ז לפקודה, והכול בלי לגרוע מהוראות תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש״ע–2010; תאריך תפוגה יסומן באמצעות הסימול שבפרט 2 לתוספת השביעית או הכיתוב ”יש להשתמש לפני“, בציון החודש והשנה; תקופת השימוש לאחר פתיחתו של התמרוק תסומן באמצעות הסימול שבפרט 3 לתוספת כאמור, בציון מספר החודשים (M); לעניין זה, ”תקופת השימוש לאחר פתיחתו של התמרוק“ – תקופת השימוש בתמרוק, אחרי פתיחתו בידי הצרכן, שבמהלכה התמרוק בטוח לשימוש וממשיך למלא את ייעודו;
(6)
אזהרות והגבלות לעניין השימוש בתמרוק, אם מעריך הבטיחות הורה בדוח הבטיחות הנוגע לתמרוק, כאמור בפרט 2 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, כי יש לסמן זאת;
(7)
לעניין תמרוק המכיל חומר מהחומרים המנויים בתוספת השנייה או בתוספות הרביעית עד השישית – אזהרות והגבלות לעניין השימוש בתמרוק כאמור באותן תוספות, לפי העניין;
(8)
מספר האצווה; הוראות פסקה זו לא יחולו על דוגמית; בתקנה זו, ”דוגמית“ – דוגמה קטנה של תמרוק הניתנת בחינם לשם התנסות בו;
(9)
מטרת השימוש בתמרוק, אם מעריך הבטיחות קבע בדוח הבטיחות הנוגע לתמרוק, כאמור בפרט 2 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, כי יש לסמן זאת; מטרת השימוש כאמור יכול שתסומן באמצעות סמליל או תמונה;
(10)
הוראות השימוש בתמרוק, אם מעריך הבטיחות קבע בדוח הבטיחות הנוגע לתמרוק, כאמור בפרט 2 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, כי יש לסמנן; הוראות השימוש יכול שיסומנו באמצעות סמליל או תמונה;
(11)
פירוט של כל רכיבי התמרוק (בפסקה זו – רשימת הרכיבים); הכיתוב יהיה בשפה האנגלית לפי רשימת המונחים לרכיבים (INCI International Nomenclature Cosmetic Ingredient) ובהתאם להוראות אלה:
(א)
רשימת הרכיבים תופיע תחת הכותרת ”רכיבים“ או ”Ingredients“;
(ב)
חומר בישום יירשם כ־”Parfum“ או כ־”Fragrance“ והרכב ארומטי יירשם כ־”Aroma“; על אף האמור, חומר המנוי בתוספת השנייה שנקבע לגביו כי יש לציין את שמו ברשימת הרכיבים, יופיע בשמו, נוסף על המונח כאמור;
(ג)
פירוט הרכיבים יהיה בסדר יורד לפי ריכוזם בתמרוק; רכיבים בריכוז של פחות מ־1% יופיעו בסוף רשימת הרכיבים, בכל סדר שהוא;
(ד)
לגבי רכיב ננו, יירשם אחרי שם הרכיב: ”[NANO]“;
(ה)
חומרי צבע, למעט חומרי צבע לשיער, יפורטו בסוף רשימת הרכיבים, לפי המינוח (נוֹמֶנְקְלָטוּרָה) של colour index‏ (CI), אם ניתן; אם התמרוק מכיל חומרי צבע בגוונים שונים, ניתן לרשום את כל חומרי הצבע תחת הסימון ”עשוי להכיל“, ”may contain“ או ”+-“;
בפסקה זו, ”רכיב“ בתמרוק – חומר כהגדרתו בתקנה 1, למעט אלה:
(1)
אי־ניקיונות (Impurities) שמקורם בחומר הגלם (Raw material);
(2)
חומר ששימש להכנת התערובת של חומר הגלם או שנעשה בו שימוש בתהליך הייצור של התמרוק, ובלבד שאינו חלק מהתמרוק.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יצרן או יבואן רשאי לשווק תמרוק אף אם לא סימן על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק את הפרטים לפי תקנת משנה (א)(4), אם מתקיים לגבי התמרוק אחד מאלה:
(1)
הוא מכיל פחות מחמישה גרם או מיליליטר, לפי העניין;
(2)
הוא דוגמית;
(3)
הוא חלק ממארז תמרוקים; בתקנה זו, ”מארז תמרוקים“ – תמרוקים שונים שארוזים יחד, ובלבד שניתן לראות את כמות התמרוקים שבמארז כשהוא סגור או שהתמרוקים שבו נמכרים באופן רגיל ביחידות בודדות;
(4)
הוא נועד לשימוש חד־פעמי מייד לאחר פתיחתו.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יצרן או יבואן רשאי לשווק תמרוק אף אם לא סימן על גבי האריזה הראשונית והאריזה השניונית של התמרוק את הפרטים לפי תקנת משנה (א)(6), (7) ו־(11), כולם או חלקם, אם בשל גודל התמרוק או קושי טכני אחר לא ניתן לסמן על גבי האריזה הראשונית והאריזה השניונית של התמרוק את הפרטים האמורים, ובלבד שאותם פרטים יצוינו בעלון המצורף או המודבק לתמרוק; על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק יצוין, באמצעות סימול כאמור בפרט 4 לתוספת השביעית או כיתוב אחר, כי מידע נוסף מפורט בעלון; בתקנת משנה זו, ”עלון“ – לרבות מדבקה, תגית או כרטיס.
(ד)
חל שינוי באחד או יותר מהפרטים לפי תקנת משנה (א), יעדכן היצרן או היבואן, לפי העניין, את הסימון שעל גבי אריזת התמרוק בהתאם לשינוי שחל, ויודיע לנציג האחראי על העדכון האמור.
(ה)
אם התמרוק מיובא ביבוא מקביל, יסמן היבואן את הפרטים לפי תקנת משנה (א)(1), (4) עד (7) ו־(9) עד (11) בהתאם לסימון של אותם פרטים על גבי האריזה של תמרוק הייחוס.
סימון אזהרות [תיקון: תשפ״ג־2]
(א)
יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, לא ישווק תמרוק המכיל חומר משמר המנוי בתוספת החמישית ומשחרר את החומר פורמלדהיד (Formaldehyde) בריכוז העולה על 0.001% (10PPM) בתמרוק, אלא אם כן סומנה על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק, בשפה העברית, האזהרה: ”משחרר פורמלדהיד (Formaldehyde)“.
(הוראת שעה מיום 1.6.2024 עד יום 31.7.2024): יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, לא ישווק תמרוק המכיל חומר משמר המנוי בתוספת החמישית ומשחרר את החומר פורמלדהיד (Formaldehyde) בריכוז העולה על 0.05% (500PPM) בתמרוק, אלא אם כן סומנה על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק, בשפה העברית, האזהרה: ”משחרר פורמלדהיד (Formaldehyde)“.
(ב)
האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) תסומן באופן ברור, קריא ושאינו ניתן למחיקה; על אף האמור בתקנת משנה (א), אם בשל גודל התמרוק או קושי טכני אחר לא ניתן לסמן על גבי האריזה הראשונית והאריזה השניונית של התמרוק אזהרה כאמור, יחולו לעניין אותו תמרוק הוראות תקנה 22(ג) בשינויים המחויבים.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אם התמרוק מיובא ביבוא מקביל, יסמן היבואן את האזהרה לפי תקנת המשנה האמורה בהתאם לסימון של אותה אזהרה על גבי האריזה של תמרוק הייחוס, אם קיימת.
(ד)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל״ג–1972.
הגבלות לעניין סימון תמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש
(א)
בתקנה זו –
”ערך ה־SPF“ – כמשמעותו בתקנה 23(א)(3)(ד);
”קרינת UVA“ – קרינת UV בתחום אורכי הגל שבין 320mm ו־400mm;
”תמרוק“ – תמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש.
(ב)
יצרן או יבואן לא ישווק תמרוק שסומן על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית שלו אחד מאלה:
(1)
כיתוב המעודד חשיפה לקרינת השמש;
(2)
כיתוב שלפיו התמרוק –
(א)
חוסם קרני שמש או שהוא ”Total Block“;
(ב)
מספק הגנה טובה יותר מההגנה של העור;
(ג)
מונע את נזקי קרינת השמש.
(ג)
יצרן או יבואן לא ישווק תמרוק שסומן על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית שלו, בסמל או בכתב, כי ניתן לתמרוק אישור מאת ארגון למלחמה בסרטן (בתקנת משנה זו – הארגון), אלא אם כן מתקיימים כל אלה:
(1)
הארגון פועל במדינה מוכרת, כמשמעותה בסעיף 55ג1(א) לפקודה;
(2)
יש ליצרן, ליבואן או לנציג האחראי של התמרוק אישור בתוקף מאת הארגון, המאשר את הסימון כאמור לעניין אותו תמרוק.
(ד)
יצרן או יבואן לא ישווק תמרוק שסומן על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית שלו אחד מאלה:
(1)
ערך מספרי של מידת ההגנה של התמרוק מפני קרינת UVA‏ (UVAPF – UVA Protection Factor);
(2)
סמל או כתב שלפיו התמרוק מגן מפני קרינת UVA, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:
(א)
התמרוק סומן בסימול כאמור בפרט 6 לתוספת השביעית;
(ב)
גודל הסימון כאמור אינו עולה על גודל הגופן המציין את ערך ה־SPF של התמרוק.
(ה)
לעניין תמרוק שייעודו העיקרי הוא הגנה מפני קרינת השמש וסומן בו ערך ה־SPF של התמרוק, יוודא היצרן או היבואן כי ערך ה־SPF שסומן עומד בדרישות הסימון לפי פרט (2) לתוספת התשיעית, לפי העניין.
(ו)
על אף האמור בתקנה זו, אם התמרוק מיובא ביבוא מקביל, יסמן היבואן את הפרטים לפי תקנה זו בהתאם לסימון של אותם פרטים על גבי האריזה של תמרוק הייחוס, אם קיים.

פרק ח׳: ביסוס ראייתי מקצועי לטענות שיווקיות והגבלות לעניין טענות שיווקיות

ביסוס ראייתי מקצועי לטענות שיווקיות
(א)
ביסוס ראייתי מקצועי (Evidence Based) לטענות שיווקיות שמייחס עוסק בתמרוקים לתמרוק יהיה ביסוס נאות וניתן לאימות (adequate and verifiable evidence).
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), ביסוס ראייתי מקצועי שהוא ניסוי או מחקר יהיה רלוונטי לתמרוק מהסוג שלגביו נטענת הטענה השיווקית, וייערך לפי שיטות מתוכננות (Well-Designed), תקפות (Valid), מהימנות (Reliable) והדירות (Reproducible), ובשים לב לכללי האתיקה המקובלים באותה מדינה לעניין ביצוע ניסויים ומחקרים, ובכלל זה ניסויים ומחקרים בבני אדם.
(ג)
מידת הפירוט של הביסוס הראייתי המקצועי תהיה בהתאם לרמת הסיכון הבטיחותי שעלול להיגרם בשל חוסר יעילות של התמרוק, כך שהביסוס הראייתי יהיה מפורט יותר ככל שרמת הסיכון כאמור גדולה יותר.
(ד)
עוסק בתמרוקים אינו חייב בביסוס ראייתי מקצועי להצהרות בעלות אופי דמיוני שניתן להניח כי צרכן סביר לא ייקח אותן בחשבון, או לטענות שיווקיות בעלות אופי מופשט ובלתי מוחשי.
ביסוס ראייתי מקצועי לטענה שיווקית לעניין רכיבים
(א)
ביסוס ראייתי מקצועי לטענה שיווקית שלפיה יש לתמרוק תכונות של רכיב מרכיבי התמרוק, יהיה כזה שיוכיח כי הרכיב נמצא בריכוז יעיל בהרכב התמרוק.
(ב)
יצרן או יבואן לא יסמן על גבי תווית התמרוק, בסמל או בכתב, כי –
(1)
התמרוק מכיל רכיב מסוים או רכיב ייחודי, אלא אם כן אותו רכיב נמצא בהרכב התמרוק;
(2)
לרכיב מסוים בתמרוק יש תכונות או מאפיינים ייחודיים, אלא אם כן שילוב הרכיב האמור בתמרוק נועד לשם השגת אותם תכונות או מאפיינים בתמרוק עצמו;
(3)
יש לתמרוק תכונות או מאפיינים מסוימים או ייחודיים, אם התכונות או המאפיינים כאמור קיימים ברכיבי התמרוק בלבד ולא בתמרוק עצמו.
ביסוס ראייתי מקצועי לטענה שיווקית לעניין הגנה מפני קרינת השמש
ביסוס ראייתי מקצועי לטענות שיווקיות לעניין תמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש ייערך לפי הוראות התוספת התשיעית.
אופן הצגת טענות שיווקיות
יצרן או יבואן המייחס לתמרוק טענה שיווקית יציג את הטענה האמורה באופן מדויק ובהיר, כך שאדם סביר, בהתחשב בסוג המשתמשים שלהם מיועד התמרוק, יבין את משמעותה.
טענה שיווקית לעניין ניסויים בבעלי חיים
(א)
בתקנה זו –
”תהליך הייצור“ – כהגדרתו בסעיף 55ח(ו) לפקודה;
”תיק תמרוק“ – כמשמעותו בסעיף 55א10(ב) לפקודה.
(ב)
יצרן או יבואן לא ייחס לתמרוק טענה שיווקית שלפיה בתהליך הייצור של התמרוק לא נערכו ניסויים בבעלי חיים, אלא אם כן יש בתיק התמרוק הצהרה כאמור בסעיף 55א10(ב)(6) לפקודה.
הגבלות על סימון טענות שיווקיות לעניין אישורי רשויות
יצרן או יבואן לא יסמן על גבי תווית התמרוק, בסמל או בכתב, כי התמרוק אושר בידי המשרד או רשות ממשלתית באיחוד האירופי; ואולם אם ניתן לגבי התמרוק רישיון לפי צו הפיקוח או לפי סעיף 55א11(ב) או 55ג1(א1) לפקודה – יציין היצרן או היבואן, על גבי תווית התמרוק, כי לתמרוק רישיון מאת המשרד.
הגבלות על סימון טענות שיווקיות לעניין תכונות או מאפיינים ייחודיים
יצרן או יבואן לא יסמן על גבי תווית התמרוק, בסמל או בכתב, כי יש לתמרוק תכונות או מאפיינים ייחודיים, אם התכונות או המאפיינים האמורים נובעים ממילוי דרישות החלות על היצרן או היבואן לפי הוראות הפקודה או תקנות אלה.
הגבלות על סימון טענה שיווקית המבוססת על חוות דעת
יצרן או יבואן המייחס לתמרוק טענה שיווקית המבוססת על חוות דעת בלבד, יסמן על גבי תווית התמרוק, בסמל או בכתב, כי הטענה השיווקית מבוססת על חוות דעת; בתקנה זו, ”חוות דעת“ – לרבות סקר צרכנים או המלצות של מומחה או איגוד מקצועי.

פרק ט׳: דיווח

דיווח על תופעת לוואי חמורה
(א)
בלי לגרוע מחובותיו לפי סעיף 55א13 לפקודה, יצרן, יבואן או נציג אחראי שנודע לו על תופעת לוואי חמורה שנגרמה בשל שימוש בתמרוק שאותו ייצר או ייבא או שהוא הנציג האחראי שלו (בתקנה זו – העוסק), ידווח על כך למנהל, בלא דיחוי, ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה מיום שהדבר נודע לו.
(ב)
הדיווח לפי תקנת משנה (א) יימסר באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט, ויכלול את כל אלה:
(1)
שמו המלא של המדווח, מספר הזהות שלו, תפקידו אצל העוסק ופרטי הקשר עימו;
(2)
אם המדווח הוא רופא – מספר רישיונו ותחום העיסוק שלו;
(3)
פרטי האדם שנפגע מתופעת הלוואי החמורה, אם ידועים לעוסק: שם מלא, תאריך לידה ומין;
(4)
תיאור של תופעת הלוואי החמורה שנגרמה;
(5)
פרטים על אודות התמרוק נושא הדיווח, כמפורט להלן:
(א)
שם התמרוק כפי שמופיע בהודעה בדבר שיווק, ברישיון התמרוק שניתן לפי צו הפיקוח או לפי סעיף 55א11(ב) או 55ג1(א1) לפקודה או בהודעה על קבלת אישור התאמה לפי סעיף 55א12ה לפקודה;
(ב)
מספר האישור על קליטת הודעה כאמור בפסקת משנה (א) או מספר הרישיון כאמור באותה פסקת משנה, לפי העניין;
(ג)
מספר האצווה, אם ידוע לעוסק;
(6)
אם העוסק בדק עם הנפגע או קרוביו את נכונות פרטי הדיווח – ציון דבר הבדיקה;
(7)
פירוט בדבר צעדים מתקנים שנקט העוסק לשם מניעת תופעת הלוואי החמורה או לשם מניעת המשך השימוש בתמרוק, ואם לא נקט צעדים כאמור – הנימוק לכך;
(8)
מסמכים רפואיים המעידים על תופעת הלוואי החמורה והטיפול בה, אם ישנם.
(ג)
העוסק יעביר למנהל, בתוך 40 ימי עבודה מיום מסירת הדיווח לפי תקנת משנה (ב), דוח חקירה, שיכלול את כל אלה:
(1)
תיאור של תופעת הלוואי החמורה;
(2)
חוות דעת של הנציג האחראי או מומחה מטעמו בדבר הקשר הסיבתי בין השימוש בתמרוק נושא הדיווח ובין תופעת הלוואי החמורה שנגרמה;
(3)
סיכום הצעדים המתקנים שנקט העוסק לשם מניעת תופעת הלוואי החמורה או לשם מניעת המשך השימוש בתמרוק, אם נקט צעדים כאמור; ואם לא ננקטו צעדים מתקנים כאמור – הנימוק לכך.
מסירת מידע על רכיבים המזיקים לבריאות
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 60כז לפקודה, הנציג האחראי ימסור למנהל, לפי דרישתו, רשימה של כל התמרוקים, שהוא הנציג האחראי שלהם, המכילים רכיב המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור, ולעניין תמרוק שאינו תמרוק המיובא ביבוא מקביל – יציין ברשימה גם את הריכוז של הרכיב בכל אחד מאותם תמרוקים.
(ב)
נודע ליצרן, יבואן או נציג אחראי כי תמרוק שהוא מייצר או מייבא או שהוא הנציג האחראי שלו, מכיל רכיב המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור, או שקיים חשש לכך, ימסור למנהל מידע כאמור בתקנת משנה (א) וינקוט אמצעים מתאימים לפי סעיף 55א13 לפקודה.

פרק י׳: הוראות שונות, הוראת מעבר והוראות שעה

תנאי אחסנה והובלה של תמרוקים
עוסק בתמרוקים לא ישווק תמרוק אלא אם כן התמרוק אוחסן והובל בתנאים שקבע היצרן, אם קבע.
תיעוד לעניין נותני שירותים
יצרן או יבואן וכן נציג אחראי ישמרו, לתקופה שלא תפחת משבע שנים, תיעוד בדבר נותני השירותים שהיצרן או היבואן התקשר עימם לשם ביצוע פעולות ייצור, אחסון והפצה של התמרוק; תיעוד כאמור יכלול את השמות של נותני השירותים האמורים, כתובותיהם ופרטי הקשר עימם וכן את רשימת הפעולות שהם מבצעים בעבור היצרן או היבואן.
השגה
(א)
עוסק בתמרוקים רשאי להגיש למשנה למנהל הכללי של משרד הבריאות שהוא רופא (בתקנה זו – המשנה למנהל הכללי) השגה על החלטה כאמור בסעיף 55ב1(א) לפקודה.
(ב)
ההשגה תוגש בכתב בתוך 35 ימי עבודה מיום מתן ההחלטה, וניתן לצרף לה מסמכים התומכים בטענות המועלות בה.
(ג)
הוגשה השגה, יעוכב ביצוע ההחלטה שהיא נושא ההשגה עד למתן החלטת המשנה למנהל הכללי בהשגה; ואולם אם סבר המשנה למנהל הכללי כי עיכוב ביצוע ההחלטה האמורה עלול לסכן את בריאות הציבור, רשאי הוא להורות כי ההחלטה תבוצע לאלתר או שביצועה יעוכב בתנאים כפי שיורה.
(ד)
המשנה למנהל הכללי ייתן החלטה מנומקת בכתב בהשגה בתוך 50 ימי עבודה מיום שהתקבלה ההשגה.
הוראת מעבר
נציג אחראי שנרשם במאגר הנציגים האחראיים ערב יום תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו עמד בתנאי הכשירות לפי תקנה 7.
תחילה [תיקון: תשפ״ג־2]
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתה של תקנה 23(א)(4) כנוסחה בתקנה 40(ד)(א) ביום ט״ו באלול התשפ״ג (1 בספטמבר 2023).
הוראות שעה [תיקון: תשפ״ג־2]
(א)
על אף האמור בתקנה 17, עד יום כ״ד באייר התשפ״ד (1 ביוני 2024), יקראו את הטבלה שבתוספת השלישית כאילו במספר סידורי (איחוד אירופי) 358, בטור ג, במקום האמור בו נאמר:
"Furocoumarines כגון: trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, methoxypsoralen-5, למעט אם התקיים אחד מאלה:
(1)
לעניין תמרוק המיועד לשימוש ביום – החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (Essences) טבעיות בתמרוק, ובלבד שריכוזו של החומר האמור אינו עולה על 1 מ״ג לק״ג;
(2)
לעניין תמרוק שהוא קרם ידיים, קרם רגליים, תמרוק נשטף או תמרוק שאינו מיועד לשימוש ביום – החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (Essences) טבעיות בתמרוק."
(ב)
על אף האמור בתקנה 18
(1)
עד יום י״ב בתמוז התשפ״ג (1 ביולי 2023), יצרן או יבואן רשאי לשווק באופן סיטונאי תמרוק המכיל חומר מוגבל המנוי בטבלה שבתוספת השנייה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 325 ו־326, אף אם לא עמד בתנאים המפורטים בטורים ו עד ט לתוספת האמורה, לעניין אותם חומרים;
(2)
עד יום כ׳ בטבת התשפ״ד (1 בינואר 2024), יצרן או יבואן רשאי לשווק באופן קמעונאי תמרוק כאמור בפסקת משנה (1), ובלבד שהוגשה לגביו הודעה בדבר שיווק עד המועד הקבוע באותה פסקת משנה.
(ג)
על אף האמור בתקנה 21
(1)
עד יום כ״ד באייר התשפ״ד (1 ביוני 2024) יקראו את הטבלה שבתוספת השישית כאילו –
(א)
במספר סידורי (איחוד אירופי) a27 –
(1)
בטור ט, במקום ”‎, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone,‎“ נאמר ”‎, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Dimethicone,‎“ ובמקום ”(3) לעניין תמרוק שאינו תמרוק לשפתיים: Alumina בריכוז מרבי של 7% ו־Manganese Dioxide בריכוז מרבי של 0.7%.“ יבוא ”Alumina בטווח ריכוזים של 5% עד 6.5% ו־Glycerol בריכוז של 1%.“;
(2)
בטור י, במקום האמור בו נאמר ”אין“;
(ב)
במספר סידורי (איחוד אירופי) a30, בטור ט, במקום ”אם מצופה בציפוי, יצופה באחד“ נאמר ”מצופה באחד“;
(2)
עד יום כ״ו בתמוז התשפ״ד (1 באוגוסט 2024) יקראו את הטבלה שבתוספת השישית כאילו –
(א)
במספר סידורי (איחוד אירופי) 4, בטור ז, במקום האמור בו נאמר ”כל תמרוק“, ובטור ח, במקום השיעורים הנקובים בו נאמר ”6%“;
(ב)
במספר סידורי (איחוד אירופי) 10, בטור ז, במקום האמור בו נאמר ”כל תמרוק“, ובטור ח, במקום השיעורים הנקובים בו נאמר ”10%“;
(3)
עד יום א׳ בטבת התשפ״ה (1 בינואר 2025), יקראו את הטבלה שבתוספת השישית כאילו במספר סידורי (איחוד אירופי) 3, בטור ז, במקום האמור בו נאמר ”כל תמרוק“, ובטור ח, במקום השיעור הנקוב בו נאמר ”10%“;
(4)
עד יום ה׳ בתמוז התשפ״ה (1 ביולי 2025), יצרן או יבואן רשאי לשווק באופן קמעונאי תמרוק כאמור בפסקת משנה (2), ובלבד שהוגשה לגביו הודעה בדבר שיווק עד המועד הקבוע באותה פסקת משנה.
(ד)
על אף האמור בתקנה 23
(א)
עד יום כ״ד באייר התשפ״ד (1 ביוני 2024) יקראו את התקנה האמורה כאילו נאמר בה כך:
23.
"סימון אזהרות (הוראת שעה)
(א)
יצרן או יבואן, למעט יבואן המייבא תמרוק ביבוא מקביל, לא ישווק תמרוק אלא אם כן סומנו על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק אזהרות כמפורט להלן, לפי העניין; הסימון יהיה בשפה העברית, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה זו:
(1)
אם התמרוק מיועד לשימוש באזור החזה של נשים מניקות: ”יש להוריד את שאריות התמרוק מהפטמה לפני הנקה“;
(2)
אם התמרוק מכיל רכיב ננו: ”תמרוק זה מכיל חלקיקים בגודל ננו ומיועד לשימוש על עור שלם ולא על עור מגורה ופצוע“;
(3)
אם התמרוק מיועד להגנה מפני קרינת השמש – אזהרה כאמור בפסקת משנה (א) להלן וכן אזהרות כאמור בפסקאות משנה (ב) עד (ה) להלן, לפי העניין:
(א)
”מומלץ להימנע מחשיפה לשמש גם אם נעשה שימוש בתמרוק להגנה מהשמש“;
(ב)
”לא לשימוש מתחת לגיל 3 שנים“; פסקת משנה זו לא תחול לעניין תמרוק כאמור בפסקת משנה (ג);
(ג)
לעניין תמרוק המיועד, לפי הערכת הבטיחות, לשימוש בתינוקות: ”אין להשתמש בתמרוק בתינוקות מתחת לגיל 6 חודשים, אלא לאחר התייעצות עם רופא“;
(ד)
לעניין תמרוק שערך ה־SPF שלו גדול מ־6 וקטן מ־14.9: ”התמרוק מפחית סיכון לכוויה, לא מונע סרטן העור“; לעניין זה, ”ערך ה־SPF‏“ (Sun protection factor) – ערך המתאר את רמת ההגנה של התמרוק מפני קרינה בתחום אורכי הגל שבין 290mm ו־320mm (קרינת UVB);
(4)
אם התמרוק מכיל חומר משמר המנוי בתוספת החמישית ומשחרר את החומר פורמלדהיד (Formaldehyde) בריכוז העולה על 0.05% (500PPM) בתמרוק: ”משחרר פורמלדהיד (Formaldehyde)“.
(ב)
האזהרות כאמור בתקנת משנה (א) יסומנו באופן ברור, קריא ושאינו ניתן למחיקה; על אף האמור בתקנת משנה (א), אם בשל גודל התמרוק או קושי טכני אחר, לא ניתן לסמן על גבי האריזה הראשונית והאריזה השניונית של התמרוק אזהרות כאמור, יחולו לעניין אותו תמרוק הוראות תקנה 22(ג) בשינויים המחויבים.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אם התמרוק מיובא ביבוא מקביל, יסמן היבואן את האזהרות לפי תקנת המשנה האמורה בהתאם לסימון של אותן אזהרות על גבי האריזה של תמרוק הייחוס, אם קיים; על אף האמור בתקנת משנה (א), אם התמרוק מיובא ביבוא מקביל, יסמן היבואן את האזהרות לפי תקנת המשנה האמורה בהתאם לסימון של אותן אזהרות על גבי האריזה של תמרוק הייחוס, אם קיים.
(ד)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות צו הרוקחים."
(ב)
החל ביום כ״ד באייר התשפ״ד (1 ביוני 2024) ועד יום כ״ה בתמוז התשפ״ד (31 ביולי 2024) יקראו את תקנת משנה (א) כאילו במקום ”0.001% (10PPM)“ נאמר ”0.05% (500PPM)“;
(ג)
עד יום י״ז באב התשפ״ו (31 ביולי 2026), יצרן או יבואן רשאי לשווק באופן קמעונאי תמרוק המכיל חומר משמר המנוי בתוספת החמישית ומשחרר את החומר פורמלדהיד (Formaldehyde) בריכוז שבין 0.001% (10PPM) ו־0.05% (500PPM), אף אם לא סומנה על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית שלו אזהרה כאמור באותה תקנה.
(ה)
על אף האמור בתקנה 30, בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ב באדר ב׳ התשפ״ד (1 באפריל 2024), יצרן או יבואן יהיה רשאי לסמן על גבי תווית תמרוק שהוגשה לגביו הודעה בדבר שיווק במהלך התקופה האמורה, בסמל או בכתב, כי הוא אושר בידי המשרד, ובלבד שערב יום התחילה היה לתמרוק רישיון לפי צו הפיקוח והוא משווק בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו.

תוספת ראשונה

(תקנה 12)

דוח בטיחות

חלק א׳: מידע בטיחותי לגבי התמרוק

ההרכב הכמותי והאיכותי של התמרוק:
1.1.
מסמך בחתימת היצרן ובו פירוט של כל אלה: ההרכב האיכותי והכמותי של התמרוק, הזהות הכימית של החומרים (שם כימי של החומר, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, אם ישנו) והתפקיד של כל אחד מהחומרים;
1.2.
אם התמרוק מכיל הרכב ארומטי – שם ההרכב, מספר הקוד שלו וזהות הספק.
מאפיינים פיזיקו־כימיים וכימיקליים ויציבות התמרוק:
2.1.
המאפיינים הפיזיקו־כימיים של התמרוק ושל רכיבי התמרוק או התערובות שלו;
2.2.
היציבות של התמרוק בתנאי אחסון מקובלים וסבירים.
איכות מיקרוביאלית:
3.1.
מפרט מיקרוביאלי של התמרוק ושל כל רכיב בו וכן מפרט כאמור של תערובת רכיבים, אם מצויה בתמרוק;
3.2.
אם התמרוק מיועד לשימוש באזור העיניים, ברקמות ריריות, על עור פגוע, בילדים מתחת לגיל שלוש, בקשישים או באנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת: התייחסות לעניין התאמת האיכות המיקרוביאלית לייעוד התמרוק ואופן השימוש בו;
3.3.
תוצאות של מבחן אתגר למערכת השימור (preservation challenge test) שבוצע בתמרוק.
אי־ניקיונות (Impurities), שאריות ומידע על חומרי האריזה:
4.1.
רמת הניקיון של הרכיבים ותערובות הרכיבים בתמרוק;
4.2.
במקרה של נוכחות עקבות של חומר מסוכן בתמרוק – צוין כי אין יכולת טכנית למנוע נוכחות של עקבות כאמור בתמרוק;
4.3.
פירוט חומרי האריזה של התמרוק, וכן המאפיינים, היציבות ודרגות הניקיון של חומרי האריזה.
השימוש המקובל והסביר בתמרוק: פירוט השימוש המקובל והסביר בתמרוק, בהתבסס על האזהרות ותוכן התווית או העלון שהציע היצרן.
החשיפה המערכתית של הגוף לתמרוק:
6.1.
ציון אופן החשיפה המערכתית של הגוף לתמרוק ומידת החשיפה כאמור, בהתאם לשימוש המקובל והסביר בתמרוק כמפורט בפרט 5 בהתייחס להיבטים האלה:
6.1.1
חלק הגוף שהתמרוק מיועד לו;
6.1.2
שטח הפנים של חלק הגוף שהתמרוק מיועד לו;
6.1.3
כמות התמרוק המיועדת לשימוש;
6.1.4
משך השימוש בתמרוק ותדירות השימוש בו, לפי המלצות היצרן;
6.1.5
מסלול החשיפה המקובל והסביר של התמרוק;
6.1.6
אוכלוסיית היעד לשימוש בתמרוק וכן אוכלוסיות נוספות שעשויות להיחשף למוצר;
6.2.
בחישוב החשיפה כאמור בפרט 6.1 ציין מעריך הבטיחות כי הובאו בחשבון כל אלה:
6.2.1
השפעות מתחום הרעילות (השפעות טוקסיקולוגיות); לעניין זה יש לשקול, בין השאר, אם נדרש לחשב את רמת החשיפה ביחס ליחידה של שטח עור או ליחידה של משקל גוף, לפי העניין;
6.2.2
ערוצי חשיפה משניים הנובעים מהשימוש הישיר בתמרוק, כגון שאיפה אקראית של ספריי לשיער או בליעה אקראית של תמרוק המיועד לשימוש על השפתיים;
6.2.3
חשיפה הנובעת מגודל החלקיקים.
החשיפה המערכתית של הגוף לכל אחד מרכיבי התמרוק, לפי ההיבטים המפורטים בפרטים 6.1.1 עד 6.1.6, בשינויים המחויבים.
פרופיל רעילות (פרופיל טוקסיקולוגי):
8.1.
פרופיל הרעילות (טוקסיקולוגי) של רכיבי התמרוק לגבי כל אחת מנקודות הקצה (Endpoints) הטוקסיקולוגיות הנוגעות לעניין;
8.2.
הערכת רעילות (toxicity evaluation) מקומית, ובכלל זה גירוי בעור ובעיניים ורגישות של העור; אם לא נכללת הערכה כאמור – יש לנמק זאת;
8.3.
הערכת רעילות, במצב שבו הגוף נחשף לקרינת UV לאחר שימוש בתמרוק; אם לא נכללת הערכה כאמור – יש לנמק זאת;
8.4.
ערוצי הספיגה העיקריים של התמרוק בגוף, לפי ייעודו של התמרוק, שהם בעלי פוטנציאל רעיל, וכן ההשפעה המערכתית של התמרוק;
8.5.
טווח הבטיחות (MOS – Margin of Safety) המבוסס על הערך No Observed Adverse Effects Level (NOAEL), לגבי כל רכיב בנפרד.
השפעה אפשרית על פרופיל הרעילות (הפרופיל הטוקסיקולוגי) בשל כל אחד מאלה:
9.1.
גודל חלקיקים, לרבות רכיבי ננו;
9.2.
אי־ניקיונות (Impurities) של רכיבים וחומרי גלם;
9.3.
תגובות בין רכיבים;
מקורות המידע והאסמכתאות לעניין פרט זה יצוינו באופן ברור.
פירוט של תופעות לוואי ותופעות לוואי חמורות הנגרמות כתוצאה משימוש בתמרוק וכן נתונים על אודות תופעות לוואי כאמור לגבי תמרוקים דומים, לרבות נתונים סטטיסטיים, אם ישנם.

חלק ב׳: הערכת הבטיחות

מסקנות הערכת הבטיחות והצהרת מעריך הבטיחות בדבר בטיחות התמרוק כאמור בתקנה 11.
הוראות מעריך הבטיחות בדבר אזהרות, הגבלות שימוש, מטרת השימוש בתמרוק או הוראות שימוש, שיש לסמן על גבי אריזת התמרוק.
הנמקה למסקנות, להצהרה ולהוראות של מעריך הבטיחות לפי פרטים 1 ו־2, כמפורט להלן:
3.1
ההנמקה תהיה מבוססת מבחינה מדעית;
3.2.
ההנמקה תתבסס על המידע המפורט בחלק א׳ לדוח, תוך התייחסות לטווחי בטיחות (MOS), אם הדבר נדרש;
3.3.
בלי לגרוע מהוראות פרטי משנה 3.1 ו־3.2, ההנמקה תכלול התייחסות מפורטת לכל אלה:
3.3.1
בטיחות תמרוקים המיועדים לשימוש בילדים מתחת לגיל שלוש או המיועדים באופן בלעדי לשימוש באיברי מין חיצוניים;
3.3.2
תגובות אפשריות בין רכיבים שונים;
3.3.3
השפעת היציבות של התמרוק על בטיחותו;
3.3.4
נתוני רעילות (נתונים טוקסיקולוגיים); אם לא נכללה התייחסות כאמור יש לנמק זאת.

חלק ג׳: מידע על אודות מעריך הבטיחות

שמו המלא של מעריך הבטיחות וכתובתו.
הצהרה על הכשרתו, השכלתו וניסיונו של מעריך הבטיחות.
חתימת מעריך הבטיחות ותאריך החתימה.

תוספת שנייה

(תקנה 18)

חומרים מוגבלים

חלק א׳: פרשנות

”אירוסול“ – כהגדרתו בתקנה 3(א)(5)(ג);
”ריכוז מרבי“ – הריכוז המרבי של החומר בתמרוק, ולעניין תמרוק שלשם השימוש בו יש לערבב אותו עם תמרוק או חומר אחר – הריכוז המרבי של החומר בתערובת;
”שימוש מקצועי“ – שימוש בתמרוק בידי אדם לשם ביצוע פעולות מקצועיות, על דרך עיסוק, למעט שימוש עצמי לצרכיו או לצורכי בני ביתו;
”תמרוק נשטף“ – תמרוק המיועד להסרה לאחר מריחתו על העור, השיער או הריריות (Mucous Membranes);
”תמרוק לחלל הפה“ – תמרוק המיועד לשימוש על השיניים או ריריות חלל הפה;
”תמרוק לעור“ – תמרוק המיועד לשימוש על העור;
”תמרוק לעיניים“ – תמרוק המיועד לשימוש על העור שבקרבת העין;
”תמרוק לפנים“ – תמרוק המיועד לשימוש על עור הפנים;
”תמרוק לציפורניים“ – תמרוק המיועד לשימוש על הציפורניים;
”תמרוק לשיער“ – תמרוק המיועד לשימוש על שיער הראש או הפנים, למעט הריסים;
”תמרוק לשפתיים“ – תמרוק המיועד לשימוש על השפתיים;
”תמרוק שאינו נשטף“ – תמרוק המיועד להישאר במגע ממושך עם העור, השיער או הריריות (Mucous Membranes).
לא יראו את החומרים המנויים בתוספת זו כרכיבי ננו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

חלק ב׳: חומרים מוגבלים

[תיקון: תשפ״ג]
מס׳ סידורי (ישראל)מס׳ סידורי (איחוד אירופי)זיהוי החומרהגבלות ותנאיםתנאי שימוש ואזהרות שיש לסמן על גבי האריזה הראשונית או האריזה השניונית של התמרוק
שם כימי/INN1שם נפוץCAS2# Registry NumberEC (European Community #) Numberסוג התמרוק שמותר לכלול בו את החומרריכוז מרביהגבלות או תנאים אחרים
טור אטור בטור גטור דטור הטור וטור זטור חטור טטור י
1(א)2aThioglycolic acid ומלחיוThioglycolic acid68-11-1200-677-4(א) תמרוק להחלקה או לסלסול שיער
(i) 8% (מחושב כ־Thioglycolic acid)
בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי – ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־7 ולא יעלה על 9.5.
1. לעניין תמרוק מסוג (א), (ב), (ג) ו־(ד):
”יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (א), (ג) ו־(ד):
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
3. לעניין תמרוק מסוג (א)(i), (ב) ו־(ג):
א.
”מכיל Thioglycolate.“
ב.
”יש למלא אחר הוראות השימוש.“
ג.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
4. לעניין תמרוק מסוג (א)(ii) ו־(ד):
א.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ב.
”מכיל Thioglycolate.“
ג.
”יש למלא אחר הוראות השימוש.“
(ii) 11% (מחושב כ־Thioglycolic acid)
בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי – ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־7 ולא יעלה על 9.5.
(ב) תמרוק להסרת שיער5% (מחושב כ־Thioglycolic acid)ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־7 ולא יעלה על 12.7.
(ג) תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף אחר2% (מחושב כ־Thioglycolic acid)ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־7 ולא יעלה על 9.5.
(ד) תמרוק המיועד לסלסול הריסים11% (מחושב כ־Thioglycolic acid)בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי – ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־7 ולא יעלה על 9.5.
1(ב)2bThioglycolic acid estersאיןאיןאיןתמרוק להחלקה או לסלסול לשיער8% (מחושב כ־Thioglycolic acid)בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי – ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־6 ולא יעלה על 9.5.
1. לעניין תמרוק מסוג (א) ו־(ב):
א.
”עלול לגרום לרגישות במגע עם העור.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים ולפנות לסיוע רפואי.“
ד.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
ה.
”מכיל Thioglycolate.“
ו.
”יש למלא אחר הוראות השימוש.“
ז.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
”לשימוש מקצועי בלבד.“
11% (מחושב כ־Thioglycolic acid)בתמרוק לשימוש מקצועי – ערך ה־pH בתמרוק מוכן לשימוש לא יפחת מ־6 ולא יעלה על 9.5.
23Oxalic acid, its esters and alkaline saltsOxalic acid144-62-7205-634-3תמרוק לשיער5%מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
34AmmoniaAmmonia7664-41-7 / 1336-21-6231-635-3 / 215-647-6כל תמרוק6% (מחושב כ־NH3)איןלעניין תמרוק המכיל את החומר בריכוז העולה על 2%: ”מכיל אמוניה.“
45Tosylchloramide sodium (INN)Chloramine-T127-65-1204-854-7כל תמרוק0.2%איןאין
56Chlorates of alkali metalsSodium chlorate
Potassium chlorate
7775-09-9
3811-04-9
231-887-4
223-289-7
(א) משחת שיניים5%איןאין
(ב) תמרוק אחר3%
68N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine ומלחיהם; Nsubstituted derivatives of o-Phenylenediamine
למעט הנגזרות המנויות בתוספת זו ובתוספת השלישית, כמפורט בטבלה שבה, במס׳ סידורי (איחוד אירופי) 1309, 1311 ו־1312
איןאיןאיןתמרוק מחמצן לצביעת שיעראין
(א) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 3% (מחושב כבסיס חופשי).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
(ב) בתמרוק לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 3% (מחושב כבסיס חופשי).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ז.
”מכיל Phenylenediamines.“
ח.
”אין להשתמש לצביעת הגבות או הריסים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ח.
”מכיל Phenylenediamines.“
ט.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
6(א)8ap-Phenylenediamine ומלחיוp-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
(א) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 2% (מחושב כבסיס חופשי).
(ב) בתמרוק לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 2% (מחושב כבסיס חופשי).
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ז.
”מכיל Phenylenediamines.“
ח.
”אין להשתמש לצביעת הגבות או הריסים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.
ג.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ט.
”מכיל Phenylenediamines.“
י.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
6(ב)8bp-Phenylenediamine ומלחיוp-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1תמרוק לצביעת ריסיםאין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על הריסים לא יעלה על 2% (מחושב כבסיס חופשי).
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש ללקוח פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– הלקוח חווה בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ח.
”מכיל phenylenediamines.“
ט.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
י.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
6(ג)8cEthanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis- (9CI)N,N'-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-pPhenylenediamine84041-77-0281-856-4(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.5%
1. החומר אסור לשימוש עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
79Methylphenylenediamines, their Nsubstituted derivatives ומלחיהם
למעט הנגזרות המנויות בתוספת זו (מספר סידורי (איחוד אירופי) 9a ו־9b) ובתוספת השלישית, כמפורט בטבלה שבה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 364, 413, 1144, 1310, 1313 ו־1507
איןאיןאיןתמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
(א) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 5% (מחושב כבסיס חופשי).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
(ב) בתמרוק לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 5% (מחושב כבסיס חופשי).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ז.
”מכיל phenylenediamines (toluenediamines).“
ח.
”אין להשתמש לצביעת הגבות או הריסים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ח.
”מכיל phenylenediamines (toluenediamines).“
ט.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
7(א)9a‎1,4-Benzenediamine,
‎2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate
Toluene-2,5-Diamine
Toluene-2,5-Diamine Sulfate
95-70-5
615-50-9
202-442-1
210-431-8
(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
(i) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 2.0% (מחושב כבסיס חופשי) או 3.6% (מחושב כ־sulfate salt).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
(ii) בתמרוק לשימוש מקצועי: לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 2.0% (מחושב כבסיס חופשי) או 3.6% (מחושב sulfate salt).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ז.
מכיל phenylenediamines (toluenediamines).“
2. לעניין תמרוק מסוג (א)(i):
”אין להשתמש בתמרוק לצביעת הגבות או הריסים.“
3. לעניין תמרוק מסוג (א)(ii):
א.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
4. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר.“
ז.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
ח.
”מכיל phenylenediamines (toluenediamines).“
ט.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
י.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק המיועד לסלסול הריסים
אין
לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 2.0% (מחושב כבסיס חופשי) או 3.6% (מחושב sulfate salt).
ניתן להשתמש בחומרים אלה יחד או לחוד, ובלבד שסך כל רמת החומרים שבתמרוק, ביחס לריכוז המרבי המותר לכל אחד מהחומרים, אינו עולה על 1.
7(ב)9b‎1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzene‎2,6-Dihydroxyethylaminotoluene149330-25-6443-210-1תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.0%.
2. אסור לשימוש עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
811DichlorophenDichlorophen97-23-4202-567-1כל תמרוק0.5%אין
”מכיל Dichlorophen.“
912Hydrogen peroxide ותרכובות או תערובות אחרות המשחררות מי חמצן, לרבות carbamide peroxide ו־zinc peroxide, למעט החומרים המנויים בתוספת השלישית, כמפורט בטבלה שבה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 1397, 1398 ו־1399.Hydrogen peroxide7722-84-1231-765-0(א) תמרוק לשיער12% של H2O2‏ (‎40 volumes) קיים (Present) או משוחרר (Released)אין
1. לעניין תמרוק מסוג (א) או (ה):
”יש לעטות כפפות מתאימות“.
2. לעניין תמרוק מסוג (א), (ב) או (ג):
א.
”מכיל מי חמצן.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
3. לעניין תמרוק מסוג (ה):
א.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
ד.
”מכיל מי חמצן.“
(ב) תמרוק לעור4% של H2O2 קיים (Present) או משוחרר (Released)
(ג) תמרוק לחיזוק הציפורניים2% של H2O2 קיים (Present) או משוחרר (Released)
(ד) תמרוק לחלל הפה, ובכלל זה שטיפת פה, משחת שיניים ומשחת שיניים להלבנה (whitening or bleaching products)0.1% H2O2, קיים (Present) או משוחרר (Released)
(ה) תמרוק לריסים2% של H2O2 קיים (Present) או משוחרר (Released)
1014HydroquinoneHydroquinone123-31-9204-617-8ציפורניים מלאכותיות (Artificial nail systems)0.02%מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
א.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העור.“
ג.
”יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש.“
11(א)15aPotassium or sodium hydroxide
(לעניין תמרוקים אחרים המכילים את החומר potassium, hydroxide ראה מספר סידורי (איחוד אירופי) 15d)
Potassium hydroxide / sodium hydroxide1310-58-3/ 1310-73-2215-181-3 / 215-185-5(א) ממס לקוטיקולה בציפורניים
5%
כמות החומר מבוטאת כמשקל של sodium hydroxide. לעניין תערובות של החומר, כמות החומרים בתערובות לא תעלה על האמור בעמודה זו.
אין
1. לעניין תמרוק מסוג (א) או (ב)(i):
א.
”מכיל אלקאלי.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”עלול לגרום לעיוורון.“
ד.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב)(ii):
א.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ב.
”עלול לגרום לעיוורון.“
ג.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
3. לעניין תמרוק מסוג (ג):
א.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
(ב) תמרוק להחלקת שיער
(i) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: 2%
כמות החומר מבוטאת כמשקל של sodium hydroxide. לעניין תערובות של החומר, כמות החומרים בתערובות לא תעלה על האמור בעמודה זו.
(ii) בתמרוק לשימוש מקצועי: 4.5%
כמות החומר מבוטאת כמשקל של sodium hydroxide. לעניין תערובות של החומר, כמות החומרים בתערובות לא תעלה על האמור בעמודה זו.
אין
(ג) תמרוק להסרת שיעראין
1. ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־12.7.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
(ד) תמרוק אחראין
1. ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־11
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
11(ב)15bLithium hydroxideLithium hydroxide1310-65-2215-183-4(א) תמרוק להחלקת שיער
(i) בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: 2%
כמות החומר מבוטאת כמשקל של sodium hydroxide. לעניין תערובות של החומר, כמות החומרים בתערובות לא תעלה על האמור בעמודה זו.
(ii) בתמרוק לשימוש מקצועי: 4.5%
כמות החומר מבוטאת כמשקל של sodium hydroxide. לעניין תערובות של החומר, כמות החומרים בתערובות לא תעלה על האמור בעמודה זו.
אין
1. לעניין תמרוק מסוג (א)(i):
א.
”מכיל אלקאלי.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”עלול לגרום לעיוורון.“
ד.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (א)(ii):
א.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ב.
”עלול לגרום לעיוורון.“
3. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”מכיל אלקאלי.“
ב.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
ג.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
(ב) תמרוק להסרת שיעראין
1. ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־12.7.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
אין
(ג) תמרוק נשטף אחר
1. ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־11.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
11(ג)15cCalcium hydroxideCalcium hydroxide1305-62-0215-137-3(א) תמרוק להחלקת שיער המכיל שני חומרים: calcium hydroxide ו־guanidine saltמחושב כ־7% calcium hydroxide
[צ״ל: 7% (מחושב כ־calcium hydroxide)]
אין
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
”מכיל אלקאלי.“
ב.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
ג.
”עלול לגרום לעיוורון.“
ד.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”מכיל אלקאלי.“
ב.
”הרחק מהישג ידם של ילדים“
ג.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
(ב) תמרוק להסרת שיעראין
1. ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־12.7.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
(ג) תמרוק אחר (כגון מייצב pH‏, processing aid)ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־11.
11(ד)15dPotassium hydroxide
(לשימושים נוספים עבור potassium hydroxide, ראה מספר סידורי (איחוד אירופי) 15a)
Potassium hydroxide1310-58-3215-181-3תמרוק לריכוך או הסרה של יבלות שאינן ויראליות.
1.5%
כמות הנתרן, אשלגן או ליתיום הידרוקסיד מבוטאת כמשקל נתרן הידרוקסיד. לעניין תערובות, כמות שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור זה.
אין
1.
”מכיל אלקאלי“
2.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
3.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
4.
”יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש.“
1216‎1-Naphthalenol‎1-Naphthol90-15-3201-969-4תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער לא יעלה על 2.0%.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
1317Sodium nitriteSodium nitrite7632-00-0231-555-9אין0.2%
1. אין לעשות שימוש עם אמינים שניוניים, אמינים שלישוניים או חומרים אחרים היוצרים ניטרוזמינים.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק לשם עיכוב חלודה (Rust) בלבד.
אין
1418NitromethaneNitromethane75-52-5200-876-6אין0.3%מותר לכלול את החומר בתמרוק לשם עיכוב חלודה (Rust) בלבד.אין
1521Cinchonan-9-ol, 6′-methoxy-, (8α,9R)-‎ ומלחיוQuinine130-95-0205-003-2(א) תמרוק לשיער נשטף0.5% (כבסיס של quinine)איןאין
(ב) תמרוק לשיער שאינו נשטף0.2% (כבסיס של quinine)
1622‎1,3-benzenediolResorcinol108-46-3203-585-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.25%.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ז.
”מכיל Resorcinol.“
ח.
”יש לשטוף היטב את השיער לאחר השימוש.“
ט.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
י.
”אין להשתמש בתמרוק לצביעת ריסים.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”מכיל Resorcinol.“
ד.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ה.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ו.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ז.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ח.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
ט.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
3. לעניין תמרוק מסוג (ג):
”מכיל Resorcinol.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסים
1. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
2. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בזמן שימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.25%.
(ג) תחליבים לשיער ושמפו0.5%
1723(א) Alkali sulphidesאיןאיןאין(א) תמרוק להסרת שיער2% ־sulphur)ערך ה־pH של התמרוק לא יעלה על 12.7.
1.
”הרחק מהשיג ידם של ילדים.“
2.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
(ב) Alkaline earth sulphides(ב) תמרוק להסרת שיער6% ־sulphur)
1824Zinc salts מסיסים במים, למעט zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate (המפורט במספר סידורי (איחוד אירופי) 25) ו־zinc pyrithione (המפורט בתוספת השלישית, כמפורט בטבלה שבה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 1670)Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamateאיןאיןכל תמרוק1% (מחושב כ־zinc)איןאין
1925Zinc 4-hydroxybenzene sulphonateZinc phenolsulfonate127-82-2204-867-8דיאודורנטים, אנטי פרספירנטים ותחליבים מכווצים (astringent)6% (anhydrous)אין
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
2026Ammonium monofluorophosphateAmmonium Monofluorophosphate20859-38-5 / 66115-19-3איןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%
אין
”מכיל Ammonium monofluorophosphate.“
2127Disodium fluorophosphateSodium Monofluorophosphate10163-15-2 / 7631-97-2233-433-0 / 231-552-2תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Sodium Monofluorophosphates“.
2228Dipotassium fluorophosphatePotassium Monofluorophosphate14104-28-0237-957-0תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Potassium monofluorophosphates“.
2329Calcium fluorophosphateCalcium Monofluorophosphate7789-74-4232-187-1תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Calcium Monofluorophosphate“.
2430Calcium fluorideCalcium Fluoride7789-75-5232-188-7תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Calcium fluoride“.
2531Sodium fluorideSodium Fluoride7681-49-4231-667-8תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Sodium fluoride“.
2632Potassium fluoridePotassium Fluoride7789-23-3232-151-5תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Potassium Fluoride“.
2733Ammonium fluorideAmmonium Fluoride12125-01-8235-185-9תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Ammonium Fluoride“.
2834Aluminium fluorideAluminum Fluoride7784-18-1232-051-1תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Aluminum Fluoride“.
2935Tin difluorideStannous Fluoride7783-47-3231-999-3תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Stannous Fluoride“.
3036Hexadecyl ammonium fluorideCetylamine Hydrofluoride3151-59-5221-588-7תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Cetylamine Hydrofluoride“.
3137‎3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl) ammonium difluorideאיןאיןאיןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל ‎3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl) ammonium difluoride“.
3238N,N',N'-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideאיןאיןאיןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל N,N',N'-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride“.
3339‎9-Octadecen-1-amine hydrofluorideOctadecenyl Ammonium Fluoride36505-83-6איןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל S Octadecenyl Ammonium Fluoride“.
3440Disodium hexafluorosilicateSodium Fluorosilicate16893-85-9איןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
1.
”מכיל Sodium Fluorosilicate“.
3541Dipotassium hexafluorosilicatePotassium Fluorosilicate16871-90-2240-896-2תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Potassium Fluorosilicate“.
3642Ammonium hexafluorosilicateAmmonium Fluorosilicate16919-19-0240-968-3תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Ammonium Fluorosilicate“.
3743Magnesium hexafluorosilicateMagnesium Fluorosilicate16949-65-8241-022-2תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Magnesium Fluorosilicate“.
3844‎1,3-Bis-(hydroxymethyl)imidazolidine-2-thioneDimethylol ethylene thiourea15534-95-9239-579-1(א) תמרוק לשיער2%לא לשימוש באירוסול
”מכיל Dimethylol ethylene thiourea“.
(ב) ציפורניים מלאכותיות (Artificial nail systems)2%ערך ה־pH של התמרוק קטן מ־4
3945Benzyl alcoholBenzyl alcohol100-51-6202-859-9כל תמרוקאין
1. מותר לכלול את החומר בתמרוק כממס או לשם בישום בלבד.
2. לעניין תמרוק שהחומר משמש בו כממס, אם החומר אינו משמש לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.
3. לעניין תמרוק שהחומר משמש בו לשם בישום:
a. מותר לכלול את החומר בתמרוק, בתרכובות ארומטיות שלו ובחומרי גלם של התרכובות כאמור.
b. החומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב), אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– לעניין תמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– לעניין תמרוק נשטף – 0.01%.
אין
4046‎6-Methylcoumarin‎6-Methylcoumarin92-48-8 202-158-892-48-8 202-158-8תמרוק לחלל הפה0.003%איןאין
4147‎3-Pyridinemethanol hydrofluorideNicomethanol Hydrofluoride62756-44-9איןתמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Nicomethanol Hydrofluoride“.
4248Silver nitrateSilver nitrate7761-88-8231-853-9תמרוק לצביעת ריסים וגבות בלבד4%אין
1.
”מכיל Silver nitrate“.
2.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
4349Selenium sulfideSelenium disulphide7488-56-4231-303-8שמפו נגד קשקשים1%אין
1.
”מכיל selenium disulphide“.
2.
”יש להימנע ממגע עם העיניים או עם עור פגום.“
4450Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes
AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes
איןאיןאיןתמרוק למניעת זיעה (אנטי פרספירנטים)20% (as anhydrous aluminium zirconium chloride hydroxide)
5.4% (כ־zirconium)
1. היחס שבין אטומי ה־aluminium ואטומי ה־zirconium לא יפחת מ־2 ולא יעלה על 10.
2. היחס שבין אטומי (Al + Zr) ואטומי ה־chlorine לא יפחת מ־0.9 ולא יעלה על 2.1.
3. לא לשימוש באירוסול.
”לא לשימוש על עור מגורה או עור פגום“.
4551Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphateOxyqui-noline sulphate134-31-6205-137-1(א) תמרוק לשיער שהוא תמרוק שאינו נשטף
(א) 0.3% (מחושב כבסיס)
מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב מי חמצן (hydrogen peroxide) בלבד.אין
(ב) תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף
(ב) 0.03% (מחושב כבסיס)
4652MethanolMethyl Alcohol67-56-1200-659-6אין5%מותר לכלול את החומר בתמרוק לשם פיגול של ethanol and isopropyl alcohol בלבד.אין
4753‎(1-Hydroxyethylidene-diphosphonic acid) ומלחיוEtidronic acid2809-21-4220-552-8(א) תמרוק לשיער1.5% (מחושב כ־Etidronic acid)איןאין
(ב) סבון0.2% (מחושב כ־Etidronic acid)
4854‎1-Phenoxypropan-2-ol
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, מספר סידורי (איחוד אירופי) 43)
Phenoxyisopropanol770-35-4212-222-7תמרוק נשטף, למעט תמרוק המיועד לשימוש בחלל הפה2%אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.אין
4956Magnesium fluorideMagnesium fluoride7783-40-6231-995-1תמרוק לחלל הפה0.15% (מחושב כפלואור (F))
בשילוב עם תרכובות פלואור אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז הפלואור בתמרוק לא יעלה על 0.15%.
אין
”מכיל Magnesium fluoride“.
5057Strontium chloride hexahydrateStrontium chloride10476-85-4233-971-6(א) תמרוק לחלל הפה
(א) 3.5% (מחושב כ־strontium).
בשילוב עם תרכובות strontium אחרות המותרות לשימוש לפי תוספת זו, סך כל ריכוז ה־strontium בתמרוק לא יעלה על 3.5%
אין
1.
”מכיל Strontium chloride“.
2.
”לא מומלץ לשימוש בתדירות גבוהה בילדים“.
(ב) שמפו ותמרוק לפנים
(ב) 2.1% (מחושב כ־strontium).
כאשר מערבבים עם תרכובות strontium מותרות אחרות, תכולת ה־strontium לא תעלה על 2.1%
5158Strontium acetate hemihydrateStrontium acetate543-94-2208-854-8תמרוק לחלל הפה3.5% (מחושב כ־strontium).
כאשר מערבבים עם תרכובות strontium מותרות אחרות, תכולת ה־strontium לא תעלה על 3.5%
אין
”מכיל Strontium chloride.“.
”לא מומלץ לשימוש בתדירות גבוהה בילדים.“
5259Talc: Hydrated magnesium silicateTalc14807-96-6238-877-9(א) תמרוק בצורת אבקה המיועד לשימוש בילדים מתחת לגיל 3איןאין
לעניין תמרוק מסוג (א):
”הרחק את האבקה מהאף והפה של ילדים.“
(ב) תמרוק אחר
5360Fatty acid dialkylamides and dialkanolamidesאיןאיןאיןכל תמרוקאמין שניוני: 0.5%
1. החומר אסור לשימוש עם מערכות ניטרוזאמינים.
2. הכמות המרבית של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. הכמות המרבית המותרת של אמין שניוני בחומר הגלם: 5%
4. לשמור במיכל ללא ניטריט.
אין
5461Monoalkylamines, monoalkanolamines ומלחיהםאיןאיןאיןכל תמרוקאמין שניוני: 0.5%
1. החומר אסור לשימוש עם מערכות ניטרוזאמינים.
2. ניקיון החומר לא יפחת מ־99%.
3. הכמות המרבית המותרת של אמין שניוני בחומר הגלם: 0.5%
4. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
5. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
5562Trialkylamines, trialkanolamines ומלחיהםאיןאיןאין(א) תמרוק שאינו נשטף2.5%
1. החומר אסור לשימוש עם מערכות ניטרוזאמינים.
2. ניקיון החומר לא יפחת מ־99%.
3. הכמות המרבית המותרת של אמין שניוני בחומר הגלם: 0.5%
4. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
5. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
(ב) תמרוק נשטףאין
5663Strontium hydroxideStrontium hydroxide18480-07-4242-367-1תמרוק להסרת שיער3.5% (מחושב כ־Strontium)
1. ערך ה־pH של התמרוק לא יעלה על 12.7.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כמייצב pH בלבד.
1.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
5764Strontium peroxideStrontium peroxide1314-18-7215-224-6תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף4.5% (מחושב כ־Strontium)
1. על התמרוק לעמוד בדרישות כאמור במספר סידורי (איחוד אירופי) 12.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
1.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
2.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
3.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
4.
”יש לעטות כפפות מתאימות.“
5865Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, מס״ד (איחוד אירופי) 54)
Benzalkonium bromide91080-29-4293-522-5תמרוק לשיער הראש שהוא תמרוק נשטף3% (מחושב כ־benzalkonium chloride)
1. הריכוז של Benzalkonium chloride‏, bromide ו־saccharinate עם השרשרת האלקילית C14 ומטה, לא יעלה על 0.1% בתמרוק (מחושב כ־benzalkonium chloride).
2. אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.
”יש להימנע ממגע עם העיניים.“
Benzalkonium chloride63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9264-151-6 / 269-919-4 / 270-325-2 / 287-089-1
Benzalkonium saccharinate68989-01-5273-545-7
5966Polyacrylamidesאיןאיןאין(א) תמרוק לגוף שהוא תמרוק שאינו נשטףאיןריכוז מירבי של שאריות acrylamide בתמרוק: 0.1 מק״ג לק״גאין
(ב) תמרוק אחרריכוז מירבי של שאריות acrylamide: 0.5 מק״ג לק״ג
6067‎2-BenzylideneheptanaAmyl cinnamal122-40-7204-541-5כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6169Cinnamyl alcoholCinnamyl alcohol104-54-1203-212-3כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6270‎3,7-Dimethyl-2,6-octadienalCitral5392-40-5226-394-6כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6371Phenol, ‎2-methoxy-4-(2-propenyl)Eugenol97-53-0202-589-1כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6472‎7-HydroxycitronellalHydroxycitronellal107-75-5203-518-7(א) תמרוק לחלל הפהאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
(ב) תמרוק אחר1.0%
6573Phenol, ‎2-methoxy-4-(1-propenyl)Isoeugenol97-54-1 / 5932-68-3202-590-7 / 227-678-2(א) תמרוק לחלל הפהאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
(ב) תמרוק אחר0.02%
6674‎2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-olAmylcinnamyl alcohol101-85-9202-982-8כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6775Benzyl salicylateBenzyl salicylate118-58-1204-262-9כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
6876‎2-Propenal, 3-phenylCinnamal104-55-2203-213-9כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
69772H-1-Benzopyran-2-oneCoumarin91-64-5202-086-7כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7078‎2,6-Octadien-1-ol, ‎3,7-dimethyl-, (2E)-‎Geraniol106-24-1203-377-1כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7180‎4-Methoxybenzyl alcoholAnise alcohol105-13-5203-273-6כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7281‎2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl esterBenzyl cinnamate103-41-3203-109-3כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7382‎2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethylFarnesol4602-84-0225-004-1כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7484‎1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethylLinalool78-70-6201-134-4כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7585Benzyl benzoateBenzyl benzoate120-51-4204-402-9כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7686Citronellol / (±)-3,7-dimethyloct-6-en-1-olCitronellol106-22-9/ 26489-01-0203-375-0 / 247-737-6כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7787‎2-BenzylideneoctanalHexyl cinnamal101-86-0202-983-3כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
7888d-Limonene(4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexeneLimonene5989-27-5227-813-5כל תמרוקאין
1. החומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
2. ערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 20 מילימול לליטר.
אין
7989Methyl Oct-2-ynoate; Methyl heptine carbonateMethyl 2-Octynoate111-12-6203-836-6(א) תמרוק לחלל הפהאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
(ב) תמרוק אחרבשימוש כחומר בודד בתמרוק: 0.01%
כאשר נמצא בתמרוק בשילוב עם methyl octine carbonate: 0.01% (מתוכם methyl octine carbonate לא יעלה על 0.002%).
8090‎3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-onealpha-Isomethyl ionone127-51-5204-846-3כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
8191Oak moss extractEvernia prunastri extract90028-67-4289-860-8כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
8292Treemoss extractEvernia furfuracea extract90028-67-4289-860-8כל תמרוקאיןהחומר יצוין ברשימת הרכיבים כאמור בתקנה 22(א)(11)(ב) אם ריכוזו בתמרוק עולה על אחד מאלה:
– בתמרוק שאינו נשטף – 0.001%
– בתמרוק נשטף – 0.01%
אין
8393‎2,4-Pyrimidinediamine, 3-oxideDiaminopyrimidine oxide74638-76-9איןתמרוק לשיער1.5%איןאין
8494Dibenzoyl peroxideBenzoyl peroxide94-36-0202-327-6ציפורניים מלאכותיות (Artificial nail systems)0.7%מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
1.
”לשימוש מקצועי בלבד“.
2.
”להימנע ממגע עם העור“.
3.
”יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש“.
8595Hydroquinone methylether / Mequinolp-Hydroxyanisol150-76-5205-769-8ציפורניים מלאכותיות (Artificial nail systems)0.02%מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
1.
”לשימוש מקצועי בלבד“.
2.
”להימנע ממגע עם העור“.
3.
”יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש“.
8696‎5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleneMusk xylene81-15-2201-329-4כל תמרוק למעט תמרוק לחלל הפהבושם – 1.0%איןאין
eau de toilette – 0.4%
תמרוק אחר – 0.03%
8797‎4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenoneMusk ketone81-14-1201-328-9כל תמרוק למעט תמרוק לחלל הפהבושם – 1.4%איןאין
eau de toilette – 0.56%
בתמרוק אחר – 0.42%
8898Benzoic acid, 2-hydroxy-‎
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, מספר סידורי (איחוד אירופי) 3)
Salicylic acid69-72-7200-712-3(א) תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף3.0% – הריכוז המרבי האמור כולל את כל השימושים בחומר salicylic acid
1. אין לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש בילדים מתחת לגיל 3.
2. אין לכלול את החומר בתמרוק שאופן השימוש בו עלול לגרום לחשיפה ריאתית של הצרכן על ידי שאיפה של החומר.
3. אין לכלול את החומר בתמרוק לחלל הפה.
4. אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.
לעניין תמרוק מסוג (א), (ב) או (ג):
1.
רק בתמרוק שעשוי לשמש ילדים מתחת לגיל 3: ”לא לשימוש לילדים מתחת לגיל 3.“
2.
(ב) תמרוק אחר למעט תחליב גוף, צלליות לעיניים, מסקרה, איילינר, שפתון, דאודורנט רול און.2.0% – הריכוז המרבי האמור כולל את כל השימושים בחומר salicylic acid
(ג) תחליב גוף, צלליות לעיניים, מסקרה, איילינר, שפתון, דאודורנט רול און0.5% – הריכוז המרבי האמור כולל את כל השימושים בחומר salicylic acid
8999Inorganic sulfites and bisulfites
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, מספר סידורי (איחוד אירופי) 9)
איןאיןאין(א) צבעי שיער מחמצנים0.67% (כ־SO2 חופשי)אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.אין
(ב) תמרוק החלקה לשיער6.7% (כ־SO2 חופשי)
(ג) תמרוק לשיזוף עצמי לפנים0.45% (כ־SO2 חופשי)
(ד) תמרוק לשיזוף אחר0.40% (כ־SO2 חופשי)
90100‎1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, מספר סידורי (איחוד אירופי) 23)
Triclocarban101-20-2202-924-1תמרוק נשטף1.5%
מאפייני ניקיון (Purity):
‎3,3′,4,4′-Tetrachloroazobenzene
עד 1 ppm
‎3,3′,4,4′-Tetrachloroazoxybenzene
עד 1 ppm
אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.
אין
91102‎1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzeneMethyl eugenol93-15-2202-223-0(א) בושם0.01%איןאין
(ב) eau de toilette0.004%
(ג) קרם מבושם0.002%
(ד) תמרוק שאינו נשטף אחר ותמרוק לחלל הפה0.0002%
(ה) תמרוק נשטף0.001%
92103Abies alba oil and extracAbies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil90028-76-5289-870-2כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
93105Abies pectinata oil and extractAbies pectinata oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract; Abies Pectinata Needle Oil92128-34-2295-728-0כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
94106Abies sibirica oil and extractAbies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract; Abies Sibirica Needle Oil91697-89-1294-351-9כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
95107Abies balsamea oil and extractAbies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract; Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract; Abies Balsamea Balsam Extract85085-34-3285-364-0כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
96108Pinus mugo pumilio oil and extractPinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil90082-73-8290-164-1כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
97109Pinus mugo oil and extractPinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil90082-72-7290-163-6כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
98110Pinus sylvestris oil and extractPinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract; Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract; Pinus Sylvestris twig Leaf Oil84012-35-1281-679-2כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
99111Pinus nigra oil and extractPinus Nigra Bud/Needle Extract; Pinus Nigra Twig Leaf Extract; Pinus Nigra Twig Leaf Oil90082-74-9290-165-7כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
100112Pinus palustris oil and extractPinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil; Pinus Palustris Twig Leaf Extract; Pinus Palustris Twig Leaf Oil97435-14-8 / 8002-09-3306-895-7 / –כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
101113Pinus pinaster oil and extractPinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract90082-75-0290-166-2כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
102114Pinus pumila oil and extractPinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil97676-05-6307-681-6כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
103115Pinus species oil and extractPinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil; Pinus Species Twig Leaf Extract; Pinus Species Twig Leaf Oil94266-48-5304-455-9כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
104116Pinus cembra oil and extractPinus Cembra Twig Leaf Oil; Pinus Cembra Twig Leaf Extract92202-04-5296-036-1כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
105117Pinus cembra extract acetylatedPinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated94334-26-6305-102-1כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
106118Picea mariana oil and extractPicea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil91722-19-9294-420-3כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
107119Thuja occidentalis oil and extractThuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract;90131-58-1290-370-1כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
108121‎3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene) 13466-78-9236-719-3כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
109122Cedrus atlantica oil and extractCedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil92201-55-3295-985-9כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
110123Cupressus sempervirens oil and extractCupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil84696-07-1283-626-9כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
111124Turpentine gum (Pinus spp.)Turpentine9005-90-7232-688-5כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
112125Turpentine oil and rectified oilTurpentine8006-64-2232-350-7כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
113126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)Turpentine8006-64-2232-350-7כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
114127Terpene alcohols acetatesTerpene alcohols acetates69103-01-1273-868-3כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
115128Terpene hydrocarbonsTerpene hydrocarbons68956-56-9273-309-3כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
116129Terpenes and terpenoids למעט limonene (d-, l-, and dl- isomers) בתוספת זו, במספר סידורי (איחוד אירופי): 88, 167, 168Terpenes and terpenoids65996-98-7266-034-5כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
117130Terpenes and terpenoids 68917-63-5272-842-9כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
118131alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-dienealpha-Terpinene99-86-5202-795-1כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
119132gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-dienegamma-Terpinene99-85-4202-794-6כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
120133Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-dieneTerpinolene586-62-9209-578-0כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 10 מילימול לליטר.אין
121134‎1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketoneAcetyl Hexamethyl indan15323-35-0239-360-0(א) תמרוק שאינו נשטף2%איןאין
(ב) תמרוק נשטףאין
122135Allyl butyrate; 2-Propenyl ButanoateAllyl butyrate2051-78-7218-129-8כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
123136Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoateAllyl cinnamate1866-31-5217-477-8כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
124137Allyl cyclohexylacetate; 2-Propenyl Cyclohexane acetateAllyl cyclohexylacetate4728-82-9225-230-0כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
125138Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl 3-CyclohexanepropanoateAllyl cyclohexylpropionate2705-87-5220-292-5כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
126139Allyl heptanoate; 2-Propenyl heptanoateAllyl heptanoate142-19-8205-527-1כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
127140Allyl hexanoateAllyl Caproate123-68-2204-642-4כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
128141Allyl isovalerate; 2-Propenyl 3-MethylbutanoateAllyl isovalerate2835-39-4220-609-7כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
129142Allyl octanoate; 2-Allyl caprylateAllyl octanoate4230-97-1224-184-9כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
130143Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl PhenoxyacetateAllyl phenoxyacetate7493-74-5231-335-2כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
131144Allyl phenylacetate; 2-Propenyl BenzeneacetateAllyl phenylacetate1797-74-6217-281-2כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
132145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoateAllyl 3,5,5-trimethylhexanoate71500-37-3275-536-3כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
133146Allyl cyclohexyloxyacetateAllyl cyclohexyloxyacetate68901-15-5272-657-3כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
134147Allyl isoamyloxyacetateIsoamyl Allylglycolate67634-00-8266-803-5כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
135148Allyl 2-methylbutoxyacetateAllyl 2-methylbutoxyacetate67634-01-9266-804-0כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
136149Allyl nonanoateAllyl nonanoate7493-72-3231-334-7כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
137150Allyl propionateAllyl propionate2408-20-0219-307-8כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
138(א)151Allyl trimethylhexanoateAllyl trimethylhexanoate68132-80-9268-648-9כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
138(ב)151aAllyl phenethyl etherAllyl phenethyl ether14289-65-7238-212-2כל תמרוקאיןהריכוז המרבי של החומר allyl alcohol החופשי באסטר (Ester): 0.1%אין
139152Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate)Allyl heptine carbonate73157-43-4277-303-1כל תמרוק0.002%אין להשתמש בחומר זה בשילוב עם כל ‎2-alkynoic acid ester אחר (כגון methyl heptine carbonate).אין
140153Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyclopent-2-en-1-oneAmylcyclopentenone25564-22-1247-104-4כל תמרוק0.1%איןאין
141154Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru)אין8007-00-9232-352-8כל תמרוק0.4%איןאין
142155‎4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphenyl)propionaldehyde‎4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde18127-01-0242-016-2כל תמרוק0.6%איןאין
143156Cuminum cyminum oil and extractCuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder84775-51-9283-881-6(א) תמרוק שאינו נשטף0.4% Cumin oilאיןאין
(ב) תמרוק נשטףאין
144157cis-Rose ketone-1
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-alpha-Damascone)
Alpha-Damascone23726-94-5 / 43052-87-5245-845-8 / —(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
145158trans-Rose ketone-2
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-beta-Damascone)
trans-Rose ketone-223726-91-2245-842-1(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
146159trans-Rose ketone-5
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone)
trans-Rose ketone-539872-57-6254-663-8כל תמרוק0.02%איןאין
147160Rose ketone-4
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
‎1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damascenone)
Rose ketone-423696-85-7245-833-2(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
148161Rose ketone-3
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
‎1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Delta-Damascone)
Delta-Damascone57378-68-4260-709-8(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
149162cis-Rose ketone-2
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-beta-Damascone)
cis-Rose ketone-223726-92-3245-843-7(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
150163trans-Rose ketone-1
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-alpha-Damascone)
trans-Rose ketone-124720-09-0246-430-4(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
151164Rose ketone-5
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
‎1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
Rose ketone-533673-71-1251-632-0כל תמרוק0.02%איןאין
152165trans-Rose ketone-3
ריכוז שילוב החומרים לא יעלה על האמור בטור ח׳;
‎1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-delta-Damascone)
trans-Rose ketone-371048-82-3275-156-8(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.02%
153166trans-2-hexenaltrans-2-hexenal6728-26-3229-778-1(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.002%
154167l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-dieneLimonene5989-54-8227-815-6כל תמרוקאיןערך מי החמצן בחומר הגלם לא יעלה על 20 מילימול לליטר.אין
155168dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene (Dipentene)Limonene138-86-3205-341-0כל תמרוקאיןערך מי חמצן בחומר לא יעלה על 20 מילימול לליטר.אין
156169p-Mentha-1,8-dien-7-alPerillaldehyde2111-75-3218-302-8(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.1%
157170Isobergamate; Menthadiene-7-methyl formateIsobergamate68683-20-5272-066-0כל תמרוק0.1%איןאין
158171Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehydeScentenal86803-90-9כל תמרוק0.5%איןאין
159172‎3-Methylnon-2-enenitrile‎3-Methylnon-2-enenitrile53153-66-5258-398-9כל תמרוק0.2%איןאין
160173Methyl octine carbonate; Methyl non-2-ynoateMethyl octine carbonate111-80-8203-909-2(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחרבשימוש כחומר בודד בתמרוק: 0.002%
בשימוש בשילוב עם methyl heptine carbonate: הריכוז המשולב של החומר בתמרוק לא יעלה על 0.01% (מתוכם methyl octine carbonate לא יעלה על 0.002%).
161174Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octen-3-yl acetateAmylvinylcarbinyl acetate2442-10-6219-474-7(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.3%
162175Propylidenephthalide; 3-PropylidenephthalidePropylidenephthalide17369-59-4241-402-8(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.01%
163176Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanolIsocyclogeraniol68527-77-5271-282-2כל תמרוק0.5%איןאין
164177‎2-Hexylidene cyclopentanone‎2-Hexylidene cyclopentanone17373-89-6241-411-7(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.06%
165178Methyl heptadienone; 6-Methyl-3,5-heptadien-2-oneMethyl heptadienone1604-28-0216-507-7(א) תמרוק לחלל הפהאיןאיןאין
(ב) תמרוק אחר0.002%
166179p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldehyde; p-Methyldihydrocinnamaldehydep-methylhydrocinnamic aldehyde5406-12-2226-460-4כל תמרוק0.2%איןאין
167180Liquidambar orientalis oil and extract (styrax)Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil94891-27-7305-627-6כל תמרוק0.6%איןאין
168181Liquidambar styraciflua oil and extract (styrax)Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil8046-19-3
94891-28-8
232-458-4
305-628-1
כל תמרוק0.6%איןאין
169182‎1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8,-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (AHTN)Acetyl hexamethyl tetralin21145-77-7 / 1506-02-1244-240-6 / 216-133-4כל תמרוק למעט תמרוק לחלל הפהתמרוק שאינו נשטף: 0.1%
תמרוק שאינו נשטף שהוא תמרוק הידרו־כלורי (hydroalcoholic): 1%
תמרוק שאינו נשטף שהוא בושם: 2.5%
תמרוק שאינו נשטף שהוא קרם מבושם: 0.5%
איןאין
תמרוק נשטף: 0.2%
170183Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler gum extract and oilOpoponax oil93686-00-1297-649-7כל תמרוק0.6%איןאין
171184Opopanax chironium resin 93384-32-8 כל תמרוק0.6%איןאין
172185Benzene, methyl-‎Toluene108-88-3203-625-9תמרוק לציפורניים25%אין
1.
”הרחק מהישג ידם של ילדים.“
2.
”לשימוש ע״י מבוגר בלבד.“
173186‎2,2′-oxydiethanol Diethylene glycol (DEG)Diethylene glycol111-46-6203-872-2כל תמרוק0.1%מותר לכלול את החומר בתמרוק כעקבות של חומר אחר בלבד.אין
174187Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE)Butoxydiglycol112-34-5203-961-6תמרוק לצביעת שיער9%
1. לא לשימוש באירוסול.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כממס בלבד.
אין
175188Ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)Butoxyethanol111-76-2203-905-0(א) תמרוק לצביעת השיער שמחמצן את השיער4.0%
1. לא לשימוש באירוסול.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק כממס בלבד.
אין
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%
176189Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 19140)
Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake1934-21-0 / 12225-21-7217-699-5 / 235-428-9תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
177190Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 42090)
Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
178191Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-mtolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 16035)
Curry Red25956-17-6247-368-0תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.4%איןאין
179192Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4′,6,8-trisulphonate and aluminium lake
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 16255)
Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake2611-82-7 / 12227-64-4220-036-2 / 235-438-3תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
180193Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 45100)
Acid Red 523520-42-1222-529-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
א.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.6%אין
181194GlyoxalGlyoxal107-22-2203-474-9כל תמרוק100 מ״ג לק״גאיןאין
182195Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 62045)
Acid Blue 624368-56-3224-460-9;תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
183196Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.)אין8024-12-2איןכל תמרוק0.2%איןאין
184197Ethyl-N-alphadodecanoyl-Larginate hydrochloride
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, כמפורט בטבלה שבה במספר סידורי (איחוד אירופי) 58)
Ethyl Lauroyl Arginate HCl60372-77-2434-630-6(א) סבון0.8%אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.אין
(ב) שמפו נגד קשקשים
(ג) דאודורנט, שאינו בצורת ספריי
185198‎2,2′-[(4-Aminophenyl)imino]bis(ethanol) sulphateN,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate54381-16-7259-134-5תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
"קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה."
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
186199‎1,3-Benzenediol, 4-chloro‎4-Chlororesorcinol95-88-5202-462-0תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז המרבי בשימוש על השיער לא יעלה על 2.5%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה.“
187200‎2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphateTetraaminopyrimidine Sulfate5392-28-9226-393-0(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 3.4% (מחושב כ־sulphate)
א. לעניין תמרוק מסוג (א):
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
7. יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
8. חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
9. חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה.“
ב. לעניין תמרוק מסוג (ג):
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
7. ללקוח פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
8. הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
9. הלקוח חווה בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
10.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
11.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער3.4% (מחושב כ־sulphate)אין
(ג) תמרוק המיועד לצביעת ריסיםאין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 3.4% (מחושב כ־sulphate)
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
188201Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro‎2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol131657-78-8411-440-1(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער3.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
189203‎6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
‎6-Methoxy-2-Methylamino 3-Aminopyridine HCl90817-34-8 / 83732-72-3280-622-9 / —(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 0.68% (מחושב כבסיס חופשי 1.0% כ־dihydrochloride).
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“."
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
3. לעניין תמרוק מסוג (ג):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ח.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.68% (כבסיס חופשי) (1.0% כ־dihydrochloride)
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
(ג) תמרוק המיועד לצביעת ריסיםאין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 0.68% (מחושב כבסיס חופשי) ()1.0% כ־dihydrochloride).
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
5. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
190204‎2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr29539-03-5 / 138937-28-7421-170-6 / –תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיער2.0%אין
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
191206‎3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphateHydroxyethylp-Phenylenediamine Sulfate93841-25-9298-995-1(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0% (מחושב כ־sulfate salt).
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר.“
ז.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ח.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.75% (מחושב כבסיס חופשי).
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
1922071H-Indole-5,6-diolDihydroxyindole3131-52-0412-130-9(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%אין
193208‎5-Amino-4-chloro-2-methylphenol hydrochloride‎5-Amino-4-Chloro-oCresol HCl110102-85-7איןתמרוק לצביעת שיער בתמרוק המשמש לחמצון שיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5% (מחושב כ־hydrochloride)
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“."
1942091H-Indol-6-ol‎6-Hydroxyindole2380-86-1417-020-4תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“."
1952101H-Indole-2,3-DioneIsatin91-56-5202-077-8תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.6%אין
1.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
2.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
5.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“."
196211‎2-Aminopyridin-3-ol‎2-Amino-3-Hydroxypyridine16867-03-1240-886-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ח.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על הריסים לא יעלה על 0.5%
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
197212‎2-Methyl-1-naphthyl acetateacetate 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene5697-02-9454-690-7תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0% (כאשר הרכב תמרוק מסוג צבע לשיער מכיל ‎2-Methyl-1-Naphthol ו־‎1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, ריכוזו המרבי של ‎2-Methyl-1-Naphthol, על הראש לא יעלו על 2.0%).
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
198213‎1-Hydroxy-2-methylnaphthalene‎2-Methyl-1-Naphthol7469-77-4231-265-2תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0% (כאשר הרכב תמרוק מסוג צבע לשיער מכיל ‎2-Methyl-1-Naphthol ו־1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, הריכוז המרבי של ‎2-Methyl-1-Naphthol, על הראש לא יעלה על 2.0%).
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
199214Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalenesulfonate
(CI 10316)
Acid Yellow 1846-70-8212-690-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.2%[צ״ל: אין]
200215‎4-Amino-3-nitrophenol‎4-Amino-3-nitrophenol610-81-1210-236-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
201216Naphthalene-2,7-diol‎2,7-Naphthalenediol582-17-2209-478-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
202217m-Aminophenol ומלחיוm-Aminophenol; m-Aminophenol HCl; m-Aminophenol sulfate591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.2%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר.“.
ח.
”במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסיםאיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.2%
מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
203218‎6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone‎2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine84540-47-6283-141-2תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0% (מחושב כבסיס חופשי)
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
204219‎1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
‎4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol92952-81-3406-305-9(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.6% (מחושב כבסיס חופשי).
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.6%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
205220‎1-[(2′-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl)amino]benzene
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
HC Blue No 1123920-15-2459-980-7תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיער2.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
205221‎2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanolHydroxyethyl-2-Nitro-pToluidine100418-33-5408-090-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
206222‎1-Hydroxy-2-betahydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene‎2-Hydroxyethylpicramic acid99610-72-7412-520(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
207223p-Methylaminophenol and its sulphatep-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulphate150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.68% (מחושב כ־sulphate).
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
208224‎1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]
הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער לא אסורים לשימוש אלא אם כן הם מנויים בתוספת השלישית.
HC Violet No 2104226-19-9410-910-3תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
209225‎1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(β-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochlorideHC Blue No 12104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)407-020-2 / –(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.75% ־hydrochloride).
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.5% (מחושב כ־hydrochloride)
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
210226‎4,4′-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
‎1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl81892-72-0 / 74918-21-1279-845-4 / 278-022-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.2% (1.8% מחושב כמלח tetrahydrochloride).
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.2% (מחושב כבסיס חופשי) (1.8% מחושב כמלח tetrahydrochloride)אין
211227‎3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride‎3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl61693-42-3 / 61693-43-4262-909-0 / –(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5% (מחושב כ־hydrochloride).
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.5% (מחושב כ־hydrochloride)אין
212228‎3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolonePhenyl methyl pyrazolone89-25-8201-891-0תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.25%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
213229‎5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol‎2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol55302-96-0259-583-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים,
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ח.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
5. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
214230‎3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-olHydroxybenzomorpholine26021-57-8247-415-5תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
215231‎1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
HC Yellow No 10109023-83-8416-940-3תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.1%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
216232‎2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its hydrochloride‎2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl56216-28-5 / 85679-78-3260-062-1 / –תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.25% (מחושב כ־hydrochloride)
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
217233‎1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(betahydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene ומלחיוHC Orange No 285765-48-6416-410-1תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
218234Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-‎HC Violet No 182576-75-8417-600-7
(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיער
אין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 0.25%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.28%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
219235‎2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
‎3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol59820-63-2261-940-7תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.15%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
220236‎2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol ומלחיו‎2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole66095-81-6266-138-0תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.2%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
221237‎2,2′-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol and its hydrochlorideHC Red No 1329705-39-3 / 94158-13-1303-083-4 / —(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.25% (מחושב כ־hydrochloride).
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.5% (מחושב כ־hydrochloride)אין
222238Naphthalene-1,5-diol‎1,5-Naphthalenedio83-56-7201-487-4(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
223239Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethylp-phenylenediamine) and its tetrahydrochlorideHydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-pphenylenediamine) HCl128729-30-6 / 128729-28-2416-320-2 / –תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.4% (מחושב כ־tetrahydrochloride)
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
224240‎4-Nitro-1,2-phenylenediamine‎4-Nitro-o-Phenylenediamine99-56-9202-766-3תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
225241‎5-Amino-o-cresol‎4-Amino-2-Hydroxytoluene2835-95-2220-618-6(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או השיער לא יעלה על 1.5%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר.“
ח.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
226242‎2,4-Diaminophenoxyethanol, its hydrochloride and its sulphate‎2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate70643-19-5 / 66422-95-5 / 70643-20-8— / 266-357-1 / 274-713-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או השיער לא יעלה על 2.0% (מחושב כ־hydrochloride)
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
ג.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ד.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ה.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ו.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ז.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר.“
ח.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד היטב עם מים.“
(ב) תמרוק לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 2.0% (מחושב כ־hydrochloride).
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
227243‎1,3-Benzenediol, 2-methyl‎2-Methylresorcinol608-25-3210-155-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או השיער לא יעלה על 1.8%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ג):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.8%אין
(ג) תמרוק לצביעת ריסיםאין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.25%.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
228244‎4-Amino-m-cresol‎4-Amino-mCresol2835-99-6220-621-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
לשימוש מקצועי בלבד.
(ב) תמרוק לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
229245‎2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)amino]ethanol and its sulphate‎2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate83763-47-7 / 83763-48-8280-733-2 / 280-734-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
5. החומר מותר לשימוש בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
230246Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochlorideHydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl94158-14-2303-085-5תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
231247‎2,2′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanolHC Blue No 233229-34-4251-410-3תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.8%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
232248‎4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol‎3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol65235-31-6265-648-0(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 3.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“."
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.85%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
238249‎1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene‎4-Nitrophenyl aminoethylurea27080-42-8410-700-1(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.25%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
239250‎1-Amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis-(2′,3′-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzeneHC Red No 10 + HC Red No 1195576-89-9 + 95576-92-4אין(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
240251‎2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanoHC Red No 724905-87-1246-521-9תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
241252‎2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol‎2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol04/09/6358
[צ״ל: 6358-09-4]
228-762-1(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%אין
242253‎2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenolHC Yellow No 459820-43-8428-840-7תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
243254Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
(הבסיס החופשי והמלחים של חומר צבע לשיער מאושרים לשימוש אלא אם כן השימוש בהם נאסר לפי התוספת השלישית)
(CI 17200)
Acid Red 333567-66-6222-656-9תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
244255‎2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanolHC Yellow No 24926-55-0225-555-8(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.75%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
245256‎4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenolHC Orange No 154381-08-7259-132-4תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%איןאין
244257PolidocanolLaureth-93055-99-0221-284-4(א) תמרוק שאינו נשטף3.0%איןאין
(ב) תמרוק נשטף4.0%
245258‎2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamineHC Red No 12784-89-6220-494-3תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
1.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
2.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
5.
אין להשתמש בתמרוק אם:
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
246259‎1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochlorideHC Yellow No 986419-69-4415-480-1תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5% (מחושב כ־hydrochloride)
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
247260‎1-(4′-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzeneHC Yellow No 7104226-21-3146-420-6תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.25%איןאין
248261N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluormethyl-anilineHC Yellow No 1310442-83-8443-760-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.5%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
249262Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethyl-, chlorideBasic Yellow 5768391-31-1269-943-5תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%איןאין
250263Ethanol, 2,2′-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bisDisperse Black 920721-50-0243-987-5תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער3.0% (של התערובת ביחס של 1:1 של ‎2,2′-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanol עם lignosulfate)איןאין
251264‎9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-‎HC Blue No 1499788-75-7421-470-7תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.3%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
252265‎1,4-DiaminoanthraquinoneDisperse Violet 1128-95-0204-922-6תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%אי ניקיון של החומר Disperse Red 15 בתוך החומר Disperse Violet 1 מותר בריכוז שאינו עולה על 1% משקלי בתמרוקים לצביעת שיעראין
253266Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)-‎HC Red No 304/01/2871
[צ״ל: 2871-01-4]
220-701-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.45%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. כמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ב.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ג.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ד.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ה.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ו.
”במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער3.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
254267‎[7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chlorideBasic Red 7668391-30-0269-941-4תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%איןאין
255268‎2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-‎1,3-dimethyl-1H-imidazolium chlorideBasic Red 5177061-58-6278-601-4(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
256269Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride‎2-Amino-5-Ethylphenol HCl149861-22-3איןתמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
257270Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt
(CI 45410)
Acid Red 9218472-87-2242-355-6(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.4%אין
258271Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate):Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:איןאיןתמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%איןאין
259
(1) ‎9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino]
(1) ‎1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone
4471-41-4224-743-7 איןאין
(2) ‎9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino]
(2) ‎1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone
67674-26-4266-865-3
(3) ‎9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino
(3) ‎1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone
67701-36-4266-954-7
260272‎4-Aminophenolp-Aminophenol123-30-8204-616-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.9%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק המיועד לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 0.9%.
2. לשימוש בתמרוק שהוא לא שימוש מקצועי.
261273‎4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1)‎1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate155601-30-2429-300-3תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 3.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
262274Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)‎4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate223398-02-5453-790-8תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.5%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
263275Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfateBasic Yellow 8768259-00-7269-503-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
264276‎2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chlorideBasic Orange 3197404-02-9306-764-4(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
265277‎2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo)‎2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine28365-08-4421-430-9(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.25%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.25%אין
266278‎4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride
(CI 42520)
Basic Violet 23248-91-7221-831-7(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%אין
267279‎2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethanesulfonate‎2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate857035-95-1469-500-8תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
268280‎2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitrophenol, sodium saltPicramic Acid and Sodium Picramate96-91-3
831-52-7
202-544-6
212-603-8
(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.6%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.6%אין
269281‎1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene‎2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline80062-31-3279-383-3(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.8%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
270282‎1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromideHC Blue 16502453-61-4481-170-7תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער3.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
271283‎3-amino-2-chlor-6-methylphenol 3-amino-4-chloro-6-methylphenol HCl‎5-Amino-6-Chloro-oCresol 5-Amino-6-Chloro-oCresol HCl84540-50-1
80419-48-3
283-144-9(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%אין
272284Phenol, 2,2′-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride‎2,2′-Methylenebis-4-aminophenol HCl27311-52-0
63969-46-0
440-850-3(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער1.0%אין
273285Pyridine-2,6-diyldiamine‎2,6-Diaminopyridine141-86-6205-507-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.15%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק לצביעת ריסיםאין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.15%.
2. לשימוש בתמרוק שהוא לשימוש מקצועי בלבד.
274286C16-alkyltrimethylammonium chloride
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, כמפורט בטבלה שבה במספר סידורי (איחוד אירופי) 44)
Cetrimonium chloride112-02-7203-928-6(א) תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף2.5% של החומר בתמרוק, לבד או יחד החומרים: cetrimonium chloride ו־steartrimonium chlorideאם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.אין
C18-alkyltrimethylammonium chloride
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, כמפורט בטבלה שבה במספר סידורי (איחוד אירופי) 44)
Steartrimonium chloride.112-03-8203-929-1(ב) תמרוק לשיער שהוא תמרוק שאינו נשטף1.0% של החומר בתמרוק, לבד או יחד החומרים: cetrimonium chloride ו־steartrimonium chloride
(ג) תמרוק לפנים שהוא תמרוק שאינו נשטף0.5% של החומר בתמרוק, לבד או יחד החומרים: cetrimonium chloride ו־steartrimonium chloride
275287C22-alkyltrimethylammonium chloride
(לשימוש כחומר משמר, ראה תוספת חמישית, כמפורט בטבלה שבה במספר סידורי (איחוד אירופי) 44)
Behentrimonium chloride17301-53-0241-327-0(א) תמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף5.0% של החומר behentrimonium chloride בתמרוק, לבד או יחד עם החומרים: cetrimonium chloride steartrimonium chloride and behentrimonium chloride.
אין באמור בטור זה כדי לגרוע מהוראות טור ח׳ לעניין הריכוז המרבי של החומרים כמפורט להלן, לפי מספר סידורי (איחוד אירופי) 286 לתוספת זו.
אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק.אין
(ב) תמרוק לשיער שהוא תמרוק שאינו נשטף3.0% של החומר behentrimonium chloride בתמרוק, לבד או יחד עם החומרים: cetrimonium chloride‏, steartrimonium chloride ו־behentrimonium chloride.
אין באמור בטור זה כדי לגרוע מהוראות טור ח׳ לעניין הריכוז המרבי של החומרים לפי מספר סידורי (איחוד אירופי) 286 והאמור בתוספת זו.
(ג) תמרוק לפנים שהוא תמרוק שאינו נשטף3.0% של החומר behentrimonium chloride בתמרוק, לבד או יחד עם החומרים: cetrimonium chloride‏, steartrimonium chloride ו־behentrimonium chloride.
אין באמור בטור זה כדי לגרוע מהוראות טור ח׳ לעניין הריכוז המרבי של החומרים כמפורט להלן, לפי מספר סידורי (איחוד אירופי) 286 והאמור בתוספת זו.
276288‎3-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium, methylsulfate saltHC Blue No 1716517-75-2605-392-2(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
277289Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1)HC Blue No 1574578-10-2277-929-5(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.2%
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.2%אין
278290Disodium 2,2′-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(5-methylsulphonate)Acid Green 254403-90-1224-546-6תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.3%איןאין
279291Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate Acid Violet 43אין [צ״ל: Acid Violet 43]4430-18-6224-618-7תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
280292‎1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl) 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-, sulfate‎2-Methoxymethyl-pPhenylenediamine 2-Methoxymethyl-pPhenylenediamine Sulfate337906-36-2
337906-37-3
679-526-3
638-749-6
(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.8% (המחושב כבסיס חופשי)
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
2. לעניין תמרוק מסוג (ב):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ תמרוק זה עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
"אין להשתמש בתמרוק אם:
– ללקוח יש פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– הלקוח חווה בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער או הריסים.
– הלקוח חווה תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“ בעבר."
ז.
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד היטב עם מים“.
ח.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
(ב) תמרוק לצביעת ריסים
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער או הריסים לא יעלה על 1.8% (המחושב כבסיס חופשי).
2. מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד.
281293‎1-N-Methylmorpholiniumpropylamino-4-hydroxyanthraquinone, methyl sulfateHydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate38866-20-5254-161-9תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
2.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
5.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
282294Ethanol, 2,2′-[[3-methyl-4-[(E)-(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bisDisperse Red 173179-89-3221-665-5(א) תמרוק לצביעת השיער שמחמצן את השיעראין
1. לאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1. לעניין תמרוק מסוג (א):
א.
יש לציין את יחס הערבוב.
ב.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
ג.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
ד.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
ה.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
ו.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.2%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
283295‎4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium saltAcid Black 11064-48-8213-903-1תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
284296Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthoatePigment Red 575858-81-1227-497-9תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.4%איןאין
285297‎2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE)Ethoxydiglycol111-90-0203-919-7(א) תמרוק לצביעת השיער שמחמצן את השיער7%
1. רמת אי הניקיון של החומר ethylene glycol בחומר Ethoxydiglycol לא תעלה על 0.1%.
2. אין לכלול את החומר בתמרוק לעיניים ותמרוק לחלל הפה.
אין
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער5%
(ג) תמרוק נשטף למעט תמרוק לצביעת שיער10%
(ד) תמרוק אחר שאינו תרסיס2.6%
(ה) תרסיסים בתמרוק מהסוג הבא: בושם, תרסיסי שיער, מניעת זיעה (אנטי פרספירנטים), דאודורנטים.2.6%
286298Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]di-sulfanyl dichlorideHC Red No 171449471-67-3איןתמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
287299Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichlorideHC Yellow No 171450801-55-4איןתמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%אין
1.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
2.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
5.
אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
288300‎‎1H-Pyrazole-4,5-diamine, 1-hexyl-, sulfate (2:1)‎1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate1361000-03-4איןתמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 1.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
289301‎4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate‎2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate1603-02-7216-500-9תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.5%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
290302‎2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochlorideHydroxyethoxy Aminopyrazo lopyridine HCl1079221-49-0695-745-7תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
291303Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl‎3-Amino-2,6-Dimethylphenol6994-64-5230-268-6תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0%
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
292304‎2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-)N,N,N-trimethyl-, chlorideBasic Brown 1768391-32-2269-944-0תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער2.0%איןאין
293305‎3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyphenoxazin-5-ium chlorideBasic Blue 12467846-56-4267-370-5תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
1.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
2.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
3.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
4.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
5.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
294306Peanut oil, extracts and derivativesArachis Hypogaea Oil8002-03-773138-79-1כל תמרוקאיןריכוז מרבי של peanut proteins‏: ‎0.5 ppmאין
Arachis Hypogaea Seedcoat Extract8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Flour8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Fruit Extract8002-03-7232-296-4
Arachis Hypogaea Sprout Extract  
Hydrogenated Peanut Oil68425-36-5270-350-9
Peanut Acid91051-35-3293-087-1
Peanut Glycerides91744-77-3294-643-6
Peanut Oil PEG-6 Esters68440-49-3 
Peanutamide MEA93572-05-5297-433-2
Peanutamide MIPA  
Potassium Peanutate61789-56-8263-069-8
Sodium Peanutamphoacetate  
Sodium Peanutate61789-57-9263-070-3
Sulfated Peanut Oil73138-79-1277-298-6
295307Hydrolyzed wheat proteinHydrolyzed Wheat Protein94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5305-225-0
309-358-5
כל תמרוקאיןמשקל מולקולרי ממוצע מרבי של peptides in hydrolysates לא יעלה על 3,5kDaאין
296308Tagetes minuta flower extract
Tagetes minuta flower oil
Tagetes minuta flower extract
Tagetes minuta flower oil
91770-75-1;
91770-75-1 / 8016-84-0
294-862-7;
294-862-7
(א) תמרוק שאינו נשטף0.01%
1. ריכוז החומר Alpha terthienyl (terthiophen) במיצוי או בשמן לא יעלה על 0.35%.
2. אין לכלול את החומר בתמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש או בתמרוק שבזמן השימוש בו נחשף המשתמש לקרינת UV טבעית או מלאכותית.
3. לעניין תערובת המכילה גם Tagetes patula (מספר סידורי (איחוד אירופי) 309): ריכוז התערובת בתמרוק לא יעלה על האמור בטור ח׳.
אין
(ב) תמרוק נשטף0.1%
1. ריכוז החומרAlpha terthienyl (terthiophen) במיצוי או בשמן לא יעלה על 0.35%.
2. לעניין תערובת המכילה גם Tagetes patula (מספר סידורי (איחוד אירופי) מס׳ 309), ריכוז התערובת בתמרוק לא יעלה על האמור בטור ח׳.
אין
297309Tagetes patula flower extract
Tagetes patula flower oil
Tagetes patula flower extract
Tagetes patula flower oil
91722-29-1;
91722-29-1 / 8016-84-0
294-431-3;
294-431-3
(א) תמרוק שאינו נשטף0.01%
1. ריכוז החומרAlpha terthienyl (terthiophen) במיצוי או בשמן לא יעלה על 0.35%.
2. אין לכלול את החומר בתמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש או בתמרוק שבזמן השימוש בו נחשף המשתמש לקרינת UV טבעית או מלאכותית.
3. לעניין תערובת המכילה גם Tagetes patula (מספר סידורי (איחוד אירופי) מס׳ 308), ריכוז התערובת בתמרוק לא יעלה על האמור בטור ח׳.
אין
(ב) תמרוק נשטף0.1%
1. ריכוז החומר Alpha terthienyl (terthiophen) במיצוי או בשמן לא יעלה על 0.35%.
2. לענין תערובת המכילה גם Tagetes patula (מספר סידורי (איחוד אירופי) מס׳ 308), ריכוז התערובת בתמרוק לא יעלה על האמור בטור ח׳.
אין
298310‎1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one)Climbazole38083-17-9253-775-4שמפו נגד קשקשים שהוא תמרוק נשטף2.0%אם החומר אינו משמש בתמרוק לשם עיכוב התפתחות של מיקרואורגניזמים – המטרה שלשמה נכלל החומר בתמרוק תסומן באופן ברור על גבי אריזת התמרוק. 
299311Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxideTrimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide75980-60-8278-355-8ציפורניים מלאכותיות (Artificial nail systems)5.0%מותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי.
1.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
2.
”המנע ממגע עם העור.“
3.
”יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש.“
300312‎2-FuraldehydeFurfural98-01-1202-627-7כל תמרוק0.001%איןאין
301313‎2-Hydroxyethyl MethacrylateHEMA868-77-9212-782-2תמרוק לציפורנייםאיןמותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד
1.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
2.
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
302314‎11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic Acid, 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl esterDI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATEאיןאיןתמרוק לציפורנייםאיןמותר לכלול את החומר בתמרוק המיועד לשימוש מקצועי בלבד
1.
”לשימוש מקצועי בלבד.“
2.
”עלול לגרום לתגובה אלרגית.“
303315‎4-(3-aminopyrazolo[1,5-A]pyridin-2-yl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium chloride hydrochlorideDimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl1256553-33-9813-255-5תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0% (המחושב כבסיס חופשי).
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
" ⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות."
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
304316‎1‎-(3-4-Aminophenyl)amino)propyl)-3-methyl-1H((-imidazol-3-ium chloride hydrochlorideMethylimidazoliumpropyl pPhenylenediamine HCl220158-86-1איןתמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 2.0% (המחושב כבסיס חופשי).
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
305317Di-[2-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]-ethyl]disulphide dimethanesulfonateHC Orange No 61449653-83-1איןתמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%החומר אסור לשימוש אם הוא כולל אי־ניקיון של Methanesulfonate או ethyl methanesulfonate.אין
306318Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzene sulfonateAcid Orange 7633-96-5211-199-0תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין
307319Phenol, 4,4′-(4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromoTetrabromophenol Blue4430-25-5224-622-9(א) תמרוק לצביעת שיער המחמצן את השיעראיןלאחר ערבוב בתנאים מחמצנים, הריכוז של החומר בשימוש על השיער לא יעלה על 0.2% (המחושב כבסיס חופשי)
1.
יש לציין את יחס הערבוב.
2.
”⚠ צבע לשיער עלול לגרום לתגובות אלרגיות חמורות.“
3.
”יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.“
4.
”תמרוק זה אינו מיועד לשימוש מתחת לגיל 16.“
5.
”קעקועים זמניים של ”חינה שחורה“ עלולים להגביר את הסיכון לאלרגיה.“
6.
”אין להשתמש בתמרוק אם:
– יש לך פריחה על הפנים או קרקפת רגישה, מגורה ופגומה.
– חווית בעבר תגובה כלשהי לאחר צביעת השיער.
– חווית בעבר תגובה לקעקוע זמני של ”חינה שחורה“.“
(ב) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.2%איןאין
308320Indigofera tinctoria, dried and pulverised leaves of Indigofera tinctoria LIndigofera tinctoria leaf; Indigofera tinctoria leaf powder; Indigofera tinctoria leaf extract; Indigofera tinctoria extract84775-63-3283-892-6תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער25%איןאין
309321Titanium dioxide
באבקה המכילה 1% או יותר של חלקיקים בקוטר אווירודינמי שאינו עולה על ‎10 μm
Titanium Dioxide13463-67-7 / 1317-70-0 / 1317-80-2236-675-5 / 215-280-1 / 215-282-2(א) תמרוק לפנים עם אבקה לא דחוסה25%רק בצורת פיגמנטאין
(ב) תמרוק לשיער באירוסול
1. בתמרוק שאינו מיועד לשימוש מקצועי: 1.4%.
2. בתמרוק לשימוש מקצועי: 1.1%
רק בצורת פיגמנט 
(ג) תמרוק אחראיןאין לכלול את החומר בתמרוק שאופן השימוש בו עלול לגרום לחשיפה ריאתית של הצרכן על ידי שאיפה של החומר. 
310322‎1,3-Dihydroxy-2-propanoneDihydroxyacetone96-26-4202-494-5(א) תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער6.25%איןאין
(ב) תמרוק לשיזוף עצמי10%
311323Methyl-N-methylanthranilate (33)אין85-91-6201-642-6(א) תמרוק שאינו נשטף0.1%
1. אין לכלול את החומר בתמרוק המיועד להגנה מפני קרינת השמש או בתמרוק שבזמן השימוש בו נחשף המשתמש לקרינת UV טבעית או מלאכותית.
2. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
3. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
4. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
אין
(ב) תמרוק נשטף0.2%
1. החומר אסור לשימוש יחד עם nitrosating agents.
2. הכמות המרבית המותרת של ניטרוזמינים: 50 מק״ג לק״ג.
3. יש לשמור במכל ללא ניטריט.
312324Methyl 2-hydroxy-benzoateMethyl Salicylate119-36-8204-317-7(א) תמרוק לעור שהוא תמרוק שאינו נשטף למעט: (1) איפור פנים; (2) תחליב גוף במכל ספריי או אירוסול; (3) דאודורנט במכל ספריי או אירוסול; (4) תמרוקים מבוססי Hydroalcoholic לרבות בישום; (5) תמרוקים שאינם נשטפים לשיער ושאינם במכל ספריי או אירוסול.0.06%אין לכלול את החומר בתמרוק המיועד לילדים מתחת לגיל 6, למעט תמרוק מסוג (יא).אין
(ב) איפור פנים (למעט תמרוק לשפתיים, איפור עיניים ומסיר איפור)0.05%
(ג) איפור עיניים ומסיר איפור0.002%
(ד) תמרוק לשיער שהוא תמרוק שאינו נשטף, במכל ספריי או אירוסול0.009%
(ה) דאודורנט במכל ספריי או ארוסול0.003%
(ו) תחליב גוף במכל ספריי או ארוסול0.04%
(ז) תמרוק לעור שהוא תמרוק נשטף (למעט שטיפת ידיים) ותמרוק לשיער שהוא תמרוק נשטף0.06%
(ח) שטיפת ידיים0.6%
(ט) בשמים מבוססי Hydroalcoholic0.6%
(י) תמרוק לשפתיים0.03%
(יא) משחת שיניים2.52%
(יב) שטיפת פה המיועדת לילדים בגילאי 6-10 שנים0.1%
(יג) שטיפות פה המיועדות לילדים מעל גיל 10 ולמבוגרים0.6%
(יד) תרסיס פה0.65%
313325‎2,6-Di-Tert-Butyl-4-MethylphenolButylated Hydroxytoluene128-37-0204-881-4(א) שטיפת פה0.001%איןאין
(ב) משחת שיניים0.1%
(ג) תמרוק אחר0.8%
3143261H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
(CI 47005)
Acid Yellow 38004-92-0305-897-5תמרוק לצביעת השיער שאינו מחמצן את השיער0.5%איןאין

תוספת שלישית

(תקנה 17)

חומרים מסוכנים

חלק א׳: פרשנות

בתוספת זו, ”תמרוק נשטף“ ו”תמרוק לחלל הפה“ – כהגדרתם בחלק א׳ לתוספת השנייה.
לא יראו את החומרים המנויים בתוספת זו כרכיבי ננו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

חלק ב׳: חומרים מסוכנים

מס׳ סידורי (ישראל)מס׳ סידורי (איחוד אירופי)זיהוי החומר
שם כימי / INN1CAS2 Registry NumberEC (European Community) Number
טור אטור בטור גטור דטור ה
11N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide35783-57-4אין
22‎(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium hydroxide (Acetylcholine) ומלחיו51-84-3200-128-9
33Deanol aceglumate (INN)3342-61-8222-085-5
44Spironolactone (INN)52-01-7200-133-6
55‎[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid (Tiratricol (INN)) ומלחיו51-24-1200-086-1
66Methotrexate (INN)59-05-2200-413-8
77Aminocaproic acid (INN) ומלחיו60-32-2200-469-3
88Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives132-60-5205-067-1
99Thyropropic acid (INN) ומלחיו51-26-3אין
1010Trichloroacetic acid76-03-9200-927-2
1111Aconitum napellus L. (leaves, roots and galenical preparations)84603-50-9283-252-6
1212Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) ומלחיו302-27-2206-121-7
1313Adonis vernalis L. and its preparations84649-73-0283-458-6
1414Epinephrine (INN)51-43-4200-098-7
1515Rauwolfia serpentia L., alkaloids and their salts90106-13-1290-234-1
1616Alkyne alcohols, their esters, ethers and saltsאיןאין
1717Isoprenaline (INN)7683-59-2231-687-7
1818Allyl isothiocyanate57-06-7200-309-2
1919Alloclamide (INN) ומלחיו5486-77-1אין
2020Nalorphine (INN), its salts and ethers62-67-9200-546-1
2121Sympathicomimetic amines הפועלים על מרכזי מערכת העצבים החומרים האלה:
‎3-(2-aminopropyl)phenol; alpha-Methyl-m-tyramine
Adrenalone
Adrenone hydrochloride; [2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl]methylammonium chloride
alpha-Methylphenethylamine
amezinium metilsulfate
amfecloral; Amphecloral [USAN]
Amfepentorex
Amfepramone
Amphetamine
Aminorex
Amphetamine sulphate [USP]
Angiotensinamide
Arbutamine
Bambuterol
Benzfetamine
Bitolterol mesylate [USAN]
Broxaterol
Broxaterol hydrochloride; 3-Bromo-alpha-(((1,1-dimethylethyl)amino)methyl)isoxazole-5-methanol mnohydrochloride
Buphenine
Carbuterol
Carbuterol hydrochloride [USAN]
300-62-9206-096-2
2222Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives62-53-3200-539-3
2323Betoxycaine (INN) ומלחיו3818-62-0אין
2424Zoxazolamine (INN)61-80-3200-519-4
2525Procainamide (INN), its salts and derivatives51-06-9200-078-8
2626Benzidine92-87-5202-199-1
2727Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts123-82-0204-655-5
2828Octodrine (INN) ומלחיו543-82-8208-851-1
2929‎2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol ומלחיו530-34-7אין
3030‎1,3-Dimethylpentylamine ומלחיו105-41-9203-296-1
3131‎4-Aminosalicylic acid ומלחיו65-49-6200-613-5
3232Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives26915-12-8248-105-2
3333Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives1300-73-8215-091-4
3434Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)482-44-0207-581-1
3535Ammi majus L. and its galenical preparations90320-46-0291-072-4
3636‎2,3-Dichloro-2-methylbutane507-45-9אין
3737Substances with androgenic effectאיןאין
3838Anthracene oil120-12-7204-371-1
3939Antibioticsvאין
4040Antimony and its compound7440-36-0231-146-5
4141Apocynum cannabium L. and its preparations84603-51-0283-253-1
4242Apomorphine ((R)-5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol)) ומלחיו58-00-4200-360-0
4343Arsenic acid ומלחיו7440-38-2231-148-6
4444Atropa belladonna L. and its preparations8007-93-0232-365-9
4545Atropine, its salts and derivatives51-55-8200-104-8
4646Barium salts
למעט barium sulphide שעומד בתנאים המפורטים בתוספת השנייה או barium sulphide, צבע קשה תמס (LAKES), מלחים ופיגמנטים שהוכנו מחומרי צבע המנויים בתוספת הרביעית.
איןאין
4747Benzene71-43-2200-753-7
4848Benzimidazol-2(3H)-one615-16-7210-412-4
4949Benzazepines and benzodiazepines12794-10-4 
5050‎1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) ומלחיו644-26-8211-411-1
5151‎2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (eucaine) ומלחיו500-34-5 
5252Isocarboxazid (INN)59-63-2200-438-4
5353Bendroflumethiazide (INN) and its derivatives73-48-3200-800-1
5454Beryllium ותרכובותיו7440-41-7231-150-7
5555Bromine, elemental7726-95-6231-778-1
5656Bretylium tosilate (INN)61-75-6200-516-8
5757Carbromal (INN)77-65-6201-046-6
5858Bromisoval (INN)496-67-3207-825-7
5959Brompheniramine (INN) ומלחיו86-22-6201-657-8
6060Benzilonium bromide (INN)1050-48-2213-885-5
6161Tetrylammonium bromide (INN)71-91-0200-769-4
6262Brucine357-57-3206-614-7
6363Tetracaine (INN) ומלחיו94-24-6202-316-6
6464Mofebutazone (INN)2210-63-1218-641-1
6565Tolbutamide (INN)64-77-7200-594-3
6666Carbutamide (INN)339-43-5206-424-4
6767Phenylbutazone (INN)50-33-9200-029-0
6868Cadmium chloride7440-43-9231-152-8
6969Cantharides, Cantharis vesicatoria92457-17-5296-298-7
7070Cantharidine56-25-7200-263-3
7171Phenprobamate (INN)673-31-4211-606-1
7272Nitroderivatives of carbazoleאיןאין
7373Carbon disulphide75-15-0200-843-6
7474Catalase900-05-2232-577-1
7575Cephaeline ומלחיו483-17-0207-591-6
7676Chenopodium ambrosioides L. (essential oil)8006-99-3אין
7777‎2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol302-17-0206-117-5
7878Chlorine7782-50-5231-959-5
7979Chlorpropamide (INN)94-20-2202-314-5
8081‎4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)5909-04-6אין
8182Chlorzoxazone (INN)95-25-0202-403-9
8283‎2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)535-89-7208-622-6
8384Chlorprothixene (INN) ומלחיו113-59-7204-032-8
8485Clofenamide (INN)671-95-4211-588-5
8586N,N-bis(2-Chloroethyl)methylamine N-oxide ומלחיו126-85-2אין
8687Chlormethine (INN) ומלחיו51-75-2200-120-5
8788Cyclophosphamide (INN) ומלחיו50-18-0200-015-4
8889Mannomustine (INN) ומלחיו576-68-1209-404-3
8990Butanilicaine (INN) ומלחיו3785-21-5אין
9091Chlormezanone (INN)80-77-3201-307-4
9192Triparanol (INN)78-41-1201-115-0
9293‎2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indane-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)3691-35-8223-003-0
9394Chlorphenoxamine (INN)77-38-3אין
9495Phenaglycodol (INN)79-93-6201-235-3
9596Chloroethane75-00-3200-830-5
9697Chromium; chromic acid ומלחיו7440-47-3231-157-5
9798Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations84775-56-4283-885-8
9899Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations)85116-75-2285-527-6
99100Glycyclamide (INN)664-95-9211-557-6
100101Cobalt benzenesulphonate23384-69-2אין
101102Colchicine, its salts and derivatives64-86-8200-598-5
102103Colchicoside and its derivatives477-29-2207-513-0
103104Colchicum autumnale L. and its galenical preparations84696-03-7283-623-2
104105Convallatoxin508-75-8208-086-3
105106Anamirta cocculus L. (fruitאיןאין
106107Croton tiglium L. (oil)8001-28-3אין
107108‎1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea52964-42-8אין
108109Curare and curarine8063-06-7 / 22260-42-0232-511-1 / 244-880-6
109110Synthetic curarizantsאיןאין
110111Hydrogen cyanide ומלחיו74-90-8200-821-6
111112Feclemine (INN); 2-(alpha-Cyclohexylbenzyl)-N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamine3590-16-7אין
112113Cyclomenol (INN) ומלחיו5591-47-9227-002-6
113114Sodium hexacyclonate (INN)7009-49-6אין
114115Hexapropymate (INN)358-52-1206-618-9
115117O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine2748-74-5אין
116118Pipazetate (INN) ומלחיו2167-85-3218-508-8
117119‎5-(α,β-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin511-75-1208-133-8
118120N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide (INN)541-20-8208-771-7
119121N,N'-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide (INN)306-53-6206-186-1
120122Cyclarbamate (INN)5779-54-4227-302-7
121123Clofenotane (INN); DDT (ISO)50-29-3200-024-3
122124N,N'-Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide (INN)55-97-0200-249-7
123125Dichloroethanes (ethylene chlorides) e.g. 1,2-Dichloroethane107-06-2203-458-1
124126Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)75-35-4200-864-0
125127Lysergide (INN) (LSD) ומלחיו50-37-3200-033-2
126128‎2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate ומלחיו3572-52-9222-686-2
127129Cinchocaine (INN) ומלחיו85-79-0201-632-1
128130‎3-Diethylaminopropyl cinnamate538-66-9אין
129131O,O'-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (Parathion – ISO)56-38-2200-271-7
130132[Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium] salts, e.g. ambenonium chloride (INN)איןאין
131133Methyprylon (INN) ומלחיו125-64-4204-745-4
132134Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.752-61-4212-036-6
133135‎7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl]theophylline (xanthinol)2530-97-4אין
134136Dioxethedrin (INN) ומלחיו497-75-6207-849-8
135137Piprocurarium iodide (INN)3562-55-8222-627-0
136138Propyphenazone (INN)479-92-5207-539-2
137139Tetrabenazine (INN) ומלחיו58-46-8200-383-6
138140Captodiame (INN)486-17-9207-629-1
139141Mefeclorazine (INN) ומלחיו1243-33-0אין
140142Dimethylamine124-40-3204-697-4
141143‎1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) ומלחיו963-07-5213-512-6
142144Methapyrilene (INN) ומלחיו91-80-5202-099-8
143145Metamfepramone (INN) ומלחיו15351-09-4239-384-1
144146Amitriptyline (INN) ומלחיו50-48-6200-041-6
145147Metformin (INN) ומלחיו657-24-9211-517-8
146148Isosorbide dinitrate (INN)87-33-2201-740-9
147149Malononitrile109-77-3203-703-2
148150Succinonitrile110-61-2203-783-9
149151Dinitrophenol isomers51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2
150152Inproquone (INN)436-40-8אין
151153Dimevamide (INN) ומלחיו60-46-8200-479-8
152154Diphenylpyraline (INN) ומלחיו147-20-6205-686-7
153155Sulfinpyrazone (INN)57-96-5200-357-4
154156N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethyl-ammonium salts, e.g. isopropamide iodide (INN)71-81-8200-766-8
155157Benactyzine (INN)302-40-9206-123-8
156158Benzatropine (INN) ומלחיו86-13-5אין
157159Cyclizine (INN) ומלחיו82-92-8201-445-5
158160‎5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))3254-93-1221-851-6
159161Probenecid (INN)57-66-9200-344-3
160162Disulfiram (INN); thiram (INN)97-77-8 / 137-26-8202-607-8 / 205-286-2
161163Emetine, its salts and derivatives483-18-1207-592-1
162164Ephedrine ומלחיו299-42-3206-080-5
162165Oxanamide (INN) and its derivatives126-93-2אין
164166Eserine or physostigmine ומלחיו57-47-6200-332-8
165167‎4-Aminobenzoic acid and its esters, with the free amino group150-13-0205-753-0
166168Choline salts and their esters e.g. choline chloride (INN)67-48-1200-655-4
167169Caramiphen (INN) ומלחיו77-22-5201-013-6
168170Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon – ISO)311-45-5206-221-0
169171Metethoheptazine (INN) ומלחיו509-84-2אין
170172Oxpheneridine (INN) ומלחיו546-32-7אין
171173Ethoheptazine (INN) ומלחיו77-15-6201-007-3
172174Metheptazine (INN) ומלחיו469-78-3אין
173175Methylphenidate (INN) ומלחיו113-45-1204-028-6
174176Doxylamine (INN) ומלחיו469-21-6207-414-2
175177Tolboxane (INN)2430-46-8אין
176178‎4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol103-16-2 / 622-62-8203-083-3 / 210-748-1
177179Parethoxycaine (INN) ומלחיו94-23-5205-246-4
178180Fenozolone (INN)15302-16-6239-339-6
179181Glutethimide (INN) ומלחיו77-21-4201-012-0
180182Ethylene oxide75-21-8200-849-9
181183Bemegride (INN) ומלחיו64-65-3200-588-0
182184Valnoctamide (INN)4171-13-5224-033-7
183185Haloperidol (INN)52-86-8200-155-6
184186Paramethasone (INN)53-33-8200-169-2
185187Fluanisone (INN)1480-19-9216-038-8
186188Trifluperidol (INN)749-13-3אין
187189Fluoresone (INN)2924-67-6220-889-0
188190Fluorouracil (INN)51-21-8200-085-6
189191Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with exception of those given in Annex III7664-39-3231-634-8
190192Furfuryltrimethyl ammonium salts, e.g. furtrethonium iodide (INN)541-64-0208-789-5
191193Galantamine (INN)357-70-0אין
192194Progestogensאיןאין
193195‎1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)58-89-9200-401-2
194196‎(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)72-20-8200-775-7
195197Hexachloroethane67-72-1200-666-4
196198‎(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene (isodrin-ISO)465-73-6207-366-2
197199Hydrastine, hydrastinine and their salts118-08-1 / 6592-85-4204-233-0 / 229-533-9
198200Hydrazides and their salts e.g. Isoniazid (INN)54-85-3200-214-6
199201Hydrazine, its derivatives and their salts302-01-2206-114-9
200202Octamoxin (INN) ומלחיו4684-87-1אין
201203Warfarin (INN) ומלחיו81-81-2201-377-6
202204Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid548-00-5208-940-5
203205Methocarbamol (INN)532-03-6208-524-3
204206Propatylnitrate (INN)2921-92-8220-866-5
205207‎4,4′-Dihydroxy-3,3′-(3-methylthiopropylidene) dicoumarinאיןאין
206208Fenadiazole (INN)1008-65-7אין
207209Nitroxoline (INN) ומלחיו4008-48-4223-662-4
208210Hyoscyamine, its salts and derivatives101-31-5202-933-0
209211Hyoscyamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)84603-65-6283-265-7
210212Pemoline (INN) ומלחיו2152-34-3218-438-8
211213Iodine7553-56-2231-442-4
212214Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide (INN)541-22-0208-772-2
213215Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations)8012-96-2232-385-8
214216‎(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)528-92-7208-443-3
215217α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]481-06-1207-560-7
216218Lobelia inflata L. and its galenical preparations84696-23-1283-642-6
217219Lobeline (INN) ומלחיו90-69-7202-012-3
218220Barbituratesאיןאין
219221Mercury ותרכובותיו אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת החמישית.7439-97-6231-106-7
220222‎3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) ומלחיו54-04-6200-190-7
221223Metaldehyde9002-91-9אין
222224‎2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide ומלחיו305-13-5אין
223225Coumetarol (INN)4366-18-1224-455-1
224226Dextromethorphan (INN) ומלחיו125-71-3204-752-2
225227‎2-Methylheptylamine ומלחיו540-43-2אין
226228Isometheptene (INN) ומלחיו503-01-5207-959-6
227229Mecamylamine (INN)60-40-2200-476-1
228230Guaifenesin (INN)93-14-1202-222-5
229231Dicoumarol (INN)66-76-2200-632-9
230232Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts134-49-6205-143-4
231233Thiamazole (INN)60-56-0200-482-4
232234‎3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)518-20-7208-248-3
233235Carisoprodol (INN)78-44-4201-118-7
234236Meprobamate (INN)57-53-4200-337-5
235237Tefazoline (INN) ומלחיו1082-56-0אין
236238Arecoline63-75-2200-565-5
237239Poldine metilsulfate (INN)545-80-2208-894-6
238240Hydroxyzine (INN)68-88-2200-693-1
239241‎2-Naphthol135-19-3205-182-7
240242‎1- and 2-Naphthylamines and their salts134-32-7 / 91-59-8205-138-7 / 202-080-4
241243‎3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin39923-41-6אין
242244Naphazoline (INN) ומלחיו835-31-4212-641-5
243245Neostigmine ומלחיו (e.g. neostigmine bromide (INN))114-80-7204-054-8
244246Nicotine ומלחיו54-11-5200-193-3
245247Amyl nitrites110-46-3203-770-8
246248Inorganic nitrites, למעט sodium nitrite14797-65-0אין
247249Nitrobenzene98-95-3202-716-0
248250Nitrocresols and their alkali metal salts12167-20-3אין
249251Nitrofurantoin (INN)67-20-9200-646-5
250252Furazolidone (INN)67-45-8200-653-3
251253Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate55-63-0200-240-8
252254Acenocoumarol (INN)152-72-7205-807-3
253255Alkali pentacyanonitrosylferrate (-2)14402-89-2 / 13755-38-9238-373-9 / —
254256Nitrostilbenes, their homologues and their derivativesאיןאין
255257Noradrenaline ומלחיו51-41-2200-096-6
256258Noscapine (INN) ומלחיו128-62-1204-899-2
257259Guanethidine (INN) ומלחיו55-65-2200-241-3
258260Oestrogensאיןאין
259261Oleandrin465-16-7207-361-5
260262Chlortalidone (INN)77-36-1201-022-5
261263Pelletierine ומלחיו2858-66-4 / 4396-01-4220-673-6 / 224-523-0
262264Pentachloroethane76-01-7200-925-1
263265Pentaerithrityl tetranitrate (INN)78-11-5201-084-3
264266Petrichloral (INN)78-12-6אין
265267Octamylamine (INN) ומלחיו502-59-0207-947-0
266268Picric acid88-89-1201-865-9
267269Phenacemide (INN)63-98-9200-570-2
268270Difencloxazine (INN)5617-26-5אין
269271‎2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))83-12-5201-454-4
270272Ethylphenacemide (pheneturide (INN))90-49-3201-998-2
271273Phenprocoumon (INN)435-97-2207-108-9
272274Fenyramidol (INN)553-69-5209-044-7
273275Triamterene (INN) ומלחיו396-01-0206-904-3
274276Tetraethyl pyrophosphate (TEPP – ISO)107-49-3203-495-3
275277Tritolyl phosphate1330-78-5215-548-8
276278Psilocybine (INN)520-52-5208-294-4
277279Phosphorus ו־metal phophides7723-14-0231-768-7
278280Thalidomide (INN) ומלחיו50-35-1200-031-1
279281Physostigma venenosum Balf.89958-15-6289-638-0
280282Picrotoxin124-87-8204-716-6
281283Pilocarpine ומלחיו92-13-7202-128-4
282284alpha-Piperidin-2-ylbenzyl acetate, laevorotatory threoform (levofacetoperane (INN)) ומלחיו24558-01-8אין
283285Pipradrol (INN) ומלחיו467-60-7207-394-5
284286Azacyclonol (INN) ומלחיו115-46-8204-092-5
285287Bietamiverine (INN)479-81-2207-538-7
286288Butopiprine (INN) ומלחיו55837-15-5259-848-7
287289Lead ותרכובותיו7439-92-1231-100-4
288290Coniine458-88-8207-282-6
289291Prunus laurocerasus L. ('cherry laurel water')89997-54-6289-689-9
290292Metyrapone (INN)54-36-4200-206-2
291293חומרים רדיואקטיבייםאיןאין
292294Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparations)90046-04-1289-971-1
293295Hyoscine, its salts and derivatives51-34-3200-090-3
294296Gold saltsאיןאין
295297Selenium ותרכובותיו
למעט selenium disulphide אם מתקיימים לגביו התנאים המנויים בטבלה שבתוספת השנייה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 49.
7782-49-2231-957-4
296298Solanum nigrum L. and its galenical preparations84929-77-1284-555-6
297299Sparteine (INN) ומלחיו90-39-1201-988-8
298300Glucocorticoids (Corticosteroids)איןאין
299301Datura stramonium L. and its galenical preparations84696-08-2283-627-4
300302Strophantines, their aglucones and their respective derivatives11005-63-3234-239-9
301303Strophantus species and their galenical preparationsאיןאין
302304Strychnine ומלחיו57-24-9200-319-7
303305Strychnos species and their galenical preparationsאיןאין
304306החומרים האלה:
Metazocine
‎3-Methylfentanyl; Propanamide, N-(3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)-N-phenyl-‎
‎3-Methylthiofentanyl
Acetorphine
Acetyl-alpha-methylfentanyl; Acetamide, N-(1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidinyl)-N-phenyl-‎
acetylmethadol
alfentanil
allylprodine
alpha-Methylfentanyl; N-(1-(alpha-Methyl-beta-phenyl)ethyl-4-piperidyl) propionanilide
alpha-Methylthiofentanyl; N-(1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide
Alphacetylmethadol
Alphameprodine
Alphamethadol
Alphaprodine
Alphaprodine Hydrochloride; 4-Piperidinol, 1,3-dimethyl-4-phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride, cis-(+-)-‎
anileridine
Anileridine dihydrochloride; Ethyl 1-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Anileridine hydrochloride
benzethidine
benzylmorphine
beta-Hydroxy-3-methylfentanyl; Ohmefentanyl; Propanamide, N-(1-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-3-methyl-4-piperidinyl)-N-phenyl-‎
beta-Hydroxyfentanyl; Propanamide, N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-piperidinyl)-N-phenyl-‎
betacetylmethadol
Betameprodine
Betamethadol
Betaprodine
bezitramide
clonitazene
Coca leaves; Coca, Erythroxylum coca, ext.
cocaine
Cocaine hydrochloride
Codeine [BAN]
Codeine [BAN]
codoxime
Concentrate of poppy straw; Eschscholtzia californica, ext.; California Poppy
desomorphine
Dextromoramide and moramide intermediate; Pyrrolidine, 1-(3-methyl-4-(4-morpholinyl)-1-oxo-2,2-diphenylbutyl)-, (S)-‎
Dextropropoxyphene (INN)
Diacetylmorphine hydrochloride; O,O'-diacetylmorphine hydrochloride; Morphinan-3,6-diol,7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-(5alpha,6alpha)-,diacetate (ester), hydrochloride
diampromide
diethylthiambutene
difenoxin
Difenoxin hydrochloride; 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid monohydrochloride
dihydrocodeine
dihydromorphine
dimenoxadol
Dimenoxadol hydrochloride
dimepheptanol
dimethylthiambutene
dioxaphetyl butyrate
diphenoxylate
Diphenoxylate (INN) hydrochloride
dipipanone
drotebanol
ecgonine
Ecgonine hydrochloride
ethylmethylthiambutene
Ethylmorphine; Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-17-methyl-, (5-alpha,6-alpha)-‎
etonitazene
etorphine
etoxeridine
fentanyl
Fentanyl Citrate; Propanamide, N-phenyl-N-(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1)
furethidine
Heroin; Morphinan-3,6-alpha-diol, 7,8-didehydro-4,5-alpha-epoxy-17-methyl-, diacetate (ester)
Hydrocodone bitartrate; 4,5alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one tartrate (1:1) hydrate (2:5)
Hydrocodone bitartrate; Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, (5alpha)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
hydromorphinol
hydromorphone
Hydromorphone hydrochloride
hydroxypethidine
isomethadone
ketobemidone
Ketobemidone hydrochloride
levomethorphan
levomoramide
levophenacylmorphan
levorphanol
Levorphanol tartrate; Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), dihydrate
Levorphanol tartrate; Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (R-(R*,R*))-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
metazocine
Methadone and Methadone intermediate; 3-Heptanone, 6-(dimethylamino)-4,4-diphenyl-‎
Methadone hydrochloride
methyldesorphine
methyldihydromorphine
metopon
morpheridine
morphine
Morphine hydrochloride trihydrate
Morphine methobromide; Morphine methylbromide; Morphinanium, 7,8-didehydro-3,6-alpha-dihydroxy-17,17-dimethyl-4,5-alpha-epoxy-, bromide
Morphine methylchloride; Morphinanium, 7,8-didehydro-3,6-dihydroxy-17,17-dimethyl-4,5-epoxy-, chloride
Morphine sulfate
Morphine sulfate; Morphine sulfate pentahydrate
Morphine-N-oxide; Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5alpha,6alpha)-, 17-oxide
MPPP; Desmethylprodine; 4-Piperidinol, 1-methyl-4-phenyl-, propanoate (ester)
myrophine
nicocodine
Nicocodine hydrochloride; (5alpha,6alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-yl pyridine-3-carboxylate hydrochloride
nicodicodine
Nicomorphine; Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-(5alpha,6alpha)-, di-3-pyridinecarboxylate (ester)
noracymethadol
Noracymethadol hydrochloride
norcodeine
Norlevorphanol
normethadone
Normethadone hydrochloride; Dimethyl(4-oxo-3,3-diphenylhexyl)ammonium chloride
normorphine
Normorphine hydrochloride; (5alpha,6alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxymorphinan-3,6-diol hydrochloride
norpipanone
Opium
oxycodone
Oxycodone hydrochloride
Oxycodone terephthalate; 1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with (5alpha)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
oxymorphone
p-Fluorofentanyl; N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)propanamide
PEPAP; 4-Piperidinol, 1-phenethyl-4-phenyl-, acetate (ester)
pethidine
Pethidine hydrochloride
phenadoxone
phenampromide
phenazocine
Phenazocine hydrobromide
phenomorphan
phenoperidine
Phenoperidine hydrochloride
pholcodine
piminodine
piritramide
proheptazine
properidine
propiram
Propiram fumarate; Propanamide, N-(1-methyl-2-(1-piperidinyl)ethyl)-N-2-pyridinyl-, (E)-2-butenedioate (1:1)
Propoxyphene hydrochloride [USAN]
racemethorphan
racemoramide
racemorphan
sufentanil
Sufentanil citrate; N-(4-(Methoxymethyl)-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)-N-phenylpropionamide citrate
thebacon
Thebaine; Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-‎
Thiambutene hydrochloride; Di(ethyl)[1-methyl-3,3-di(thien-2-yl)allyl]ammonium chloride
Thiofentanyl; N-Phenyl-N-(1-((2-thienyl)ethyl)-4-piperidinyl)propanamide
tilidine
trimeperidine
איןאין
305307Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -NH2 groups) and their saltsאיןאין
306308Sultiame (INN)61-56-3200-511-0
307309Neodymium ומלחיו7440-00-8231-109-3
308310Thiotepa (INN)52-24-4200-135-7
309311Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations84696-42-4283-649-4
310312Tellurium ותרכובותיו13494-80-9236-813-4
311313Xylometazoline (INN) ומלחיו526-36-3208-390-6
312314Tetrachloroethylene127-18-4204-825-9
313315Carbon tetrachloride56-23-5200-262-8
314316Hexaethyl tetraphosphate757-58-4212-057-0
315317Thallium ותרכובותיו7440-28-0231-138-1
316318Thevetia neriifolia Juss., glycoside extract90147-54-9290-446-4
317319Ethionamide (INN)536-33-4208-628-9
318320Phenothiazine (INN) ותרכובותיו92-84-2202-196-5
319321Thiourea and its derivatives, למעט החומרים המנויים בתוספת השנייה62-56-6200-543-5
320322Mephenesin (INN) and its esters59-47-2200-427-4
321323חיסון, רעל או סרום שהוא תכשיר או סם מרפא וכן החומרים האלה:
ACAM2000 (Smallpox Vaccine)
Anti-lymphocytic globulin
Anti-smallpox globulin
BCG Vaccine; Bacillus Calmette Guerin Vaccine
Brucellin; Brucellergen
Cholera vaccine
Diphtheria antitoxin
Dryvax (Smallpox Vaccine)
Polio Vaccine; Poliovirus Vaccines
Toxins for the Schick and Dick Tests
Tuberculin and Tuberculin PPD
איןאין
322324Tranylcypromine (INN) ומלחיו155-09-9205-841-9
323325Trichloronitromethane (chloropicrine)76-06-2200-930-9
324326‎2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)75-80-9200-903-1
325327Trichlormethine (INN) ומלחיו817-09-4212-442-3
326328Tretamine (INN)51-18-3200-083-5
327329Gallamine triethiodide (INN)65-29-2200-605-1
328330Urginea scilla Steinh. and its galenical preparations84650-62-4283-520-2
329331Veratrine, its salts and galenical preparations03/02/8051
[צ״ל: 8051-02-3]
613-062-00-4
[צ״ל: 617-100-0]
330332Schoenocaulon officinale Lind (seeds and galenical preparations)84604-18-2283-296-6
331333Veratrum spp. and their preparations90131-91-2290-407-1
332334Vinyl chloride monomer75-01-4200-831-0
333335Ergocalciferol (INN) ו־cholecalciferol (vitamins D2 and D3)50-14-6 / 67-97-0200-014-9 / 200-673-2
334336Salts of O-alkyldithiocarbonic acidsאיןאין
335337Yohimbine ומלחיו146-48-5205-672-0
336338Dimethyl sulfoxide (INN)67-68-5200-664-3
337339Diphenhydramine (INN) ומלחיו58-73-1200-396-7
338340‎4-tert-Butylphenol98-54-4202-679-0
339341‎4-tert-Butylpyrocatechol98-29-3202-653-9
340342Dihydrotachysterol (INN)67-96-9200-672-7
341343Dioxane123-91-1204-661-8
342344Morpholine ומלחיו110-91-8203-815-1
343345Pyrethrum album L. and its galenical preparationsאיןאין
344346‎2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)59-33-6200-422-7
345347Tripelennamine (INN)91-81-6202-100-1
346348Tetrachlorosalicylanilides05/07/7426
[צ״ל: 7426-07-5]
אין
347349Dichlorosalicylanilides1147-98-4אין
348350Tetrabromosalicylanilidesאיןאין
349351Dibromosalicylanilidesאיןאין
350352Bithionol (INN)97-18-7202-565-0
351353Thiuram monosulphides97-74-5202-605-7
352355Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)68-12-2200-679-5
353356‎4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone)122-57-6204-555-1
354357Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol)
למעט אם החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (essences) טבעיות בתמרוק.
איןאין
355358
Furocoumarines
כגון: trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen
(הוראת שעה עד יום 1.6.2024): למעט אם התקיים אחד מאלה:
(1) לעניין תמרוק המיועד לשימוש ביום – החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (Essences) טבעיות בתמרוק, ובלבד שריכוזו של החומר האמור אינו עולה על 1 מ״ג לק״ג;
(2) לעניין תמרוק שהוא קרם ידיים, קרם רגליים, תמרוק נשטף או תמרוק שאינו מיועד לשימוש ביום – החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (Essences) טבעיות בתמרוק.
(הנוסח הקבוע): למעט אם החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (essences) טבעיות בתמרוק. ואולם, לעניין תמרוק המיועד להגנה מקרינת השמש או תמרוק לשיזוף עצמי (Bronzing product) – ובלבד שריכוזו של החומר האמור אינו עולה על 1 מ״ג לק״ג.
3902-71-4 / 298-81-7 / 484-20-8223-459-0 / 206-066-9 / 207-604-5
356359Oil from the seeds of Laurus nobilis L.84603-73-6283-272-5
357360Safrole
למעט אם החומר האמור הוא רכיב המצוי באופן טבעי בתמציות (essences) טבעיות בתמרוק ובלבד שהתקיימו שני אלה:
(1) ריכוז החומר האמור אינו עולה על 100PPM, ולעניין תמרוק לחלל הפה – אינו עולה על 50PPM.
(2) התמרוק אינו משחת שיניים המיועדת לשימוש בילדים.
94-59-7202-345-4
358361‎5,5′-Di-isopropyl-2,2′-dimethylbiphenyl-4,4′-diyl dihypoiodite (thymol iodide)552-22-7209-007-5
359362‎3′-Ethyl-5′,6′,7′,8′-tetrahydro-5′,5′,8′,8′-tetramethyl-2′-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide)88-29-9201-817-7
360363o-Phenylenediamine ומלחיו95-54-5202-430-6
361364‎4-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,4-diamine) ומלחיו95-80-7202-453-1
362365Aristolochic acid ומלחיו; Aristolochia spp. and their preparations475-80-9 / 313-67-7 / 15918-62-4202-499-6 / 206-238-3 / —
363366Chloroform67-66-3200-663-8
364367‎2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)1746-01-6217-122-7
365368‎2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)828-00-2212-579-9
366369Pyrithione sodium (INNM)3811-73-2223-296-5
367370N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan – ISO)133-06-2205-087-0
368371‎2,2′-Dihydroxy-3,3′,5,5′,6,6′-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN))70-30-4200-733-8
369372‎6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil (INN)) ומלחיו38304-91-5253-874-2
370373‎3,4′,5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))87-10-5201-723-6
371374Phytolacca spp. and their preparations65497-07-6 / 60820-94-2 
372375Tretinoin (INN) (retinoic acid) ומלחיו302-79-4206-129-0
373376‎1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminoanisole – CI 76050) ומלחיו615-05-4210-406-1
374377‎1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-Diaminoanisole) ומלחיו08/02/5307
[צ״ל: 5307-02-8]
226-161-9
375378CI 121403118-97-6221-490-4
376379CI 26105 (Solvent Red 24)85-83-6201-635-8
377380CI 42555 (Basic Violet 3)
CI 42555:1
CI 42555:2
548-62-9
467-63-0
208-953-6
207-396-6
378381Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))14779-78-3238-849-6
379383‎2-Amino-4-nitrophenol99-57-0202-767-9
380384‎2-Amino-5-nitrophenol121-88-0204-503-8
381385‎11-alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters80-75-1201-306-9
382386CI 42640 ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt)1694-09-3216-901-9
383387CI 13065587-98-4209-608-2
384388CI 42535 (Basic Violet 1)8004-87-3 
385389CI 61554 (Solvent Blue 35)17354-14-2241-379-4
386390Anti-androgens of steroidal structure  
387391Zirconium ותרכובותיו
למעט החומרים המנויים בטבלה שבתוספת השנייה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 50
ו־zirconium lakes, pigments or salts of the colouring agents המנויים בטבלה שבתוספת הרביעית
7440-67-7231-176-9
388393Acetonitrile75-05-8200-835-2
389394Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN)) ומלחיו84-22-0201-522-3
390395Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
למעט השימושים של sulphate המנויים בטבלה שבתוספת השנייה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 51
148-24-3
134-31-6
205-711-1
205-137-1
391396Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1′ (additive with trihydrated magnesium sulphate) – (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)43143-11-9256-115-3
392397CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments ומלחיו3468-63-1222-429-4
393398CI45170:1‏ (Basic violet 10) ו־CI 4517081-88-9 / 509-34-2201-383-9 / 208-096-8
394399Lidocaine (INN)137-58-6205-302-8
395400‎1,2-Epoxybutane106-88-7203-438-2
396401CI 155855160-02-1 / 2092-56-0225-935-3 / 218-248-5
397402Strontium lactate29870-99-3249-915-9
398403Strontium nitrate10042-76-9233-131-9
399404Strontium polycarboxylateאיןאין
400405Pramocaine (INN)140-65-8205-425-7
401406‎4-Ethoxy-m-phenylenediamine ומלחיו5862-77-1אין
402407‎2,4-Diaminophenylethanol ומלחיו14572-93-1אין
403408Pyrocatechol (Catechol)120-80-9204-427-5
405409Pyrogallol87-66-1201-762-9
406410Nitrosamines
Dimethylnitrosoamine; Nitrosodipropylamine;2,2′-Nitrosoimino)bisethanol)
62-75-9 / 621-64-7 / 1116-54-7200-549-8 / 210-698-0 / 214-237-4
407411Secondary alkyl- and alkanolamines and their saltsאיןאין
408412‎4-Amino-2-nitrophenol119-34-6204-316-1
409413‎2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine)823-40-5212-513-9
410414‎4-tert.-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)83-66-9201-493-7
411416תאים, רקמות או מוצרים ביולוגיים אחרים ממקור אנושיאיןאין
412417‎3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein (INN))77-09-8201-004-7
413418‎3-Imidazol-4-ylacrylic acid (Urocanic acid) and its ethyl ester104-98-3 / 27538-35-8203-258-4 / 248-515-1
414419חומרים מהחי שאינם מתאימים לשימוש בבני אדם כמפורט להלן:
BRAIN EXTRACT
BRAIN LIPIDS
CEREBROSIDES
MARROW EXTRACT
MARROW LIPIDS
NEURAL EXTRACT
SPINAL CORD EXTRACT
SPINAL CORD LIPIDS
SPINAL LIPID EXTRACT
SPLEEN EXTRACT
SPLEEN HYDROLYSATE
איןאין
415420Crude and refined coal tars8007-45-2232-361-7
416421‎1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (Moskene)116-66-5204-149-4
417422‎5-tert.-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk Tibetene)145-39-1205-651-6
418423Alanroot oil (Inula helenium L.)
בשימוש כחומר ריח
97676-35-2אין
419424Benzyl cyanide
בשימוש כחומר ריח
140-29-4205-410-5
420425Cyclamen alcohol
בשימוש כחומר ריח
4756-19-8225-289-2
421426Diethyl maleate
בשימוש כחומר ריח
141-05-9205-451-9
422427‎3,4-Dihydrocoumarin
בשימוש כחומר ריח
119-84-6204-354-9
423428‎2,42,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde
בשימוש כחומר ריח
6248-20-0228-369-5
424429‎3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)
בשימוש כחומר ריח
40607-48-5254-999-5
425430‎4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
בשימוש כחומר ריח
17874-34-9241-827-9
426431Dimethyl citraconate
בשימוש כחומר ריח
617-54-9אין
427432‎7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudomethylionone)
בשימוש כחומר ריח
26651-96-7247-878-3
428433‎6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone)
בשימוש כחומר ריח
141-10-6205-457-1
429434Diphenylamine
בשימוש כחומר ריח
122-39-4204-539-4
430435Ethyl acrylate
בשימוש כחומר ריח
140-88-5205-438-8
431436Fig leaf absolute (Ficus carica L.)
בשימוש כחומר ריח
68916-52-9אין
432437trans-2-Heptenal
בשימוש כחומר ריח
18829-55-5242-608-0
433438trans-2-Hexenal diethyl acetal
בשימוש כחומר ריח
67746-30-9266-989-8
434439trans-2-Hexenal dimethyl acetal
בשימוש כחומר ריח
18318-83-7242-204-4
435440Hydroabietyl alcohol
בשימוש כחומר ריח
13393-93-6236-476-3
436441‎6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol
בשימוש כחומר ריח
34131-99-2251-841-7
437442‎7-Methylcoumarin
בשימוש כחומר ריח
531-59-9208-513-3
438443‎4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene acetone)
בשימוש כחומר ריח
943-88-4213-404-9
439444‎1-(4-Methoxyphenyl)-1-pentene-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone)
בשימוש כחומר ריח
104-27-8203-190-5
440445Methyl trans-2-butenoate
בשימוש כחומר ריח
623-43-8210-793-7
441446‎7-Methylcoumarin
בשימוש כחומר ריח
2445-83-2219-499-3
442447‎5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl)
בשימוש כחומר ריח
13706-86-0237-241-8
443448‎2-Pentylidenecyclohexanone
בשימוש כחומר ריח
25677-40-1247-178-8
444449‎3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone)
בשימוש כחומר ריח
1117-41-5214-245-8
445450Verbena essential oils (Lippia citriodora Kunth.) ונגזרות שאינן מוחלטות (Absolute)
בשימוש כחומר ריח
8024-12-2285-515-0
446452‎6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane37894-46-5253-704-7
447453Cobalt dichloride7646-79-9231-589-4
448454Cobalt sulphate10124-43-3233-334-2
449455Nickel monoxide1313-99-1215-215-7
450456Dinickel trioxide1314-06-3215-217-8
451457Nickel dioxide12035-36-8234-823-3
452458Trinickel disulphide12035-72-2234-829-6
453459Tetracarbonylnickel13463-39-3236-669-2
454460Nickel sulphide16812-54-7240-841-2
455461Potassium bromate7758-01-2231-829-8
456462Carbon monoxide630-08-0211-128-3
457463Buta-1,3-diene
והחומרים המנויים במספרים סידוריים (איחוד אירופי) 464 עד 611
106-99-0203-450-8
458464Isobutane
אם הוא מכיל 0.1% w/w ומעלה Butadiene
75-28-5200-857-2
459465Butane
אם הוא מכיל 0.1%% w/w ומעלה Butadiene
106-97-8203-448-7
460466Gases (petroleum), C3-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68131-75-9268-629-5
461467Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate catalytic cracked naphtha fractionation absorber
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68307-98-2269-617-2
462468Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68307-99-3269-618-8
463469Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-00-9269-619-3
464470Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-01-0269-620-9
465471Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-03-2269-623-5
466472Tail gas (petroleum), gas recovery plant
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-04-3269-624-0
467473Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-05-4269-625-6
468474Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurized naphtha fractionator, acid-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-06-5269-626-1
469475Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-07-6269-627-7
470476Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation stabilizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-08-7269-628-2
471477Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-09-8269-629-8
472478Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurized, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-10-1269-630-3
473479Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-11-2269-631-9
474480Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurized, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68308-12-3269-632-4
475481Gases (petroleum), catalytic cracked overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68409-99-4270-071-2
476482Alkanes, C1-2
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68475-57-0270-651-5
477483Alkanes, C2-3
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68475-58-1270-652-0
478484Alkanes, C3-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68475-59-2270-653-6
479485Alkanes, C4-5
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68475-60-5270-654-1
480486Fuel-gases
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-26-6270-667-2
481487Fuel gases, crude oil distillates
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-29-9270-670-9
482488Hydrocarbons, C3-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-40-4270-681-9
483489Hydrocarbons, C4-5
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-42-6270-682-4
484490Hydrocarbons, C2-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-49-3270-689-2
485491Petroleum gases, liquefied
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-85-7270-704-2
486492Petroleum gases, liquefied
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68476-86-8270-705-8
487493Gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-33-8270-724-1
488494Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-35-0270-726-2
489495Gases (petroleum), amine system feed
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-65-6270-746-1
490496Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-66-7270-747-7
491497Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-67-8270-748-2
492498Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-68-9270-749-8
493499Gases (petroleum), butane splitter overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-69-0270-750-3
494500Gases (petroleum), C2-3
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-70-3270-751-9
495501Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-71-4270-752-4
496502Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-72-5270-754-5
497503Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-73-6270-755-0
498504Gases (petroleum), catalytic cracker
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-74-7270-756-6
499505Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-75-8270-757-1
500506Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-76-9270-758-7
501507Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overhead
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-77-0270-759-2
502508Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-79-2270-760-8
503509Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-80-5270-761-3
504510Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-81-6270-762-9
505511Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-82-7270-763-4
506512Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-83-8270-765-5
507513Gases (petroleum), C2-return stream
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-84-9270-766-0
508514Gases (petroleum), C4-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-85-0270-767-6
509515Gases (petroleum), deethanizer overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-86-1270-768-1
510516Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-87-2270-769-7
511517Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-90-7270-772-3
512518Gases (petroleum), depropanizer overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-91-8270-773-9
513519Gases (petroleum), dry sour, gas-concn
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-92-9270-774-4
514520Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-93-0270-776-5
515521Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-94-1270-777-0
516522Gases (petroleum), Girbatol unit feed
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-95-2270-778-6
517523Gases (petroleum), hydrogen absorber off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-96-3270-779-1
518524Gases (petroleum), hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-97-4270-780-7
519525Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-98-5270-781-2
520526Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68477-99-6270-782-8
521527Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-00-2270-783-3
522528Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-01-3270-784-9
523529Gases (petroleum), reforming hydrotreater
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-02-4270-785-4
524530Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-03-5270-787-5
525531Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-04-6270-788-0
526532Gases (petroleum), thermal cracking distn.
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-05-7270-789-6
527533Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-21-7270-802-5
528534Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-22-8270-803-0
529535Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurized combined fractionater
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-24-0270-804-6
530536Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-25-1270-805-1
531537Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-26-2270-806-7
532538Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator,
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-27-3270-807-2
533539Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-28-4
אין
270-808-8
אין
534540Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-29-5270-809-3
535541Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-30-8270-810-9
536542Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-32-0270-813-5
537543Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-33-1270-814-0
538544Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker,
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68478-34-2270-815-6
539545Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68512-91-4270-990-9
540546Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-14-4270-999-8
541547Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-15-5271-000-8
542548Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-16-6271-001-3
543549Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-17-7271-002-9
544550Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-18-8271-003-4
545551Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-19-9271-005-5
546552Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68513-66-6271-010-2
547553Hydrocarbons, C1-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68514-31-8271-032-2
548554Hydrocarbons, C1-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68514-36-3271-038-5
549555Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68527-15-1271-258-1
550556Hydrocarbons, C1-3
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68527-16-2271-259-7
551557Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68527-19-5271-261-8
552558Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68602-82-4271-623-5
553559Gases (petroleum), C1-5
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68602-83-5271-624-0
554560Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68602-84-6271-625-6
555561Hydrocarbons, C2-4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68606-25-7271-734-9
556562Hydrocarbons, C3
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68606-26-8271-735-4
557563Gases (petroleum), alkylation feed
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68606-27-9271-737-5
558564Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68606-34-8271-742-2
559565Petroleum products, refinery gases
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68607-11-4271-750-6
560566Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68783-06-2272-182-1
561567Gases (petroleum), refinery blend
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68783-07-3272-183-7
562568Gases (petroleum), catalytic cracking
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68783-64-2272-203-4
563569Gases (petroleum), C2-4, sweetened
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68783-65-3272-205-5
564570Gases (petroleum), refinery
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68814-67-5272-338-9
565571Gases (petroleum), platformer products separator off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68814-90-4272-343-6
566572Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68911-58-0272-775-5
567573Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68911-59-1272-776-0
568574Gases (petroleum), crude oil fractionation off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68918-99-0272-871-7
569575Gases (petroleum), dehexaniser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-00-6272-872-2
570576Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation stripper off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-01-7272-873-8
571577Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-02-8272-874-3
572578Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-03-9272-875-9
573579Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-04-0272-876-4
574580Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-05-1272-878-5
575581Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-06-2272-879-0
576582Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionation
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-07-3272-880-6
577583Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-08-4272-881-1
578584Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-09-5272-882-7
579585Gases (petroleum), straight-run stabiliser off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-10-8272-883-2
580586Gases (petroleum), tar stripper off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-11-9272-884-8
581587Gases (petroleum), unifiner stripper off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-12-0272-885-3
582588Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68919-20-0272-893-7
583589Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutaniser
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-76-1273-169-3
584590Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-77-2273-170-9
585591Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-79-4273-173-5
586592Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurised
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-80-7273-174-0
587593Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-81-8273-175-6
588594Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum coking
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68952-82-9273-176-1
589595Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68955-28-2273-265-5
590596Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68955-33-9273-269-7
591597Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68955-34-0273-270-2
592598Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
68989-88-8273-563-5
593599Hydrocarbons, C4
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
87741-01-3289-339-5
594600Alkanes, C1-4, C3-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
90622-55-2292-456-4
595601Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off92045-15-3295-397-2
596602Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-16-4295-398-8
597603Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-17-5295-399-3
598604Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-18-6295-400-7
599605Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-19-7295-401-2
600606Gases (petroleum), residue visbreaking off
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-20-0295-402-8
601607Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-22-2295-404-9
602608Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-23-3295-405-4
603609Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
92045-80-2295-463-0
604610Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
95465-89-7306-004-1
605611Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free
אם הם מכילים מעל 0.1% w/w של Butadiene
97722-19-5307-769-4
606612Tar, coal, low-temp., distn. Residues
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
50-32-8200-028-5
607613Pitch, coal tar-petroleum
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
68187-57-5269-109-0
608614Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom.
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
68188-48-7269-159-3
609617Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
90640-85-0292-606-9
610618Pitch, coal tar, low-temp.
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
90669-57-1292-651-4
611619Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
90669-58-2292-653-5
612620Pitch, coal tar, low-temp., oxidised
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
90669-59-3292-654-0
613621Extract residues (coal), brown
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
91697-23-3294-285-0
614622Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
92045-71-1295-454-1
617623Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
92045-72-2295-455-7
618624Waste solids, coal-tar pitch coking
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
92062-34-5295-549-8
619625Pitch, coal tar, high-temp., secondary
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
94114-13-3302-650-3
620626Residues (coal), liq. solvent extn.
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
94114-46-2302-681-2
621627Coal liquids, liq. solvent extn. soln
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
94114-47-3302-682-8
622628Coal liquids, liq. solvent extn.
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
94114-48-4302-683-3
623629Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
97926-76-6308-296-6
624630Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
97926-77-7308-297-1
625631Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
97926-78-8308-298-7
626632Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
101316-45-4309-851-5
627633Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
101794-74-5309-956-6
628634Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coaltar pitch-polyethylene pyrolysis-derived
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
101794-75-6309-957-1
629635Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coaltar pitch-polystyrene pyrolysis-derived
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
101794-76-7309-958-7
630636Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
121575-60-8310-162-7
631637Dibenz[a,h]anthracene53-70-3200-181-8
632638Benz[a]anthracene56-55-3200-280-6
633639Benzo[e]pyrene192-97-2205-892-7
634640Benzo[j]fluoranthene205-82-3205-910-3
635641Benz(e)acephenanthrylene205-99-2205-911-9
636642Benzo(k)fluoranthene207-08-9205-916-6
637643Chrysene218-01-9205-923-4
638644‎2-Bromopropane75-26-3200-855-1
639645Trichloroethylene79-01-6201-167-4
640646‎1,2-Dibromo-3-chloropropane96-12-8202-479-3
641647‎2,3-Dibromopropan-1-ol96-13-9202-480-9
642648‎1,3-Dichloropropan-2-ol96-23-1202-491-9
642649α,α,α-Trichlorotoluene98-07-7202-634-5
643650α-Chlorotoluene (Benzyl chloride)100-44-7202-853-6
644651‎1,2-Dibromoethane106-93-4203-444-5
645652Hexachlorobenzene118-74-1204-273-9
646653Bromoethylene (Vinyl bromide)593-60-2209-800-6
647654‎1,4-Dichlorobut-2-ene764-41-0212-121-8
648655Methyloxirane (Propylene oxide)75-56-9200-879-2
649656‎(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)96-09-3202-476-7
650657‎1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)106-89-8203-439-8
651658R-1-Chloro-2,3-epoxypropane51594-55-9424-280-2
652659‎1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)122-60-1204-557-2
653660‎2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)556-52-5209-128-3
654661R-2,3-Epoxy-1-propanol57044-25-4404-660-4
655662‎2,2′-Bioxirane (1,2:3,4-Diepoxybutane)1464-53-5215-979-1
656663‎(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole133855-98-8406-850-2
657664Chloromethyl methyl ether107-30-2203-480-1
658665‎2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate)109-86-4 / 110-49-6203-713-7 / 203-772-9
659666‎2-Ethoxyethanol and its acetate (2-Ethoxyethyl acetate)110-80-5 / 111-15-9203-804-1 / 203-839-2
660667Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether542-88-1208-832-8
661668‎2-Methoxypropanol1589-47-5216-455-5
662669Propiolactone57-57-8200-340-1
663670Dimethylcarbamoyl chloride79-44-7201-208-6
664671Urethane (Ethyl carbamate)51-79-6200-123-1
665674Methoxyacetic acid625-45-6210-894-6
666675Dibutyl phthalate84-74-2201-557-4
667676bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)111-96-6203-924-4
668677bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)117-81-7204-211-0
669678bis(2-Methoxyethyl) phthalate117-82-8204-212-6
670679‎2-Methoxypropyl acetate70657-70-4274-724-2
671680‎2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetate80387-97-9279-452-8
672681Acrylamide, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.79-06-1201-173-7
673682Acrylonitrile107-13-1203-466-5
674683‎2-Nitropropane79-46-9201-209-1
675684Dinoseb, its salts and esters with the exception of those specified elsewhere in this list88-85-7201-861-7
676685‎2-Nitroanisole91-23-6202-052-1
677686‎4-Nitrobiphenyl92-93-3202-204-7
678687‎2,4-Dinitrotoluene; Dinitrotoluene, technical grade121-14-2 / 25321-14-6204-450-0 / 246-836-1
679688Binapacryl485-31-4207-612-9
680689‎2-Nitronaphthalene581-89-5209-474-5
681690‎2,3-Dinitrotoluene602-01-7210-013-5
682691‎5-Nitroacenaphthene602-87-9210-025-0
683692‎2,6-Dinitrotoluene606-20-2210-106-0
684693‎3,4-Dinitrotoluene610-39-9210-222-1
685694‎3,5-Dinitrotoluene618-85-9210-566-2
686695‎2,5-Dinitrotoluene619-15-8210-581-4
687696Dinoterb, its salts and esters1420-07-1215-813-8
688697Nitrofen1836-75-5217-406-0
689699Diazomethane334-88-3206-382-7
690700‎1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)2475-45-8219-603-7
691702‎1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine70-25-7200-730-1
692705‎4,4′-Methylenedianiline101-77-9202-974-4
693706‎4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride569-61-9209-321-2
694707‎4,4′-Methylenedi-o-toluidine838-88-0212-658-8
695708o-Anisidine90-04-0201-963-1
696709‎3,3′-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) ומלחיו119-90-4204-355-4
697711o-Dianisidine based azo dyesאיןאין
698712‎3,3′-Dichlorobenzidine91-94-1202-109-0
699713Benzidine dihydrochloride531-85-1208-519-6
700714‎[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium sulphate531-86-2208-520-1
701715‎3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride612-83-9210-323-0
702716Benzidine sulphate21136-70-9244-236-4
703717Benzidine acetate36341-27-2252-984-8
704718‎3,3′-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)64969-34-2265-293-1
705719‎3,3′-Dichlorobenzidine sulphate74332-73-3277-822-3
706720Benzidine based azo dyesאיןאין
707721‎4,4′-Bi-o-toluidine (ortho-Tolidine)119-93-7204-358-0
708722‎4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride612-82-8210-322-5
709723‎[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)64969-36-4265-294-7
710724‎4,4′-Bi-o-toluidine sulphate74753-18-7277-985-0
711725o-Tolidine based dyesאין611-030-00-4
712726Biphenyl-4-ylamine (4-Aminobiphenyl) ומלחיו92-67-1202-177-1
713727Azobenzene103-33-3203-102-5
714728‎(Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate592-62-1209-765-7
715729Cycloheximide66-81-9200-636-0
716730‎2-Methylaziridine75-55-8200-878-7
717731Imidazolidine-2-thione (Ethylene thiourea)96-45-7202-506-9
718732Furan110-00-9203-727-3
719733Aziridine151-56-4205-793-9
720734Captafol2525-06-1219-363-3
721735Carbadox6804-07-1229-879-0
722736Flumioxazin103361-09-7613-166-00-X
723737Tridemorph24602-86-6246-347-3
724738Vinclozolin50471-44-8256-599-6
725739Fluazifop-butyl69806-50-4274-125-6
726740Flusilazole85509-19-9014-017-00-6
727741‎1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)2451-62-9219-514-3
728742Thioacetamide62-55-5200-541-4
729744Formamide75-12-7200-842-0
730745N-Methylacetamide79-16-3201-182-6
731746N-Methylformamide123-39-7204-624-6
732747N,N-Dimethylacetamide127-19-5204-826-4
733748Hexamethylphosphoric-triamide680-31-9211-653-8
734749Diethyl sulphate64-67-5200-589-6
735750Dimethyl sulphate77-78-1201-058-1
736751‎1,3-Propanesultone1120-71-4214-317-9
737752Dimethylsulphamoyl-chloride13360-57-1236-412-4
738753Sulfallate95-06-7202-388-9
739754תערובת של החומרים האלה: ‎4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazoleאין403-250-2
740755‎(±)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate119738-06-6607-373-00-4
741756‎6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile85136-74-9400-340-3
742757‎(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate108225-03-2402-060-7
743758Trisodium [4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O,O',O",O‴]copper(II)אין413-590-3
744759תערובת של החומרים האלה:
N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide
אין412-790-8
745760‎1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Teroxirone)59653-74-6616-091-00-0
746761Erionite12510-42-8650-012-00-0
747762Asbestos12001-28-4650-013-00-6
748763Petroleum8002-05-9232-298-5
749764Distillates (petroleum), heavy hydrocracked
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-76-0265-077-7
750765Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-88-4265-090-8
751766Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-89-5265-091-3
752767Residual oils (petroleum), solvent deasphalted
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-95-3265-096-0
753768Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-96-4265-097-6
754769Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64741-97-5265-098-1
755770Residual oils (petroleum), solvent-refined
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-01-4265-101-6
756771Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-36-5265-137-2
757772Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-37-6265-138-8
758773Residual oils (petroleum), clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-41-2265-143-5
759774Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic,
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-44-5265-146-1
760775Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-45-6265-147-7
761776Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-52-5265-155-0
762777Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-53-6265-156-6
763778Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-54-7265-157-1
764779Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-55-8265-158-7
765780Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-56-9265-159-2
766781Residual oils (petroleum), hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-57-0265-160-8
767782Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-62-7265-166-0
768783Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-63-8265-167-6
768784Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-64-9265-168-1
770785Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-65-0265-169-7
771786Foots oil (petroleum)
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-67-2265-171-8
772787Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-68-3265-172-3
773788Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-69-4265-173-9
774789Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-70-7265-174-4
775790Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-71-8265-176-5
776791Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-75-2265-179-1
777792Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
64742-76-3265-180-7
778793Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. Conc.
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
68783-00-6272-175-3
779794Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
68783-04-0272-180-0
780795Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
68814-89-1272-342-0
781796Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
72623-85-9276-736-3
782797Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
72623-86-0276-737-9
783798Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
72623-87-1276-738-4
784799Lubricating oils
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
74869-22-0278-012-2
785800Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-91-8292-613-7
786801Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-92-9292-614-2
787802Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-94-1292-616-3
788803Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-95-2292-617-9
789804Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-96-3292-618-4
790805Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90640-97-4292-620-5
791806Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90641-07-9292-631-5
792807Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90641-08-0292-632-0
793808Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90641-09-1292-633-6
794809Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
90669-74-2292-656-1
795810Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91770-57-9294-843-3
796811Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-39-0295-300-3
797812Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-40-3295-301-9
798813Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-45-8295-306-6
799814Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-54-9295-316-0
800815Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-73-2295-335-4
801816Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-75-4295-338-0
802817Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-76-5295-339-6
803818Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-77-6295-340-1
804819Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
91995-79-8295-342-2
805820Foots oil (petroleum), hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92045-12-0295-394-6
806821Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92045-42-6295-423-2
807822Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92045-43-7295-424-8
808823Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92061-86-4295-499-7
809824Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92129-09-4295-810-6
810825Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
92704-08-0296-437-1
811826Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93572-43-1297-474-6
812827Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93763-10-1297-827-4
813828Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised,
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93763-11-2297-829-5
814829Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93763-38-3297-857-8
815830Foots oil (petroleum), acid-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93924-31-3300-225-7
816831Foots oil (petroleum), clay-treated,
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93924-32-4300-226-2
817832Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
93924-61-9300-257-1
818833Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
94733-08-1305-588-5
819834Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
94733-09-2305-589-0
820835Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
94733-15-0305-594-8
821836Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
94733-16-1305-595-3
822837Hydrocarbons, C13-30, arom. -rich, solvent-extd. naphthenic distillate
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
95371-04-3305-971-7
823838Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
95371-05-4305-972-2
824839Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
95371-07-6305-974-3
825840Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
95371-08-7305-975-9
826841Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97488-73-8307-010-7
827842Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97488-74-9307-011-2
828843Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97488-95-4307-034-8
829844Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97675-87-1307-661-7
830845Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97722-06-0307-755-8
831846Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97722-09-3307-758-4
832847Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97722-10-6307-760-5
833848Foots oil (petroleum), carbon-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97862-76-5308-126-0
834849Foots oil (petroleum), silicic acid-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97862-77-6308-127-6
835850Hydrocarbons, C27-42, dearomatised
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97862-81-2308-131-8
836851Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. Lights
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97862-82-3308-132-3
837852Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97862-83-4308-133-9
838853Hydrocarbons, C27-45, dearomatised
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97926-68-6308-287-7
839854Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated,
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97926-70-0308-289-8
840855Hydrocarbons, C27-42, naphthenic
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
97926-71-1308-290-3
841856Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-02-4309-672-2
842857Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-03-5309-673-8
843858Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-04-6309-674-3
844859Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-05-7309-675-9
845860Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-37-5309-710-8
846861Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
100684-38-6309-711-3
847862Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
101316-69-2309-874-0
848863Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
101316-70-5309-875-6
849864Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
101316-71-6309-876-1
850865Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
אם הם מכילים מעל 3% w/w של DMSO extract
101316-72-7309-877-7
851866Distillates (petroleum), sweetened middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח כי החומר שממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64741-86-2265-088-7
852867Gas oils (petroleum), solvent-refined
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64741-90-8265-092-9
853868Distillates (petroleum), solvent-refined middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64741-91-9265-093-4
854869Gas oils (petroleum), acid-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-12-7265-112-6
855870Distillates (petroleum), acid-treated middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-13-8265-113-1
856871Distillates (petroleum), acid-treated light
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-14-9265-114-7
857872Gas oils (petroleum), chemically neutralised
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-29-6265-129-9
858873Distillates (petroleum), chemically neutralised middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-30-9265-130-4
859874Distillates (petroleum), clay-treated middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-38-7265-139-3
860875Distillates (petroleum), hydrotreated middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-46-7265-148-2
870876Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-79-6265-182-8
871877Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-80-9265-183-3
872878Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
68477-29-2270-719-4
873879Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
68477-30-5270-721-5
874880Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
68477-31-6270-722-0
875881Alkanes, C12-26, branched and linear
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
אין292-454-3
876882Distillates (petroleum), highly refined middle
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
90640-93-0292-615-8
877883Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
91995-34-5295-294-2
878884Gas oils, paraffinic
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
93924-33-5300-227-8
879885Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavy
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97488-96-5307-035-3
880886Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. Lights
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97675-85-9307-659-6
881887Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97675-86-0307-660-1
882888Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenic
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97722-08-2307-757-9
883889Gas oils, hydrotreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97862-78-7308-128-1
884890Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
100683-97-4309-667-5
885891Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbontreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
100683-98-5309-668-0
886892Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, claytreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
100683-99-6309-669-6
887893Lubricating greases
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
74869-21-9278-011-7
888894Slack wax (petroleum)
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64742-61-6265-165-5
889895Slack wax (petroleum), acid-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
90669-77-5292-659-8
890896Slack wax (petroleum), clay-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
90669-78-6292-660-3
891897Slack wax (petroleum), hydrotreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
92062-09-4295-523-6
892898Slack wax (petroleum), low-melting
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
92062-10-7295-524-1
893899Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
92062-11-8295-525-7
894900Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97863-04-2308-155-9
895901Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97863-05-3308-156-4
896902Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97863-06-4308-158-5
897903Slack wax (petroleum), carbon-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
100684-49-9309-723-9
898904Petrolatum
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
08/03/8009
[צ״ל: 8009-03-8]
232-373-2
899905Petrolatum (petroleum), oxidised
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
64743-01-7265-206-7
890906Petrolatum (petroleum), alumina-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
85029-74-9285-098-5
891907Petrolatum (petroleum), hydrotreated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
92045-77-7295-459-9
892908Petrolatum (petroleum), carbon-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97862-97-0308-149-6
893909Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
97862-98-1308-150-1
894910Petrolatum (petroleum), clay-treated
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
100684-33-1309-706-6
895911Distillates (petroleum), light catalytic cracked64741-59-9265-060-4
896912Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked64741-60-2265-062-5
897913Distillates (petroleum), light thermal cracked64741-82-8265-084-5
898914Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic cracked68333-25-5269-781-5
899915Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha68475-80-9270-662-5
900916Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates68477-38-3270-727-8
901917Gas oils (petroleum), steam-cracked68527-18-4271-260-2
902918Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middle85116-53-6285-505-6
903919Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurised92045-29-9295-411-7
904920Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha92062-00-5295-514-7
905921Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.92062-04-9295-517-3
906922Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded92201-60-0295-991-1
907923Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha93763-85-0297-905-8
908924Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurised97926-59-5308-278-8
909925Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle coker101316-59-0309-865-1
910926Distillates (petroleum), heavy steam-cracked101631-14-5309-939-3
911927Residues (petroleum), atm. Tower64741-45-3265-045-2
912928Gas oils (petroleum), heavy vacuum64741-57-7265-058-3
913929Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked64741-61-3265-063-0
914930Clarified oils (petroleum), catalytic cracked64741-62-4265-064-6
915931Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator64741-67-9265-069-3
916932Residues (petroleum), hydrocracked64741-75-9265-076-1
917933Residues (petroleum), thermal cracked64741-80-6265-081-9
918934Distillates (petroleum), heavy thermal cracked64741-81-7265-082-4
919935Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum64742-59-2265-162-9
920936Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric tower64742-78-5265-181-2
921937Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum64742-86-5265-189-6
922938Residues (petroleum), steam-cracked64742-90-1265-193-8
923939Residues (petroleum), atmospheric68333-22-2269-777-3
924940Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked68333-26-6269-782-0
925941Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked68333-27-7269-783-6
926942Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked68333-28-8269-784-1
927943Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur68476-32-4270-674-0
928944Fuel oil, residual68476-33-5270-675-6
912945Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.68478-13-7270-792-2
913946Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil68478-17-1270-796-4
914947Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum68512-61-8270-983-0
915948Residues (petroleum), light vacuum68512-62-9270-984-6
916949Residues (petroleum), steam-cracked light68513-69-9271-013-9
917950Fuel oil, No 668553-00-4271-384-7
929951Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur68607-30-7271-763-7
930952Gas oils (petroleum), heavy atmospheric68783-08-4272-184-2
931953Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom. -contg68783-13-1272-187-9
932954Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum68955-27-1273-263-4
933955Residues (petroleum), steam-cracked, resinous68955-36-2273-272-3
934956Distillates (petroleum), intermediate vacuum70592-76-6274-683-0
935957Distillates (petroleum), light vacuum70592-77-7274-684-6
936958Distillates (petroleum), vacuum70592-78-8274-685-1
937959Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum85117-03-9285-555-9
938960Residues (petroleum), steam-cracked, distillates90669-75-3292-657-7
939961Residues (petroleum), vacuum, light90669-76-4292-658-2
940962Fuel oil, heavy, high-sulfur92045-14-2295-396-7
941963Residues (petroleum), catalytic cracking92061-97-7295-511-0
942964Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded92201-59-7295-990-6
943965Residual oils (petroleum)93821-66-0298-754-0
944966Residues, steam cracked, thermally treated98219-64-8308-733-0
945967Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middle101316-57-8309-863-0
946968Distillates (petroleum), light paraffinic64741-50-0265-051-5
947969Distillates (petroleum), heavy paraffinic64741-51-1265-052-0
948970Distillates (petroleum), light naphthenic64741-52-2265-053-6
949971Distillates (petroleum), heavy naphthenic64741-53-3265-054-1
950972Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic64742-18-3265-117-3
951973Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic64742-19-4265-118-9
952974Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic64742-20-7265-119-4
953975Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic64742-21-8265-121-5
954976Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic64742-27-4265-127-8
955977Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinic64742-28-5265-128-3
956978Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenic64742-34-3265-135-1
957979Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenic64742-35-4265-136-7
958980Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent64742-03-6265-102-1
959981Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent64742-04-7265-103-7
960982Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent64742-05-8265-104-2
961983Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent64742-11-6265-111-0
962984Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent91995-78-7295-341-7
963985Hydrocarbons, C26-55, arom. rich97722-04-8307-753-7
964986Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)573-58-0209-358-4
965987Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate1937-37-7217-710-3
966988Tetrasodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]2602-46-2220-012-1
967989‎4-o-Tolylazo-o-toluidine97-56-3202-591-2
968990‎4-Aminoazobenzene60-09-3200-453-6
969991Disodium[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)16071-86-6240-221-1
970992Resorcinol diglycidyl ether101-90-6202-987-5
971993‎1,3-Diphenylguanidine102-06-7203-002-1
972994Heptachlor-epoxide1024-57-3213-831-0
973995‎4-Nitrosophenol104-91-6203-251-6
974996Carbendazim10605-21-7234-232-0
975997Allyl glycidyl ether106-92-3203-442-4
976998Chloroacetaldehyde107-20-0203-472-8
977999Hexane110-54-3203-777-6
9781000‎2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene glycol monomethyl ether; DEGME)111-77-3203-906-6
9791001‎(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether (Tetraconazole – ISO)112281-77-3407-760-6
9801002‎4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone114565-66-1406-057-1
9811003‎5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone115662-06-1405-100-1
9821004tris(2-Chloroethyl) phosphate115-96-8204-118-5
9831005‎4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide120187-29-3407-600-5
9841006Nickel dihydroxide12054-48-7235-008-5
9851007N,N-Dimethylaniline121-69-7204-493-5
9861008Simazine122-34-9204-535-2
9871009bis(Cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium125051-32-3412-000-1
9881010N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethane130728-76-6410-060-3
9891011Divanadium pentaoxide1314-62-1215-239-8
9901012Pentachlorophenol and its alkali salts87-86-5 / 131-52-2 / 7778-73-6201-778-6 / 205-025-2 / 231-911-3
9911013Phosphamidon13171-21-6236-116-5
9921014N-(Trichloromethylthio)phthalimide (Folpet – ISO)133-07-3205-088-6
9931015N-2-Naphthylaniline135-88-6205-223-9
9941016Ziram137-30-4205-288-3
9951017‎1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene138526-69-9418-480-9
9961018Propazine139-40-2205-359-9
9971019‎3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA140-41-0006-043-00-1
9981020Isoxaflutole141112-29-0606-054-00-7
9991021Kresoxim-methyl143390-89-0607-310-00-0
10001022Chlordecone143-50-0205-601-3
10011023‎9-Vinylcarbazole1484-13-5216-055-0
10021024‎2-ethylhexanoic acid ומלחיו, למעט Nitrilotriethyleneammoniopropane-2-ol 2-ethylhexanoate‎149-57-5/-‎205-743-6/-
10031025Monuron150-68-5205-766-1
10041026Morpholine-4-carbonyl chloride15159-40-7239-213-0
10051027Daminozide1596-84-5216-485-9
10061028Alachlor (ISO)15972-60-8240-110-8
10071029UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine166242-53-1422-720-8
10081030Ioxynil and Ioxynil octanoate (ISO)1689-83-4 / 3861-47-0216-881-1 / 223-375-4
10091031Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) and Bromoxynil heptanoate (ISO)1689-84-5 / 56634-95-8216-882-7 / 260-300-4
10101032‎2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate1689-99-2216-885-3
10111034‎5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one17630-75-0412-200-9
10121035Benomyl17804-35-2241-775-7
10131036Chlorothalonil1897-45-6217-588-1
10141037N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride19750-95-9243-269-1
10151038‎4,4′-Methylenebis(2-ethylaniline)19900-65-3243-420-1
10161039Valinamide20108-78-5402-840-7
10171040[(p-Tolyloxy)methyl]oxirane2186-24-5218-574-8
10181041[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane2186-25-6218-575-3
10191042‎2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether2210-79-9218-645-3
10201043[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether26447-14-3247-711-4
10211044Di-allate2303-16-4218-961-1
10221045Benzyl 2,4-dibromobutanoate23085-60-1420-710-8
10231046Trifluoroiodomethane2314-97-8219-014-5
10241047Thiophanate-methyl23564-05-8245-740-7
10251048Dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane (Mirex)2385-85-5219-196-6
10261049Propyzamide23950-58-5245-951-4
10271050Butyl glycidyl ether06/08/2426
[צ״ל: 2426-08-6]
219-376-4
10281051‎2,3,4-Trichlorobut-1-ene2431-50-7219-397-9
10291052Chinomethionate02/01/2439
[צ״ל: 2439-01-2]
219-455-3
10301053‎(R)-α-Phenylethylammonium (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate25383-07-7418-570-8
10311054‎5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Etridiazole – ISO)2593-15-9219-991-8
10321055Disperse Yellow 32832-40-8220-600-8
10331056‎1,2,4-Triazole288-88-0206-022-9
10341057Aldrin (ISO)309-00-2206-215-8
10351058Diuron (ISO)330-54-1206-354-4
10361059Linuron (ISO)330-55-2206-356-5
10371060Nickel carbonate3333-67-3222-068-2
10381061‎3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (Isoproturon – ISO)34123-59-6251-835-4
10391062Iprodione36734-19-7253-178-9
10401064‎5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran41107-56-6415-360-8
10411065Crotonaldehyde4170-30-3224-030-0
10421066Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideאין418-350-1
10431067‎4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline] ומלחיו492-80-8207-762-5
10441068DNOC (ISO)534-52-1208-601-1
10451069Toluidinium chloride540-23-8208-740-8
10461070Toluidine sulphate (1:1)540-25-0208-741-3
10471071‎2-(4-tert.-Butylphenyl)ethanol5406-86-0410-020-5
10481072Fenthion55-38-9200-231-9
10491073Chlordane, pur57-74-9200-349-0
10501074Hexan-2-one (Methyl butyl ketone)591-78-6209-731-1
10511075Fenarimol60168-88-9262-095-7
10521076Acetamide60-35-5200-473-5
10531077N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Furmecyclox – ISO)60568-05-0262-302-0
10541078Dieldrin60-57-1200-484-5
10551079‎4,4′-Isobutylethylidenediphenol6807-17-6401-720-1
10561080Chlordimeform6164-98-3228-200-5
10571081Amitrole61-82-5200-521-5
10581082Carbaryl63-25-2200-555-0
10591083Distillates (petroleum), light hydrocracked64741-77-1265-078-2
10601084‎1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide65756-41-4612-182-00-4
10611085‎(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone66938-41-8423-290-4
10621086Fuels, diesel
למעט אם ידועה ליצרן היסטוריית הזיקוק המלאה של החומר וניתן להוכיח שהחומר ממנו הוא מופק אינו קרצינוגני
68334-30-5269-822-7
10631087Fuel oil, no. 268476-30-2270-671-4
10641088Fuel oil, no. 468476-31-3270-673-5
10651089Fuels, diesel, no. 268476-34-6270-676-1
10661090‎2,2-Dibromo-2-nitroethanol69094-18-4412-380-9
10671091‎1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide69227-51-6612-183-00-X
10681092Monocrotophos6923-22-4230-042-7
10691093Nickel7440-02-0231-111-4
10701094Bromomethane (Methyl bromide – ISO)74-83-9200-813-2
10711095Chloromethane (Methyl chloride)74-87-3200-817-4
10721096Iodomethane (Methyl iodide)74-88-4200-819-5
10731097Bromoethane (Ethyl bromide)74-96-4200-825-8
10741098Heptachlor76-44-8200-962-3
10751099Fentin hydroxide76-87-9200-990-6
10761100Nickel sulphate7786-81-4232-104-9
10771101‎3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone (Isophorone)78-59-1201-126-0
10781102‎2,3-Dichloropropene78-88-6201-153-8
10791103Fluazifop-P-butyl (ISO)79241-46-6607-305-00-3
10801104‎(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acid79815-20-6410-860-2
10811105Toxaphene8001-35-2232-283-3
10821106‎(4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride81880-96-8406-090-1
10831107CI Solvent Yellow 14842-07-9212-668-2
10841108Chlozolinate84332-86-5282-714-4
10851109Alkanes, C10-13, monochloro85535-84-8287-476-5
10861111‎2,4,6-Trichlorophenol88-06-2201-795-9
10871112Diethylcarbamoyl-chloride88-10-8201-798-5
10881113‎1-Vinyl-2-pyrrolidone88-12-0201-800-4
10891114Myclobutanil (ISO) (2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile)88671-89-0410-400-0
10901115Fentin acetate900-95-8212-984-0
10911116Biphenyl-2-ylamine90-41-5201-990-9
10921117Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride90657-55-9419-160-1
10931118‎2-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,6-diisocyanate)91-08-7202-039-0
10941119‎4-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,4-diisocyanate)584-84-9209-544-5
10951120m-Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate)26471-62-5247-722-4
10961121Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated94114-58-6302-694-3
10971122Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated94114-59-7302-695-9
10981123Pitch
אם הם מכילים מעל0.005% w/w של benzo[a]pyrene
61789-60-4263-072-4
10991124‎2-Butanone oxime96-29-7202-496-6
11001125Hydrocarbons, C16-20, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue97675-88-2307-662-2
11111126α,α-Dichlorotoluene98-87-3202-709-2
11121127Mineral wool
למעט חומרים המנויים בתוספת זו
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) content greater than 18% by weight]
איןאין
11131128Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acidאין406-230-1
11141131Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)אין400-810-8
11151132תערובת של החומרים האלה:
‎4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
אין417-470-1
11161133Costus root oil (Saussurea lappa Clarke)
בשימוש כחומר ריח
8023-88-9אין
11171134‎7-Ethoxy-4-methylcoumarin
בשימוש כחומר ריח
87-05-8201-721-5
11181135Hexahydrocoumarin
בשימוש כחומר ריח
700-82-3211-851-4
11191136Peru balsam (INCI name: Myroxylon pereirae)
בשימוש כחומר ריח
8007-00-9232-352-8
11201137Isobutyl nitrite542-56-2208-819-7
11211138Isoprene (stabilized); (2-methyl-1,3-butadiene)78-79-5201-143-3
11221139‎1-Bromopropane; n-Propyl bromide106-94-5203-445-0
11231140Chloroprene (stabilized); (2-Chlorobuta-1,3-diene)126-99-8204-818-0
11241141‎1,2,3-Trichloropropane96-18-4202-486-1
11251142Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)110-71-4203-794-9
11261143Dinocap (ISO)39300-45-3254-408-0
11271144Diaminotoluene, technical product – mixture of [4-methyl-m-phenylenediamine](*) and [2-methyl-mphenylenediamine](**) Methyl-phenylenediamine
* לעניין שימוש ברכיב אחד מהתערובת – ראה מספר סידורי (איחוד אירופי) 364.
** לעניין שימוש ברכיב אחד מהתערובת – ראה מספר סידורי (איחוד אירופי) 413.
25376-45-8246-910-3
11281145p-Chlorobenzotrichloride5216-25-1226-009-1
11291146Diphenylether; octabromo derivate32536-52-0251-087-9
11301147‎1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethane; Triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME)112-49-2203-977-3
11311148Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde61571-06-0407-330-8
11321149‎4,4′-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)90-94-8202-027-5
11341150Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-‎70987-78-9417-210-7
11351151‎‎1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and
[1] linear
[1]
84777-06-0

284-032-2
[2] n-Pentyl-isopentylphthalate[2] —אין
[3] di-n-Pentyl phthalate[3] 131-18-0205-017-9
[4] Diisopentylphthalate[4] 605-50-5210-088-4
11361152Benzyl butyl phthalate (BBP)85-68-7201-622-7
11371153‎1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11, branched and linear alkyl esters68515-42-4271-084-6
11381154תערובת של החומרים האלה:
Disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate, and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate
אין402-660-9
11391155‎(Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridinium dichloride dihydrochlorideאין401-500-5
11401156‎2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-oneאין420-580-2
11411157Azafenidin68049-83-2אין
11421158[1] ‎2,4,5-Trimethylaniline[1] 137-17-7205-282-0
[2] ‎2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride[2] 21436-97-5אין
11431159‎4,4′-Thiodianiline ומלחיו139-65-1205-370-9
11441160‎4,4′-Oxydianiline (p-aminophenyl ether) ומלחיו101-80-4202-977-0
11451161N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline101-61-1202-959-2
11461162‎6-Methoxy-m-toluidine; (p-Cresidine)120-71-8204-419-1
11471163‎3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine143860-04-2421-150-7
11481164תערובת של:
‎1,3,5-Tris(3-Aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione, and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-Aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione
אין421-550-1
11491165‎2-Nitrotoluene88-72-2201-853-3
11501166Tributyl phosphate126-73-8204-800-2
11511167Naphthalene91-20-3202-049-5
11521168[1] Nonylphenol[1] 25154-52-3246-672-0
1153[2] ‎4-Nonylphenol, branched[2] 84852-15-3284-325-5
11541169‎1,1,2-Trichloroethane79-00-5201-166-9
11551172allyl chloride; (3-Chloropropene)107-05-1203-457-6
11561173‎1,4-Dichlorobenzene; (p-Dichlorobenzene)106-46-7203-400-5
11571174bis(2-Chloroethyl) ether111-44-4203-870-1
11581175Phenol108-95-2203-632-7
11591176Bisphenol A (4,4′-Isopropylidenediphenol)80-05-7201-245-8
11601177Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)110-88-3203-812-5
11611178Propargite (ISO)2312-35-8219-006-1
11621179‎1-Chloro-4-nitrobenzene100-00-5202-809-6
11631180Molinate (ISO)2212-67-1218-661-0
11641181Fenpropimorph (ISO)67564-91-4266-719-9
11651183Methyl isocyanate624-83-9210-866-3
11661184N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate118612-00-3422-050-6
11671185O,O'-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]אין421-870-1
11681186A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)140698-96-0414-770-4
11691187A mixture of: reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)אין417-980-4
11701188[1] Malachite green hydrochloride[1] 569-64-2209-322-8
[2] Malachite green oxalate[2] 18015-76-4241-922-5
11711189‎1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol107534-96-3403-640-2
11721190‎5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one138164-12-2414-790-3
11731191trans-4-Phenyl-L-proline96314-26-0416-020-1
11741193A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid163879-69-4418-230-9
11751194‎2-{]4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[}4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino{]-1,3,5-triazin-2-ylamino[}-2-aminopropyl formateאין424-260-3
11761195[1] ‎5-Nitro-o-toluidine[1] 99-55-8202-765-8
1177[2] ‎5-Nitro-o-toluidine hydrochloride[2] 51085-52-0256-960-8
11781196‎1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chloride65322-65-8406-220-7
11791197‎(R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-1H-indole143322-57-0422-390-5
11801198Pymetrozine (ISO)123312-89-0613-202-00-4
11811199Oxadiargyl (ISO)39807-15-3254-637-6
11821200Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)15545-48-9239-592-2
11831201N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl]acetamideאין416-860-9
11841202‎1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)propane93629-90-4428-350-3
11851203p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)156-43-4205-855-5
11861204m-Phenylenediamine ומלחיו108-45-2203-584-7
11871205Residues (coal tar), creosote oil distn
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
92061-93-3295-506-3
11881206Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
90640-84-9292-605-3
11891207Creosote oil
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
61789-28-4263-047-8
11901208Creosote
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
8001-58-9232-287-5
11911209Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
70321-79-8274-565-9
11921210Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w שלbenzo[a]pyrene
122384-77-4310-189-4
11931211Creosote oil, low-boiling distillate, wash oil
אם הם מכילים מעל 0.005% w/w של benzo[a]pyrene
70321-80-1274-566-4
11941212‎6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
94166-62-8303-358-9
11951213‎2,3-Naphthalenediol
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
92-44-4202-156-7
11961214‎2,4-Diaminodiphenylamine
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
136-17-4אין
11971215‎2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
117907-42-3אין
11981216‎2-Methoxymethyl-p-Aminophenol and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
135043-65-1 / 29785-47-5אין
11991217‎4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
20055-01-0 / 21616-59-1אין
12001218‎4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
163183-00-4אין
12011219‎4-Chloro-2-Aminophenol
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
95-85-2202-458-9
12021220‎4-Hydroxyindole
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2380-94-1219-177-2
12031221‎4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
56496-88-9אין
12041222‎5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
163183-01-5אין
12051223N,N-Diethyl-m-Aminophenol
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
91-68-9 / 68239-84-9202-090-9 / 269-478-8
12061224N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
איןאין
12071225N-Cyclopentyl-m-Aminophenol
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
104903-49-3אין
12081226N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
72584-59-9 / 66566-48-1276-723-2
12091227‎2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
113715-25-6אין
12101228‎1,7-Naphthalenedio
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
575-38-2209-383-0
12111229‎3,4-Diaminobenzoic acid
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
619-05-6210-577-2
12121230‎2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
79352-72-0אין
12131231Solvent Red 1 (CI 12150)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1229-55-6214-968-9
12141232Acid Orange 24 (CI 20170)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1320-07-6215-296-9
12151233Acid Red 73 (CI 27290)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
5413-75-2226-502-1
12161234PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine144644-13-3אין
12171235‎6-Nitro-o-Toluidine570-24-1209-329-6
12181236HC Yellow No 1173388-54-2אין
12191237HC Orange No 381612-54-6אין
12201238HC Green No 152136-25-1257-687-7
12211239HC Red No ומלחיו13556-29-1 / 97404-14-3– / 306-778-0
12221240Tetrahydro-6-nitroquinoxaline ומלחיו158006-54-3 / 41959-35-7 / 73855-45-5אין
12231241Disperse Red 15, למעט אי ניקיון ב־Disperse Violet 1116-85-8204-163-0
12241242‎4-Amino-3-fluorophenol399-95-1402-230-0
12251243N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide
Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide
149591-38-8422-560-9
12261244‎1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1124-09-0214-390-7
12271245‎2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4664-16-8225-108-7
12281246‎5-Hydroxy-1,4-benzodioxane ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
10288-36-5233-639-0
12291247‎3,4-Methylenedioxyphenol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
533-31-3208-561-5
12301248‎3,4-Methylenedioxyaniline ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
14268-66-7238-161-6
12311249Hydroxypyridinone ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
822-89-9212-506-0
12321250‎3-Nitro-4-aminophenoxyethanol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
50982-74-6אין
12331251‎2-methoxy-4-nitrophenol (4-Nitroguaiacol) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3251-56-7221-839-0
12341252CI Acid Black 131 ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
12219-01-1אין
12351253‎1,3,5-Trihydroxybenzene (Phloroglucinol) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
108-73-6203-611-2
12361254‎1,2,4-Benzenetriacetate ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
613-03-6210-327-2
12371255Ethanol, 2,2′-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No. 5) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
68478-64-8 / 158571-58-5אין
12381256N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (HC Blue No. 4) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
158571-57-4אין
12391257‎4-Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
121-57-3 / 515-74-2204-482-5 / 208-208-5
12401258‎3,3′-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6373-79-1228-922-0
12411259‎3(or5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
89959-98-8 / 12221-69-1289-660-0
12421260‎2,2′-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol (Disperse Brown 1) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
23355-64-8245-604-7
12431261Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
12270-13-2235-546-0
12441262‎2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide (Pigment Yellow 73) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
13515-40-7236-852-7
12451263‎2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (Pigment Yellow 12) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6358-85-6228-787-8
12461264‎2,2′-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2870-32-8220-698-2
12471265‎2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4197-25-5224-087-1
12481266‎3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3442-21-5 / 34977-63-4222-351-0 / 252-305-5
12491267‎2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
09/11/2610
[צ״ל: 2610-11-9]
220-028-9
12501268‎(μ-((7,7′-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(Nmethylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene-2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
37279-54-2253-441-8
12511269‎3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3441-14-3222-348-4
12521270‎2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7′-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2610-10-8 / 25188-41-4220-027-3
12531271Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2390-59-2219-231-5
125412723H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
54060-92-3258-946-7
125512733H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4208-80-4224-132-5
12561274Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
11099-03-9אין
12571275Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
47367-75-9 / 33203-82-6251-403-5
12581276Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
7057-57-0 / 966-62-1230-338-6 / 213-524-1
12591277‎6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2478-20-8219-607-9
12601278‎1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]anthraquinone ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
67905-56-0 / 12217-43-5267-677-4 / 235-398-7
12611279Laccaic Acid (CI Natural Red 25) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
60687-93-6אין
1621280Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6373-74-6 / 15347-52-1228-921-5 / 239-377-3
12631281‎4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (Disperse Orange 3) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
730-40-5 / 70170-61-5211-984-8
12641282‎4-Nitro-m-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
5131-58-8225-876-3
12651283‎1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione (Disperse Violet 4) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1220-94-6214-944-8
12661284N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2973-21-9221-014-5
12671285N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No. 5) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
56932-44-6260-450-0
12681286N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No. 3) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
56932-45-7260-451-6
12691287‎2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
57524-53-5אין
12701288N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
10228-03-2233-549-1
12711289‎3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
93633-79-5403-440-5
12721290‎4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (N-Ethyl-3-Nitro PABA) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2788-74-1412-090-2
12731291‎(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium ומלחיו, except Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) as impurity in Basic Brown 17
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
71134-97-9275-216-3
12741292‎5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H1,2,4-triazolium ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
12221-52-2אין
12751293m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
495-54-5207-803-7
12761294‎1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)-‎ ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4438-16-8224-654-3
12771295‎2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6441-93-6229-231-7
12781296‎4,4′-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] (Basic Brown 4) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4482-25-1224-764-1
12791297Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
83803-99-0280-920-9
12801298Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
83803-98-9280-919-3
12811299Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
633-03-4211-190-1
12821300‎9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-, and its derivatives and salts
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2475-46-9 / 86722-66-9219-604-2 / 289-276-3
12831301‎1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (Disperse Red 11) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2872-48-2220-703-8
12841302‎1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3179-90-6221-666-0
12851303‎1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
22366-99-0244-938-0
12861304N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (HC Yellow No. 8) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
66612-11-1266-424-5
12871305‎[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No. 9) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
56330-88-2260-116-4
12881306Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
61-73-4200-515-2
12891307‎4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
94082-85-6אין
12901308‎5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
104333-03-1אין
12911309‎4,4′-Diaminodiphenylamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
537-65-5208-673-4
12921310‎4-Diethylamino-o-toluidine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
148-71-0 / 24828-38-4 / 2051-79-8205-722-1 / 246-484-9 / 218-130-3
12931311N,N-Diethyl-p-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
93-05-0 / 6065-27-6 / 6283-63-2202-214-1 / 227-995-6 / 228-500-6
12941312N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
99-98-9 / 6219-73-4202-807-5 / 228-292-7
12951313Toluene-3,4-Diamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
496-72-0207-826-2
12961314‎2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
141614-05-3 / 113715-27-8אין
12971315‎6-Amino-o-cresol and its salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
17672-22-9אין
12981316Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
110952-46-0 / 135043-63-9אין
12991317‎2-Amino-3-nitrophenol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
603-85-0210-060-1
13001318‎2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
50610-28-1256-652-3
13011319‎2-Nitro-p-phenylenediamine and its salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
5307-14-2 / 18266-52-9226-164-5 / 242-144-9
13021320Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
122252-11-3אין
13031321‎6-Nitro-2,5-pyridinediamine ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
69825-83-8אין
13041322Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
477-73-6207-518-8
13051323‎3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
16279-54-2 / 5610-64-0240-379-1 / 227-029-3
13061324‎3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow No. 6) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
104333-00-8אין
13071325‎2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (HC Yellow No. 12) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
59320-13-7אין
13081326‎3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
173994-75-7 / 102767-27-1אין
13091327‎3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
114087-41-1 / 114087-42-2אין
13101328Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-‎, ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2390-60-5219-232-0
13111329‎4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet 14; CI 42510)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)221-832-2 / 211-189-6 (HCl)
13121330‎4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzensulphonic acid and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2050-34-2 / 547-57-9 (Na)218-087-0 / 208-924-8 (Na)
13131331‎3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid and its calcium salt (Pigment Red 64:1; CI 15800)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)248-638-0 / 228-899-7 (Ca)
13141332‎2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein and its disodium salt (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2321-07-5 / 518-47-8 (Na)219-031-8 / 208-253-0 (Na)
13151333‎4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one; 4′,5′-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) and its disodium salt (CI 45370)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
596-03-2 / 4372-02-5 (Na)209-876-0 / 224-468-2 (Na)
13161334‎2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)
13171335Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-((2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, inner salt and its sodium salt (Acid Violet 9; CI 45190)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)– / 228-377-9 (Na)
13181336‎3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) and its sodium salt (Acid Red 95; CI 45425)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)254-010-7 / 251-419-2 (Na)
13191337‎2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein, its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)
13201338‎1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) and its dihydrochloride salts (2,4-Diaminophenol HCl)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
95-86-3 / 137-09-7 (HCl)202-459-4 / 205-279-4 (HCl)
13211339‎1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone)
למעט הרכיב המנוי בטבלה שתוספת השנייה, במספר סידורי (איחוד אירופי) 14
123-31-9204-617-8
13221340‎[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2580-56-5219-943-6
13231341Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
4548-53-2224-909-9
13241342Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-); (Acid Green 1; CI 10020) בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
19381-50-1243-010-2
13251343‎4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2051-85-6218-131-9
13261344‎4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6535-42-8229-439-8
13271345‎1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2814-77-9220-562-2
13281346‎3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6535-46-2229-440-3
13291347N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) ומלחיו
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6410-41-9229-107-2
13301348Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3564-21-4222-642-2
13311349Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6417-83-0229-142-3
13321350Trisodium 3-hydroxy-4-(4′-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
915-67-3213-022-2
13331351‎2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
5102-83-0225-822-9
13341352‎2,2′-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6706-82-7229-754-0
13351353‎1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
85-86-9201-638-4
13361354Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2118-39-0218-326-9
13371355Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
129-17-9204-934-1
13381356Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
3536-49-0222-573-8
13391357Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2353-45-9219-091-5
13401358‎1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
8003-22-3232-318-2
13421359Nigrosine (CI 50420)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
8005-03-6אין
13431360‎8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6358-30-1228-767-9
13441361‎1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
72-48-0200-782-5
13451362Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
6358-69-6228-783-6
13461363‎1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
81-48-1201-353-5
13471364‎1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
128-80-3204-909-5
13481365‎6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
2379-74-0219-163-6
13491366‎5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1047-16-1213-879-2
13501367‎(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper (Pigment Blue 15; CI 74160)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
147-14-8205-685-1
13511368Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1330-38-7215-537-8
13521369Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260)
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער
1328-53-6215-524-7
13531370Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oxydiethanol
לעניין רמת עקבות ראה הפירוט המופיע בטבלה שבתוספת השנייה, במספרים סידוריים (איחוד אירופי) 186, 187 ו־297
111-46-6203-872-2
13541371Phytonadione [INCI] / phytomenadione [INN]84-80-0 / 81818-54-4201-564-2 / 279-833-9
13551372‎2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) ומלחיו95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4202-431-1 / 267-335-4
13561373N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) ומלחיו160219-76-1אין
13571374Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben)4191-73-5224-069-3
1358מלח ה־Sodium או מלחי ה־Isopropylparaben
13591375Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben)03/02/4247
[צ״ל: 4247-02-3]
224-208-8
1360מלח ה־Sodium או מלחי ה־Isobutylparaben84930-15-4284-595-4
13611376Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben)17696-62-7241-698-9
13621377Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)94-18-8אין
13631378Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)6521-29-5229-408-9
13641379‎3-Benzylidene Camphor15087-24-8239-139-9
13651380‎3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC)51414-25-6/257-187-9/
136631906-04-4/250-863-4/
13671381‎2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol)526-37-4אין
13681382‎3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol)57074-21-2אין
13691383Tagetes erecta flower extract90131-43-4290-353-9
1370Tagetes erecta flower oil90131-43-4290-353-9 / –
13711384‎‎2-chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salt
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער, לרבות תמרוק לצביעת גבות או ריסים
615-66-7
61702-44-1 (sulfate)
615-46-3 (dihydrochloride)
210-441-2
262-915-3
210-427-6
13721385Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)51229-78-8426-020-3
13731386Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC), quaternium-1551229-78-8426-020-3
13741387‎2-Chloracetamide79-07-2201-174-2
13751388Octamethylcyclotetrasiloxane556-67-2209-136-7
13761389Dichloromethane; methylene chloride75-09-2200-838-9
13771390‎2,2′-((3,3′,5,5′-Tetramethyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane85954-11-6413-900-7
13781391Acetaldehyde; ethanal75-07-0200-836-8
13791392‎1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid93107-30-3413-760-7
13801393N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone872-50-4212-828-1
13811394Diboron trioxide; boric oxide1303-86-2215-125-8
13821395[1] Boric acid[1] 10043-35-3[1] 233-139-2
[2] Boric acid[2] 11113-50-1[2] 234-343-4
13831396Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters, including:איןאין
[1] Disodium octaborate anhydrous[1] 12008-41-2[1] 234-541-0
[2] Disodium octaborate tetrahydrate[2] 12280-03-4[2] 234-541-0
[3] ‎2-Aminoethanol, monoester with boric acid[3] 10377-81-8[3] 233-829-3
[4] ‎2-Hydroxypropyl ammonium dihydrogen orthoborate[4] 68003-13-4[4] 268-109-8
[5] Potassium borate, boric acid potassium salt[5] 12712-38-8[5] 603-184-6
[6] Trioctyldodecyl borate[6] –[6] –
[7] Zinc borate[7] 1332-07-6[7] 215-566-6
[8] Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid, sodium salt[8] 1330-43-4[8] 215-540-4
[9] Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate[9] 12267-73-1[9] 235-541-3
[10] Orthoboric acid, sodium salt[10] 13840-56-7[10] 237-560-2
[11] Disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate[11] 1303-96-4[11] 215-540-4
[12] Disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate[12] 12179-04-3[12] 215-540-4
13841397[1] Sodium perborate[1] 15120-21-5[1] 239-172-9
[2] Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate[2] 7632-04-4
[2] 10332-33-9
[2] 10486-00-7
[2] 231-556-4
13851398[1] Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate[1] 13517-20-9[1] 239-172-9
[2] Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate[2] 37244-98-7[2] 234-390-0
[3] Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate[3] 10486-00-7[3] 231-556-4
13861399[1] Perboric acid, sodium salt[1] 11138-47-9[1] 234-390-0
[2] Perboric acid, sodium salt, monohydrate[2] 12040-72-1[2] 234-390-0
[3] Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate[3] 10332-33-9[3] 231-556-4
13871400Dibutyltin hydrogen borate75113-37-0401-040-5
13881401Nickel bis(tetrafluoroborate)14708-14-6238-753-4
13891402Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt8018-01-7616-995-5
13901403Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)12427-38-2235-654-8
13911404Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninate82560-54-1617-356-3
13921405O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate103122-66-3434-350-4
13931406Chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate101-21-3202-925-7
13941407O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate109202-58-6432-750-3
13951408Hydroxylammonium nitrate13465-08-2236-691-2
13961409‎(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane105024-66-6405-020-7
13971410Phoxim (ISO); α-(diethoxy-phosphinothioylimino) phenylacetonitrile14816-18-3238-887-3
13981411Glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate77182-82-2278-636-5
13991412מסת תגובה של החומרים האלה:
dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate; methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate
אין435-960-3
14001413‎(4-Phenylbutyl)phosphinic acid86552-32-1420-450-5
14011414מסת תגובה של החומרים האלה:
‎4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
170016-25-8427-050-1
14021415Potassium titanium oxide (K2Ti6O13)12056-51-8432-240-0
14031416Cobalt di(acetate)71-48-7200-755-8
14041417Cobalt dinitrate10141-05-6233-402-1
14051418Cobalt carbonate513-79-1208-169-4
14061419Nickel dichloride7718-54-9231-743-0
14071420[1] Nickel dinitrate[1] 13138-45-9[1] 236-068-5
[2] Nitric acid, nickel salt[2] 14216-75-2[2] 238-076-4
14081421Nickel matte69012-50-6273-749-6
14091422Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate92129-57-2295-859-3
14101423Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised94551-87-8305-433-1
14111424Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt13637-71-3237-124-1
14121425[1] Nickel dipotassium bis(sulfate)[1] 13842-46-1[1] 237-563-9
[2] Diammonium nickel bis(sulfate)[2] 15699-18-0[2] 239-793-2
14131426Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate13770-89-3237-396-1
14141428[1] Nickel diformate[1] 3349-06-2[1] 222-101-0
[2] Formic acid, nickel salt[2] 15843-02-4[2] 239-946-6
[3] Formic acid, copper nickel salt[3] 68134-59-8[3] 268-755-0
14151429[1] Nickel di(acetate)[1] 373-02-4[1] 206-761-7
[2] Nickel acetate[2] 14998-37-9[2] 239-086-1
14161430Nickel dibenzoate553-71-9209-046-8
14171431Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)3906-55-6223-463-2
14181432Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate2223-95-2218-744-1
14191433Nickel dilactate16039-61-5אין
14201434Nickel(II) octanoate4995-91-9225-656-7
14211435[1] Nickel difluoride[1] 10028-18-9[1] 233-071-3
[2] Nickel dibromide[2] 13462-88-9[2] 236-665-0
[3] Nickel diiodide[3] 13462-90-3[3] 236-666-6
[4] Nickel potassium fluoride[4] 11132-10-8[4] אין
14221436Nickel hexafluorosilicate26043-11-8247-430-7
14231437Nickel selenate15060-62-5239-125-2
14241438[1] Nickel hydrogen phosphate[1] 14332-34-4[1] 238-278-2
[2] Nickel bis(dihydrogen phosphate)[2] 18718-11-1[2] 242-522-3
[3] Trinickel bis(orthophosphate)[3] 10381-36-9[3] 233-844-5
[4] Dinickel diphosphate[4] 14448-18-1[4] 238-426-6
[5] Nickel bis(phosphinate)[5] 14507-36-9[5] 238-511-8
[6] Nickel phosphinate[6] 36026-88-7[6] 252-840-4
[7] Phosphoric acid, calcium nickel salt[7] 17169-61-8[7] אין
[8] Diphosphoric acid, nickel(II) salt[8] 19372-20-4אין[8]
14251439Diammonium nickel hexacyanoferrate74195-78-1אין
14261440Nickel dicyanide557-19-7209-160-8
14271441Nickel chromate14721-18-7238-766-5
14281442[1] Nickel(II) silicate[1] 21784-78-1[1] 244-578-4
[2] Dinickel orthosilicate[2] 13775-54-7[2] 237-411-1
[3] Nickel silicate (3:4)[3] 31748-25-1[3] 250-788-7
[4] Silicic acid, nickel salt[4] 37321-15-6[4] 253-461-7
[5] Trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-)[5] 12519-85-6[5] 235-688-3
14291443Dinickel hexacyanoferrate14874-78-3238-946-3
14301444Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate13477-70-8236-771-7
14311445[1] Nickel oxalate[1] 547-67-1[1] 208-933-7
[2] Oxalic acid, nickel salt[2] 20543-06-0[2] 243-867-2
14321446Nickel telluride12142-88-0235-260-6
14331447Trinickel tetrasulfide12137-12-1אין
14341448Trinickel bis(arsenite)74646-29-0אין
14351449[1] Cobalt nickel gray periclase; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332[1] 68186-89-0[1] 269-051-6
[2] Cobalt nickel dioxide[2] 58591-45-0[2] 261-346-8
[3] Cobalt nickel oxide[3] 12737-30-3[3] 620-395-9
14341450Nickel tin trioxide; nickel stannate12035-38-0234-824-9
14351451Nickel triuranium decaoxide15780-33-3239-876-6
14361452Nickel dithiocyanate13689-92-4237-205-1
14371453Nickel dichromate15586-38-6239-646-5
14381454Nickel(II) selenite10101-96-9233-263-7
14391455Nickel selenide1314-05-2215-216-2
14401456Silicic acid, lead nickel salt68130-19-8
14411457[1] Nickel diarsenide[1] 12068-61-0[1] 235-103-1
[2] Nickel arsenide[2] 27016-75-7[2] 248-169-1
14421458Nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 7790068610-24-2271-853-6
14431459[1] Nickel dichlorate[1] 67952-43-6[1] 267-897-0
[2] Nickel dibromate[2] 14550-87-9[2] 238-596-1
[3] Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt[3] 71720-48-4[3] 275-897-7
14341460[1] Nickel(II) trifluoroacetate[1] 16083-14-0[1] 240-235-8
[2] Nickel(II) propionate[2] 3349-08-4[2] 222-102-6
[3] Nickel bis(benzenesulfonate)[3] 39819-65-3[3] 254-642-3
[4] Nickel(II) hydrogen citrate[4] 18721-51-2[4] 242-533-3
[5] Citric acid, ammonium nickel salt[5] 18283-82-4[5] 242-161-1
[6] Citric acid, nickel salt[6] 22605-92-1[6] 245-119-0
[7] Nickel bis(2-ethylhexanoate)[7] 4454-16-4[7] 224-699-9
[8] ‎2-Ethylhexanoic acid, nickel salt[8] 7580-31-6[8] 231-480-1
[9] Dimethylhexanoic acid, nickel salt[9] 93983-68-7[9] 301-323-2
[10] Nickel(II) isooctanoate29317-63-3 [10][10] 249-555-2
[11] Nickel isooctanoate27637-46-3 [11][11] 248-585-3
[12] Nickel bis(isononanoate)84852-37-9 [12][12] 284-349-6
[13] Nickel(II) neononanoate93920-10-6 [13][13] 300-094-6
[14] Nickel(II) isodecanoate85508-43-6 [14][14] 287-468-1
[15] Nickel(II) neodecanoate85508-44-7 [15][15] 287-469-7
[16] Neodecanoic acid, nickel salt51818-56-5 [16][16] 257-447-1
[17] Nickel(II) neoundecanoate93920-09-3 [17][17] 300-093-0
[18] Bis(D-gluconato-O1,O2)nickel71957-07-8 [18][18] 276-205-6
[19] Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2)52625-25-9 [19][19] 258-051-1
[20] Nickel(II) palmitate13654-40-5 [20][20] 237-138-8
[21] ‎(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel85508-45-8 [21][21] 287-470-2
[22] ‎(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel85508-46-9 [22][22] 287-471-8
[23] ‎(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel84852-35-7 [23][23] 284-347-5
[24] ‎(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel84852-39-1 [24][24] 284-351-7
[25] ‎(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel85135-77-9 [25][25] 285-698-7
[26] ‎(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel85166-19-4 [26][26] 285-909-2
[27] ‎(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel84852-36-8 [27][27] 284-348-0
[28] ‎(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel85551-28-6 [28][28] 287-592-6
[29] Fatty acids, C6-19-branched, nickel salts91697-41-5 [29][29] 294-302-1
[30] Fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts84776-45-4 [30][30] 283-972-0
[31] ‎2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt72319-19-8 [31][31]
14351461[1] Nickel(II) sulfite[1] 7757-95-1[1] 231-827-7
[2] Nickel tellurium trioxide[2] 15851-52-2[2] 239-967-0
[3] Nickel tellurium tetraoxide[3] 15852-21-8[3] 239-974-9
[4] Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate[4] 68130-36-9[4] 268-585-7
14361462[1] Nickel boride (NiB)[1] 12007-00-0[1] 234-493-0
[2] Dinickel boride[2] 12007-01-1[2] 234-494-6
[3] Trinickel boride[3] 12007-02-2[3] 234-495-1
[4] Nickel boride[4] 12619-90-8[4] 235-723-2
[5] Dinickel silicide[5] 12059-14-2[5] 235-033-1
[6] Nickel disilicide[6] 12201-89-7[6] 235-379-3
[7] Dinickel phosphide[7] 12035-64-2[7] 234-828-0
[8] Nickel boron phosphide[8] 65229-23-4[8] –
14371463[1] Dialuminium nickel tetraoxide[1] 12004-35-2[1] 234-454-8
[2] Nickel titanium trioxide[2] 12035-39-1[2] 234-825-4
[3] Nickel titanium oxide[3] 12653-76-8[3] 235-752-0
[4] Nickel divanadium hexaoxide[4] 52502-12-2[4] 257-970-5
[5] Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide[5] 68016-03-5[5] 268-169-5
[6] Nickel zirkonium trioxide[6] 70692-93-2[6] 274-755-1
[7] Molybdenum nickel tetraoxide[7] 14177-55-0[7] 238-034-5
[8] Nickel tungsten tetraoxide[8] 14177-51-6[8] 238-032-4
[9] Olivine, nickel green[9] 68515-84-4[9] 271-112-7
[10] Lithium nickel dioxide[10] 12031-65-1[10] 620-400-4
[11] Molybdenum nickel oxide[11] 12673-58-4[11] –
14381464Cobalt lithium nickel oxideאין442-750-5
14391465Molybdenum trioxide1313-27-5215-204-7
14401466Dibutyltin dichloride; (DBTC)683-18-1211-670-0
14411467‎4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane151882-81-4418-770-5
14421468Furfuryl alcohol98-00-0202-626-1
14431469‎1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide106-87-6203-437-7
14441470‎6-Glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane27610-48-6429-960-2
14451471‎2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)111-41-1203-867-5
14461472‎1,2-Diethoxyethane629-14-1211-076-1
14471473‎2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride3033-77-0221-221-0
14481474‎1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride214353-17-0433-580-2
14491475‎(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol82413-20-5428-010-4
14501476‎4,4′-(1,3-Phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol13595-25-0428-970-4
14511477‎2-Chloro-6-fluoro-phenol2040-90-6433-890-8
14521478‎2-Methyl-5-tert-butylthiophenolאין444-970-7
14531479‎2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one94723-86-1425-150-8
14541480Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one139001-49-3604-105-8
14551481Tepraloxydim (ISO); (RS)–(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one149979-41-9604-715-4
14561482Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione5571-36-8427-230-8
14571483Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione15375-21-0433-560-3
14581484מסת תגובה של החומרים האלה:
Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca sulfurised phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)
אין415-930-6
14591485‎1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich71888-89-6276-158-1
14601486מסת תגובה של החומרים האלה:
diester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
אין427-140-9
14611487Diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate150202-11-2422-670-7
14621488‎3-Oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid302-97-6414-990-0
14631489‎(Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid64485-90-1431-520-1
14641490Trisodium nitrilotriacetate5064-31-3225-768-6
14651491‎2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoate7425-14-1231-057-1
14661492Diisobutyl phthalate84-69-5201-553-2
14671493[1] Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid[1] 1763-23-1[1] 217-179-8
[2] Potassium perfluorooctanesulfonate; potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate[2] 2795-39-3[2] 220-527-1
[3] Diethanolamine perfluorooctane sulfonate[3] 70225-14-8[3] 274-460-8
[4] Ammonium perfluorooctane sulfonate; ammonium heptadecafluorooctanesulfonate[4] 29081-56-9[4] 249-415-0
[5] Lithium perfluorooctane sulfonate; lithium heptadecafluorooctanesulfonate[5] 29457-72-5[5] 249-644-6
14681494Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate103112-35-2401-290-5
14691495‎1-Bromo-2-methylpropyl propionate158894-67-8422-900-6
14701496Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate99464-83-2444-950-8
14711497‎6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)אין441-550-5
14721498Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline1582-09-8216-428-8
14731499‎4-Mesyl-2-nitrotoluene1671-49-4430-550-0
14741500Triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate221354-37-6432-270-4
14751501מסת תגובה של החומרים האלה:
triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonate; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoate
163879-69-4438-310-7
14761502N,N'-Diacetylbenzidine613-35-4210-338-2
14771503Cyclohexylamine108-91-8203-629-0
14781504Piperazine110-85-0203-808-3
14791505Hydroxylamine7803-49-8232-259-2
14801506[1] Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride[1] 5470-11-1[1] 226-798-2
[2] Bis(hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1)[2] 10039-54-0[2] 233-118-8
14811507Diaminotoluene, methyl-phenylenediamine, technical product – מסת תגובה של [4-methyl-m-phenylenediamine and 2-methyl-m-phenylenediamine]איןאין
14821508Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine110235-47-7600-951-7
14831509[1] Hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1)[1] 10046-00-1[1] 233-154-4
[2] Hydroxylamine phosphate[2] 20845-01-6[2] 244-077-0
[3] Hydroxylamine dihydrogenphosphate[3] 19098-16-9[3] 242-818-2
[4] Hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate[4] 53933-48-5[4] 258-872-5
14841510‎(3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride3327-22-8222-048-3
14851511Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine; diaminobenzidine91-95-2202-110-6
14861512[1] Piperazine hydrochloride[1] 6094-40-2[1] 228-042-7
[2] Piperazine dihydrochloride[2] 142-64-3[2] 205-551-2
[3] Piperazine phosphate[3] 1951-97-9[3] 217-775-8
14871513‎3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride87691-88-1421-310-6
14881514‎2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride19398-06-2421-460-2
14891515‎(2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chloride40722-80-3429-740-6
14901516‎4-[(3-Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzenediamine dihydrochloride159939-85-2425-030-5
14911517Chloro-N,N-dimethylformiminium chloride3724-43-4425-970-6
14921518‎7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one199327-61-2429-400-7
14931519תוצרי תגובה של החומרים האלה: diisopropanolamine ו־formaldehyde (ביחס של 1:4)220444-73-5432-440-8
14941520‎3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline202197-26-0445-590-4
14951521Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide1239-45-8214-984-6
14961522‎(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide144177-62-8447-860-7
14971523‎3-Amino-9-ethyl carbazole; 9-ethylcarbazol-3-ylamine132-32-1205-057-7
14981524‎(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide100988-63-4423-260-0
14991525Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea68157-60-8614-346-0
15001526Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one; dimethyl propyleneurea7226-23-5230-625-6
15011527Quinoline91-22-5202-051-6
15021528Ketoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone65277-42-1265-667-4
15031529Metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol125116-23-6603-031-3
15041530Potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate183196-57-8418-260-2
15051531N,N',N'-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine26157-73-3435-010-8
15061532Trimethylopropane tri(3-aziridinylpropanoate); (TAZ)52234-82-9257-765-0
14931533[1] ‎4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4′-diisocyanate[1] 101-68-8[1] 202-966-0
[2] ‎2,2′-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2′-diisocyanate[2] 2536-05-2[2] 219-799-4
[3] o-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4′-diisocyanate[3] 5873-54-1[3] 227-534-9
[4] Methylenediphenyl diisocyanate[4] 26447-40-5[4] 247-714-0
14941534Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate142891-20-1604-318-6
14951535N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide84245-12-5424-550-1
14961536Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide149961-52-4604-712-8
14971537N,N-(Dimethylamino)thioacetamide hydrochloride27366-72-9435-470-1
14981538מסת תגובה של החומרים האלה:
‎2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamide
אין434-330-5
14991539Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods
אם הם מכילים 0.1% w/w או יותר של benzene
85536-20-5
85536-19-2
90641-12-6
90989-38-1
91995-20-9
92062-36-7
91995-61-8
101316-63-6
93821-38-6
90641-02-4
101316-62-5
90641-03-5
65996-79-4
101794-90-5
90640-87-2
84650-03-3
65996-82-9
90641-01-3
65996-87-4
90640-99-6
68391-11-7
92062-33-4
91082-52-9
68937-63-3
92062-28-7
92062-27-6
91082-53-0
91995-31-2
91995-35-6
91995-66-3
122070-79-5
122070-80-8
65996-78-3
94114-52-0
94114-53-1
94114-54-2
94114-56-4
94114-57-5
90641-11-5
8006-61-9
8030-30-6
8032-32-4
64741-41-9
64741-42-0
64741-46-4
64742-89-8
68410-05-9
68514-15-8
68606-11-1
68783-12-0
68921-08-4
101631-20-3
64741-64-6
64741-65-7
64741-66-8
64741-70-4
64741-84-0
64741-92-0
68410-71-9
68425-35-4
68527-27-5
91995-53-8
92045-49-3
92045-55-1
92045-58-4
92045-64-2
101316-67-0
64741-54-4
64741-55-5
68476-46-0
68783-09-5
91995-50-5
92045-50-6
92045-59-5
92128-94-4
101794-97-2
101896-28-0
64741-63-5
64741-68-0
68475-79-6
68476-47-1
68478-15-9
68513-03-1
68513-63-3
68514-79-4
68919-37-9
68955-35-1
85116-58-1
91995-18-5
93571-75-6
93572-29-3
93572-35-1
93572-36-2
64741-74-8
64741-83-9
67891-79-6
67891-80-9
68425-29-6
68475-70-7
68603-00-9
68603-01-0
68603-03-2
68955-29-3
92045-65-3
64742-48-9
64742-49-0
64742-73-0
68410-96-8
68410-97-9
68410-98-0
68512-78-7
85116-60-5
85116-61-6
92045-51-7
92045-52-8
92045-57-3
92045-61-9
92062-15-2
93165-55-0
93763-33-8
93763-34-9
64741-47-5
64741-48-6
64741-69-1
64741-78-2
64741-87-3
64742-15-0
64742-22-9
64742-23-0
64742-66-1
64742-83-2
64742-95-6
68131-49-7
68477-34-9
68477-50-9
68477-53-2
68477-55-4
68477-61-2
68477-89-4
68478-12-6
68478-16-0
68513-02-0
68516-20-1
68527-21-9
68527-22-0
68527-23-1
68527-26-4
68603-08-7
68606-10-0
68783-66-4
68919-39-1
68921-09-5
85116-59-2
86290-81-5
90989-42-7
91995-38-9
91995-41-4
91995-68-5
92045-53-9
92045-60-8
92045-62-0
92045-63-1
92201-97-3
93165-19-6
94114-03-1
95009-23-7
97926-43-7
98219-46-6
98219-47-7
101316-56-7
101316-66-9
101316-76-1
101795-01-1
102110-14-5
68476-55-1
90989-39-2
68476-50-6
287-502-5
287-500-4
292-636-2
292-694-9
295-281-1
295-551-9
295-323-9
309-868-8
298-725-2
292-625-2
309-867-2
292-626-8
266-013-0
309-971-8
292-609-5
283-483-2
266-016-7
292-624-7
266-021-4
292-622-6
269-929-9
295-548-2
293-766-2
273-077-3
295-543-5
295-541-4
293-767-8
295-292-1
295-295-8
295-329-1
310-170-0
310-171-6
266-012-5
302-688-0
302-689-6
302-690-1
302-692-2
302-693-8
292-635-7
232-349-1
232-443-2
232-453-7
265-041-0
265-042-6
265-046-8
265-192-2
270-077-5
271-025-4
271-727-0
272-186-3
272-931-2
309-945-6
265-066-7
265-067-2
265-068-8
265-073-5
265-086-6
265-095-5
270-088-5
270-349-3
271-267-0
295-315-5
295-430-0
295-436-3
295-440-5
295-446-8
309-871-4
265-055-7
265-056-2
270-686-6
272-185-8
295-311-3
295-431-6
295-441-0
295-794-0
309-974-4
309-987-5
265-065-1
265-070-9
270-660-4
270-687-1
270-794-3
270-993-5
271-008-1
271-058-4
272-895-8
272-932-8
273-271-8
285-509-8
295-279-0
297-401-8
297-458-9
297-465-7
297-466-2
265-075-6
265-085-0
267-563-4
267-565-5
270-344-6
270-658-3
271-631-9
271-632-4
271-634-5
273-266-0
295-447-3
265-150-3
265-151-9
265-178-6
270-092-7
270-093-2
270-094-8
270-988-8
285-511-9
285-512-4
295-432-1
295-433-7
295-438-4
295-443-1
295-529-9
296-942-7
297-852-0
297-853-6
265-047-3
265-048-9
265-071-4
265-079-8
265-089-2
265-115-2
265-122-0
265-123-6
265-170-2
265-187-5
265-199-0
268-618-5
270-725-7
270-735-1
270-736-7
270-738-8
270-741-4
270-771-8
270-791-7
270-795-9
270-991-4
271-138-9
271-262-3
271-263-9
271-264-4
271-266-5
271-635-0
271-726-5
272-206-0
272-896-3
285-510-3
289-220-8
292-698-0
295-298-4
295-302-4
295-331-2
295-434-2
295-442-6
295-444-7
295-445-2
296-028-8
296-903-4
302-639-3
305-750-5
308-261-5
308-713-1
308-714-7
309-862-5
309-870-9
309-879-8
309-976-5
310-012-0
270-690-8
270-695-5
292-695-4
15001540Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods
אם הם מכילים 0.005% w/w או יותר של benzo[a]pyrene
90640-85-0
92061-93-3
90640-84-9
61789-28-4
70321-79-8
122384-77-4
70321-80-1
292-606-9
295-506-3
292-605-3
263-047-8
274-565-9
310-189-4
274-566-4
15011541Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing
אם הם מכילים 0.1% w/w benzene או אם הם מכילים 0.005% w/w או יותר של benzo[a]pyrene
איןאין
15021542Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods
אם הוא מכיל 0.1% w/w ומעלה Butadiene
איןאין
15031543Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate13674-87-8237-159-2
15041544Indium phosphide22398-80-7244-959-5
15051545Trixylyl phosphate25155-23-1246-677-8
15061546[1] Hexabromocyclododecane[1] 25637-99-4[1] 247-148-4
[2] ‎1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane[2] 3194-55-6[2] 221-695-9
15071547Tetrahydrofuran109-99-9203-726-8
15081548[1] Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO)[1] 71751-41-2[1] 615-339-5
[2] Avermectin B1a[2] 65195-55-3[2] 265-610-3
15091549‎4-tert-Butylbenzoic acid98-73-7202-696-3
15101550Leucomalachite green; N,N,N',N'-tetramethyl-4,4′-benzylidenedianiline129-73-7204-961-9
15111551Fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole3878-19-1223-404-0
15121552Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide67129-08-2266-583-0
15131553Di-tert-butyl peroxide110-05-4203-733-6
15141554Trichloromethylstannane993-16-8213-608-8
15151555‎2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate57583-34-3260-828-5
15161556‎2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate15571-58-1239-622-4
15171557Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione99105-77-8619-394-6
15181558Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate82657-04-3617-373-6
15191559Dihexyl phthalate84-75-3201-559-5
15201560Ammonium pentadecafluorooctanoate3825-26-1223-320-4
15211561Perfluorooctanoic acid335-67-1206-397-9
15221562N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one2687-91-4220-250-6
15231563Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one189278-12-4606-168-7
15241564Gallium arsenide1303-00-0215-114-8
15251565Vinyl acetate108-05-4203-545-4
15261566Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline74070-46-5277-704-1
15271567‎2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate57583-35-4260-829-0
15281568Dimethyltin dichloride753-73-1212-039-2
15291569‎4-Vinylcyclohexene100-40-3202-848-9
15301570Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one87820-88-0618-075-9
15311571Cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one101205-02-1405-230-9
15321572Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine79622-59-6616-712-5
15331573Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole66246-88-6266-275-6
15341574Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate72490-01-8276-696-7
15351575Styrene100-42-5202-851-5
15361576Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol97-99-4202-625-6
15371577Formaldehyde50-00-0200-001-8
15381578Paraformaldehyde30525-89-4608-494-5
15391579Methanediol; methylene glycol463-57-0207-339-5
15401580Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide57966-95-7261-043-0
15411581תרכובות Tributyltinאיןאין
15421582Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione335104-84-2608-879-8
15431583‎1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear68515-50-4271-093-5
15441584Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate203313-25-1606-523-6
15451585Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium acetate31717-87-0250-778-2
15461586Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoate126535-15-7603-146-9
15471587Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole35554-44-0252-615-0
15481588Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine1593-77-7216-474-9
15491589Imidazole288-32-4206-019-2
15501590Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione2164-08-1218-499-0
15511591Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide139528-85-1604-145-6
15521592‎2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholino-propan 1-one71868-10-5400-600-6
15531593‎2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate106-91-2203-441-9
15541594Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine118134-30-8601-505-4
15551595Cyanamide; carbanonitril420-04-2206-992-3
15561596Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol94361-06-5619-020-1
15571597Silver zinc zeolite130328-20-0603-404-0
15581598Cadmium carbonate513-78-0208-168-9
15591599Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide21041-95-2244-168-5
15601600Cadmium nitrate; cadmium dinitrate10325-94-7233-710-6
15611601Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane77-58-7201-039-8
15461602Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol120-32-1204-385-8
15471603Anthraquinone84-65-1201-549-0
15481604[1] Nonadecafluorodecanoic acid[1] 335-76-2206-400-3[1]
[2] Ammonium nonadecafluorodecanoate[2] 3108-42-7[2] 221-470-5
[3] Sodium nonadecafluorodecanoate[3] 3830-45-3[3] אין
15491605N,N'-Methylenedimorpholine; N,N'-methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N,N'-Methylenebismorpholine]; [MBM]
אם הריכוז המרבי המוערך של formaldehyde שישוחרר בתמרוק, בין אם מקורו בחומר הגלם ובין אם לאו, עולה על 0.1% w/w.
5625-90-1227-062-3
15501606תוצרי תגובה של החומרים האלה:
paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (3:2); [formaldehyde released from 3,3′-methylenebis[5-methyloxazolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO]
אם הריכוז המרבי המוערך של formaldehyde שישוחרר בתמרוק, בין אם מקורו בחומר הגלם ובין אם לאו, עולה על 0.1% w/w.
איןאין
15511607תוצרי תגובה של החומרים האלה:
paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1)); [formaldehyde released from α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol]; [HPT]
אם הריכוז המרבי המוערך של formaldehyde שישוחרר בתמרוק, בין אם מקורו בחומר הגלם או לאו, עולה על 0.1% w/w.
איןאין
15521608Methylhydrazine60-34-4200-471-4
15531609Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol55219-65-3259-537-6
15541610Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridyl-methyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide111988-49-9601-147-9
15551611Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl-carbanilate; (2R)-1-(ethylamino) -1-oxopro-pan-2-yl-phenylcarbamate16118-49-3240-286-6
15561612Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate732-11-6211-987-4
15571613Potassium permanganate7722-64-7231-760-3
15581614‎2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone119313-12-1404-360-3
15591615Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (±)tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate200509-41-7414-200-4
15601616Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole60207-90-1262-104-4
15611617Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropanoate243973-20-8635-361-9
15621618Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate7696-12-0231-711-6
15631619‎(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate1166-46-7214-619-0
15641620Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate148477-71-8604-636-5
15651621Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine and 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine897393-42-9447-920-2
15661622‎1-Vinylimidazole1072-63-5214-012-0
15671623Amisulbrom (ISO)3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide348635-87-0672-776-4
15681624Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate23103-98-2245-430-1
15691625‎1,2-Dichloropropane; propylene dichloride78-87-5201-152-2
15601626[1] Phenol, dodecyl-, branched[1] 121158-58-5[1] 310-154-3
[2] Phenol, 2-dodecyl-, branched[2] 1801269-80-6[2] אין
[3] Phenol, 3-dodecyl-, branched[3] 1801269-77-1[3] אין
[4] Phenol, 4-dodecyl-, branched[4] 210555-94-5[4] 640-104-9
[5] Phenol, (tetrapropenyl) derivatives[5] 74499-35-7[5] 616-100-8
15611627Coumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin5836-29-3227-424-0
15621628Difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin56073-07-5259-978-4
15631629Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin56073-10-0259-980-5
15641630Flocoumafen (ISO);
מסת תגובה של החומרים האלה:
cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin ו־trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
90035-08-8421-960-0
15651631Acetochlor (ISO); 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide34256-82-1251-899-3
15661632e-Glass microfibres of representative compositionאיןאין
15671633Glass microfibres of representative compositionאיןאין
15681634Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one28772-56-7249-205-9
15691635Difethialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one104653-34-1600-594-7
15701636[1] Perfluorononan-1-oic acid[1] 375-95-1[1] 206-801-3
[2] מלחי sodium[2] 21049-39-8[2] אין
[3] מלחי ammonium[3] 4149-60-4[3] אין
15711637Dicyclohexyl phthalate84-61-7201-545-9
15721638‎3,7-Dimethylocta-2,6-dienenitrile5146-66-7225-918-0
15731639Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate41483-43-6255-391-2
15741640Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine68694-11-1604-708-8
15751641tert-Butyl hydroperoxide75-91-2200-915-7
15761642‎1,2,4-Trihydroxybenzene
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער או ריסים
533-73-3208-575-1
15771643‎4-Amino-3-hydroxytoluene
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער וריסים
2835-98-5220-620-7
15781644‎2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)-amino]-benzoic acid
בשימוש כרכיב בתמרוק המיועד לצביעת שיער וריסים
117907-43-4411-260-3
15791645Cobalt7440-48-4231-158-0
15801646Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane108-62-3203-600-2
15811647Methylmercuric chloride115-09-3204-064-2
15821648Benzo[rst]pentaphene189-55-9205-877-5
15831649Dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene189-64-0205-878-0
15841650Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs.97925-95-6308-208-6
15851651Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate400882-07-7אין
15861652Diisohexyl phthalate71850-09-4276-090-2
15871653halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate100784-20-1אין
15881654‎2-methylimidazole693-98-1211-765-7
15891655Metaflumizone (ISO); (EZ)-2′-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-mtolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [E-isomer ≥ 90%, Z-isomer ≤ 10% relative content]; [1] (E)-2′-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [2][1] 139968-49-3
[2] 852403-68-0
אין
15901656Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin22673-19-4245-152-0
15911657‎4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol)53936-56-4אין
15921658Silicon carbide fibres
במידות כמפורט להלן: קוטר קטן מ־3 מיקרומטר, אורך גדול מ־5 מיקרומטר ו־ASPECT RATIO A שווה ל־3:1 או גדול מ־3:1.
409-21-2
308076-74-6
206-991-8
15931659Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane1067-53-4213-934-0
15941660[1] Dioctyltin dilaurate;[1] 3648-18-8[1] 222-883-3
[2] stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs.[2] 91648-39-4[2] 293-901-5
15951661Dibenzo[def,p]chrysene; dibenzo[a,l]pyrene191-30-0205-886-4
15961662Ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol125225-28-7
115850-69-6
115937-89-8
אין
15971663Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme143-24-8205-594-7
15981664Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol76738-62-0אין
15991665‎2,2-bis(bromomethyl) propane-1,3-diol3296-90-0221-967-7
16001666‎2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde80-54-6201-289-8
16011667Diisooctyl phthalate27554-26-3248-523-5
16021668‎2-methoxyethyl acrylate3121-61-7221-499-3
16031670Pyrithione zinc; (T-4)-bis[1-(hydroxy-κO)pyridine-2(1H)-thionato-κS]zinc13463-41-7236-671-3
16041671Flurochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one61213-25-0262-661-3
16051672‎3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad907204-31-3אין
16061673N-(hydroxymethyl)acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]924-42-5213-103-2
16071674‎5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; 2′-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide; penflufen494793-67-8אין
16081675Iprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3-methyl-1-{[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino}-1-oxobutan-2-yl]carbamate140923-17-7אין
16091676Dichlorodioctylstannane3542-36-7222-583-2
16101677Mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione104206-82-8אין
16111678Hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole10004-44-1233-000-6
16121679Imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-trans-chrysanthemate72963-72-5428-790-6
16131680Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide80-43-3201-279-3
16141681Tetrafluoroethylene116-14-3204-126-9
16151682‎6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol;[DBMC]119-47-1204-327-1
16161683‎(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenone688046-61-9692-456-8
16171684‎(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; tolpyralate1101132-67-5701-225-3
16181685Azamethiphos (ISO); S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl thiophosphate35575-96-3252-626-0
16191686‎3-methylpyrazole1453-58-3215-925-7
16201687N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen1228284-64-7817-852-1
16211688N-{2-[[1,1′-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sedaxane874967-67-6688-331-2
16231689‎4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone (MIBK)108-10-1203-550-1
16241690Dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine110488-70-5404-200-2
16251691Imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid114311-32-9601-305-7
16261692Thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine153719-23-4428-650-4
16271693Triticonazole (ISO); (RS)–(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol138182-18-0אין
16281694Desmedipham (ISO); ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate13684-56-5237-198-5
16291695Ammonium bromide12124-97-9235-183-8
16301696Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)2781-10-4220-481-2
16311697Dibutyltin di(acetate)1067-33-0213-928-8
16321698Tellurium dioxide7446-07-3231-193-1
16341699Barium diboron tetraoxide13701-59-2237-222-4
16351700‎2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative; 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol36483-57-5 / 1522-92-5253-057-0 / –
163617012,5,6-tri-tert-butylphenol732-26-3211-989-5
163717024,4′-sulphonyldiphenol; bisphenol S80-09-1201-250-5
16381703Benzophenone119-61-9204-337-6
16391704Quinoclamine(ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone2797-51-5220-529-2
16401705Perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid375-85-9206-798-9
16411706methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate283159-90-0608-192-3
164217076-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl] hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl ammonium saltsאין701-271-4
164317086-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl] hexanoic acid2156592-54-8701-118-1
164417096-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl] hexanoic acidאין701-162-1
16551710Theophylline; 1-3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione58-55-9200-385-7
165617111,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine108-78-1203-615-4
16571712Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide607-285-6239110-15-7
16581713N-(2-nitrophenyl) phosphoric triamide874819-71-3477-690-9
16591714N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram1255734-28-1811-438-4
16601715Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4–methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
[≥ 78% syn isomers ≤ 15% anti isomers relative content]; isopyrazam
881685-58-1632-619-2
16611716Margosa, ext. [from the kernels of Azadirachta indica extracted with water and further processed with organic solvents]84696-25-3283-644-7
16621717Cumene98-82-8202-704-5
166317182-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate;15625-89-5239-701-3
16641719Pentapotassium 2,2′,2″,2‴,2⁗-ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate7216-95-7404-290-3
16651720N-carboxymethyliminobis (ethylenenitrilo)tetra(acetic acid); Pentetic Acid (INCI)67-43-6200-652-8
16661721Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis (ethylenenitrilo) tetraacetate; Pentasodium Pentetate (INCI)140-01-2205-391-3
16671722Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine135410-20-7 / 160430-64-8603-921-1 / 682-791-8
16681723Pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene40487-42-1254-938-2
16691724Bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine14-one-2,2-dioxid25057-89-0246-585-8

תוספת רביעית

(תקנה 19)

חומרי צבע

חלק א׳: פרשנות

”ריכוז מרבי“, ”תמרוק נשטף“, ”תמרוק לעיניים“, ”תמרוק לשפתיים“ ו”תמרוק שאינו נשטף“ – כהגדרתם בחלק א׳ לתוספת השנייה;
”תמרוק שבא במגע עם ריריות“ (Mucous Membranes) – תמרוק המיועד למריחה על אחד מאלה:
(1)
ריריות חלל הפה;
(2)
ריריות העיניים;
(3)
איברי המין החיצוניים.
לא יראו את החומרים המנויים בתוספת זו כרכיבי ננו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

חלק ב׳: חומרי צבע בתמרוק

מס׳ סידורי (ישראל)מס׳ סידורי (איחוד אירופי)זיהוי החומרהגבלות ותנאים
שם כימיColour index number / שם נפוץCAS1 Registry NumberEC (European Community) Number #צבעסוג התמרוק שמותר לכלול בו את החומרריכוז מרביהגבלות או תנאים אחרים
טור אטור בטור גטור דטור הטור וטור זטור חטור טטור י
11Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O')ferrate(1-)10006איןאיןירוקתמרוק נשטףאיןאין
22Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)10020איןאיןירוקכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
33Disodium 5,7-dinitro-8-oxidonaphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments10316איןאיןצהובכל תמרוק למעט תמרוק לעינייםאיןאין
44‎2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide11680איןאיןצהובכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
55‎2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide11710איןאיןצהובכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
66‎2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide11725איןאיןכתוםתמרוק נשטףאיןאין
77‎4-(Phenylazo)resorcinol11920איןאיןכתוםכל תמרוקאיןאין
88‎4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol12010איןאיןאדוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
99‎1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments12085איןאיןאדוםכל תמרוק3%אין
1010‎1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol12120איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
1111‎3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide12370איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
1212N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide12420איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
1313‎4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide12480איןאיןחוםתמרוק נשטףאיןאין
1414N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide12490איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
1515‎2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one12700איןאיןצהובתמרוק נשטףאיןאין
1616Disodium 2-amino-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate13015איןאיןצהובכל תמרוקאיןאין
1717Sodium 4-(2,4-dihydroxyphenylazo)benzenesulphonate14270איןאיןכתוםכל תמרוקאיןאין
1818Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate14700איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
1919Disodium 4-hydroxy-3-[(4-sulphonatonaphthyl)azo]naphthalenesulphonate14720אין222-657-4אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity criteria):
חומר שאינו מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־2.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
‎4-hydroxynaphthalene-l-sulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כמו Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
2020Disodium 6-[(2,4-dimethyl-6-sulphonatophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate14815איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
2121Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments15510איןאיןכתוםכל תמרוק למעט תמרוק לעינייםאיןאין
2222Calcium disodium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-4-sulphonatobenzoate]15525איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
2323Barium bis[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methylbenzenesulphonate]15580איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
2424Sodium 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate15620איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
2525Sodium 2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments15630איןאיןאדוםכל תמרוק3%אין
2626Calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate]15800איןאיןאדוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
2727Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments15850אין226-109-5אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־0.5%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, calcium salt
לא יותר מ־0.2%
‎3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, calcium salt
לא יותר מ־0.4%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לעניין תמיסה שערך ה־pH שלה הוא 7 – לא יותר מ־0.2%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כמו Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
2828Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments15865איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
2929Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate15880איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
3030Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate15980איןאיןכתוםכל תמרוקאיןאין
3131Disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments15985אין220-491-7צהובכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־5.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-aminobenzene-l-sulfonic acid
‎3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
‎6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid
‎7-hydroxynaphthalene-l ,3-disulfonic acid
‎4,4′-diazoaminodi(benzene sulfonic acid)
‎6,6′-oxydi(naphthalene-2-sulfonic acid)
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (תחת תנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כמו Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
3232Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate16035אין247-368-0אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־3.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎6-hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid, sodium salt
לא יותר מ־0.3%
‎4-amino-5-methoxy-2-methylbenezene sulfonic acid
לא יותר מ־0.2%
‎6,6-oxybis (2-naphthalene sulfonic acid) disodium salt
לא יותר מ־1.0%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר מתמיסה של pH 7
לא יותר מ־0.2%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
3333Trisodium 3-hydroxy-4-[(4′-sulphonatonaphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate16185אין213-022-2אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־3.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-aminonaphthalene-l-sulfonic acid
‎3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
‎6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid
‎7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid
‎7-hydroxynaphthalene-l ,3-6-trisulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
3434Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene-1,3-disulphonate16230איןאיןכתוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
3535Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4′,6,8-trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments16255אין220-036-2אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־1.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
‎7-hydroxynaphthalene-l,3-disulfonic acid
‎3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
‎6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid
‎7-hydroxynaphthalene-1,3-6-trisulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
3636Tetrasodium 7-hydroxy-8-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate16290איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
3737Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments17200איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
3838Disodium 5-acetylamino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate18050אין223-098-9אדוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־2.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎5-acetamido-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
‎5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
3939‎2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-((4-cyclohexyl-2-methylphenyl)azo)-4-hydroxy-5-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)-, disodium salt18130איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
4040Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)18690איןאיןצהובתמרוק נשטףאיןאין
4141Disodium hydrogen bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)18736איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
4242Sodium 4-(3-hydroxy-5-methyl-4-(phenylazo)pyrazol-2-yl)benzenesulphonate18820איןאיןצהובתמרוק נשטףאיןאין
4343Disodium 2,5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-methyl-4-((sulphophenyl)azo)pyrazol-1-yl)benzenesulphonate18965איןאיןצהובכל תמרוקאיןאין
4444Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-((4-sulphophenyl)azo)pyrazole-3-carboxylate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments19140אין217-699-5צהובכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־1.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-hydrazinobenzene sulfonic acid
‎4-aminobenzene-l-sulfonic acid
‎5-oxo-l-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
‎4,4′-diazoaminodi(benzene sulfonic acid) Tetrahydroxysuccinic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
4545N,N'-(3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophenyl)azo]-3-oxobutyramide]20040איןאיןצהובתמרוק נשטף ריכוז מרבי בחומר הצבע:
‎3,3′-dimethylbenzidine
‎5 ppm
4646Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate20470איןאיןשחורתמרוק נשטףאיןאין
4747‎2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]21100איןאיןצהובתמרוק נשטףאיןריכוז מרבי בחומר הצבע:
‎3,3′-dimethylbenzidine
‎5 ppm
4848‎2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]21108איןאיןצהובתמרוק נשטףאיןריכוז מרבי בחומר הצבע:
‎3,3′-dimethylbenzidine
‎5 ppm
4949‎2,2′-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]21230איןאיןצהובכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
5050Disodium 4,6-dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxy-7-[(phenylsulphonyl)oxy]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]phenyl]cyclohexyl]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate24790איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
5151‎1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol26100איןאיןאדוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןמידת ניקיון (Purity):
Aniline
לא יעלה על 0.2%
‎2-naphtol
לא יעלה על 0.2%
‎4-aminoazobenzene
לא יעלה על 0.1%
‎1-(phenylazo)-2-naphtol
לא יעלה על 3%
‎1-[2-(phenylazo)phenylazo]-2-napthalenol
לא יעלה על 2%
5252Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate27755איןאיןשחורכל תמרוקאיןאין
5353Tetrasodium 1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulphonatophenylazo)-7-sulphonato-1-naphthylazo))naphthalene-4,6-disulphonate28440אין219-746-5שחורכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־10%
מבוטא כתכולת צבע
(expressed on the dye content)

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4-acetamido-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonic acid
‎4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonic acid
‎8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid
‎4,4′-diazoaminodi-(benzenesulfonic acid)
סך הכל לא יותר מ־0.8%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
5454Benzenesulfonic acid, 2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo] benzenesulfonic acid, sodium salts40215איןאיןכתוםתמרוק נשטףאיןאין
5555beta Carotene40800אין230-636-6כתוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Sulphated ash
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
קרוטינואידים למעט β־קרוטן: לא יותר מ־3.0% מסך כל חומרי הצבע
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כמו Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
5656‎8′-apo-β-Caroten-8′-al40820איןאיןכתוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Sulfated ash
לא יותר מ־0.1%
חומרי צבע משניים
קרוטינואידים למעט β-apo-8′-carotenal לא יותר מ־3.0% מסך כל חומרי הצבע
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
5757Ethyl 8′-apo-β-caroten-8′-oate40825אין214-173-7כתוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Sulfated ash
לא יותר מ־0.1%
חומרי צבע משניים
קרוטינואידים למעט β-apo-8′-carotenoic acid ethyl ester לא יותר מ־3.0% מסך כל חומרי הצבע
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
5858Canthaxanthin40850אין208-187-2כתוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Sulfated ash
לא יותר מ־0.1%
חומרי צבע משניים
קרוטינואידים למעט canthaxanthin לא יותר מ־5% מסך כל חומרי הצבע
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
5959Ammonium, (4-(alpha-(p-(diethylamino)phenyl)-2,4-disulfobenzylidene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)diethyl-, hydroxide, monosodium salt42045איןאיןכחולכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
6060Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments42051אין222-573-8כחולכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־2.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎3-hydroxy benzaldehyde
‎3-hydroxy benzoic acid
‎3-hydroxy-4-sulfobenzoic acid
N,N-diethylamino benzene sulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
Leuco base
לא יותר מ־4.0%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לעניין תמיסה שערך ה־pH שלה הוא 5 – לא יותר מ־0.2%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
6161Benzene-methanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino) phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt42053איןאיןירוקכל תמרוקאיןאין
6262Hydrogen (benzyl)[4-[[4-[benzylethylamino]phenyl](2,4-disulphonatophenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)ammonium, sodium salt42080איןאיןכחולתמרוק נשטףאיןאין
6363Benzene-methanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino) phenyl)(2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt42090אין223-339-8כחולכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־6.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

Sum of 2-, 3 – and 4-formyl benzene sulfonic acids
לא יותר מ־1.5%
‎3-((ethyl)-(4-sulfophenyl)amino)methyl benzene sulfonic acid
לא יותר מ־0.3%
Leuco base
לא יותר מ־5.0%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לעניין תמיסה שערך ה־pH שלה הוא 7 – לא יותר מ־0.2%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
6464Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt42100איןאיןירוקתמרוק נשטףאיןאין
6565Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt42170איןאיןירוקתמרוק נשטףאיןאין
6666‎(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride42510איןאיןסגולכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
6767‎4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride42520איןאיןסגולתמרוק נשטף5ppmאין
6868Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt42735איןאיןכחולכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
6969‎[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride44045איןאיןכחולכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
7070Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium, monosodium salt44090אין221-409-2ירוקכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־1.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎4,4′-bis(dimethylamino)-benzhydryl alcohol
לא יותר מ־0.1%
‎4,4′-bis(dimethylamino)-benzophenone
לא יותר מ־0.1%
‎3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
לא יותר מ־0.2%
Leuco base
לא יותר מ־5.0%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
7171Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, sodium salt45100איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
7272Hydrogen 9-(2-carboxylatophenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulphoanilino)xanthylium, monosodium salt45190איןאיןסגולתמרוק נשטףאיןאין
7373Hydrogen 9-(2,4-disulphonatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, monosodium salt45220איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
7474Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate45350איןאיןצהובכל תמרוק6%אין
7575‎4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments45370איןאיןכתוםכל תמרוקאיןלא יותר מ־1% של החומר:
‎2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-y1) benzoic acid
ולא יותר מ־2% של החומר:
‎2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid
7676Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments45380איןאיןאדוםכל תמרוקאיןלא יותר מ־1% של החומר:
‎2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-y1) benzoic acid
ולא יותר מ־2% של החומר:
‎2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid
7777‎3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-dinitrospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one45396איןאיןכתוםכל תמרוקלעניין תמרוק לשפתיים: 1%
לעניין תמרוק אחר: אין
לעניין תמרוק לשפתיים – בצורת חומצה חופשית בלבד.
7878Dipotassium 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate45405איןאיןאדוםכל תמרוק למעט תמרוק לעינייםאיןלא יותר מ־1% של החומר:
‎2-(6-hydroxy-3-oxo-3Η-xanthen-9-yl) benzoic acid
ולא יותר מ־2% של החומר:
‎2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid
7979‎3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments45410איןאיןאדוםכל תמרוקאיןלא יותר מ־1% של החומר:
‎2-(6-hydroxy-3-oxo-3Η-xanthen-9-yl) benzoic acid
ולא יותר מ־2% של החומר:
‎2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid
8080Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments45430אין240-474-8אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Inorganic iodides (מחושב כ־sodium iodide)
לא יותר מ־0.1%
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים למעט luorescein
לא יותר מ־4.0%
fluorescein
לא יותר מ־20 מ״ג לק״ג

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

Tri-iodoresorcinol
לא יותר מ־0.2%
‎2-(2,4-dihydroxy-3,5-diodobenzoyl) benzoic acid
לא יותר מ־0.2%
מיצוי אתר
לעניין תמיסה שערך ה־pH שלה הוא בין 7 ו־8 – לא יותר מ־0.2%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
Aluminium Lakes
לא יותר מ־0.5%; הבדיקה תבוצע באמצעות חומר בלתי מסיס של נתרן הידרוקסיד (ולא באמצעות חומר בלתי מסיס של חומצה הידרוכלורית)
8181‎1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline47000איןאיןצהובכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
82821H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts47005אין305-897-5צהובכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים
לא יותר מ־4.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

‎2-methylquinoline
‎2-methylquinoline-sulfonic acid
Phthalic acid
‎2,6-dimethyl quinolone
‎2,6-dimethyl quinoline sulfonic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
‎2-(2-quinolyl)indan-l,3-dione
לא יותר מ־4 מ״ג לק״ג
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
8383Hydrogen 9-[(3-methoxyphenyl)amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulphonatobenzo[a]phenazinium, sodium salt50325איןאיןסגולתמרוק נשטףאיןאין
8484Sulfonated nigrosine color50420איןאיןשחורכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
8585‎8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazine51319איןאיןסגולתמרוק נשטףאיןאין
8686‎1,2-Dihydroxyanthraquinone58000איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
8787Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate59040איןאיןירוקכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
8888‎1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone60724איןאיןסגולתמרוק נשטףאיןאין
8989‎1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone60725איןאיןסגולכל תמרוקאיןאין
9090Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate60730איןאיןסגולכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
9191‎1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone61565איןאיןירוקכל תמרוקאיןאין
9292Disodium 2,2′-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(5-methylsulphonate)61570איןאיןירוקכל תמרוקאיןאין
9393Sodium 3,3′-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-trimethylbenzenesulphonate)61585איןאיןכחולתמרוק נשטףאיןאין
9494Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate62045איןאיןכחולתמרוק נשטףאיןאין
9595‎6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone69800איןאיןכחולכל תמרוקאיןאין
9696‎7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone69825איןאיןכחולכל תמרוקאיןאין
9797Bisbenzimidazo[2,1-b:2′,1′-i]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-8,17-dione71105איןאיןכתוםכל תמרוק למעט תמרוק שבא במגע עם ריריותאיןאין
9898‎2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one73000איןאיןכחולכל תמרוקאיןאין
9999Disodium 5,5′-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate73015אין212-728-8כחולכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
חומר בלתי מסיס במים
לא יותר מ־0.2%
חומרי צבע משניים למעט
disodium 3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolylidene-5,7′-disulfonate
לא יותר מ־1.0%

תרכובות אורגניות שאינן חומר צבע:

Isatin-5-sulfonic acid
‎5-sulfoanthranilic acid
Anthranilic acid
סך הכל לא יותר מ־0.5%
אמינים ארומטיים ראשוניים ללא קבוצה פונקציונאלית של סולפונאט
לא יותר מ־0.01% (מחושב כ־aniline)
מיצוי אתר
לא יותר מ־0.2% (בתנאים טבעיים)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
100100‎6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one73360איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
101101‎5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-7-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one73385איןאיןסגולכל תמרוקאיןאין
102102‎5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione73900איןאיןסגולתמרוק נשטףאיןאין
103103‎5,12-Dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione73915איןאיןאדוםתמרוק נשטףאיןאין
10410429H,31H-Phthalocyanine74100איןאיןכחולתמרוק נשטףאיןאין
10510529H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper74160איןאיןכחולכל תמרוקאיןאין
106106Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato (4-)-N29,N30,N31,N32] cuprate (2-)74180איןאיןכחולתמרוק נשטףאיןאין
107107Polychloro copper phthalocyanine74260איןאיןירוקכל תמרוק למעט תמרוק לעינייםאיןאין
108108‎8,8′-diapo-ψ,ψ-Carotenedioic acid75100איןאיןצהובכל תמרוקאיןאין
109109Annatto75120אין215-735-4 / 289-561-2 / 230-248-7כתוםכל תמרוקאין
מידת ניקיון (Purity):
Solvent extracted bixin and norbixin
עמודה א
עמודה ב
עמודה ג
שאריות ממס
Acetone
Methanol
Hexane
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אחד או יותר מהחומרים האמורים בעמודה ב׳)
Dichloromethane
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
מידת ניקיון (Purity):
Alkali extracted annatto
Oil extracted annatto
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
110110Lycopene75125איןאיןצהובכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
עמודה א
עמודה ב
עמודה ג
שאריות ממס
Ethyl acetate
Methanol
Ethanol
Acetone
Hexane
Propan-2-ol
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אחד או יותר מהחומרים בעמודה ב׳
Dichloromethane
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Sulfated ash
לא יותר מ־0.1%
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
111111CI Food Orange 575130אין214-171-6כתוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
עמודה א
עמודה ב
עמודה ג
שאריות ממס
Acetone
Methylethylketone
Methanol
Propan-2-ol
Hexane
Ethanol
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אחד או יותר מהחומרים האמורים בעמודה ב׳)
Dichloromethane
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
112112‎(3R)-beta-4-Caroten-3-ol75135איןאיןצהובכל תמרוקאיןאין
113113‎2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one75170איןאיןלבןכל תמרוקאיןאין
114114Curcumins75300אין207-280-5צהובכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
עמודה א
עמודה ב
עמודה ג
שאריות ממס
Ethylacetate
Acetone
n-butanol
Methanol
Ethanol
Hexane
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אחד החומרים האמורים בעמודה ב׳)
Dichloromethane
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
115115Carmines75470אין215-680-6 / 215-023-3 / 215-724-4אדוםכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
116116Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) (Chlorophylls)75810אין215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4 / 287-483-3 / 239-830-5 / 246-020-5ירוקכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
עמודה א
עמודה ב
עמודה ג
שאריות ממס
Acetone
Methyl Ethyl ketone
Methanol
Ethanol
Propan-2-ol
Hexane
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אחד או יותר מהחומרים העמודים בעמודה ב׳)
Dichloromethane
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
Copper ions
לא יותר מ־200 מ״ג לק״ג
Total copper
לא יותר מ־8% מסך כל ה־copper phaeophytins
117117Aluminium77000אין231-072-3לבןכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Loss on drying
לא יותר מ־0.5% (105°C במשקל קבוע)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Mercury
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
מתכות כבדות (כגון Pb)
לא יותר מ־40 מ״ג לק״ג
118118Aluminium hydroxide sulphate77002איןאיןלבןכל תמרוקאיןאין
119119Natural hydrated aluminium silicate, Al2O3·2SiO2·2H2O, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, quartz-sand, mica, etc. as impurities77004איןאיןלבןכל תמרוקאיןאין
120120Lazurite77007איןאיןכחולכל תמרוקאיןאין
121121Aluminum silicate coloured with ferric oxide77015איןאיןאדוםכל תמרוקאיןאין
122122Barium sulfate77120איןאיןלבןכל תמרוקאיןאין
123123Bismuth chloride oxide77163איןאיןלבןכל תמרוקאיןאין
124124Calcium carbonate77220אין207-439-9 / 215-279-6לבןכל תמרוקאיןמידת ניקיון (Purity):
Loss on drying
לא יותר מ־2.0% (200°C במשך 4 שעות)
Acid-insoluble substances
לא יותר מ־0.2%
Magnesium and alkali salts
לא יותר מ־1.5%
Fluoride
לא יותר מ־50 מ״ג לק״ג
Antimony (כגון Sb)
Copper (כגון Cu)
Chromium (כגון Cr)
Zinc (כגון Zn)
Barium (כגון Ba)
לא יותר מ־100 מ״ג לק״ג (לחוד או בשילוב עם אם אחד או יותר מהחומרים האלה: Antimony, Copper ,Chromium, Zinc, Barium)
Arsenic
לא יותר מ־3 מ״ג לק״ג
Lead
לא יותר מ־10 מ״ג לק״ג
Cadmium
לא יותר מ־1 מ״ג לק״ג
125125Calcium sulfate77231אין לבןכל תמרוקאיןאין
126126Carbon black772661333-86-4, 7440-44-0215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3שחורכל תמרוקאין
מידת ניקיון (Purity)
מעל 97%
פרופיל אי־ניקיונות (impurity profile):
Ash content
לא יותר מ־0.15%
total sulphur
לא יותר מ־0.65%
total PAH
לא יותר מ־500ppb
benzo(a)pyrene
לא יותר מ־5ppb
dibenz(a,h)anthracene
לא יותר מ־5ppb
total As
לא יותר מ־3ppm
total Pb
לא יותר מ־10ppm
total Hg
לא יותר מ־1ppm
126א126aCarbon black77266 (nano)
Carbon Black (nano)
1333-86-4, 7440-44-0215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3שחורכל תמרוק10%
אין לכלול את החומר בתמרוק שאופן השימוש בו עלול לגרום לחשיפה ריאתית של הצרכן על ידי שאי