צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל״ג–1972

צו בדבר סיווג רעלים, רישומם והחזקתם


ק״ת תשל״ג, 272; תשל״ו, 2203; תש״ם, 1662, 2000; תשמ״ב, 476, 920; תשמ״ו, 1052; תשמ״ח, 1043; תשנ״ב, 650; תשנ״ד, 53; תשנ״ח, 900; תשנ״ט, 272, 921; תש״ס, 693; תשס״ד, 24; תשס״ה, 145; תשע״ב, 313; תשע״ו, 13; תשפ״ד, 1704.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42א ו־47 לפקודת הרוקחים, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בצו זה –
”חומר גלם“ – כל רעל המשמש לייצור תכשירים או משמש בעינו;
”ייצור“ – כל פעולה לשינוי רעל מבחינת הצורה, הטיב, האיכות, ההרכב או הריכוז, לרבות אריזה ומזיגה;
”סחר“ – רכישה ושיווק;
”סימון“ – לרבות הדבקה, הדפסה או הטבעה;
”פנקס מרשמים“ – פנקס הרצפטים המנוהל לפי סעיף 25 לפקודה;
”פנקס רעלים“ – פנקס הרעלים המנוהל לפי סעיף 38 לפקודה, לרבות כל דרך אחרת לרישום רעלים שאישר המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן – המנהל);
”קמעונות“ – שיווק של רעל לצרכן שרכשו שלא למטרת סחר, ייצור, מלאכה, החסנה או הנפקה;
”רופא“ – רופא בעל רשיון, רופא שיניים בעל רשיון או רופא וטרינר בעל רשיון;
”רכישה“ – קניה או קבלה בתמורה או ללא תמורה;
”רעל“ – כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
”רעל במשלוח“ – רעל הנשלח מאתר לאתר בכל אמצעי העברה שהוא;
”רעל הגורם לתלות“ – רעל המסומן בתוספת הראשונה לצו זה באות ”כ“ (K);
”רעל מקבוצה 1“ – חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם ”רעלים קבוצה 1“, בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;
”רעל מקבוצה 2“ – חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם ”רעלים קבוצה 2“, בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;
”רעל מקבוצה 3“ – חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם ”רעלים קבוצה 3“, בין שהוא רפואי, חקלאי או תעשייתי;
”רעל מקבוצה 4“ – חומר שצויין בתוספת הראשונה לצו זה והוא נמנה עם ”רעלים קבוצה 4“, של רעלים רפואיים;
”רעל חקלאי“ – רעל המשמש בחקלאות והנמנה עם הרעלים החקלאיים בתוספת הראשונה לצו זה;
”רעל רפואי“ – רעל לצרכי בדיקה, אבחון, הקלה, טיפול, ריפוי או נגיעת מחלות, וכל רעל אחר המשמש ברפואה, הנמנה עם הרעלים הרפואיים בתוספת הראשונה לצו זה;
”רעל תעשייתי“ – רעל לשימוש בתעשיה, במלאכה, במחקר, בהוראה, בעסק או בבדיקה כימית, לרבות רעל לשימוש ביתי, הנמנה עם הרעלים התעשייתיים בתוספת הראשונה לצו זה;
”שיווק“ – מכירה, העברה, הספקה או הנפקה בתמורה או ללא תמורה;
”תוויות מרשם רופא“ – כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;
”תווית תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח“ – כמתואר בתוספת השלישית;
”תוויות רעל“ – כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;
”תווית טוקסיקה“ – כמתואר בתוספת השלישית;
”תווית ספרנדה“ – כמתואר בתוספת השלישית;
”תוויות זהירות“ – כמתואר בתוספת השלישית לצו זה;
”תכשיר“ – כל צורה, תרכובת, ריכוז, מיזוג או תערובת של רעל;
”מנהל האגף“ – מנהל האגף לרוקחות במשרד הבריאות או מי שהוא מינה לענין צו זה.
חובת סימון רעלים שאינם תכשירים רפואיים
לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל, שאינו תכשיר רפואי, אלא אם סומנה אריזתו כלהלן:
(1)
רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 1 – בתווית רעל 1;
(2)
רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 2 – בתווית רעל 2;
(3)
רעל הנמנה עם רעלים מקבוצה 3 – בתווית רעל 2 ובתווית הזהירות ו׳.
סימון חמרי גלם של רעלים רפואיים מקבוצה 4
על אף האמור בסעיף 31 לפקודה תסומן אריזתו של חומר גלם הנמנה עם רעלים מקבוצה 4, בתווית מרשם רופא 2 בלבד.
סימון תכשירים רפואיים [תיקון: תשמ״ב, תשפ״ד]
לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל רפואי מן הסוגים המפורטים בסעיף זה אלא אם סומנה אריזתו בנוסף לאמור בפקודה ובכל מקום אחר בצו זה כלהלן:
(1)
(א)
רעל רפואי שהוא תכשיר ששיווקו לצרכן מחייב מרשם רופא לפי כל דין תסומן אריזתו בתווית ”חייב מרשם רופא“ כמתואר בתוספת השלישית;
(ב)
נמנה הרעל הרפואי האמור בפסקת משנה (א) עם קבוצה 1 בתוספת הראשונה, תסומן אריזתו בתווית טוקסיקה;
(ג)
נמנה הרעל הרפואי האמור בפסקת משנה (א) עם קבוצות 2, 3 ו־4 בתוספת הראשונה, תסומן אריזתו בתווית ספרנדה;
(2)
רעל רפואי שהוא תכשיר העלול לגרום לתלות תסומן אריזתו בתווית זהירות כ (K) כמתואר בתוספת השלישית;
(2א)
(החל מיום 18.11.2024): רעל רפואי שהוא תכשיר המכיל אופיואידים כאמור בתוספת הראשונה הגורם לתלות, תסומן אריזתו בתווית זהירות כ2 (K2) כמתואר בתוספת השלישית;
(3)
רעל רפואי שהוא תכשיר העלול לפגום בכושר נהיגה תסומן אריזתו בתווית זהירות ד (D) כמתואר בתוספת השלישית;
(4)
רעל רפואי שהוא תכשיר העלול להתלקח, תסומן אריזתו בתווית זהירות נ (N), כמתואר בתוספת השלישית.
סימון תכשירים בלא מרשם [תיקון: תשע״ב]
אריזת תכשיר בלא מרשם, למעט אריזת תכשיר שהותר לשיווק בהתאם לתקנה 3 לתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס״ה–2004, תסומן בתווית ”תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח“; לעניין סעיף זה, ”תכשיר בלא מרשם“ – כהגדרתו בפקודת הרוקחים.
סימון רעל הגורם לתלות
רעל הגורם לתלות יסומן בתווית הזהירות כ (K) נוסף על סימון לפי סעיפים 2, 3 ו־4.
סימון רעל במשלוח
(א)
לא יעביר אדם בכל דרך שהיא רעל במשלוח אלא אם סומנה אריזתו החיצונית כאמור בסעיף זה.
(ב)
אריזה שדפנותיה מרובעים תסומן על ארבע מדפנותיה בתווית רעל 1 או בכמה מהן; רוחב הסימון לא יהיה פחות מ־30% מאורך הקו האלכסוני של הדופן ואורך הסימון לא יהיה פחות מ־30% מרחבו של הסימון.
(ג)
אריזה שדפנותיה אינם מרובעים תסומן סביבה לפחות בשתי תוויות רעל 1; רוחב הסימון לא יהיה פחות מ־30% מהיקף האריזה, ואורך הסימון לא יהיה פחות מ־30% מרחבו של הסימון.
סימון רעל מיובא
(א)
לא ייבא אדם רעל, אלא אם סומנה אריזתו החיצונית כאמור בסעיף 6; המלה ”רעל“ תצויין בשפה העברית, האנגלית או הצרפתית.
(ב)
יובא רעל ללא סימון כאמור בסעיף קטן (א) יסמן היבואן את אריזתו החיצונית לפני שחרורו מהמכס ולא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו על הגיעו ארצה.
פטור מסימון רעלים רפואיים במשלוח וביבוא
הוראות סעיפים 6 ו־7 אינן חלות על –
(1)
תכשירים רפואיים המכילים רעלים מקבוצות 1, 2 ו־3;
(2)
חמרי גלם ותכשירים של רעלים רפואיים מקבוצה 4.
סימון תכשיר המורכב ממספר רעלים
תכשיר הכולל רעלים מדרגות רעילות שונות, יסומן בהתאם לרעל שדרגת רעילותו גבוהה יותר, זולת אם חלות עליו הוראות סעיף 10.
סימון חמרי גלם ותכשירים שמועטו
לא ישווק אדם תכשיר או חומר גלם שמועטו מהרעלים המפורטים בתוספת הראשונה לצו זה, אלא אם סומן באחת או ביותר מתוויות מרשם רופא, תוויות הרעל או תוויות הזהירות המתוארות בתוספת השלישית לצו זה, בהתאם לאות או לאותיות המצויינות ליד כל אחד מהם בתוספת הראשונה.
צורת סימון התווית [תיקון: תשמ״ב]
הסימון של כל אחת מהתוויות לפי צו זה יהיה ברור, בר־קיימא, נראה לעין בכל עת, הכל להנחת דעתו של מנהל האגף.
שיווק רעלים מקבוצה 1
(א)
על אף האמור בסעיף 42 לפקודה, לא יחזיק אדם ולא ישווק רעל מהרעלים מקבוצה 1, אלא אם בידו תעודת היתר רעלים, או אישור בחתימת עובד המדינה שהרשהו לכך המנהל והמציין את הרעל, את הכמות הדרושה ואת המטרה שלשמה הוא נדרש וכן את שמו, משלח־ידו ומענו של הרוכש ואת תאריך מתן האישור; על המשווק לשמור את האישור עם פנקס הרעלים.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוקח בעל רשיון כשהוא מנפיק רעלים רפואיים בכמויות רפואיות על פי מרשם.
שיווק רעלים רפואיים לרוקח
רעלים רפואיים ישווקו לרוקח בעל רשיון העוסק ברעלים לצרכי רפואה, על פי הזמנה בכתב, בחתימת ידו, הנושאת חותמת העסק, או בחתימת ידו בפנקס הרעלים, או בחתימת ידו וחותמת העסק על גבי תעודת משלוח של הרעלים שתוחזר למשווק.
איסור שיווק רעלים לקטן
לא ישווק אדם רעל למי שלא מלאו לו 16 שנה.
חובת רישום רעלים
לא יעשה אדם כל פעולה של ייצור או מסחר של רעל אלא אם נרשמה בפנקס הרעלים או בפנקס המרשמים, כפי שנקבע בתוספת השניה בטורים ב׳ ו־ג׳ בפסקאות תחת הכותרת ”חובת רישום“.
תנאי הסחר ברעלים
לא ייצר אדם ולא יסחר רעל אלא בהתאם לתנאים הקבועים בתוספת השניה בטורים ב׳ ו־ג׳ בפסקאות תחת הכותרת ”תנאי הסחר“.
תנאי החסנת רעלים
נוסף על האמור בסעיף 39 לפקודה, לא יחזיק אדם רעל אלא אם הוחסן בהתאם לתנאים הקבועים בתוספת השניה בטורים ב׳ ו־ג׳ בפסקאות תחת הכותרת ”תנאי החסנה“.
טיב אריזת רעלים
אריזת רעל תהיה –
(1)
חזקה ובלתי חדירה;
(2)
עמידה בפני תגובה כימית בין האריזה ובין תכנה;
(3)
יציבה בתנאי טלטול, החסנה, הובלה וטיפול;
(4)
מוגנה בפני שבירה בתנאי הובלה תקינים;
(5)
עמידה ויציבה בתנאי אקלים קיצוניים;
(6)
נושא סגר המונע נזילת הרעל או שפיכתו.
החלת דינים [תיקון: תשנ״ד, תשס״ה]
(א)
הוראות תקנות 14(ד) עד (ה), 15(א)(2), 17 ו־24(ב) לתקנות הסמים המסוכנים, התש״ם–1979 (להלן בתקנה זו – תקנות הסמים המסוכנים), יחולו, בשינויים המחוייבים, על הרעלים המפורטים בתוספת הרביעית.
(ב)
הוראות תקנות 24(א) ו־25 עד 43 לתקנות הסמים המסוכנים וטפסים ד׳, ה׳, ז׳ ו־ח׳ בתוספת הראשונה לתקנות האמורות, יחולו בשינויים המחוייבים על ספק סמים מורשה; בסעיף זה, ”ספק סמים מורשה“ – כל אחד מאלה: יבואן של החומרים המפורטים בתוספת הרביעית, מפעל לייצור תרופות, בית מסחר סיטונאי לתרופות ומחסני תרופות מוסדיים.
שמירת מסמכים
כל מסמך על רכישת רעל או שיווקו, יישמר בידי הרוכש או המשווק, לפי הענין, במשך שלוש שנים מיום הרכישה או השיווק.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ס]
הוראות סעיפים 4(1)(א) ו־10 לצו זה לא יחולו על תכשיר רשום.
שמירת דינים
הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות הפקודה או כל דין אחר, אלא אם נאמר הדבר במפורש.
ביטול
תקנות הרוקחים (סמים רעילים), תשכ״א–1960 (להלן – התקנות הפוקעות) – בטלות.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנות הפוקעות רואים פעולה שנעשתה בתקופה מיום פרסומו של צו זה עד יום תחילתו בהתאם להוראותיו אילו היה בתוקף בתקופה האמורה, כאילו נעשתה כדין לפי התקנות הפוקעות.
תחילה
תחילתו של צו זה היא כתום שנה מיום פרסומו ברשומות.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל״ג–1972“.

תוספת ראשונה

[צ״ל: א׳ – רעלים רפואיים]

רעלים רפואיים – קבוצה 1

תמצית האקוניט
ACONITI, EXTRACTUM
אקוניטין ומלחיו
ACONITINUM et SALES
חומצה אגאריצינית
AGARICINUM, ACIDUM
אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם,
כל הרעילים, ראה גם תחת שמותיהם
ALCALOIDA et SALES et DERIVATA
omnia toxica, vide etiam sub suis nominibus
אמפטאמין ומלחיו ותולדותיו (כ)
AMPHETAMINUM et SALES et DERIVATA (K)
ארסן ותרכובותיו האורגניות והאי־אורגניות
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
ARSENUM et COMPOSITIONES ORGANICAE et INORGANICAE
אטרופין ומלחיו ותולדותיו;
ATROPINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) טבליות מורכבות המכילות למנה: אטרופין סולפאט 0.000025 גרם עם דיפנוכסילאט הידרוכלוריד 0.0025 גרם עד 24 מנות
1. (G, R) Praeparata composita pro dose: Atropini sulphas 0.000025 g cum Diphenoxylat. hydrochlor. 0.0025 g ad doses 24
תמצית היפהפיה (בלאדונה);
BELLADONNAE, EXTRACTUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) איספלניות עד 25%, עד 10 גרם בסה״כ של האיספלניות
1. (E) Emplastra ad 25%, ad 10 g in toto emplast.
2. (ב) מוצרים משלשלים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.4 גרם בסה״כ
2. (B) Praeparata laxativa ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto
3. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה״כ
3. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
4. (א) פתילות עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה״כ
4. (A) Suppositoria ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
5. (א, ה) משחות עד 25%, עד 10 גרם בסה״כ של המשחות
5. (A, E) Unguenta ad 25%, ad 10 g in toto unguent.
ברום
(גם רעל תעשייתי)
BROMUM
ברוצין ומלחיו
(גם רעל תעשייתי)
BRUCINUM et SALES
בופוטנין (כ)
BUFOTENINUM (K)
קאלציפרול כחומר גלם
CALCIFEROLUM in SUBSTANTIA
קאנתארידין ומלחיו ותולדותיו
CANTHARIDINUM et SALES et DERIVATA
קארבאכול
CARBACHOLUM
קוקאין ומלחיו במוצרים
עד 0.1% מחושב לקוקאין בסיס
COCAINUM et SALES in PRAEPARATIS
ad 0.1% Cocaini basis
תמצית הסתוונית (קולכיקום)
COLCHICI, EXTRACTUM
קולכיצין ומלחיו
COLCHICINUM et SALES
קולוצינתין ומלחיו
COLOCYNTHINUM et SALES
קונין ומלחיו
CONTINUM et SALES
קוטארנין ומלחיו
COTARNINUM et SALES
שמן קרוטון
CROTONIS, OLEUM
קורארה, אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם
CURARE, ALCALOIDA et SALES et DERIVATA
חומצה ציאנית ראה חומצה הידרוציאנית
CYANICUM, ACIDUM vide HYDROCYANICUM, ACIDUM
טיפות דווילה ראה מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2%
DAVILLA, GUTTAE vide MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2%
אצבעונית (דיגיטליס), עלים ומוצריהם
DIGITALIS, FOLIA et PRAEPARATA
אצבעונית (דיגיטאליס), גליקוזידה;
DIGITALIS, GLYCOSIDA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0004 גרם למנה, עד 0.01 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.0004 g pro dose, ad 0.01 g in toto
די־איזופרופיל־פלואורו־פוספט
DI-ISOPROPYL-FLUORO-PHOSPHAS
דימתיל טריפטאנין
DIMETHYL-TRYPTANINUM
אמטין ותולדותיו ומלחיו
EMETINUM et DERIVATA et SALES
קרן השיפון (ארגוטה) אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם;
ERGOTAE ALCALOIDA et SALES et DERIVATA;
כגון:
Exempla:
ארגומטרין
ארגוטונין
ארגוטוכסין וכו׳
Ergometrinum
Ergotoninum
Ergotoxinum etc.
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto
תמציות קרן השיפון (הארגוטה);
ERGOTAE, EXTRACTA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto
אזרין ראה פיזוסטיגמין
ESERINUM vide PHYSOSTIGMINUM
גליקוזידים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם
GLYCOSIDA, OMNIA TOXICA, vide etiam sub suis nominibus
הארמאלין (כ)
HARMALINUM (K)
הארמין (כ)
HARMINUM (K)
הומאטרופין ומלחיו:
HOMATROPINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
הומאטרופין מתילברומיד בתוך:
Homatropini methylbromidum in:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם סה״כ.
1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.04 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.01%, עד 150 סמ״ק של המוצרים
2. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.01%, ad 150 ml praeparat.
מלחי כספית ותרכובותיה האורגניות;
HYDRARGYRI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
יוצאים מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. כספית חד כלורית או קאלומל, ראה קבוצה 2
1. Hydrargyri subchloridum vel Calomel
2. סולפידים של הכספית, ראה קבוצה 2
2. Hydrargyri sulfida
3. כספית, תרכובות אורגניות משתנות, ראה קבוצה 2
3. Hydrargyri, compositiones organicae diureticae
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) תרכובות אורגניות לחיטוי, מורכבות: כגון עם פנילמרקורוניטראט, פנילמרקורו אצטאט וכו׳
1. (E, H) Antiseptica, Praeparata organica composita: Exempla: cum Phenylmercuronitras, Phenylmercuro-acetas etc.
2. תרכובות אורגניות לצרכי שימור
2. Compositiones organicae ad rem conservandes
3. (א) איספלניות
3. (A) Emplastra
4. (ה, ח) תרחיץ אבץ עם צינאבר עד 1%, עד 200 גרם של התרחיץ
4. (E, H) Lotio Zinci cum Cinnabare ad 1 %, ad 200 g lotion.
5. (ה, ח) תמיסת מרקורוכרום עד 2%, עד 20 גרם של התמיסות
5. (E, H) Solutio Mercurochromi ad 2%, ad 20 g solution.
6. (א, ה) משחת כספית עד 12.5%, עד 150 גרם של המשחות
6. (A, E) Unguentum Cinerei ad 12.5% ad 150 g unguent.
7. (א, ה) משחת כספית לבנה או משחת כספית אמינוכלורית עד 10%, עד 50 גרם של המשחות
7. (A, E) Unguentum Hydrargyri album vel Ung. Hydrargyri aminochloridum ad 10%, ad 50 g unguent.
8. (א, ה) משחת תחמוצת הכספית הצהובה עד 2%, עד 50 גרם של המשחות
8. (A, E) Unguentum Hydrargyri oxydatum flavum ad 2%, ad 50 g unguent.
הידראסטין ומלחיו
HYDRASTINUM et SALES
חומצה הידרוציאנית ומלחיה
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
HYDROCYANICUM, ACIDUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ח) פרוציאניד האשלגן
1. (H) Kalii Ferrocyanidum
2. (ח) פריציאניד האשלגן
2. (H) Kalii Ferricyanidum
היוסצין ראה סקופולאמין
HYOSCINUM vide SCOPOLAMINUM
היוסציאמין ומלחיו
HYOSCYAMINUM et SALES
לובלין ומלחיו;
LOBELINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.06 גרם בסה״כ
1. (C) Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.06 g in toto
חומצה אמידו־ליזרגית (כ)
LYSERGICUM, ACIDUM, AMIDUM (K)
חומצה דיאתיל־אמידו דכסטרו־ליזרגית (כ)
d-LYSERGICUM, ACIDUM, DIAETHYLAMIDUM (K)
מסקאלין ומלחיו (כ)
MESCALINUM et SALES (K)
מתילפנידאט או ריטאלין ומלחיו (כ)
METHYLPHENIDATUM vel RITALIN et SALES (K)
מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2% מחושב למורפין בסיס;
MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2% Morphini basis;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) טיפות דווילה המכילים עד 0.03% מורפין מחושב לבסיס, עד 20 סמ״ק
1. (A) Guttae Davilla ad 0.03% Morphini basis, ad 20 ml
סמים מסוכנים, לפי פקודת הסמים המסוכנים, 1936, ותקנותיה
NARCOTICA omnia, secundum ”Dangerous Drugs Ordinance, 1936, and Rules“
[תיקון: תשנ״ב]
ניקוטין ומלחיו
(גם רעל תעשייתי)
NICOTINUM et SALES
למעט:
Exempta Sunt:
1 (א) תכשירים המשמשים לגמילה מעישון.
1 (A) Preaparata [s.b. Praeparata] ad Recedendam Consuetudinem Fumandi.
תמציות אגוז הקאה (נוכס וומיקה);
NUCIS VOMICAE, EXTRACTA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ב) מוצרים משלשלים עם תמצית אגוז הקאה
1. (A, B) Praeparata laxativa cum Extr. Nuc. Vomicae
2. (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 200 סמ״ק של המוצרים
2. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad 200 ml praeparat.
פלטיארין ומלחיו
PELLETIERINUM et SALES
פנמטראזין ומלחיו (כ)
PHENMETRAZINUM et Sales (K)
זרחן לבן או צהוב
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
PHOSPHORUM ALBUM vel FLAVUM;
למעט:
Exemptum est:
1. (א, ג) שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים
1. (A, C) Phosphori, Oleum ad 0.1% Phosphorum in Oleo Jecoris
פיזוסטיגמין או אזרין ומלחיו
PHYSOSTIGMINUM vel ESERINUM et SALES
פיקרוטוכסין ומלחיו
PICROTOXINUM et SALES
פיפראדול ומלחיו
PIPRADOLUM et SALES
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
פסילוצין (כ)
PSILOCINUM (K)
פסילוציבין (כ)
PSILOCYBINUM (K)
יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
RADIOACTIVA, ELEMENTA et PRAEPARATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מים רפואיים רדיואקטיביים
1. (A) Aquae medicatae radioactivae
סקופולאמין או היוסצין ומלחיו ותולדלתיו;
SCOPOLAMINUM vel HYOSCINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים עם סקופולאמין בוטיל־ברומיד עד 0.02 גרם למנה עד 0.4 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida cum Scopolamino butyl bromido ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto
2. (ז, מ) תמיסות עד 0.1%, עד 10 סמ״ק של תמיסות
2. (G, R) Solutiones ad 0.1%, ad 10 ml solution,
3. (ז, מ) מוצרים מוצקים עם סקופולאמין־N־אוקסיד הידרוברומיד עד 0.00025 גרם למנה, עד 0.005 גרם בסה״כ
3. (G, R) Praeparata solida cum Scopolaminum-N-oxydo hydrobromido ad 0.00025 g pro dose, ad 0.005 g in toto
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
סטרופאנטין קומבה ואובאין
STROPHANTINUM G et K
סטריכנין ומלחיו ותולדותיו;
STRYCHNINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 15 סמ״ק של המוצרים
1. (G, R) Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad 15 ml praeparat.
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0005 גרם למנה, עד 0.002 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.0005 g pro dose, ad 0.002 g in toto
תאליום ומלחיו
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
THALLIUM et SALES
וראטרין ומלחיו
VERATRINUM et SALES
יוהימבין ומלחיו
YOHIMBINUM et SALES
[תיקון: תשפ״ד]
(החל מיום 18.11.2024):
אופיואידים (כ2)
Opiods (K2)
למעט:
Exempta sunt:
1. תכשירים משולבים לטיפול בהתקררות, צינון ושיעול ואלה המיועדים לטיפול בשלשול.

רעלים רפואיים – קבוצה 2

אקוניט, עלים, שורש, משרה ומוצריהם
ACONITI, FOLIA, RADIX, TINCTURA et PRAEPARATA
דמומית אביבית (אדוניס ורנאליס)
ADONIS VERNALIS
תמצית הדמומית האביבית (אדוניס ורנאליס);
ADONIS VERNALIS, EXTRACTA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מעורבים עד 0.5%, עד 300 סמ״ק של המוצרים
1. (G, R) Praeparata mixta ad 0.5%, ad 300 ml praeparat.
אדרנאלין ומלחיו;
ADRENALINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ז, מ) תמיסות לשמוש חיצוני עד 0.1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
1. (A, E, R) [s.b. (E, G, R)] Solutiones pro usu externo ad 0.1%, ad 10 ml solution.
אתר
(גם רעל תעשייתי) ;
AETHER;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מוצרים לצרכי ניקוי
1. (B, E) Praeparata ad rem purificandi
2. (ב) תמיסות כוהל באתר
2. (B) Spiritus aetheris
אתר להרדמה;
AETHER ANAESTHETICUS;
למעט:
Exempta sunt:
ראה אתר
vide Aether
תחמוצת האתילן
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
AETHYLENIS OXYDUM
אתיל־מורפין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;
AETHYLIS MORPHINUM et SALES in PRAEPARATA SOLIDA ad 0.1 g pro dose et SOLUTIONES ad 2.5%;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.2 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in toto
2. (א) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ״ק של התמיסות
2. (A) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution.
3. (ז, מ) תמיסות מעל 0.25% ועד 1%, עד 25 סמ״ק של התמיסות
3. (G, R) Solutiones plus quam 0.25% ad 1%, ad 25 ml solution.
אלואין;
ALOINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב) מוצרים משלשלים עם אלואין עד 50 מנות
1. (B) Praeparat. laxativa cum Aloino ad doses 50
אמתוקאין ראה טטראקאין
AMETHOCAINUM vide TETRACAINUM
אמיל ניטריט
AMYLIS NITRIS
אמיטאל ראה חומצה בארביטורית (כ)
AMYTALUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (K)
מלחי האנטימון ותרכובותיו האורגניות
(גם רעל תעשייתי)
ANTIMONII, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE
מלחי הכסף ותרכובותיו האורגניות
(גם רעל תעשייתי);
ARGENTI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב) טבליות אצטאט הכסף עד 0.006 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה״כ
1. (B) Compressi Argenti Acetatis ad 0.006 g pro dose, ad 0.3 g in toto
2. (ה, ח) תמיסת כסף חנקני עד 1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
2. (E, H) Solutio Argenti Nitratis ad 1%, ad 10 ml solution.
3. (א, ה) תמיסת כסף חלבוני עד 2%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
3. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis ad 2%, ad 10 ml solution.
4. (א, ה) תמיסת כסף חלבוני רפה עד 5%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
4. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis mitis ad 5%, ad 10 ml solution.
5. (ב) עפרונות כסף חנקני
5. (B) Styli Argenti Nitratis
6. (ז, מ) עפרונות כסף פיקראטי
6. (G, R) Styli Argenti Picratis
בארביטאל (כ) ראה חומצה בארביטורית
BARBITALUM (K) vide BARBITURICUM, ACIDUM
חומצה בארביטורית, ומלחיה ותולדותיה (כ);
BARBITURICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA (K);
כגון:
Exempla:
(כ) אמיטאל
(כ) בארביטאל (או בארביטון)
(כ) פנטובארביטאל (או פנטובארביטון)
(כ) פנובארביטאל (או פנובארביטון)
(כ) סקובארביטאל
(K) Amytalum
(K) Barbitalum (vel Barbitonum)
(K) Pentobarbitalum (vel Pentobarbitonum)
(K) Phenobarbitalum (vel Phenobarbitonum)
(K) Secobarbitalum;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי עם אמירופירין (0.2 גרם – 0.3 גרם) ובארביטאל עד 0.15 גרם, עד 6 מנות
1. (A) Praeparata solida composita per os cum Amidopyrini (0.2 g – 0.3 g) et Barbitali ad 0.15 g, ad doses 6
2. (א) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי עם בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה״כ
2. (A) Praeparata solida composita per os cum Barbituratis ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto.
3. (ז, מ) מוצרים מוצקים מורכבים לשמוש פנימי עם בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה, עד 1.5 גרם בסה״כ
3. (G, R) Praeparata solida composita per os cum Barbituratis ad 0.03 g pro dose, ad 1.5 g in toto.
4. (א, כ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם מתיל־פנובארביטון עד 0.06 גרם למנה, עד 15 מנות
4. (K, A) Praeparata solida per os cum Methyl-phenobarbitono ad 0.06 g pro dose, ad doses 15
5. (א, כ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם פנובארביטאל עד 0.015 גרם למנה, עד 15 מנות
5. (K, A) Praeparata solida per os cum Phenobarbitalo ad 0.015 g pro dose, ad doses 15
6. (ז, מ) תמיסות עד 0.4%, עד 100 סמ״ק של התמיסות
6. (G, R) Solutiones ad 0.4%, ad 100 ml solution.
7. (א) פתילות עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה״כ
7. (A) Suppositoria ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto
יפהפיה (בלאדונה), עשב, עלים, שורשים ומשרה;
BELLADONNAE, HERBA, FOLIA, RADIX et TINCTURA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 1.5%, עד 100 גרם
1. (E) Praeparata pro usu externo ad 1.5%, ad 100 g
2. (א) תערובות עשבים נגד קצרת
2. (A) Species Antiasthmaticae
ברומופורם;
BROMOFORMIUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) תמיסות עד 0.5%
1. (A) Solutiones ad 0.5%
בוטיל־כלוראל הידראט
BUTYL-CHLORALIS HYDRAS
קאדמיום ומלחיו
(גם רעל תעשייתי);
CADMIUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ב, ה) סולפיד הקאדמיום בתחליבים לשמוש חיצוני עד 1%, עד 100 גרם של התחליבים
1. (A, B, E) Cadmii sulfidum in emulsione pro usu externo ad 1%, ad 100 g emulsion.
קאלאבאר ומוצריו
CALABAR et PRAEPARATA
קאלומל או כספית חד כלורית
CALOMEL vel HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM
זבוב ספרדי (קאנתאריס);
CANTHARIS;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) אספלניות זבוב ספרדי (קאנתאריס) עד 40%, עד 80 גרם של האספלניות
1. (A) Emplastra Cantharidis ad 40%, ad 80 g emplast.
2. (ב, ה, ח) משרת זבוב ספרדי (קאנתאריס) בבלילות לשמוש חיצוני עד 10%, עד 100 סמ״ק של הבלילות
2. (B, E, H) Tinctura Cantharidis in mixturis pro usu externo, ad 10% ad 100 ml mixturae
פחמן גפריתי
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
CARBONEI DISULFIDUM
כלוראל אמיד או כלוראל פורמאמיד
CHLORALIS AMIDUM vel CHLORALIS FORMAMIDUM
כלוראל פורמאמיד או כלוראל אמיד
CHLORALIS FORMAMIDUM vel CHLORALIS AMIDUM
כלוראל הידראט (כ);
CHLORALIS HYDRAS (K);
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, כ) מוצרים מעורבים נוזליים לשמוש פנימי עד 1%, עד 100 סמ״ק של המוצרים
1. (A, K) Praeparata mixta liquida per os ad 1%, ad 100 ml praeparat.
2. (ה) מוצרים לשמוש חיצוני לשערות עד 5%, עד 100 סמ״ק של המוצרים
2. (E) Praeparata pro usu externo pro capillis ad 5%, ad 100 ml praeparat.
כלוראלוזה
CHLORALOSUM
כלורטון או כלורובוטאנול;
CHLORETONUM vel CHLOROBUTANOLUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ד) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.3 גרם למנה, עד 3 בם בסה״כ
1. (A, D) Praeparata solida per os ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto
2. תמיסות עד 0.5%
2. Solutiones ad 0.5%
3. (א) פתילות עד 1 גרם למנה, עד 5 גרם בסה״כ
3. (A) Suppositoria ad 1 g pro dose, ad 5 g in toto
כלורובוטאנול ראה כלורטון
CHLOROBUTANOLUM vide CHLORETONUM
כלורופורם;
CHLOROFORMIUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 30%, עד 100 גרם של המוצרים
1. (B, E) Praeparata pro usu externo ad 30%, ad 100 g praeparat.
2. (א) תמיסות עד 0.5%, עד 150 סמ״ק של התמיסות
2. (A) Solutiones ad 0.5%, ad 150 ml solution.
3. (א) תמיסות עד 1.5%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
3. (A) Solutiones ad 1.5%, ad 10 ml solution.
מלחי הקובאלט
COBALTI, SALES
סהרון הודי (קוקולוס)
COCCULUS
קודאין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;
CODEINUM et SALES in PRAEPARAT. SOLID. ad 0.1 g pro dose et SOLUTIONES ad 2.5%;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.2 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in toto
2. (א) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ״ק של התמיסות
2. (A) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution.
סתוונית (קולביקום)
COLCHICUM
פקועה (קולוצינת);
COLOCYNTHIS;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ג) מוצרים משלמשלים [צ״ל: משלשלים]
1. (B, C) Praeparata laxativa
רוש עקוד (קוניום)
CONIUM
זיוונית (קונוואלאריה מייליס), עלים, עשב, משרה ותמציות;
CONVALLARIA MAJALIS, FOLIA, HERBA, TINCTURA et EXTRACTA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מעורבים נוזליים עם תמציות עד 1%, עד 300 סמ״ק של המוצרים
1. (A) Praeparata liquida mixta cum extractis ad 1%, ad 300 ml praeparat.
קרזול ותולדותיו
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
CRESOLUM et DERIVATA;
יוצאים מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. תמיסת קרזול בסבון, ראה קבוצה 3
1. Liquor Cresoli saponatus
2. פארה־כלורו קרזול, ראה קבוצה 3
2. Cresoli-p-chloridum
מלחי הנחושת
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
CUPRI, SALES;
יוצאת מן הכלל:
Exceptio est:
נחושת גופרתית, ראה קבוצה 3
Cupri sulphas
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים נגד כנים
1. (E) Praeparata contra Pediculos
2. (ה) תמיסת נחושת־אבץ
2. (E) Solutio Cupro-Zinci
3. (ה) תמיסת פלינג
3. (E) Solutio Fehlingi
4. (א) מחזקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת
4. (A) Tonica cum Cupri salium
ד.ד.ט. ראה דיקופאן
D.D.T. vide DICOPHANUM
דיקופאן או ד.ד.ט.
(גם רעל חקלאי);
DICOPHANUM vel D.D.T.;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) אבקות עד 10%
1. (H, E) Pulveres ad 10%
2. (ה, ח) תמיסות עד 5%
2. (H, E) Solutiones ad 5%
דיקומארול
DICUMAROLUM
שרביטן (אפדרה)
EPHEDRA
אפדרין ומלחיו;
EPHEDRINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.05 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os cum Ephedrino et sales ad 0.05 g pro dose, ad 0.3 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים מעורבים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.025 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida composita per os cum Ephedrino et sales ad 0.025 g pro dose, ad 0.6 g in toto
3. (ה) תמיסות עד 2%, עד 15 סמ״ק, לשמוש חיצוני
3. (E) Solutiones ad 2%, ad 15 ml, pro uso externo
4. (א) תמיסות עד 0.2%, עד 200 סמ״ק של התמיסות
4. (A) Solutiones ad 0.2%, ad 200 ml solut.
קרן השיפון (ארגוטה) ומוצריו
ERGOTA et PRAEPARATA
אריתריל ארבע־חנקני ראה ניטראטים
ERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES
שרך זכרי (פיליכס מאס) ותמציותיו
FILIX MAS et EXTRACTA
[תיקון: תשמ״ח]
פלואורידים
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
FLUORIDA;
יוצא מן הכלל:
Exceptio est:
פלואוריד הסידן, ראה קבוצה 3
Calcii fluoridum
למעט:
Exempta sunt:
1. משחות שינים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור
1. Pastae Dentifriciae cum Fluoridis ad 0.4% Fluorum
2. תכשירים למניעת עששת המכילים עד 1 מ״ג יון פלואריד למנה.
2. Anti Caries Preparations Containing till 1 Mg. Flouride ion per Dose.
פלואורו־אלומינאטים
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
FLUORO-ALUMINATES
גלזמיום ומשרתו
GELSEMIUM et TINCTURA
גליצריל תלת חנקני
(גם רעל תעשייתי)
GLYCERILIS TRINITRAS
הפארין;
HEPARINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) משחות עד 5000 יחידות לגרם
1. (A, E) Unguenta ad 5000 U per gram
הכסאכלורו־ציקלוהכסאן או לינדאן
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM vel LINDANE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מוצרים נוזליים עד 0.5% לשימוש חיצוני
1. (E, H) Praeparata liquida ad 0.5% pro uso externo
2. (ה, ח) מוצרים מוצקים עד 1% לשימוש חיצוני
2. (E, H) Praeparata solida ad 1% pro uso externo
הכסיל־רזורצינול
HEXYLIS RESORCINOLUM
כספית, תרכובות אורגניות משתנות
HYDRARGYRI, COMPOSITIONES ORGANICAE DIURETICAE
כספית חד כלורית או קאלומל
HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM vel CALOMEL
סולפידים של הכספית
HYDRARGYRI SULFIDA
הידראסטיס
HYDRASTIS
הידרוכינון
(גם רעל תעשייתי)
HYDROCHINONUM
איפקאקואנה ומוצריה;
IPECACUANHA, et PRAEPARATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.4 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.4 g in toto
2. (א) אבקת דובר
2. (A) Pulvis Doveri
3. (א, ב) סירופ איפקאקואנה לפי הפרמאקופיאה של ארצות הברית עד 30 גרם
3. (A, B) Syrupus Ipecacuanhae secundum U.S. Pharmacopeia ad 30 g
פילוקארפוס יאבוראנדי ומוצריו
JABORANDI, PILOCARPUS et PRAEPARATA
יאלאפה;
JALAPA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב) מוצרים משלשלים
1. (B) Praeparata laxativa
יוד
(גם רעל תעשייתי);
JODUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 2.5%, עד 20 גרם של המוצרים
1. (E) Praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 20 g praeparat.
לובליה;
LOBELIA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) תערובות עשבים נגד קצרת
1. (A) Species Antiasthmaticae
2. (א) משרה עד 5 סמ״ק בתערובות
2. (A) Tinctura ad 5 ml in mixturis
מתאנול
(גם רעל תעשייתי)
METHANOLUM
נאפטאלן
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
NAPHTALENUM
ניטראטים ופוליניטראטים של פוליאלכוהולים
(גם רעל תעשייתי);
NITRATES et POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM;
כגון:
Exempla:
(1) אמינוטראט פוספאט
(1) Aminotrati phosphas
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.04 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.01 גרם למנה, עד 0.1 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.01 g pro dose, ad 0.1 g in toto
(2) אריתריל ארבע־חנקני
(2) Erythrilis tetranitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.15 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.03 g pro dose, ad 0.15 g in toto
(3) גליצריל תלת־חנקני
(3) Glycerilis trinitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.00065 גרם למנה, עד 0.0065 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.00065 g pro dose, ad 0.0065 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי בעלי פעילות ממושכת עד 0.0065 גרם למנה, עד 0.13 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os cum actione prolongata ad 0.0065 g pro dose, ad 0.13 g in toto
(4) מאניטול שש־חנקני
(4) Mannitolis hexanitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto
(5) חמש־אריתריל ארבע־חנקני
(5) Pentaerythrilis tetranitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto
ניטריט הנתרן
(גם רעל תעשייתי)
NATRII NITRIS
אגוז הקאה (נוכס וומיקה) ומוצריו;
NUX VOMICA et PRAEPARATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מחזקים מעורבים
1. (A) Preaparata [s.b. Praeparata] tonica mixta
אופיום עם אבקת איפקאקואנה או אבקת דובר,
לפי ההרכב:
OPIUM cum IPECACUANHA, PULVIS vel PULVIS DOVERI, secundum praescriptionem:
אופיום אבקה 10%
איפקאקואנה אבקה 10%
חומר בלתי פעיל באבקה 80%;
Opium pulvis 10%
Ipecacuanhae pulvis 10%
Substantia inerta pulvis 80%;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) אבקת דובר עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה״כ
1. (A) Pulvis Doveri ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto
חומצה אוכסאלית
(גם רעל תעשייתי)
OXALICUM, ACIDUM
פאראלדהיד (כ)
(גם רעל תעשייתי);
PARALDEHYDUM (K)
חמש־אריטריל ארבע־חנקתי ראה ניטראטים
PENTAERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES
פנטובארביטאל או פנטובארביטון (כ) ראה חומצה בארביטורית
PENTOBARBITALUM vel PENTOBARBITONUM (K) vide BARBITURICUM, ACIDUM
פנובארביטאל או פנובארביטון (כ) ראה חומצה בארביטורית
PHENOBARBITALUM vel PHENOBARBITONUM (K) vide BARBITURICUM, ACIDUM
פנובוטאזון ותולדותיו
PHENOBUTAZONUM et DERIVATA
חומצה פיקרית
(גם רעל תעשייתי);
PICRICUM, ACIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) מוצרים לשמוש חיצוני
1. (A, F) Preaparata [s.b. Praeparata] pro usu externo
פילוקארפין ומלחיו
PILOCARPINUM et SALES
מלחי עופרת ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
PLUMBI SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
יוצא מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. תחמוצות העופרת, ראה קבוצה 3
1. Plumbi oxida
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מי עופרת אצטאט
1. (E, H) Aqua Plumbi Acetatis
2. (ה) אספלניות עופרת
2. (E) Emplastra Plumbi
3. (ה, ח) עופרת אנטימונאט
3. (E, H) Plumbi Antimonas
4. (ה, ח) עופרת אולאט
4. (E, H) Plumbi Oleas
5. (ה, ח) עופרת סטאראט
5. (E, H) Plumbi Stearas
6. (ה, ח) עופרת סולפיד
6. (E, H) Plumbi Sulfidum
7. (ה) משחות עופרת אצטאט
7. (E) Unguenta Plumbi Acetatis
פוליניטראטים של פוליאלכוהולים ראה ניטראטים
POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM vide NITRATES
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
ראובולפיה ואלקאלואידים ותולדותיהם ומוצריהם;
RAUWOLFIA et ALCALOIDA et DERIVATA et PRAEPARATA
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.00025 גרם למנה. עד 0.003 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.00025 g pro dose, ad 0.003 g in toto
סאבאדילה ומוצריה;
SABADILLA et PRAEPARATA;
למעט:
Exemptum est:
1. (ה) חומץ סאבאדילה עד 200 סמ״ק
1. (E) Acetum Sabadillae ad 200 ml
סאבינה ומוצריה
SABINA et PRAEPARATA
סאנטונין
SANTONINUM
סאפונינים, כל הרעילים
SAPONINA, OMNIA TOXICA
סלן ומלחיו ותרכובותיו
(גם רעל תעשייתי);
SELENIUM et SALES et COMPOSITIONES;
למעט:
Exemptum est:
1. (ה, ח, מ) סלן סולפיד במוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 100 גרם של המוצרים
1. (E, H, R) Seleni sulfidum in praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 100 g praeparat.
שמן חרדל
SINAPIS, OLEUM
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
ספארטיין ומלחיו
SPARTEINUM et SALES
עלי תפוח הקוצים (סטראמוניום) ומוצריהם הרוקחיים;
STRAMONII, FOLIA, et PRAEPARATA GALENICA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) תערובות עשבים נגד קצרת
1. (A) Species Antiasthmaticae
סטרופאנטוס ומוצריו
STROPHANTUS et PRAEPARATA
סולפונאל (כ)
SULPHONALUM (K)
טטראקאין או אמתוקאין ומלחיו ותולדותיו;
TETRACAINUM vel AMETHOCAIMUN et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) תמיסות עד 1% לשמוש חיצוני
1. (A, E) Solutiones ad 1% pro usu externo
2. (א) פתילות נגד טחורים
2. (A) Suppositoria Haemorrhoidalia
3. (ה) משחות לעור עד 1%
3. (E) Unguenta pro derma ad 1%
טטרונאל (כ)
TETRONALUM (K)
טריונאל (כ)
TRIONALUM (K)
אוראידים, כל הרעילים:
UREIDA, OMNIA TOXICA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם ברום־איזוואלריל־אוראה (או ברומוראל) עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה״כ
1. (G, R) Praeparata solida per os cum Brom-isovaleryl-urea (vel Bromuralum) ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם קארברומאל עד 0.5 גרם למנה, עד 5 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os cum Carbromalo ad 0.5 g pro dose, ad 5 g in toto
אורתאנים, כל הרעילים
URETHANA, OMNIA TOXICA
וראטרום ומוצריו
VERATRUM et PRAEPARATA
וארפארין
(גם רעל חקלאי);
WARFARINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה, ח) מוצרים משמידי מזיקים עד 0.5%
1. (B, E, H) Praeparata Pesticida ad 0.5%
מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
ZINCI, SALES, et COMPOSITIONES ORGANICAE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) תמיסות אבץ גפריתי עד 1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
1. (A, E) Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, ad 10 ml solut.
2. אבץ באציטראצין, מוצרים מעורבים עד 10%
2. Zinci Bacitracinum, in praeparata ad 10%
3. תחמוצת האבץ
3. Zinci oxydum
4. אבץ סטאראט
4. Zinci stearas
5. (ה) אבץ אונדצילאט, מוצרים לשמוש חיצוני
5. (E) Zinci undecylenas, praeparata pro usu externo

רעלים רפואיים – קבוצה 3

חומצת חומץ
(גם רעל תעשייתי);
ACETICUM, ACIDUM
למעט:
Exempta sunt:
1. חומצת חומץ מהולה עד 6%
1. Aceticum, Acidum, dilutum ad 6%
אצטון
(גם רעל תעשייתי)
ACETONUM
חומצות ראה תחת שמותיהן
ACIDA vide sub suis nominibus
אמוניה
(גם רעל תעשייתי);
AMMONIA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) תמיסת אמוניה מהולה עד 250 סמ״ק
1. (B, E) Liquor Ammoniae dilutus ad 250 ml
2. (ב, ה, ו) תמיסת אמוניה מרוכזת עד 250 סמ״ק
2. (B, E, F) Liquor Ammoniae fortis ad 250 ml
3. מוצרים לצרכי נקוי
3. Praeparata ad rem purificandi
אמוניה, תרכובות אורגיות רבעוניות כחומר גלם
(גם רעל תעשייתי)
AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS in SUBSTANTIA
אמילן הידראס או כהל אמילי, טרציארי
AMYLENI HYDRAS vel AMYL ALCOHOL, TERTIAR
בנזן או בנזול
(גם רעל תעשייתי)
BENZENUM vel BENZOLUM
חומצת קרבול או פנול
(גם רעל תעשייתי);
CARBOLICUM, ACIDUM vel PHENOLUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מי קרבול עד 2%
1. (B, E) Aqua Carbolisata ad 2%
2. (ה, ח) גליצרול עם חומצת קרבול עד 5%, עד 10 גרם
2. (E, H) Mixturae Glycerolum cum Acido Carbolico ad 5%, ad 10 g mixturae
3. תמיסות עד 0.5% למטרות שימור
3. Solutiones ad 0.5% ad rem conservandas
פחמן ארבע כלורי
(גם רעל תעשייתי);
CARBONEI TETRACHLORIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים לשימוש חיצוני
1. (E) Praeparata pro usu externo
פארה־כלורו־קרזול ראה קרזול פארה כלורי
p-CHLORO-CRESOLUM vide CRESOLI-p-CHLORIDUM
תלת תחמוצת הכרום
CHROMII TRIOXYDUM
קראוזוט
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
CREOSOTUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים עד 3%, עד 200 גרם של המוצרים
1. (A) Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.
קרזול־פארה־כלורי;
CRESOLI-p-CHLORIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים עד 0.2%
1. (A) Praeparata ad 0.2%
תמיסת קרזול בסבון או ליזול
(גם רעל תעשייתי)
CRESOLI, LIQUOR, SAPONATUS vel LYSOLUM
נחושת גופרתית
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
CUPRI SULFAS
פורמאלדהיד
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
FORMALDEHYDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות
1. (B, E) Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.
2. (ב, ה) תמיסות עד 10%, עד 100 סמ״ק של התמיסות
2. (B, E) Solutiones ad 10%, ad 100 ml solution.
חומצת נמלים
(גם רעל תעשייתי)
FORMICUM, ACIDUM
חומצת מלח
(גם רעל תעשייתי)
HYDROCHLORICUM, ACIDUM
מי חמצן
(גם רעל תעשייתי);
HYDROGENII PEROXYDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מוצרים עד 9%, עד 1000 סמ״ק של המוצרים
1. (B, E) Praeparata ad 9%, ad 1000 ml praeparat.
2. (ב, ה) מוצרים עד 15%, עד 50 סמ״ק של המוצרים
2. (B, E) Praeparata ad 15%, ad 50 ml praeparat.
תת־כלורידים
(גם רעל תעשייתי);
HYPOCHLORITES;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 3.5% כלור פעיל
1. Praeparata ad 3.5% Chlorinum Activum
כוהל איזופרופילי
(גם רעל תעשייתי);
ISOPROPYL ALCOHOLUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים עד 40%, עד 1000 סמ״ק של המוצרים
1. (E) Praeparata ad 40%, ad 1000 ml praeparat.
יודופורם
JODOFORMIUM
אשלגן ביכרומאט
(גם רעל תעשייתי)
KALII BICHROMAS
אשלגן הידרוכסידי
(גם רעל תעשייתי)
KALII HYDROXYDUM
אשלגן פרמאנגאנאט
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
KALII PERMANGANAS;
למעט:
Exempta est:
1. (ב, ה, ח) כחומר עד 50 גרם
1. (B, E, H) In substantia ad 50 g
מתיל כלוריד או מונוכלור־מתאן
(גם רעל תעשייתי)
METHYLIS CHLORIDUM vel MONOCHLOR-METHANUM
נתרן ביכרומאט
(גם רעל תעשייתי)
NATRII BICHROMAS
בסיס הנתרן
(גם רעל תעשייתי)
NATRII HYDROXYDUM
חומצה חנקנית
(גם רעל תעשייתי)
NITRICUM, ACIDUM
חומצה ניטרוהידרוכלורית
(גם רעל תעשייתי)
NITROHYDROCHLORICUM, ACIDUM
ניטרופנול
(גם רעל תעשייתי)
NITROPHENOLUM
פנול ראה חומצת קרבול
PHENOLUM vide CARBOLICUM, ACIDUM
חומצה זרחנית
(גם רעל תעשייתי)
PHOSPHORICUM, ACIDUM
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
תמציות פירתרום כחומר גלם
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
PYRETHRI, EXTRACTA in SUBSTANTIA
פירתרין כחומר גלם
(גם רעל חקלאי ותעשייתי)
PYRETHRINUM in SUBSTANTIA
פירדין
(גם רעל תעשייתי)
PYRIDINUM
תרכובות אמוניה רבעוניות ראה אמוניה, תרכובות אורגיות רבעוניות
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS vide AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
חומצה גפריתנית
(גם רעל תעשייתי)
SULFURICUM, ACIDUM
תיוציאנאטים
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
THIOCYANATA;
כגון: תאניט וכו׳
Exempla: Thanite etc.
חומצה תלת־כלורו־אצטית
TRICHLORO-ACETICUM, ACIDUM
תלת־כלורו־אתילן
(גם רעל תעשייתי)
TRICHLORO-AETHYLENUM

רעלים רפואיים – קבוצה 4

אדרנו־קורטיקו־טרופיק־הורמון
ADRENO-CORTICO-TROPIC-HORMONUM (A.C.T.H.)
אמיטריפטילין ותולדותיו
AMITRYPTYLINUM et DERIVATA
אנטיביוטיקה, ראה גם תחת שמותיהם;
ANTIBIOTICA, vide etiam sub suis nominibus;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) מוצרים נוזליים, לשימוש חיצוני, המכילים עד 1%
באציטראצין
אריתרומיצין
פראמיצטין
גראמיצידין
פולימיקסין
טירותריצין
ומלחיהם
עד 15 סמ״ק של המוצרים
1. (A, E) Praeparata liquida pro usu externo continentia ad 1%
Bacitracinum
Erythromycinum
Framycetinum
Gramicidinum
Polymyxinum
Tyrothricinum
et Sales
ad 15 ml praeparat.
2. (א, ה) משחות המכילות עד 3%
באציטראצין
אריתרומיצין
פראמיצטין
גראמיצידין
פולימיקסין
טירותריצין
ומלחיהם
עד 15 גרם של המשחות
2. (A, E) Unguenta continentia ad 3%
Bacitracinum
Erythromycinum
Framycetinum
Gramicidinum
Polymyxinum
Tyrothricinum
et Sales
ad 15 g unguent.
[תיקון: תשמ״ו]
אנטיהיסטאמינים, ראה גם תחת שמותיהם;
ANTIHISTAMINICA, vide etiam sub suis nominibus;
למעט:
Exempta sunt:
1. כלורפניראמין מאלאט בתוך:
1. Chlorpheniramini maleatum in:
(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.05 גרם בסה״כ
(A,D) Praeparata composita solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.05 g in toto
(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.4%, עד 10 סמ״ק של המוצרים
(A, D) Praeparata composita liquida ad 0.4%, ad 10 ml praeparat.
(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.04%, עד 150 סמ״ק של המוצרים
(A, D) Praeparata composita liquida ad 0.04%, ad 150 ml praeparat.
2. (א, ד) טבליות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 10 מנות
2. (A, D) Compressi contra Nauseam Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 10
3. דיפנהידראמין הידרוכלוריד בתוך:
3. Diphenhydramini Hydrochloricum in:
(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ״ק של המוצרים
(A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.
(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.05 גרם למנה, עד 0.5 גרם בסה״כ
(A, D) Praeparata composita solida per os ad 0.05 g pro dose, ad 0.5 g in toto
4. פניראמין מאלאט בתוך:
4. Pheniramini maleatum in:
(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ״ק של המוצרים
(A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.
5. (ה) מוצרים לעור עד 2%
5. (E) Praeparata pro derma ad 2%
6. (ה) מוצרים לאף ועיניים עד 1%, עד 15 סמ״ק של המוצרים
6. (E) Praeparata pro naso et oculis ad 1%, ad 15 ml praeparat.
7. (א, ד) פתילות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 6 מנות
7. (A, D) Suppositoria contra Nauseam Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 6
8. מתאפירילן הידרוכלוריד בתוך:
8. Methapyrileni Hydrochloricum in:
(א, ד) מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה״כ
(A, D) Prapearata [s.b. Praeparata] composita solida per os ad 0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto.
9. פירילאמין מאלאט בתוך:
9. Pyrilamini maleatum in:
(א, ד) מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ״ק של המוצרים
(A, D) Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.
10. דוקסילאמין סוקצינאט בתוך:
10. Doxylamini Succinatum in:
(א, ד) טבליות המכילות עד 0.025 גרם למנה, באריזות של עד 10 מנות בסה״כ.
(A, D) Compressi 0.025 g. pro dose, ad doses 10 in toto.
קאפיין ומלחיו ותולדותיו;
CAFFEINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.05 גרם למנה, עד 1 גרם בסה״כ
1. (C) Praeparata solida per os ad 0.05 g pro dose, ad 1 g in toto
כלוראמפניקול
CHLORAMPHENICOLUM
כלורדיאזפוכסיד ותולדותיו (כ)
CHLORDIAZEPOXYDUM et DERIVATA (K)
[תיקון: תשנ״ט]
קורטיזון ותולדותיו
CORTISONUM et DERIVATA
למעט:
Exempta sunt:
(א, ה) מוצרים לשימוש חיצוני המכילים עד 1% הידרוקורטיזון
(A, E) Praeparata pro usu externo ad 1% Hydrocortisonum
דיאזפאם ותולדותיו (כ)
DIAZEPAM et DERIVATA (K)
דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד עד 0.0025 גרם למנה עם אטרופין סולפאט 0.00025 גרם למנה, במוצרים מורכבים
DIPHENOXYLAT. HYDROCHLOR. ad 0.0025 g pro dose cum ATROPIN. SULFAS 0.00025 g pro dose, in PRAEPARATIS COMPOSITIS
הורמונים, ראה גם לפי שמותיהם
HORMONA, vide etiam sub suis nominibus
הידרוקודון ומלחיו במוצרים עד 0.03%
HYDROCODONUM et SALES in PRAEPARATA ad 0.03%
אימיפראמין ותולדותיו
IMIPRAMINUM et DERIVATA
מפרובאמאט ותולדותיו (כ)
MEPROBAMATUM et DERIVATA (K)
מתאקואלון ומלחיו (כ)
METHAQUALONUM et SALES (K)
נארקוטין או נוסקאפין ומלחיו;
NARCOTINUM vel NOSCAPINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה״כ
1. (A,C) Praeparata solida per os ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto
2. (א, ג) תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ״ק של התמיסות
2. (A, C) Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solutiones
נתרן סוזויודולאט
NATRII SOZOJODOLAS
פאפאברין ומלחיו;
PAPAVERINUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ג) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה״כ
1. (A, C) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto
פניצילין ותולדותיו ומלחיו
PENICILLINUM et DERIVATA et SALES
פנותיאזין ותולדותיו ומלחיו
PHENOTHIAZINUM et SALES et DERIVATA
פולקודין ומלחיו במוצרים עד 0.1%
PHOLCODIN et SALES in PRAEPARATA ad 0.1%
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
פרוקאין ומלחיו ותולדותיו;
PROCAINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ב) לכסניות פרוקאין עם סוכר עד 0.002 גרם למנה
1. (A, B) Pastilli Procaini saccharati ad 0.002 g pro dose
2. (א, ה) תמיסות לשמוש חיצוני עד 1%, עד 50 סמ״ק של התמיסות
2. (A, E) Solutiones pro usu externo ad 1%, ad 50 ml solution.
3. (א) פתילות נגד טחורים
3. (A) Suppositoria haemorrhoidalia
4. (ה) משחות
4. (E) Unguenta
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
סטרפטומיצין ומלחיו ותולדותיו
STREPTOMYCINUM et SALES et DERIVATA
סולפאנילאמיד ומלחיו ותולדותיו
SULFANILAMIDUM et SALES et DERIVATA
טטראציקלין ומלחיו ותולדותיו
TETRACYCLINUM et SALES et DERIVATA
תאוברומין ומלחיו ותולדותיו
THEOBROMINUM et SALES et DERIVATA
תאופילין ומלחיו ותולדותיו;
THEOPHYLLINUM et SALES et DERIVATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto
תיו־אוראציל ותולדותיו
THIOURACILUM et DERIVATA
בלוטת התריס ומוצריה
THYREOIDEUM et PRAEPARATA
כסאנטין ומלחיו ותולדותיו או ראה לפי שמותיהם
XANTHINUM et SALES et DERIVATA vel vide sub suis nominibus

ב׳ – רעלים חקלאיים

רעלים חקלאיים – קבוצה 1

אראמיט או 2-(פארה־בוטיל פנוכסי־שלישוני)־איזופרופיל־2־כלורואתיל סולפיט
ARAMITE vel 2-(p-Tertiar butylphenoxy)-isopropyl-2-chloroaethylis sulfis
ארסן ותרכובותיו האורגניות והאי־אורגניות
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
ARSENUM et COMPOSITIONES ORGANICAE et INORGANACAE
[תיקון: תש״ם, תש״ם־2]
כלורדימפורם
Chlordimeform
[תיקון: תש״ם, תש״ם־2]
דיברומוכלורופרופן
D.B.C.P. vel Dibromochloropropane
ד.ד.ו.פ. או דימתיל־דיכלורוויניל־פוספט;
D.D.V.P. vel DIMETHYL-DICHLOROVINYLIS-PHOSPHAS;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 0.5%
1. Praeparata ad 0.5%
די־אלדרין;
DI-ELDRINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. אבקות עד 1%, עד 500 גרם
1. Pulveres ad 1%, ad 500 g
דימתיל־דיכלורו־ויניל פוספאט ראה ד.ד.ו.פ.
DIMETHYL-DICHLOROVINYLIS PHOSPHAS vide D.D.V.P.
אורתו־דיניטרו־(שניוני)־בוטיל־פנול
(גם רעל תעשייתי)
o-DINITRO-(sec)-BUTHYLIS-PHENOLUM
אורתו־דיניטרו־קרזול
o-DINITRO-CRESOLUM
אנדרין
ENDRINUM
חומצה פלואורואצטית ומלחיה ותולדותיה
(גם רעל תעשייתי)
FLUOROACETICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA
חומצה הידרוציאנית ומלחיה
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
HYDROCYANICUM, ACIDUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ח) פרוציאניד האשלגן
1. (H) Kalii Ferrocyanidum
2. (ח) פריציאניד האשלגן
2. (H) Kalii Ferricyanidum
מתיל ברומיד
(גם רעל תעשייתי)
METHYLIS BROMIDUM
נתרן פלואורו אצטאט
NATRII FLUORO-ACETAS
משמידי מזיקים אורגנו־פוספאטים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם
PESTICIDA ORGANOPHOSPHATA, OMNIA TOXICA vide etiam sub suis nominibus
כגון:
גוזאתיון או דימתיל־S-(4־אוכסיטריאזינוטרימתיל)
פוספורו־דיתיונאט
פאראתיון
פוספאמידון וכו׳
Exempla:
Guzathionum vel Dimethyl-S-(4-Oxytriazinotrimethyl)
Phosphoro-Dithionas
Parathionum
Phosphamidonum etc.
למעט: כל התכשירים הנכללים בקבוצות אחרות
cum exceptionibus quorum in alterae tabulae conclusa sunt
זרחן לבן או צהוב
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
PHOSPHORUM ALBUM vel FLAVUM;
למעט:
Exemptum est:
1. (א, ג) שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים
1. (A, C) Phosphori, Oleum ad 0.1 % Phosphorum in Oleo Jecoris
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
RADIOACTIVA, ELEMENTA et PRAEPARATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מים רפואיים רדיואקטיביים
1. (A) Aquae medicatae radioactivae
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
תאליום ומלחיו
גם רעל רפואי ותעשייתי)
THALLIUM et SALES
טוכסאפן או קאמפן כלורינאט
TOXAPHENUM vel CAMPHENUM CHLORINATUM

רעלים חקלאיים – קבוצה 2

אתילן דיברומיד או דיברומו־אתאן
(גם רעל תעשייתי)
AETHYLENIS DIBROMIDUM vel DIBROMOAETHANUM
תחמוצת האתילן
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
AETHYLENIS OXYDUM
אלדרין;
ALDRINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. אבקות עד 4%, עד 500 גרם של האבקות
1. Pulveres ad 4%, ad 500 g pulv.
קארבאמאטים, ראה גם לפי שמותיהם
(גם רעל תעשייתי);
CARBAMATES, vide etiam sub suis nominibus;
למעט:
Exempta sunt:
מוצרים משמידי מזיקים עד 1%, כגון סווין
Praeparata Pesticida ad 1%, e.g. Sevin
פחמן גפריתי
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
CARBONEI DISULFIDUM
[תיקון: תשל״ו]
כלוראלוזה
Chloralosum
כלורדאן;
CHLORDANUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 2%, עד 500 גרם של המוצרים
1. Praeparata ad 2%, ad 500 g praeparat.
קרזול ותולדותיו
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
CRESOLUM et DERIVATA;
יוצאים מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. תמיסת קרזול בסבון, ראה קבוצה 3
1. Liquor Cresoli, saponatus
2. פארה־כלורו קרזול, ראה קבוצה 3
2. Cresoli-p-chloridum
קריאוליט ראה נתרן פלואורו־אלומינאט
CRYOLITE vide NATRII FLUORO-ALUMINAS
מלחי הנחושת
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
CUPRI, SALES;
יוצאת מן הכלל:
Exceptio est:
נחושת גופרתית, ראה קבוצה 3
Cupri sulphas
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים נגד כנים
1. (E) Praeparata contra Pediculos
2. (ה) תמיסת נחושת־אבץ
2. (E) Solutio Cupro-Zinci
3. (ה) תמיסת פלינג
3. (E) Solutio Fehlingi
4. (א) מחזקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת
4. (A) Tonica cum Cupri salium
דריס;
DERRIS;
למעט:
Exempta sunt:
1. אבקות עד 2%, עד 500 גרם של האבקות
1. Pulveres ad 2%, ad 500 g pulv.
דיאזינון או דיאתיל־2־איזופרופיל־פירימידול־תיופוספאט
DIAZINONUM vel DIETHYL-2-ISOPROPYL-PYRIMIDOL-THIOPHOSPHAS
דיקופאן או ד.ד.ט.
(גם רעל רפואי);
DICOPHANUM vel D.D.T.;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) אבקות עד 10%
1. (H, E) Pulveres ad 10%
2. (ה, ח) תמיסות עד 5%
2. (H, E) Solutiones ad 5%
דימתילאן או 3־מתיל־5־פיראזולון־דימתיל קארבאמאט
(גם רעל תעשייתי);
DIMETHYLANUM vel 3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMAS;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 0.1%
1. Praeparata ad 0.1%
דיפטרכס או טריכלורופון
(גם רעל תעשייתי);
DIPTEREX vel TRICHLOROFON;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 1%
1. Praeparata ad 1%
פלואורידים
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
FLUORIDA;
יוצא מן הכלל:
Exceptio est:
פלואוריד הסידן, ראה קבוצה 3
Calcii fluoridum
למעט:
Exempta sunt:
1. משחות שינים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור
1. Pastae Dentifriciae cum Fluoridis ad 0.4% Fluorum
פלואורו־אלומינאטים
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
FLUORO-ALUMINATES
פלואורו־פוספטים
(גם רעל תעשייתי)
FLUORO-PHOSPHATES
הכסאכלורו־ציקלוהכסאן או לינדאן
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM vel LINDANE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מוצרים נוזליים עד 0.5% לשימוש חיצוני
1. (E, H) Praeparata liquida ad 0.5% pro usu externo
2. (ה, ח) מוצרים מוצקים עד 1% לשימוש חיצוני
2. (E, H) Praeparata solida ad 1% pro usu externo
אינדאנדיון;
INDANDIONUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 0.5%
1. Praeparata ad 0.5%
מטאלדהיד ומוצריו
(גם רעל תעשייתי);
METALDEHYDUM et PRAEPARATA;
יוצאים מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. מוצרים עד 20% ועד בכלל, ראה קבוצה 3
1. Praeparata in concentrationes ad 20% inclusis
3־מתיל־5־פיראזולון־דימתיל־קארבאמאט ראה דימתילאן
(גם רעל תעשייתי)
3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMAS vide DIMETHYLAN
נאפטאלן
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
NAPHTALENUM
נתרן פלואורו־אלומינאט
(גם רעל תעשייתי)
NATRII FLUORO-ALUMINAS
נתרן פלואורו־סיליקאט
(גם רעל תעשייתי)
NATRII FLUORO-SILICAS
חמש־כלורופנול
PENTACHLOROPHENOLUM
משמידי מזיקים אורגאנוכלוריים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם
PESTICIDA ORGANOCHLORATA, OMNIA TOXICA vide etiam sub suis nominibus
מלחי עופרת ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
PLUMBI SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
יוצא מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. תחמוצות העופרת, ראה קבוצה 3
1. Plumbi oxida
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מי עופרת אצטאט
1. (E, H) Aqua Plumbi Acetatis
2. (ה) אספלניות עופרת
2. (E) Emplastra Plumbi
3. (ה, ח) עופרת אנטימונאט
3. (E, H) Plumbi Antimonas
4. (ה, ח) עופרת אולאט
4. (E, H) Plumbi Oleas
5. (ה, ח) עופרת סטאראט
5. (E, H) Plumbi Stearas
6. (ה, ח) עופרת סולפיד
6. (E, H) Plumbi Sulfidum
7. (ה) משחות עופרת אצטאט
7. (E) Unguenta Plumbi Acetatis
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
ארבע־מתיל־תיוראם דיסולפיד או תיראם, כחומר גלם
(גם רעל תעשייתי)
TETRAMETHYL-THIURAM DISULFIDUM vel THIRAM, in SUBSTANTIA
תיראם, כחומר גלם
(גם רעל תעשייתי)
THIRAM, in SUBSTANTIA
וארפארין
(גם רעל רפואי);
WARFARINUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה, ח) מוצרים משמידי מזיקים עד 0.5%
1. (B, E, H) Praeparata Pesticida ad 0.5%
מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
ZINCI, SALES, et COMPOSITIONES ORGANICAE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) תמיסות אבץ גפריתי עד 1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
1. (A, E) Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, ad 10 ml solut.
2. אבץ באציטראצין, מוצרים מעורבים עד 10%
2. Zinci Bacitracinum, in praeparata ad 10%
3. תחמוצת האבץ
3. Zinci oxydum
4. אבץ סטאראט
4. Zinci stearas
5. (ה) אבץ אונדצילאט, מוצרים לשמוש חיצוני
5. (E) Zinci undecylenas, praeparata pro usu externo

רעלים חקלאיים – קבוצה 3

אתילן דיכלוריד או דיכלורו־אתאן
(גם רעל תעשייתי)
AETHYLENIS DICHLORIDUM vel DICHLORO-AETHANUM
כלוראניל ראה ארבע־כלורו־בנזוקוינון
CHLORANILUM vide TETRACHLORO-BENZOQUINONUM
כלורובנזיל
CHLOROBENZYLAS
כלורו־פניל־דימתיל־אוראה
CHLORO-PHENYL-DIMETHYL-UREA
קראוזוט
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
CREOSOTUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים עד 3%, עד 200 גרם של המוצרים
1. (A) Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.
נחושת גופרתית
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
CUPRI SULFASPP
ציקלוהכסאנול או הכסאלין
(גם רעל תעשייתי)
CYCLOHEXANOLUM vel HEXALINUM
דיברומו מתאן או מתילן ברומיד
DIBROMO-METHANUM vel METHYLENIS BROMIDUM
אורתו־דיכלורו־בנזן
(גם רעל תעשייתי)
o-DICHLORO-BENZENUM
פארא־דיכלורו־בנזן
(גם רעל תעשייתי);
p-DICHLORO-BENZENUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים
1. Praeparata
דיכלורו־דיפניל־מתיל־אוראה
DICHLORO-DIPHENYL-METHYL-UREA
דיכלורו־נפתו־קוינון
DICHLORO-NAPHTO-QUINONUM
2,4־דיכלורו־פנוכסי, חומצה אצטית ומלחיה, כחומרי גלם
2,4-DICHLORO-PHENOXY-ACETICUM, ACIDUM et SALES, in SUBSTANTIA
אוכסי־אוכסי־דימתיל־אוכסי־2,4,5־תלת־כלורופניל־פוספור־תיואט ראה רונל
O-O-DIMETHYL-O-2,4,5-TRICHLOROPHENYL-PHOSPHOR-THIOAS vide RONNEL
דיניטרו־קאפריל־קרוטונאט או 4,6־דיניטרו־2-(2־קאפריל)־פניל־קרוטונאט
DINITRO-CAPRYL-CROTONAS vel 4,6-DINITRO-2-(2-CAPRYL)-PHENYL-CROTONAS
פורמאלדהיד
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
FORMALDEHYDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות
1. (B, E) Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.
2. (ב, ה) תמיסות עד 10%, עד 100 סמ״ק של התמיסות
2. (B, E) Solutiones ad 10%, ad 100 ml solution.
הכסאלין או ציקלוהכסאנול
(גם רעל תעשייתי)
HEXALINUM vel CYCLOHEXANOLUM
איזופרופיל כלורו־פניל קארבאמאט
ISOPROPYL CHLOROPHENYL CARBAMAS
איזופרופיל N־פניל קארבאמאט
ISOPROPYL N-PHENYL CARBAMAS
אשלגן פרמאנגאנאט
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
KALII PERMANGANAS;
למעט:
Exemptum est:
1. (ב, ה, ח) כחומר עד 50 גרם
1. (B, E, H) In substantia ad 50 g
מאלאתיון
(גם רעל תעשייתי);
MALATHIONUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 2%
1. Praeparata ad 2%
מטאלדהיד, מוצרים בריכוזים עד 20% ועד בכלל
(גם רעל תעשייתי)
METALDEHYDI, PRAEPARATA in concentrationes ad 20% inclusis
מתאן דיברומיד או מתילן ברומיד
METHANI DIBROMIDUM vel METHYLENIS BROMIDUM
מתאוכסיכלור או תלת כלורו־ביסמתאוכסי־פנילאתאן;
METHOXYCHLORUM vel TRICHLORO-BISMETHOXYPHENYLAETHANUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 25%
1. Praeparata ad 25%
מתיל־כלורו־פנוכסי חומצה אצטית
METHYLCHLORO-PHENOXY-ACETICUM, ACIDUM
מתילן ברומיד או מתאן דיברומיד או דיברום מתאן
METHYLENIS BROMIDUM vel METHANI DIBROMIDUM vel DIBROM-METHANUM
נאפטיל־תיאואוראה, כגון אנטו
(גם רעל תעשייתי)
NAPHTYL-THIOUREA, exempl. Antu
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
תמציות פירתרום כחומר גלם
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
PYRETHRI, EXTRACTA in SUBSTANTIA
פירתרין כחומר גלם
(גם רעל רפואי ותעשייתי)
PYRETHRINUM in SUBSTANTIA
רונל או אוכסי־אוכסי־דימתיל־אוכסי־2,4,5־תלת־כלורופניל־פוספור־תיאואט
(גם רעל תעשייתי);
RONNEL vel O-O-DIMETHYL-O-2,4,5-TRICHLOROPHENYL-PHOSPHORTHIOAS;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 2%
1. Praeparata ad 2%
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
ארבע־כלורו־בנזוקוינון או כלוראניל כחומר גלם
TETRA-CHLORO-BENZOQUINONUM vel CHLORANILUM in SUBSTANTIA
תיוציאנאטים
(גם רעל רפואי ותעשייתי);
THIOCYANATA;
כגון: תאניט וכו׳
Exempla: Thanite etc.
תלת־כלורו־ביסמתאוכסי־פניל־אתאן ראה מתאוכסיכלור
TRICHLORO-BISMETHOXY-PHENYLAETHANUM vide METHOXYCHLORUM
2,4,5־תלת־כלורו־פנוכסי־אצטאט, כחומר גלם
2,4,5-TRICHLORO-PHENOXY-ACETAS, in SUBSTANTIA

ג׳ – רעלים תעשייתיים

רעלים תעשייתיים – קבוצה 1

ארסן ותרכובותיו האורגניות והאי־אורגניות
(גם רעל רפואי וחקלאי)
ARSENUM et COMPOSITIONES ORGANICAE et INORGANICAE
מלחי באריום;
BARII, SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. באריום גפריתי
1. Barii sulfas
2. באריום סולפיד במוצרים מורידי שערות עד 10%, עד 200 גרם של המוצרים
2. Barii sulfidum in depilatoriis ad 10%, ad 200 g depilator.
ברום
(גם רעל רפואי)
BROMUM
ברוצין ומלחיו
(גם רעל רפואי)
BRUCINUM et SALES
אורתו־דיניטרו־(שניוני)־בוטיל־פנול
(גם רעל חקלאי)
o-DINITRO-(sec)-BUTHYLIS PHENOLUM
חומצה פלואורואצטית ומלחיה ותולדותיה
FLUOROACETICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA
חומצה הידרוציאנית ומלחיה
(גם רעל רפואי וחקלאי);
HYDROCYANICUM, ACIDUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ח) פרוציאניד האשלגן
1. (H) Kalii Ferrocyanidum
2. (ח) פריציאניד האשלגן
2. (H) Kalii Ferricyanidum
מתיל ברומיד
(גם רעל חקלאי)
METHYLIS BROMIDUM
ניקוטין ומלחיו
(גם רעל רפואי)
NICOTINUM et SALES
פוסגן
PHOSGENUM
זרחן לבן או צהוב
(גם רעל רפואי וחקלאי);
PHOSPHORUM ALBUM vel FLAVUM;
למעט:
Exemptum est:
1. (א, ג) שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים
1. (A, C) Phosphori, Oleum ad 0.1% Phosphorum in Oleo Jecoris
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם
(גם רעל רפואי וחקלאי);
RADIOACTIVA, ELEMENTA et PRAEPARATA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מים רפואיים רדיואקטיביים
1. (A) Aquae medicatae radioactivae
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
תאליום ומלחיו
(גם רעל רפואי וחקלאי)
THALLIUM et SALES

רעלים תעשייתיים – קבוצה 2

אתר
(גם רעל רפואי);
ATHER;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מוצרים לצרכי ניקוי
1. (B, E) Praeparata ad rem purificandi
2. (ב) תמיסת כוהל באתר
2. (B) Spiritus aetheris
אתילן־ברומיד ראה אתילן דיברומיד
AETHYLENIS BROMIDUM vide AETHYLENIS DIBROMIDUM
אתילן דיברומיד או דיברומו־אתאן
(גם רעל חקלאי)
AETHYLENIS DIBROMIDUM vel DIBROMOAETHANUM
תחמוצת האתילן
(גם רעל רפואי וחקלאי)
AETHYLENIS OXYDUM
מלחי האנטימון ותרכובותיו והארגניות [צ״ל: האורגניות]
(גם רעל רפואי)
ANTIMONII, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE
מלחי הכסף ותרכובותיו האורגניות
(גם רעל רפואי);
ARGENTI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב) טבליות אצטאט הכסף עד 0.006 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה״כ
1. (B) Compressi Argenti Acetatis ad 0.006 g pro dose, ad 0.3 g in toto
2. (ה, ח) תמיסת כסף חנקני עד 1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
2. (E, H) Solutio Argenti Nitratis ad 1 %, ad 10 ml solution.
3. (א, ה) תמיסת כסף חלבוני עד 2%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
3. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis ad 2%, ad 10 ml solution.
4. (א, ה) תמיסת כסף חלבוני רפה עד 5%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
4. (A, E) Solutio Argenti Proteinatis mitis ad 5%, ad 10 ml solution.
5. (ב) עפרונות כסף חנקני
5. (B) Styli Argenti Nitratis
6. (ז, מ) עפרונות כסף פיקראטי
6. (G, R) Styli Argenti Picratis
תחמוצת־הקאדמיום
CADMII OXYDUM
קאדמיום ומלחיו
(גם רעל רפואי);
CADMIUM et SALES;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ב, ה) סולפיד הקאדמיום בתחליבים לשמוש חיצוני עד 1%, עד 100 גרם של התחליבים
1. (A, B, E) Cadmii sulfidum in emulsione pro usu externo ad 1%, ad 100 g emulsion.
קארבאמאטים, ראה גם לפי שמותיהם
(גם רעל חקלאי);
CARBAMATES, vide etiam sub suis nominibus;
למעט:
Exempta sunt:
מוצרים משמידי מזיקים עד 1%, כגון סווין
Praeparata Pesticida ad 1%, e.g. Sevin
פחמן גפריתי
(גם רעל רפואי וחקלאי)
CARBONEI DISULFIDUM
פחמן ארבע כלורי
(גם רעל רפואי);
CARBONEI TETRACHLORIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים לשימוש חיצוני
1. (E) Praeparata pro usu externo
קרזול ותולדותיו
(גם רעל רפואי וחקלאי);
CRESOLUM et DERIVATA;
יוצאים מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. תמיסת קרזול בסבון, ראה קבוצה 3
1. Liquor Cresoli saponatus
2. פארה־כלורו קרזול, ראה קבוצה 3
2. Cresoli-p-chloridum
מלחי הנחושת
(גם רעל רפואי וחקלאי);
CUPRI, SALES;
יוצאת מן הכלל:
Exceptio est:
נחושת גופרתית, ראה קבוצה 3
Cupri sulphas
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים נגד כנים
1. (E) Preaprata [s.b. Praeparata] contra Pediculos
2. (ה) תמיסת נחושת־אבץ
2. (E) Solutio Cupro-Zinci
3. (ה) תמיסת פלינג
3. (E) Solutio Fehlingi
4. (א) מחזקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת
4. (A) Tonica cum Cupri Salium
דימתילאן או 3־מתיל־5־פיראזולון־דימתיל קארבאמאט
(גם רעל חקלאי);
DIMETHYLANUM vel 3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMAS;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 0.1%
1. Praeparata ad 0.1%
דימתיל סולפאט
DIMETHYL SULFAS
דיפטרכס או טריכלורופון
(גם רעל חקלאי);
DIPTEREX vel TRICHLOROFON;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 1%
1. Praeparata ad 1%
חומצה פלואורית או חומצה הידרופלואורית
FLUORICUM, ACIDUM vel HYDROFLUORICUM, ACIDUM
פלואורידים
(גם רעל רפואי וחקלאי);
FLUORIDA;
יוצא מן הכלל:
Exceptio est:
פלואוריד הסידן, ראה קבוצה 3
Calcii fluoridum
למעט:
Exempta sunt:
1. משחות שינים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור
1. Pastae Dentifriciae cum Fluoridis ad 0.4% Fluorum
פלואורו־אלומינאטים
(גם רעל רפואי וחקלאי)
FLUORO-ALUMINATES
פלואורו־פוספטים
(גם רעל חקלאי)
FLUORO-PHOSPHATES
גליצריל תלת חנקני
GLYCERILIS TRINITRAS
הכסאכלורו־ציקלוהכסאן או לינדאן
(גם רעל רפואי וחקלאי);
HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM vel LINDANE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מוצרים נוזליים עד 0.5% לשימוש חיצוני
1. (E, H) Praeparata liquida ad 0.5% pro usu externo
2. (ה, ח) מוצרים מוצקים עד 1% לשימוש חיצוני
2. (E, H) Praeparata solida ad 1% pro usu externo
הידראזין הידראט ומלחיו
HYDRAZINI HYDRAS et SALES
הידרוכינון
(גם רעל רפואי)
HYDROCHINONUM
חומצה הידרופלואורית או חומצה פלואורית
HYDROFLUORICUM, ACIDUM vel FLUORICUM, ACIDUM
יוד
(גם רעל רפואי);
JODUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים לשמוש חיצוני עד 2.5%, עד 20 גרם של המוצרים
1. (E) Praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 20 g praeparat.
מטאלדהיד ומוצריו
(גם רעל חקלאי);
METALDEHYDUM et PRAEPARATA;
יוצא מן הכלל:
Exceptiones sunt:
1. מוצרים עד 20% ועד בכלל, ראה קבוצה 3
1. Praeparata in concentrationibus ad 20% inclusis
מתאנול
(גם רעל רפואי)
METHANOLUM
3־מתיל־5־פיראזולון־דימתיל־קארבאמאט ראה דימתילאן
(גם רעל חקלאי)
3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMS vide DIMETHYLAN
נאפטאלן
(גם רעל רפואי וחקלאי)
NAPHTALENUM
נתרן פלואורו־אלומינאט
(גם רעל חקלאי)
NATRII FLUORO-ALUMINAS
נתרן פלואורו־סיליקאט
(גם רעל חקלאי)
NATRII FLUORO-SILICAS
ניטריט הנתרן
(גם רעל רפואי)
NATRII NITRIS
ניטראטים ופוליניטראטים של פוליאלכוהולים
(גם רעל רפואי);
NITRATES et POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM;
כגון:
Exempla:
(1) אמינוטראת [צ״ל: אמינוטראט] פוספאט
(1) Aminotrati phosphas
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.04 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.01 גרם למנה, עד 0.1 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os ad 0.01 g pro dose, ad 0.1 g in toto
(2) אריתריל ארבע־חנקני
(2) Erythrilis tetranitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.15 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.03 g pro dose, ad 0.15 g in toto
(3) גליצריל תלת־חנקני
(3) Glycerilis trinitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.00065 גרם למנה, עד 0.0065 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.00065 g pro dose, ad 0.0065 g in toto
2. (ז, מ) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי בעלי פעילות ממושכת עד 0.0065 גרם למנה עד 0.13 גרם בסה״כ
2. (G, R) Praeparata solida per os cum actione prolongata ad 0.0065 g pro dose, ad 0.13 g in toto
(4) מאניטול שש־חנקני
(4) Mannitolis hexanitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto
(5) חמש־אריתריל ארבע־חנקני
(5) Pentaerythrilis tetranitras
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם למנה עד 1 גרם בסה״כ
1. (A) Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto
חומצה אוכסאלית
(גם רעל רפואי)
OXALICUM, ACIDUM
פאראלדהיד (כ)
(גם רעל רפואי)
PARALDEHYDUM (K)
חומצה פיקרית
(גם רעל רפואי);
PICRICUM, ACIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים לשמוש חיצוני
1. Praeparata pro usu externo
מלחי עופרת ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל רפואי וחקלאי);
PLUMBI SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;
יוצא מן הכלל:
Exceptio est:
1. (ה, ח) תחמוצות העופרת, ראה קבוצה 3
1. (E, H) Plumbi oxida
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה, ח) מי עופרת אצטאט
1. (E, H) Aqua Plumbi Acetatis
2. (ה) אספלניות עופרת
2. (E) Emplastra Plumbi
3. (ה, ח) עופרת אנטימונאט
3. (E, H) Plumbi Antimonas
4. (ה, ח) עופרת אולאט
4. (E, H) Plumbi Oleas
5. (ה, ח) עופרת סטאראט
5. (E, H) Plumbi Stearas
6. (ה, ח) עופרת סולפיד
6. (E, H) Plumbi Sulfidum
7. (ה) משחות עופרת אצטאט
7. (E) Unguenta Plumbi Acetatis
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
סלן ומלחיו ותרכובותיו
(גם רעל רפואי);
SELENIUM et SALES et COMPOSITIONES;
למעט:
Exemptum est:
1. (ה, ח, מ) סלן סולפיד במוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 100 גרם של המוצרים
1. (E, H, R) Seleni sulfidum in praeparatis pro usu externo ad 2.5%, ad 100 g praeparat.
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
ארבע־מתיל־תיוראם דיסולפיד או תיראם, כחומר גלם
(גם רעל חקלאי)
TETRAMETHYL-THIURAM DISULFIDUM vel THIRAM, in SUBSTANTIA
תיראם, כחומר גלם
(גם רעל חקלאי)
THIRAM, in SUBSTANTIA
טריכלורופון ראה דיפטרכס
TRICHLOROFON vide DIPTEREX
טריקרזיל פוספאט
TRICRESYLIS PHOSPHAS
מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניות
(גם רעל חקלאי ותעשייתי);
ZINCI, SALES, et COMPOSITIONES ORGANICAE;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א, ה) תמיסות אבץ גפריתי עד 1%, עד 10 סמ״ק של התמיסות
1. (A, E) Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, ad 10 ml solut.
2. אבץ באציטראצין, מוצרים מעורבים עד 10%
2. Zinci Bacitracinum, in praeparatis ad 10%
3. תחמוצת האבץ
3. Zinci oxydum
4. אבץ סטאראט
4. Zinci strearas
5. (ה) אבץ אונדצילאט, מוצרים לשמוש חיצוני
5. (E) Zinci undecylenas, praeparata pro usu externo

רעלים תעשייתיים – קבוצה 3

אצטאלדהיד
ACETALDEHYDUM
חומצת חומץ
(גם רעל רפואי);
ACETICUM, ACIDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. חומצת חומץ מהולה עד 6%
1. Aceticum, Acidum, dilutum ad 6%
אצטון
(גם רעל רפואי)
ACETONUM
אתר איזופרופילי או איזופרופיל אתר
AETHER ISOPROPYLIS vel ISOPROPYLAETHER
אתילן־כלוריד ראה אתילן דיכלוריד
AETHYLENIS CHLORIDUM vide AETHYLENIS DICHLORIDUM
אתילן דיכלוריד או דיכלורו־אתאן
(גם רעל חקלאי)
AETHYLENIS DICHLORIDUM vel DICHLORO-AETHANUM
אתילן גליקול
AETHYLENIS GLYCOLUM
אליל כלוריד
ALLYLIS CHLORIDUM
אמוניה
(גם רעל רפואי);
AMMONIA;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) תמיסת אמוניה מהולה עד 250 סמ״ק
1. (B, E) Liquor Ammoniae dilutus ad 250 ml
2. (ב, ה, ו) תמיסת אמוניה מרוכזת עד 250 סמ״ק
2. (B, E, F) Liquor Ammoniae fortis ad 250 ml
3. מוצרים לצרכי נקוי
3. Praeparata ad rem purificandi
אמוניה, תרכובות אורגניות רבעוניות כחומר גלם
(גם רעל רפואי)
AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS in SUBSTANTIA
כהל אמילי
AMYLALCOHOLUM
בנזן חד כלורי או כלורובנזן
BENZENI MONOCHLORIDUM vel CHLOROBENZENUM
בנזן או בנזול
(גם רעל רפואי)
BENZENUM vel BENZOLUM
בנזן חנקני או תרכובות חנקניות של בנזן
BENZENUM NITROGENATUM vel NITRATED BENZENE COMPOUNDS
כוהל בוטיל (ראשוני)
BUTYL-ALCOHOLUM (PRIMAR)
כרום, פיגמנטים
CHROMII, PIGMENTA
תחמוצת הקובאלט
COBALTI OXYDUM
קראוזוט
(גם רעל רפואי וחקלאי);
CREOSOTUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (א) מוצרים עד 3%, עד 200 גרם של המוצרים
1. (A) Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.
תמיסת קרזול בסבון או ליזול
(גם רעל רפואי)
מטא־קרזול או כסילנול
m-CRESOLUM vel XYLENOLUM
נחושת גופרתית
(גם רעל רפואי וחקלאי)
CUPRI SULFAS
ציקלוהכסאנול או הכסאלין
(גם רעל חקלאי)
CYCLOHEXANOLUM vel HEXALINUM
אורתו־דיכלורו־בנזן
(גם רעל חקלאי)
o-DICHLORO-BENZENUM
פארא־דיכלורו־בנזן
(גם רעל חקלאי);
p-DICHLORO-BENZENUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים
1. Praeparata
ברזל־אמוניום אוכסאלאט
FERRI-AMMONII OXALAS
פורמאלדהיד
(גם רעל רפואי וחקלאי);
FORMALDEHYDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות
1. (B, E) Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.
2. (ב, ה) תמיסות עד 10%, עד 100 סמ״ק של התמיסות
2. (B, E) Solutiones ad 10%, ad 100 ml solution.
חומצת נמלים
(גם רעל רפואי)
FORMICUM, ACIDUM
פורפורול
FURFUROLUM
הכסאלין או ציקלוהכסאנול
(גם רעל חקלאי)
HEXALINUM vel CYCLOHEXANOLUM
הכסילאן גליקול
HEXYLENIS GLYCOLUM
חומצת מלח
(גם רעל רפואי)
HYDROCHLORICUM, ACIDUM
מי חמצן
(גם רעל רפואי);
HYDROGENII PEROXYDUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ב, ה) מוצרים עד 9%, עד 1000 סמ״ק של המוצרים
1. (B, E) Praeparata ad 9%, ad 1000 ml praeparat.
2. (ב, ה) מוצרים עד 15%, עד 50 סמ״ק של המוצרים
2. (B, E) Praeparata ad 15%, ad 50 ml praeparat.
תת־כלורידים
(גם רעל רפואי);
HYPOCHLORITES;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 3.5% כלור פעיל
1.Praeparata ad 3.5% Chlorinum Activum
כוהל איזואמילי או איזובוטיל קארבינול
ISOAMYLALCOHOLUM vel ISOBUTYL-CARBINOLUM
איזובוטיל קארבינול או כהל איזואמילי
ISOBUTYL-CARBINOLUM vel ISOAMYLALCOHOLUM
איזופרופיל אתר
ISOPROPYL AETHER
כוהל איזופרופילי
(גם רעל רפואי);
ISOPROPYL ALCOHOLUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. (ה) מוצרים עד 40%, עד 1000 סמ״ק של המוצרים
1. (E) Praeparata ad 40%, ad 1000 ml praeparat.
אשלגן ביכרומאט
(גם רעל רפואי)
KALII BICHROMAS
אשלגן כרומאט
KALII CHROMAS
אשלגן הידרוכסידי
(גם רעל רפואי)
KALII HYDROXYDUM
אשלגן פרמאנגאנאט
(גם רעל רפואי וחקלאי);
KALII PERMANGANAS;
למעט:
Exemptum est:
1. (ב, ה, ח) כחומר עד 50 גרם
1. (B, E, H) In substantia ad 50 g
אשלגן מתכת
KALIUM METALICUM
מאלאתיון
(גם רעל חקלאי);
MALATHIONUM;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 2%
1. Praeparata ad 2%
מטאלדהיד, מוצרים בריכוזים עד 20% ועד בכלל
(גם רעל חקלאי)
METALDEHYDI, PRAEPARATA in concentrationibus ad 20% inclusis
מתילן כלוריד או מתילן דיכלוריד או דיכלורומתאן
METHYLENIS CHLORIDUM vel METHYLENIS DICHLORIDUM vel DICHLOROMETHANUM
מתיל כלוריד או מונוכלור־מתאן
(גם רעל רפואי)
METHYLIS CHLORIDUM vel MONOCHLOR-METHANUM
חד כלורו־בנזן
MONOCHLOROBENZENUM
נאפטיל־תיאואוראה, כגון אנטו
(גם רעל חקלאי)
NAPHTYL-THIOUREA, exempl. Antu
נתרן ביכרומאט
(גם רעל רפואי)
NATRII BICHROMAS
בסיס הנתרן
(גם רעל רפואי)
NATRII HYDROXYDUM
נתרן מתכת
NATRIUM METALICUM
מלחי ניקל
NICCOLI, SALES (NICKEL)
תרכובות חנקניות של בנזן ראה בנזן חנקני
NITRATED BENZENE COMPOUNDS vide BENZENUM NITROGENATUM
חומצה חנקנית
(גם רעל רפואי)
NITRICUM, ACIDUM
ניטרובנזן או ניטרובנזול
NITROBENZENUM vel NITROBENZOLUM
חומצה ניטרוהידרוכלורית
(גם רעל רפואי)
NITROHYDROCHLORICUM, ACIDUM
ניטרופנול
(גם רעל רפואי)
NITROPHENOLUM
אוקטיל פנול
OCTYLIS PHENOLUM
חומצה זרחנית
(גם רעל רפואי)
PHOSPHORICUM, ACIDUM
זרחן אוכסיכלורי
PHOSPHORI OXYCHLORIDUM
חמש־תחמוצת הזרחן
PHOSPHORI PENTAOXYDUM
תחמוצות העופרת;
PLUMBI OXYDA;
למעט:
Exempta sunt:
מוצרים עד 30%
Praeparata ad 30%
פוטאסיום ראה אשלגן
POTASSIUM vide KALIUM
תמציות פירתרום כחומר גלם
(גם רעל רפואי וחקלאי)
PYRETHRI, EXTRACTA in SUBSTANTIA
פירתרין כחומר גלם
(גם רעל רפואי וחקלאי)
PYRETHRINUM in SUBSTANTIA
פירידין
(גם רעל רפואי)
PYRIDINUM
רונל או אוכסי־אוכסי־דימתיל־אוכסי־2,4,5־תלת־כלורופניל־פוספור־תיאואט
(גם רעל חקלאי);
RONNEL vel O-O-DIMETHYL-O-2,4,5-TRICHLOROPHENYL-PHOSPHORTHIOAS;
למעט:
Exempta sunt:
1. מוצרים עד 2%
1. Praeparata ad 2%
סודיום ראה נתרן
SODIUM vide NATRIUM
חומצה גפריתנית
(גם רעל רפואי)
SULFURICUM, ACIDUM
תיוציאנאטים
(גם רעל רפואי וחקלאי),
THIOCYANATA
כגון:
Exempla:
תאניט וכו׳
Thanite etc.
טולואן או טולואול
TOLUENUM vel TOLUOLUM
תלת־כלורו־אתילן
(גם רעל רפואי)
TRICHLORO-AETHYLENUM
כסילנול ותולדותיו
XYLENOLUM et DERIVATA
כסילול או כסילן ותולדותיו
XYLOLUM vel XYLENUM et DERIVATA

תוספת שניה

(סעיפים 15, 16, 17)

חובת הרישום, תנאי הסחר וההחסנה

א. רעלים רפואיים

רעלים רפואיים – קבוצה 1

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת ייצור וסחריש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק של כמויות רפואיות ובפנקס הרעלים כל פעולת שיווק של כמויות לא רפואיות.
תכשירים:
1.
יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת ייצור וסחר של תכשירים:
א.
שלא במינון רפואי;
ב.
הגורמים לתלות או הזיות.
2.
יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת ייצור ורכישה של התכשירים האחרים.
יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה על פי הזמנה בכתב מאת בעל תעודת היתר רעלים החתומה בידו ונושאת חותמת העסק או בחתימתו בפנקס הרעלים או בחתימת ידו וחותמת העסק על גבי תעודת משלוח של הרעלים, שתוחזר למשווק.כל פעולת רכישה תיעשה על פי הזמנה בכתב מאת הרוקח האחראי, חתומה בידו ונושאת חותמת בית המרקחת או בחתימת ידו של הרוקח האחראי וחותמת בית מרקחת על גבי תעודת משלוח של הרעלים שתוחזר למשווק; כל פעולת שיווק בכמויות רפואיות תיעשה לפי מרשם רופא ובכמויות לא רפואיות לפי סעיף 27(א) של הפקודה.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חומר גלם לעוסק בתכשירים רפואיים כדין בלבד.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בארון, בחדר או במחסן רעלים נפרד, נעול ומוגן בפני כל מגע של בני אדם בלתי מורשים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו במקום או בסביבה;
במקום יוצג שלט עם תווית ”רעל 1“;
יוחסנו בהתאם לאמור בפקודה בענין ”טוקסיקה“; במקום יוצג שלט עם המלה ”טוקסיקה“ כאותיות דפוס שחורות על רקע כתום, בעברית ובאנגלית או בעברית, בערבית ובאנגלית.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.

רעלים רפואיים – קבוצה 2

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:
א.
יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר של החומצה הבארביטורית ומלחיה ותולדותיה, מתאנול וכלורופורם;
ב.
יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת ייצור ורכישה של חמרי גלם אחרים.
יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק של כמויות רפואיות ובפנקס הרעלים כל פעולת שיווק של כמויות לא רפואיות.
תכשירים:
א.
יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר של בארביטוראטים קצרי פעולה, כגון: ציקלובארביטון, הסכאבארביטון, הפטאבארביטון, סקובארביטון, פנטובארביטון ומלחיהם;
ב.
יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת רכישה של בארביטוראטים אחרים.
יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 1.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 1.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 1.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים רפואיים קבוצה 1.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בארון או בחדר או במחסן רעלים נפרד ונעול או יופרדו על ידי גידור מיוחד ונעול, הכל לפי הענין, ויהיו מוגנים בפני כל מגע של בני־אדם בלתי מורשים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו במקום ובסביבה;
במקום יוצג שלט עם תווית ”רעל 1“;
יוחסנו בהתאם לאמור בפקודה לענין ”ספראנדה“;
במקום יוצג שלט עם המלה ”ספראנדה“ באותיות דפוס שחורות על רקע ירוק, בעברית ובאנגלית או בעברית, בערבית ובאנגלית.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.

רעלים רפואיים – קבוצה 3

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:

-

יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תכשירים:

-

יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 1.כל פעולת שיווק תיעשה על פי מירשם רופא.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 1, לעוסק בתכשירים רפואיים כדיןכל פעולת שיווק תיעשה על פי מירשם רופא.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 2.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 2.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים רפואיים קבוצה 2.

רעלים רפואיים – קבוצה 4

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:

-

יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תכשירים:

-

יש לרשום בפנקס המרשמים כל פעולת שיווק.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה לעוסק ברעלים רפואיים כדין בלבד.כל פעולת שיווק תיעשה על פי מרשם רופא.
תכשירים:פעולת הסחר כאמור לגבי חמרי גלם.פעולת שיווק תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בנפרד.
במקום יוצג שלט עם תווית ”רעל 2“.
ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים רפואיים קבוצה 2.
תכשירים:ההחסנה כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים רפואיים קבוצה 2.

ב. רעלים חקלאיים

רעלים חקלאיים – קבוצה 1

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר.יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת סחר.
תכשירים:הרישום כאמור לגבי חמרי גלם.הרישום כאמור לגבי חמרי גלם, פרט לתכשירים המכילים 1% או פחות דיאלדרין.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה על פי הזמנה בכתב מאת בעל תעודת היתר רעלים החתומה בידו ונושאת חותמת העסק או בחתימתו בפנקס הרעלים או בחתימת ידו וחותמת העסק על גבי תעודת משלוח של הרעלים, שתוחזר למשווק.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.כל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם בתעשיה ובסיטונות; כל פעולת שיווק תיעשה על פי תעודת היתר רעלים או על פי היתר בכתב מאת עובד המדינה שהמנהל הרשהו לכך.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בארון או בחדר או במחסן רעלים נפרד, נעול ומוגן בפני כל מגע של בני אדם בלתי מורשים או בעלי חיים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם ובריאותו במקום או בסביבה;
במקום יוצג שלט עם תווית ”רעל – 3“.
יוחסנו כאמור לגבי התעשיה והסיטונות.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם בתעשיה ובסיטונות.

רעלים חקלאיים – קבוצה 2

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר.יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת רכישה.
תכשירים:

-

-

תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים חקלאיים קבוצה 1.כל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות של רעלים חקלאיים קבוצה 1; פעולות שיווק תיעשה לפי סעיף 42 לפקודה.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים חקלאיים קבוצה 1.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בארון או בחדר או במחסן רעלים נפרד ונעול או יופרדו על ידי גידור מיוחד ונעול, הכל לפי הענין, ומוגן בפני כל מגע של בני אדם בלתי מורשים או בעלי חיים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם ובריאותו במקום או בסביבה;
במקום יוצג שלט תווית ”רעל – 3“.
יוחסנו כאמור לגבי התעשיה והסיטונות; במקום יוצג שלט עם גולגולת ועצמות מצולבות והמלה ”רעל“ באותיות דפוס שחורות על רקע כתום, בעברית ובאנגלית או בערבית ובאנגלית.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.

רעלים חקלאיים – קבוצה 3

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:

-

-

תכשירים:

-

-

תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים חקלאיים מקבוצה 1.הרכישה תיעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות של רעלים חקלאיים מקבוצה 1; השיווק ייעשה לפי סעיף 42 לפקודה.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים חקלאיים מקבוצה 1.הרכישה תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי החסנה
חמרי גלם:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים חקלאיים מקבוצה 2.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים חקלאיים מקבוצה 2.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים חקלאיים מקבוצה 2.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים חקלאיים מקבוצה 2.

ג. רעלים תעשייתיים

רעלים תעשייתיים – קבוצה 1

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר.יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת סחר.
תכשירים:הרישום כאמור לגבי חמרי גלם.הרישום כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה על פי הזמנה בכתב מאת בעל היתר רעלים חתומה בידו ונושאת חותמת העסק או בחתימתו בפנקס הרעלים או בחתימת ידו ובחותמת העסק על גבי תעודת המשלוח של הרעלים, שתוחזר למשווק.הסחר ייעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלםכל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם בתעשיה ובסיטונות; כל פעולת שיווק תיעשה על פי תעודת היתר רעלים או על פי היתר בכתב מאת עובד המדינה שהמנהל הרשהו לכך.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסן בארון או בחדר או במחסן נפרד, נעול ומוגן בפני כל מגע של בני אדם בלתי מורשים או בעלי חיים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם ובריאותו במקום או בסביבה;
במקום יוצג שלט עם תווית ”רעל – 3“.
יוחסנו כאמור לגבי התעשיה והסיטונות;
במקום יוצג שלט עם גולגולת ועצמות מצולבות והמלה ”רעל“ באותיות דפוס שחורות על רקע כתום, בעברית ובאנגלית או בערבית ובאנגלית.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.

רעלים תעשייתיים – קבוצה 2

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:יש לרשום בפנקס הרעלים ייצור וכל פעולת סחר.יש לרשום בפנקס הרעלים כל פעולת רכישה.
תכשירים:

-

-

תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים תעשייתיים מקבוצה 1.כל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות של רעלים תעשייתיים מקבוצה 1; כל פעולת שיווק תיעשה לפי סעיף 42 לפקודה.
תכשירים:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים תעשייתיים מקבוצה 1.כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם.
תנאי החסנה
חמרי גלם:יוחסנו בארון או בחדר או במחסן רעלים נפרד ונעול או יופרדו על ידי גידור מיוחד ונעול, הכל לפי הענין, ומוגן בפני כל מגע של בני אדם בלתי מורשים או בעלי חיים ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם ובריאותו במקום או בסביבה;
במקום יוצג שלט של תווית ”רעל – 3“.
יוחסנו כאמור לגבי התעשיה והסיטונות;
במקום יוצג שלט עם גולגולת ועצמות מצולבות והמלה ”רעל“ באותיות דפוס שחורות על רקע כתום, בעברית ובאנגלית או בערבית ובאנגלית.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם.

רעלים תעשייתיים – קבוצה 3

טור א׳
צורת הרעלים
טור ב׳
בתעשיה ובסיטונות
טור ג׳
בבית מרקחת
חובת רישום
חמרי גלם:

-

-

תכשירים:

-

-

תנאי סחר
חמרי גלם:כל פעולת סחר תיעשה כאמור לגבי רעלים תעשייתיים מקבוצה 1.כל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי התעשיה והסיטונות של רעלים תעשייתיים מקבוצה 1; כל פעולת שיווק תיעשה לפי סעיף 42 לפקודה.
תכשירים:הסחר ייעשה כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים תעשייתיים מקבוצה 1.כל פעולת רכישה תיעשה כאמור לגבי חמרי גלם; פעולות שיווק חופשיות.
תנאי סחר
חמרי גלם:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים תעשייתיים מקבוצה 2.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי רעלים תעשייתיים מקבוצה 2.
תכשירים:ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים תעשייתיים מקבוצה 2.ההחסנה והשילוט כאמור לגבי חמרי גלם של רעלים תעשייתיים מקבוצה 2.

תוספת שלישית

(סעיף 1)

תוויות־רעל
תווית ”רעל־1“
תווית בצבע אדום שעליה מודפסות בצבע שחור:
(1)
דמות גולגולת עם עצמות משולבות;
(2)
המלה ”רעל“ באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית לפי הדוגמה הבאה:

תווית ”רעל־1“ (איור הושמט)

תווית ”רעל־2“
תווית בצבע אדום שעליה מודפסות בצבע שחור המלה ”רעל“ באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית לפי הדוגמה הבאה:

תווית ”רעל־2“ (איור הושמט)

תווית ”רעל־3“
(1)
שלט אזהרה בשדה יהיה בגודל 40×70 ס״מ עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלים ”סכנה“ ו”רעל“ הן בגודל של 8 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 20×15 ס״מ, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של לא פחות ממטר אחד מעל פני הקרקע. המלה רעל תהיה בעברית, בערבית ובאנגלית.
(2)
שלט אזהרה במיתקן יהיה בגודל 30×20 ס״מ עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלים ”סכנה“ ו”רעל“ הן בגודל של 4 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 10×7 ס״מ והוא יוצג על מיתקן, מכל, בנין או מבנה במקום הנראה לעין. המלה רעל תהיה בעברית, בערבית ובאנגלית.
דגם השלטים:

(איור הושמט)

[תיקון: תשמ״ב]
תווית טוקסיקה
תווית או הדפס, במסגרת, שעליהם באותיות דפוס קריאות, בצבע אדום, האותיות ט־T על רקע שצבעו שונה.
[תיקון: תשמ״ב]
תווית ספרנדה
תווית או הדפס, שעליהם באותיות דפוס קריאות, בצבע אדום, האותיות ס־S על רקע שצבעו שונה.
תוויות מרשם רופא
תווית ”מרשם רופא 1“
תווית בצבע אדום שעליה מודפסות בצבע שחור האותיות מ־ט ו־R-T באותיות דפוס גדולות לפי הדוגמה הבאה:
(איור הושמט)
תווית ”מרשם רופא 2“
תווית בצבע אדום שעליה מודפסות בצבע שחור האותיות מ־ס ו־R-S באותיות דפוס גדולות לפי הדוגמה הבאה:
(איור הושמט)
[תיקון: תשמ״ב]
תווית ”חייב מרשם רופא“
תווית או הדפס בתוך מסגרת ערוכים לפי הדוגמה הבאה, שעליהם המלים ”חייב מרשם רופא“ בעברית, בערבית ובאנגלית והסימן ר־P באותיות דפוס קריאות, שצבען שונה מצבע הרקע:
(איור הושמט)
[תיקון: תשע״ב]
תווית ”תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח“
תווית עגולה עם רקע כחול או שחור שעליה מודפס בצבע לבן ”תרופה ללא מרשם“ סביב לציור של גלולה, ומתחת יופיע בכיתוב בצבע כחול או שחור ”לשיווק ע״י רוקח“, לפי הדוגמה הזו:

[תיקון: תשמ״ב, תשפ״ד]
תוויות זהירות
תווית או הדפס במסגרת, שעליהם מודפסות האזהרות באותיות דפוס ברורות וקריאות בצבע שונה מצבע הרקע, ובתנאי שתווית זהירות ה (E) תהיה באותיות שצבען שחור על רקע אדום, (החל מיום 18.11.2024): ושתווית זהירות כ2 (K2) תהיה באותיות שצבען שחור על רקע צהוב.
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות א (A)
"לא להשתמש לעתים קרובות בלי להיוועץ ברופא
لا يجوز الاستعمال لفترات متقاربه بدون استشارة الطبيب
Do not use frequently without consulting physician"
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות ב (B)
"זהירות! הרחק מילדים
تحذير! أبعد الدواء عن متناول الأطفال
Caution! Keep away from children"
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות ג (C)
"זהירות! אין לעבור על המנה המומלצת
تحذير! يحظر تجاوز الكميه الموصى بها
Caution! Do not exceed recommended dosage"
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות ד (D)
"זהירות! השימוש עלול לפגום בכושר הנהיגה
تحذير: الاستعمال قد يؤثرفي القدره على السياقه
Caution! Use may disturb driving ability"
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות ה (E)
"לשימוש חיצוני בלבד
للاستعمال الخارجي فقط
For external use only"
תווית זהירות ו (F)
"זהירות! המגע מסוכן
انتبه: اللمس خطر.
Caution! Contact is dangerous"
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות ז (G)
"השימוש לפי הוראות רופא בלבד
الاستعمال فقط حسب ارشادات الطبيب
Use according to physician's directions only"
תווית זהירות ח (H)
תווית ”רעל 1“ כמתואר בתוספת זו.
תווית זהירות ט (J)
תווית ”רעל 2“ כמתואר בתוספת זו.
[תיקון: תשע״ו]
תווית זהירות כ (K)
"זהירות! שימוש ממושך עלול לגרום לתלות
تحذير! الاستعمال المتواصل قد يسبب الإدمان
Caution! Continued use may cause dependence"
[תיקון: תשפ״ד]
(החל מיום 18.11.2024): תווית זהירות כ2 (K2)
"זהירות! שימוש ממושך באופיואידים גורם לתלות. סכנת התמכרות ומינון יתר.
تحذير! الاستعمال المتواصل الأفيونيات يسبب الاعتماد. خطر الإدمان والجرعة الزائدة.
Caution! Prolonged use of Opioids causes dependence. Risk of addiction and overdose.‎"
תווית זהירות מ (R)
תווית ”מרשם רופא־1“ או תווית ”מרשם רופא־2“, לפי הענין, כמתואר בתוספת זו.
[תיקון: תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשע״ו]
תווית זהירות נ (N)
"זהירות! חומר דליק, שמור בפני אש!
تحذير! ماده سريعه الاشتعال, احذر من النار!
Caution! Inflammable – Keep away from fire"
[תיקון: תשנ״ד]

תוספת רביעית

(סעיף 18א)

חומרים פסיכוטרופיים

[תיקון: תשנ״ח, תשס״ד]
INNOther non-proprietary
or trivial names
Chemical name
ALLOBARBITAL 5,5-diallylbarbituric acid
ALPRAZOLAM 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzo-diazepine
AMFEPRAMONE 2-(diethylamino)propiophenone
BARBITAL 5,5-diethylbarbituric acid
BENZPHETAMINEbenzfetamineN-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine
BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
 butobarbital5-butyl-5-ethylbarbituric acid
BROTIZOLAM (2-bromo-4-(O-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-striazolo[4,3-a][1,4]diazepine
CAMAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
CHLORDIAZEPOXIDE 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
CLOBAZAM 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-benzodiazepine-2,4(3H,5H-1,5)-dione
CLONAZEPAM 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CLORAZEPATE 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
CLOTIAZEPAM 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
CLOXAZOLAM 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
DELORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
DIAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
ESTAZOLAM 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
ETHCHLORVYNOL 1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
ETHINAMATE 1-ethynylcyclohexanol carbamate
ETHYL LOFLAZEPATE ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
ETILAMFETAMINEN-ethylamphetamineN-ethyl-α-methylphenethylamine
FENCAMFAMIN N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
FENPROPOREX (±)-3-[(α-methylphenethyl)amino]propionitrile
FLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
FLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
HALAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
HALOXAZOLAM 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
KETAMINE (±)-2-(2-chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanone hydrochloride
KETAZOLAM 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione
LEFETAMINESPA(−)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
LOPRAZOLAM 6-(o-chlorophenyl)2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
LORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
MAZINDOL 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
MEDAZEPAM 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
MEFENOREX N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine
MEPROBAMATE 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol, dicarbamate
METHYLPHENOBARBITAL 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
METHYPRYLON 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
MESOCARB 3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
MIDAZOLAM** 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine
NIMETAZEPAM 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
NITRAZEPAM 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
NORDAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
OXAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
OXAZOLAM 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
PEMOLINE* 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one(=2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone)
PHENDIMETRAZINE (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
PHENOBARBITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
PHENTERMINE α,α-dimethylphenethylamine
PINAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
PIPRADROL α,α-diphenyl-2-piperidinemethanol
PRAZEPAM 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
PYROVALERONE 4'-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone
SECBUTABARBITAL 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
TEMAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TETRAZEPAM 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
VINYLBITAL 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
ZOLPIDEM N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide


כ״א בתמוז תשל״ב (3 ביולי 1972)
  • ויקטור שם־טוב
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.