חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 54, 642, 1274; תשע״ב, 1213; תשע״ז, 1138; תשע״ח, 174.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23, 32, 33, 55, 57 ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ז]
בתקנות אלה –
”אופציה“, ”אופציית רכש 001“, ”איגרת חוב“, ”בורסה“, ”בורסת חוץ“, ”חוזה עתידי“, ”חשיפה לנכס בסיס“, ”יחידה בקרן“, ”מדינת חוץ מאושרת“, ”מכירה בחסר“, ”נייר ערך סחיר“, ”פיקדון“, ”צדדים קשורים“, ”קרן חוץ“ ו”שוק מוסדר“ – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע״ב–2012;
”קופת גמל בניהול אישי“ – למעט קרן פנסיה;
”מוצר מובנה“ – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;
”מנהל תיקים“ – מי שמחזיק רישיון מנהל תיקים תקף לפי חוק הסדרת העיסוק לרבות מנהל תיקים זר;
”מנהל תיקים זר“ – יחיד או חברה שהם תושבי מדינת חוץ מאושרת המורשים למנהל תיקי השקעות לפי הדין החל באותה מדינה;
”סכום קצבה מזערי“ – כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק;
”עלות מתואמת“ – עלות בתוספת הפרמיה שטרם הופחתה או בניכוי הניכיון שטרם הופחת, ובתוספת ריבית שנצברה מיום תשלום הריבית האחרון ועד יום החישוב, הכל בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער עד יום החישוב, לפי תנאי הנכס;
”קצבת זקנה“ – כהגדרתה בתקנות ההעברה;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה;
”שווי משוערך של נכסי קופת גמל“ – שווי נכסי קופת הגמל כשהם מחושבים לפי הוראות שנקבעו לפי סעיף 33 לחוק, ועד לקביעתן – לפי תקנות מס הכנסה;
”תעודת סל“ – כהגדרתה בתקנון הבורסה;
”תקנון הבורסה“ – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
תקנון הבורסה מפורסם באתר הבורסה לניירות ערך.
הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי [תיקון: תשע״ז]
(א)
בקופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל את הכספים כמפורט להלן:
(1)
כספי קרן השתלמות בסכום שאינו עולה על ארבע פעמים הסכום הקובע בכל חשבונותיו של העמית בקרנות השתלמות;
(2)
כספים שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 38(א)(2) או (6) לתקנות מס הכנסה;
(3)
כספים של עמית שכיר שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 34(ב)(1) לתקנות מס הכנסה;
(4)
כספים שמנוהלים בקופת הגמל ומושקעים ביחידות בקרן, בקרן חוץ או בתעודת סל המחקה מדד פומבי; לעניין זה, ”מדד פומבי“ – מדד שמפרסמת בורסה, בורסת חוץ, שוק מוסדר, מערכת מידע אלקטרונית ”בלומברג“ או מערכת מידע אלקטרונית ”רויטרס“ ובלבד שהנכסים הכלולים במדד כאמור נסחרים בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר;
(5)
כספים של עמית, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:
(א)
משולמת לעמית קצבת זקנה מקופת גמל לקצבה או פנסיה תקציבית, כהגדרתה בסעיף 23(ה) לחוק, ובלבד שסכום הקצבה או הפנסיה התקציבית שמשולם לו כאמור אינו פחות מסכום הקצבה המזערי;
(ב)
כספים של עמית שמופקד לזכותו סכום בגובה הסכום הקובע, בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל בניהול אישי ואינה קופת גמל מרכזית לקצבה או בקופת גמל בניהול אישי כאמור בפסקה (4);
(6)
כספים בחשבון חדש לפי סעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק.
(ב)
עמית רשאי להפקיד כספים כאמור בתקנת משנה (א)(4) עד (6) בסכום כולל שאינו עולה על ארבע פעמים הסכום הקובע בכל חשבונותיו של העמית בקופות גמל בניהול אישי, בניכוי הסכומים שמופקדים לזכותו לפי תקנת משנה (א)(2) ו־(3).
(ג)
בתקנה זו –
”כספים“ – למעט כספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963, שמעבידו של העמית לא אישר לו להפקידם בקופה;
”מכפיל ההמרה להון“ – כהגדרתו בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה;
”הסכום הקובע“ – סכום בגובה מכפלת כל אלה:
(1)
סכום הקצבה המזערי;
(2)
מכפיל ההמרה להון;
(3)
1.65.
אופן השקעות כספי קופת הגמל בניהול אישי
(א)
כספי קופת גמל בניהול אישי (בתקנות אלה – ”קופת גמל“ או ”קופה“) יושקעו אך ורק לפי הוראתו של העמית בקופת הגמל לחברה המנהלת של קופת הגמל או למבטח המנהל קופה כאמור (להלן – חברה מנהלת) או באמצעות מנהל תיקים שהעמית בקופת הגמל התקשר עמו בהסכם הכולל את כל הפרטים הנדרשים להתקשרות בין לקוח ובין מנהל תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק, בשינויים המחויבים, ואשר העמית הורה לחברה המנהלת להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעותו.
(ב)
בכל חשבון בקופת הגמל יהיה אדם אחד מבין המנויים בתקנת משנה (א) המורשה, לפי בחירת העמית, לתת הוראות לעניין השקעת כספי קופת הגמל באותו חשבון או לבצע את השקעת הכספים, לפי העניין, והחברה המנהלת לא תטיל כל מגבלה על אפשרויות הבחירה של העמית באדם האמור ועל האפשרות לשנות את בחירתו בכל עת.
השקעת הכספים בקופת הגמל באמצעות מנהל תיקים [תיקון: תשע״ז]
בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים כאמור, יחולו לעניין זה הוראות אלה:
(1)
החברה המנהלת תודיע לעמית, בתוך שבעה ימי עסקים מן היום שהורה לה העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים כאמור, אם מנהל התיקים והחברה המנהלת או מנהל התיקים ומי ששולט בחברה המנהלת הם צדדים קשורים, או אם מנהל התיקים מנהל בעבור החברה המנהלת כספים במהלך העסקים הרגיל שלה;
(2)
החברה המנהלת רשאית להודיע למנהל התיקים את פרטיהם של חברי הבורסה או של גופים נוספים שאישר הממונה לפי סעיף 28(ב) לחוק, שאצלם היא מנהלת את חשבונות ניירות הערך של קופות הגמל שבניהולה לפי הוראות אותו סעיף, ואשר רק באמצעותם רשאי מנהל התיקים לבצע את ההשקעות בכספי קופת הגמל;
(3)
מנהל התיקים ימסור לחברה המנהלת הצהרה והתחייבות כי –
(א)
הוא מסכים שיחולו על פעולותיו בעבור העמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים לפי כל דין, לרבות חוק הסדרת העיסוק, ואם היה מנהל תיקים זר – הוא מסכים שיחולו על פעולותיו לעמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים באותה מדינה;
(ב)
ידוע לו כי אין בתקנות אלה כדי לפטור אותו מכל אחריות או חובה החלים עליו על פי כל דין;
(ג)
הוא מתחייב להשקיע את כספי העמית בקופת הגמל בכפוף למגבלות הקבועות בתקנה 5.
מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי [תיקון: תשע״ז]
(א)
השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי כפופה למגבלות כמפורט להלן:
(1)
הכספים יושקעו רק בניירות ערך סחירים, בפיקדונות, במוצרים מובנים, במטבע חוץ וביחידות בקרן ובקרן חוץ;
(2)
הכספים יושקעו רק בישראל ובמדינת חוץ מאושרת;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל; בפסקה זו, ”נייר ערך סחיר“ – למעט תעודת סל או קרן חוץ; פסקה זו לא תחול על השקעה באיגרות חוב של מדינת ישראל או של מדינת חוץ מאושרת;
(6)
השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של אופציות שהן ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאים אלה:
(א)
שוויין המשוערך של כל האופציות שנרכשו, למעט אופציית רכש 001, לא יעלה על 5 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל;
(ב)
החשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;
(7)
השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של חוזים עתידיים שהם ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאי שהחשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;
(8)
שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים כאמור בפסקאות (6) ו־(7) ובמכירות בחסר, לא יעלה, בכל עת, על 10 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל והוא יחושב לפי הוראות הבורסה, בורסת חוץ או שוק מוסדר, לפי העניין;
(9)
השקעת הכספים בכל קופות גמל בניהול אישי שעמית משקיע בהן, לא תעלה על 5 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד המוזחק על ידי קרנות חוץ.
(ב)
אין במתן הוראות לחברה מנהלת לעניין השקעת כספי קופת הגמל בידי העמית או באמצעות מנהל תיקים, כדי לפטור את החברה המנהלת מהחובה לעמוד במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), יראו את החברה המנהלת כמי שעמדה במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א) אם נקטה פעולות אלה:
(1)
בדקה ביום האחרון של כל רבעון, ובכל מועד נוסף שתראה לנכון, אם השקעות כספי קופת הגמל, נכון לאותו מועד, עומדות במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א);
(2)
מצאה החברה המנהלת בבדיקה חריגה ממגבלות ההשקעה שנוצרה בשל השקעה חדשה, תודיע בכתב לעמית או למנהל התיקים, לפי העניין, בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הבדיקה, כי עליהם לפעול לתיקון החריגה שפורטה בהודעה, בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימי עסקים מיום המצאתה;
(3)
ניתנה הודעה כאמור בפסקה (2), ולא תוקנה החריגה עד תום התקופה הקבועה באותה פסקה, תמנע החברה המנהלת כל פעולה בקופת הגמל, למעט פעולות לתיקון החריגה שפורטה בהודעה האמורה והפקדה או משיכה של כספים.
הסכם בכתב בין העמית לבין החברה המנהלת
(א)
חברה מנהלת תערוך הסכם בכתב עם העמית בקופת הגמל שבניהולה ותמסור לו העתק ממנו מיד לאחר חתימתו (בתקנה זו – ההסכם עם העמית).
(ב)
הוראות ההסכם עם העמית כפופות להוראות החלות על החברה המנהלת לפי כל דין, ואין בהוראותיו כדי לפטור את החברה המנהלת מכל אחריות או חובה המוטלים עליה לפי כל דין או כדי לסייגן; כל הוראה או תניית פטור הנוגדת תקנת משנה זו – בטלה.
(ג)
ההסכם עם העמית יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות בין החברה המנהלת לבין העמית, ובהם כל אלה:
(1)
שם קופת הגמל ופרטי החברה המנהלת;
(2)
פרטי זיהוי ונתונים נוספים של העמית;
(3)
דמי הניהול וההוצאות שתגבה החברה המנהלת מנכסי קופת הגמל בכפוף לתקנה 7, דרך חישובם ואופן גבייתם, וכן פירוט גובה העמלות ודמי השמירה כאמור בתקנה 7(א)(1) ו־(2);
(4)
התחייבות של החברה המנהלת כי בהסכם שבינה ובין מנהל התיקים שבחר העמית, ייכללו, בין השאר, הוראות אלה:
(א)
כל חובות מנהל תיקים כלפי לקוח לפי חוק הסדרת העיסוק יחולו כלפי העמית;
(ב)
לעמית יהיו כל זכויות הלקוח כלפי מנהל התיקים לפי חוק הסדרת העיסוק;
(ג)
בהסכם שבין החברה המנהלת למנהל התיקים יראו הסכם לטובת העמית, למעט בעניינים שעליהם הורה הממונה;
(5)
קביעה כי העמית רשאי לבטל בכל עת את ההסכם בינו לבין החברה המנהלת, בלא שיחויב בכל תשלום, תמורה או פיצוי עקב הביטול;
(6)
הוראה כי ידוע לעמית שההסכם כפוף לחובת החברה המנהלת למסור לממונה או למי מטעמו את ההסכם וההוראות הכלולות בו, וכן כל ידיעה, מסמך או נתון הנוגעים לשירותים שהיא נותנת לעמית;
(7)
עניינים נוספים לפי הוראות הממונה, דרך כלל, לסוגים של חברות מנהלות או לחברה מנהלת מסוימת, לרבות לעניין מבנה ההסכם, תוכנו, צורתו ודרכי מסירתו לעמית.
סכומים שניתן לנכות מנכסי קופת הגמל [תיקון: תשע״ז]
(א)
דמי הניהול וההוצאות שייגבו מנכסי הקופה יהיו אלה בלבד:
(1)
עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים;
(2)
דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך (קסטודיאן), ובלבד שדמי השמירה או העמלה לא יעלה על דמי השמירה או העמלה הנגבים מקופות הגמל שאינן קופות גמל בניהול אישי, שבניהול החברה המנהלת;
(3)
דמי ניהול ושכר נאמן בשל השקעה ביחידות בקרן ובקרן חוץ, ובלבד שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים;
(4)
מסים החלים על הקופה, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;
(5)
דמי ניהול שישולמו לחברה המנהלת בשיעור שיפורט בהסכם, ואשר ייגבו מנכסי הקופה; בחר העמית במתן הוראות לחברה המנהלת באמצעות מנהל תיקים, ישולמו מתוך דמי הניהול שגבתה החברה המנהלת, מלוא השכר והחזר ההוצאות שמחויב בהם העמית לפי הוראות ההסכם שנחתם בינו לבין מנהל התיקים כאמור בסעיף 13(ב)(3) לחוק הסדרת העיסוק;
(6)
הוצאה הנובעת מהשקעה בתעודת סל ובלבד שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנפיק התעודה אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים.
(ב)
החברה המנהלת לא תגבה כל הוצאות או דמי ניהול מעבר לאמור בתקנת משנה (א).
איסור על קבלת אשראי, שעבוד נכסים, מתן ערבויות והלוואות לעמית
חברה מנהלת לא תהיה רשאית, במסגרת השקעותיה לפי תקנות אלה, לקבל אשראי מכל סוג שהוא, לשעבד נכס מנכסיה, לערוב להתחייבויות מכל סוג שהוא ולתת הלוואות לעמיתיה.
חישוב שווי נכסי קופת הגמל [תיקון: תשע״ז]
על שערוך נכסי הקופה יחולו ההוראות החלות על שווי משוערך של נכסי קופות גמל לאותה מטרה, ואולם –
(1)
שוויים של נכסי הקופה, למעט האמור בפסקאות (2) ו־(3), יחושב לפי שווי שוק;
(2)
שווי של פיקדון יחושב לפי עלות מתואמת;
(3)
שווי של מוצר מובנה יחושב לפי ציטוט שיתקבל אחת לחודש לפחות מהמוסד הפיננסי האורז את המוצר המובנה או מהמנפיק של המוצר המובנה.
תחולתן של התקנות על מסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית
תקנות אלה יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית שניתן לבצע בו השקעת כספים כאמור בתקנה 3, ויראו את המסלול האמור כאילו היה קופת גמל בניהול אישי (להלן – מסלול השקעה אישי).
העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי [תיקון: תשע״ז]
(א)
על העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי יחולו ההוראות המפורטות להלן, וכן כל הוראה אחרת החלה על העברת כספים בין קופות גמל ועל העברת כספים בין מסלול השקעה בקופת גמל, ככל שאינה סותרת הוראות אלה:
(1)
העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי אחרת תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת העמית;
(2)
העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי;
(3)
העברה מקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי תיעשה במזומנים;
(4)
העברה ממסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל המסלולית;
(5)
העברה ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אישי באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים.
(ב)
בחר עמית או חברה מנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, לפי תקנת משנה (א)(1), (2) או (4), לפי העניין, כי העברת הכספים תבוצע במזומנים, יחל פרק הזמן לביצוע העברת הכספים כאמור בתקנה 5(א) לתקנות ההעברה ובתקנה 33ב(ב) לתקנות מס הכנסה, בלי לגרוע מהוראות התקנות האמורות, ביום שבו סיים העמית בקופת הגמל בניהול אישי או מנהל התיקים מטעמו, להמיר את כל נכסי הקופה למזומנים.
רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת [תיקון: תש״ע, תש״ע־2, תשע״ח]
(א)
רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים לפחות הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של הקופה את התנאים המטיבים עמם ביותר.
(ב)
בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור ובלבד שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, ובלבד שהוצגו לפני העמית כל התנאים שלפיהם התקשרה החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור.
איסור על תשלום עמלת הפצה
לא תשולם עמלת הפצה ולא ישולמו דמי עמילות כאמור בסעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, בעד קופת גמל בניהול אישי.
תחילה והוראת שעה [תיקון: תש״ע]
(א)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
(ב)
בתקופה שעד יום י״ח בתמוז התש״ע (30 ביוני 2010) יראו בתקנה 12 כאילו במקום תקנת משנה (ב) נאמר:
”(ב)
בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור, ובלבד שהעמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על 20 אחוזים מסך כל העמלות ששולמו בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה החברה המנהלת במהלך השנה.“.


ג׳ בתשרי התש״ע (21 בספטמבר 2009)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.