חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 500; תשע״ד, 338; תש״ף, 1540; תשפ״א, 2096.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16(ד)(6) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – החוק), ולפי סעיף 112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, אני מתקין תקנות אלה:


בנוסח זה משולבת הוראת שעה לעניין הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל או מתשלומים לקופת גמל, שיתחילו לפני יום 31.6.2021, ולמעט שמירת כיסוי ביטוחי בהתאם לתקנה 4 שפג תוקפו לפני יום 11.6.2020.


הגדרות [תיקון: תשע״ד]
בתקנות אלה –
”גיל פרישה“ – כפי שנקבע בהסדר הביטוחי ובלבד שלא יפחת מגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ולא יעלה על גיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק האמור;
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”הסדר ביטוחי“ – תקנון קופת גמל או פוליסת ביטוח, לפי העניין;
”חוק גיל פרישה“ – חוק גיל פרישה, התשס״ד–2004;
”יתרה צבורה“ במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת הגמל עד יום חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד;
”כיסוי ביטוחי“ – כיסוי ביטוחי מסוג כמפורט בתקנה 2;
”כיסוי ביטוחי לאריכות ימים“ – זכאות לקבלת קצבת זקנה מקופת גמל לקצבה או ממבטח;
”כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות“ – זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה מקופת גמל לקצבה או ממבטח, בשל פטירת עמית ובלבד ששולמו דמי ביטוח בעד הזכאות האמורה, והכל לפי ההסדר הביטוחי;
”כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות“ – זכאות לקבלת קצבת נכות לפי ההסדר הביטוחי;
”כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום“ – זכאות לשחרור מתשלום למי שאירע לו אירוע נכות גם אם אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, והכל לפי ההסדר הביטוחי;
”מרכיב תגמולים“ – כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק;
”עמית פעיל“ – עמית שמופקדים בשלו כספים לקופת הגמל לקצבה;
”קופת גמל לקצבה“ – למעט קרן ותיקה וקופת גמל מרכזית לקצבה;
”קצבת זקנה“ – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה או ממבטח במשך כל ימי חייו לפי ההסדר הביטוחי, החל במועד הגיעו לגיל המזכה בקצבה לפי ההסדר הביטוחי;
”קצבת נכות“ – תשלומים מקופת גמל לקצבה או ממבטח המשולמים לעמית מדי חודש לפי ההסדר הביטוחי, בשל מקרה שבו איבד עמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, כל עוד נמשך מצב אבדן כושר העבודה או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם;
”שחרור מתשלום“ – הגדלת היתרה הצבורה והמשך כיסוי ביטוחי בשל מקרה שבו איבד עמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, כל עוד נמשך מצב אבדן כושר העבודה או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם;
”שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים“ –
(1)
לעניין עמית שכיר – לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים לקופת הגמל לקצבה;
(2)
לעניין עמית עצמאי – לפי שיעור ההפקדות לקופת הגמל לקצבה, ובלבד שלא יפחת מ־10% ולא יעלה על 16%;
”שכר מבוטח בקופת גמל“ –
(1)
לגבי קופת גמל משלמת לקצבה או קופת ביטוח – השכר המבוטח לפי ההסדר הביטוחי;
(2)
לגבי קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח – תוצאת החלוקה של סכום ההפקדה החודשי למרכיב התגמולים בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים בקופת הגמל.
סוגי כיסוי ביטוחי
חברה מנהלת רשאית לרכוש בעבור עמיתים בקופת גמל לקצבה שבניהולה, וקופת גמל כאמור רשאית לקבוע בתקנונה, כיסויים ביטוחיים אלה בלבד:
(1)
כיסוי ביטוחי לאריכות ימים;
(2)
כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות;
(3)
כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;
(4)
כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום.
תנאים לכיסוי ביטוחי
על כיסויים ביטוחיים לפי תקנה 2, יחולו תנאים אלה:
(1)
בכיסוי ביטוי לסיכוני מוות, בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ובכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום יבוטח עמית פעיל בלבד;
(2)
כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות יכלול כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום;
(3)
סכום השחרור מתשלום לא יעלה על הגדלת היתרת הצבורה או על המשך הכיסוי הביטוחי, שהיו צפויים לאותו עמית לולא איבד את כושרו לעבוד ובהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו;
(4)
סכום קצבת הנכות לא יעלה על 75% מן השכר המבוטח בקופת הגמל, אלא אם כן נקבע בהסדר הביטוחי שיעור העולה על השיעור האמור למי שהיה זכאי לקבל תשלומים בשל ביטוח סיעודי, ובלבד שהשיעור האמור אינו עולה על 100% מן השכר המבוטח בקופת הגמל; לעניין זה, ”תשלומים בשל ביטוח סיעודי“ – תשלומים שהיו משולמים בידי מבטח בשל מקרה ביטוח אילו היה העמית מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי שהתיר הממונה;
(5)
כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום וכל אחד ממרכיביהם, הנרכש באמצעות חברה מנהלת, לא יהיה חופף, במועד הרכישה, לכיסוי ביטוחי כאמור או לאחד ממרכיביו, הנרכש באמצעות החברה המנהלת או הקיים בתקנון קופת הגמל;
(6)
כיסויים ביטוחיים ייקבעו כך שהעלות המצטברת בשל סך כול הכיסויים האמורים, בעד תקופת הביטוח של עמית עד לכל אחד ממועדי תשלום דמי הביטוח, לא תעלה על 35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים עד לאותו מועד, והכל לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים.
שמירת כיסוי ביטוחי [תיקון: תש״ף, תשפ״א]
(א)
על אף האמור בתקנה 3(1)
(1)
חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;
(בתקופת הוראת השעה): חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה של שנים עשר חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;
(2)
עמית יהיה רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על 24 חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;
(3)
(בתקופת הוראת השעה): אם יתרתו הצבורה של עמית נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי הצפויה לאורך התקופה הקבועה בפסקה (1), תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה בכתב בדבר התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ובדבר זכותו להפקיד סכום הגובה עלות הכיסוי בקופת גמל לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור.
(ב)
משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בתקנה משנה (א)(2).
שמירת כיסוי ביטוחי בהפחתת שכר [תיקון: תש״ף, תשפ״א]
(בתקופת הוראת השעה):
(א)
עמית שהופחת שכרו המבוטח, רשאי, בתקופה שתחילתה במועד הפחתת שכרו ולמשך שלושה חודשים, להורות לחברה המנהלת לנכות מיתרתו הצבורה או להפקיד בקופת גמל סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח, וזאת למשך שנים עשר חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח כאמור, המוקדם מבין השניים.
(ב)
חברה מנהלת תשלח לעמיתיה הודעה בכתב בדבר זכותם להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה לצורך שמירה על כיסוי ביטוחי במקרה של הפחתת שכר כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
חברה מנהלת תאפשר לעמית שהופחת שכרו המובטח, לשוב ולרכוש את אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח ולהגדיל את שכרו המבוטח לפי ההסדר הביטוחי החל עליו ערב הפחתת השכר, תוך מתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, וזאת במהלך תקופה של שנים עשר חודשים מהמועד שבו הופחת שכרו של העמית כאמור.
(ד)
לעניין תקנה זו, ”עמית שהופחת שכרו המבוטח“ – עמית שהופחת שכרו בעשרים אחוזים לפחות ביחס לשכרו המבוטח, החל משכרו המבוטח בעד חודש פברואר 2020 או לאחריו.
תנאים לביטוח חיים קבוצתי של קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח
חברה מנהלת של קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח רשאית לרכוש בעבור עמיתי הקופה כיסויים ביטוחיים לפי תקנה 2, במסגרת ביטוח חיים קבוצתי או ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ובהתקיים תנאים אלה:
(1)
המבטח ייבחר בהליך תחרותי שאישר דירקטוריון של החברה המנהלת, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה; חברה מנהלת רשאית לבחור מבטח שהוא צד קשור, אם ראתה כי הציע את התנאים המיטיבים ביותר;
(2)
דמי הביטוח בשל מבוטח מסוים יחושבו, בין השאר, לפי הסכום המבוטח, גיל המבוטח ומינו;
(3)
בביטוח חיים קבוצתי תהיה החברה המנהלת בעלת הפוליסה, העמית יהיה המבוטח וקופת הגמל תהיה הנהנית;
(4)
בביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, תהיה החברה המנהלת בעלת הפוליסה והמבוטח והנהנה יהיה העמית, למעט לעניין שחרור מתשלום שלעניינו תהיה קופת הגמל הנהנית; ואולם סכום השחרור מתשלום יופקד או ייזקף, לפי העניין, בחשבונו של העמית בקופת הגמל;
(5)
סכומי הביטוח שקופת הגמל זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו בחשבונו של העמית בקופה, וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק, לזכאים לכך לאחר מותו.
תנאים לביטוח חיים קבוצתי של קרן השתלמות
חברה מנהלת של קרן השתלמות רשאית לרכוש מכספי קרן ההשתלמות ביטוח חיים קבוצתי בעבור עמיתי הקרן, בתנאים אלה:
(1)
קיום האמור בתקנה 5(1);
(2)
הסכום המבוטח לא יהיה גבוה מפי ארבעה מן היתרה הצבורה לזכותו של העמית בקרן ההשתלמות או מסכום של 179,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי שחל במדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 2012;
(3)
החברה המנהלת תהיה בעלת הפוליסה, קרן ההשתלמות תהיה הנהנית והמבוטח יהיה העמית;
(4)
סכומי הביטוח שקרן ההשתלמות זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו בחשבונו של העמית בקרן, וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק לזכאים לכך לאחר מותו.
דמי ביטוח [תיקון: תשע״ד]
(א)
כיסוי ביטוחי לפי תקנה 2(2) עד (4) לא יינתן בלא תשלום של דמי ביטוח.
(ב)
דמי ביטוח בעד כיסוי ביטוחי לפי תקנה 2(2) עד (4) ישולמו מההפקדות בעד העמית לקופת הגמל, למעט שמירת כיסוי ביטוחי לפי תקנה 4(א); לעניין זה לא יהיה ניתן לגבות דמי ביטוח ממרכיב הפיצויים או מדמי הניהול שגובה החברה המנהלת.
(ג)
דמי ביטוח של מבטח שהוא צד קשור לחברה המנהלת, יהיו בגובה דמי הביטוח הנהוגים אצל המבטח בפוליסה דומה למבוטחים בעלי מאפיינים דומים.
תחילה, תחולה וסייגים לתחולה [תיקון: תשע״ד, תש״ף, תשפ״א]
(א)
תחילתן של תקנות אלה לגבי –
(1)
קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח וקרן השתלמות – ביום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013);
(2)
לגבי קופת גמל אחרת – ביום כ״ג בתמוז התשע״ג (1 ביולי 2013), והן יחולו על הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל או מתשלומים לקופת גמל, למן יום התחילה הנקוב בפסקה (1) או (2), לפי העניין.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תקנות אלה לא יחולו על פוליסות ביטוח –
(1)
ששווקו עד מועד התחילה כאמור בתקנת משנה (א) (להלן – יום התחילה), ושמתקיימים בהן התנאים שנקבעו לפי תקנה 45 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד–1964 (להלן – תקנות מס הכנסה), לפני ביטולה;
(2)
שמתקיימים בהן התנאים שנקבעו לפי תקנה 31 לתקנות מס הכנסה, לפני ביטולה, ולגבי עמיתים שהיו מבוטחים בפוליסות כאמור ביום התחילה, בין שהפוליסות האמורות שווקו להם לפני יום התחילה ובין לאחריו;
(3)
שלא מתקיימים בהן התנאים שבפסקה (1) או (2), ואשר שווקו במסגרת הסכם לביטוח משלים שנחתם לפני יום י״ז בכסלו התשע״ג (1 בדצמבר 2012) – עד תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסת הביטוח; לעניין זה יראו את מועד חידוש פוליסת הביטוח כתום תקופת הביטוח ואת מועד חידוש הסכם לביטוח משלים כמועד חתימתו.
(ב1)
(בתקופת הוראת השעה):
על אף האמור בתקנה משנה (ב)(1), לגבי קופות ביטוח ששווקו עד יום כ״ג בתמוז התשע״ג (1 ביולי 2013), למעט פוליסות קלאסיות, ועל אף האמור בתנאי ההסדר הביטוחי, יחולו הוראות אלה:
(1)
חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום מיתרתו הצבורה של עמית לא פעיל לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה של שנים עשר חודשים מהחודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;
(2)
עמית לא פעיל רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה, בעד כיסוי ביטוחי לסיכוי מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על עשרים וארבעה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;
(3)
חברה מנהלת תשלח לעמית לא פעיל, כאמור בפסקה (1), הודעה בכתב בדבר הגבייה הצפויה לשם שמירת הכיסוי הביטוחי ועל האפשרות לבטל כיסוי זה;
(4)
אם יתרתו הצבורה של עמית נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי הצפויה לאורך התקופה הקבועה בפסקה (1), תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה בכתב בדבר התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ובדבר זכותו להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי בקופת גמל לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור;
(5)
משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בפסקה (2);
(6)
עמית שהופחת שכרו המבוטח, רשאי, בתקופה שתחילתה במועד הפחתת שכרו ולמשך שלושה חודשים, להורות לחברה המנהלת לנכות מיתרתו הצבורה או להפקיד בקופת גמל סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום, לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח, וזאת למשך שנים עשר חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח כאמור, המוקדם מבין השניים;
(7)
חברה מנהלת תשלח לעמיתיה הודעה בכתב בדבר זכותם להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה, לצורך שמירה על כיסוי ביטוחי במקרה של הפחתת שכר כאמור בפסקה (א);
(8)
חברה מנהלת תאפשר לעמית שהופחת שכרו המבוטח, לשוב ולרכוש את אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח ולהגדיל את שכרו המבוטח לפי ההסדר הביטוחי החל עליו ערב הפחתת השכר, תוך מתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, וזאת במהלך תקופה של שנים עשר חודשים מהמועד שבו הופחת שכרו של העמית כאמור;
(9)
לעניין תקנה זו –
”עמית שהופחת שכרו המבוטח“ – עמית שהופחת שכרו בעשרים אחוזים לפחות ביחס לשכרו המבוטח החל משכרו המבוטח בעד חודש פברואר 2020 או לאחריו;
”פוליסה קלאסית“ – הסדר ביטוחי ששווק עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003) וההפקדה, סכום הביטוח וסכום החיסכון לתום תקופה הקבועים באותו הסדר, צמודים למדד וקבועים מראש במועד ההצטרפות לביטוח, בלא אפשרות לזיכוי נפרד של כל אחד ממרכיבי ההפקדה.
(ג)
בתקנה זו, ”הסכם לביטוח משלים“ – הסכם למתן כיסויים ביטוחיים נוספים על אלה הניתנים במסגרת תקנון קופת הגמל.


כ״ז בכסלו התשע״ג (11 בדצמבר 2012)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.