חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ״ח–1968

[תיקון: תשע״ב־2]

תקנות בדבר נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות


ק״ת תשכ״ח, 1104; תשל״ה, 2080; תשל״ז, 214, 372; תש״ם, 1008; תשמ״א, 1180; תשמ״ו, 710; תשמ״ח, 7, 108, 504; תשמ״ט, 1282; תשנ״ו, 951; תשס״ג, 1134; תש״ע, 318; תשע״ב, 684, 1166; תשע״ג, 214, 232; תשע״ד, 21; תשע״ו, 60, 74; תשע״ז, 41; תשפ״א, 3890.

עדכון סכומים: תשמ״א, 26, 1498, 1557; תשמ״ג, 15; תשמ״ד, 176, 2557; תשמ״ו, 709; תשמ״ח, 978; תשמ״ט, 281, 979; תש״ן, 149, 740; תשנ״א, 273, 957; תשנ״ב, 497, 1128; תשנ״ג, 161, 931; תשנ״ד, 261, 1100; תשנ״ה, 430, 1532; תשנ״ו, 259; תשנ״ז, 209, 850; תשנ״ח, 137, 958; תשנ״ט, 250, 973; תש״ס, 144; תשס״א, 1051; תשס״ב, 266, 1179; תשס״ג, 274; תשס״ו, 239, 921; תשס״ח, 219, 430, 1085; תשס״ט, 334, 1106; תש״ע, 350, 1374; תשע״א, 426, 1094; תשע״ב, 490, תשע״ד, 482; תשע״ה, 700; תשע״ו, 486; תשע״ז, 568; תשע״ח, 812; תשע״ט, 1832; תש״ף, 356; תשפ״א, 1044.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, תשכ״ז–1967, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

חלק ראשון: כללי

פרק א׳: סדרי נוהל כלליים

הגדרות [תיקון: תשע״ו, תשפ״א]
בתקנות אלה –
”אתר האינטרנט“ – כמשמעותו בסעיף 166א לחוק;
”אתר ההגשה“ – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההגשה האלקטרונית לרשות;
”גוף ביטחוני“ – כל אחד מאלה:
(1)
משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;
(2)
צבא הגנה לישראל;
(3)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
(4)
מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לרשם הפטנטים;
(5)
משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;
”הגשה בנייר“ – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;
”הזדהות אלקטרונית“ – הזדהות ברמת ודאות גבוהה, תוך שימוש באמצעי אלקטרוני שהוא אחד מאלה:
(1)
אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב־גורמים, ובו שני פרטי אימות לפחות; לעניין זה, ”פרט אימות“ – פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;
(2)
אמצעי זיהוי אלקטרוני אישי אחר שאישר השר, שההזדהות באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות כאמור בפסקה (1); הודעה על אישור אמצעי זיהוי אלקטרוני כאמור תפורסם בידי השר ברשומות, ורשימת אמצעי הזיהוי האלקטרוניים תפורסם באתר האינטרנט של הרשות;
”חומר מחשב“ – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
”חלק הבקשה“ – כל אחד מאלה לפי המפורט בתקנה 20(א):
(1)
המבוא ותיאור האמצאה;
(2)
תביעות;
(3)
שרטוטים;
(4)
רצפים גנטיים;
”טופס הגשה אלקטרונית“ – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות כפי שהוא מופיע במועד ההגשה באתר ההגשה;
”תעודה אלקטרונית“ – (נמחקה);
”תצהיר“ – אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 13:
(1)
(2)
תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו ניתנו.
סמכות סגן הרשם והבוחנים [תיקון: תשע״ו]
כל מקום בתקנות אלה שהוסמך הרשם לעשות דבר, אף סגנו והבוחנים במשמע, זולת אם הסמיך החוק לאותו ענין את הרשם בלבד.
קבלת קהל ועיון [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
במסמכים משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א׳ עד ה׳ בשבוע בין השעות 8:30 ל־13:30, למעט ימי מנוחה, ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט שלא תהיה בהם קבלת קהל, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש באותו זמן לעבודת הרשות; לעניין זה, ”ימי מנוחה“ – כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, ו”ימי שבתון“ – לפי חיקוק.
טפסים [תיקון: תשע״ב־2]
(א)
נקבע בחוק או בתקנות שיש להגיש בקשה או הודעה בטופס, לא יוגשו הבקשה או ההודעה אלא בטופס שנקבע לאותו ענין בתוספת הראשונה.
(ב)
לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים לרשות, ויצויין בהם שמו של מגיש המסמך ומענו למסירת מסמכים בישראל.
מועדים [תיקון: תשע״ו]
חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הרשם או בעקבותיה, יחל ביום בו נמסרה ההודעה על פעולת הרשם לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה; ואם ההודעה הועברה בדואר אלקטרוני, כאמור בתקנה 16(ב) – יחל ביום שבו נשלחה הודעת הדואר האלקטרוני, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הרשם, כי ההודעה לא נמסרה.
הארכת מועדים [תיקון: תשמ״ו, תשע״ו]
(א)
בקשה להארכת מועד לפי סעיף 164 לחוק שתקנה 5א לא חלה עליה תוגש לרשם בכתב מנומק בצירוף האגרה שנקבעה.
(ב)
(נמחקה).
(ג)
הרשם יעיין בבקשה, ורשאי הוא לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הרשם יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בכתב מנומק.
(ד)
דחה הרשם בקשה, רשאי המבקש, תוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הרשם, לבקש להשמיע את טענותיו בפניו.
(ה)
(בוטלה).
(ו)
(בוטלה).
בקשת ביניים [תיקון: תשע״ו]
(א)
כל בקשת ביניים תוגש בכתב אלא אם כן יש הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה, או אם הורה הרשם אחרת לעניין בקשה מסוימת; בתקנות אלה, ”בקשת ביניים“ – בקשה בהליך על ריב או בהליך לפי חלק שנים עשר לתקנות אלה שאינה בקשה לסעד עיקרי ושאינה בקשה לתיקון פירוט שתקנה 102 חלה עליה.
(ב)
בבקשת ביניים המבקש –
(1)
יציין את הפרטים האלה:
(א)
שמות הצדדים להליך ומענם, ואם הם מיוצגים – שם באי כוחם ומענם;
(ב)
מספר הפטנט או בקשת הפטנט, לפי העניין, נושא ההליך;
(ג)
כותרת הבקשה באופן המאפשר את זיהוי הסעד המבוקש בה;
(2)
יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות;
(3)
יצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות הרשם.
(ג)
הוגשה בקשת ביניים, ימציא המבקש עותק מהבקשה לצדדים הנוגעים בדבר.
(ד)
המשיב רשאי להשיב לבקשת ביניים בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם; על התשובה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו־(ב) והמשיב ימציא עותק מהתשובה לצדדים הנוגעים בדבר.
(ה)
המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם, ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנות משנה (ג) ו־(ד).
(ו)
לא תוגש תשובה נוספת מטעם המבקש או המשיב אלא ברשות הרשם.
(ז)
בקשת ביניים שהיא בקשה לשינוי מועד דיון, בקשה להארכת מועד או בקשה לתיקון פרוטוקול, תכלול את עמדת שאר הצדדים להליך בנוגע לבקשה כפי שנמסרה למבקש לפי בירור שערך טרם הגשת הבקשה; לא נכללה עמדת שאר הצדדים להליך, יצוינו הנימוקים לכך.
(ח)
הרשם רשאי להחליט בבקשת הביניים על יסוד הבקשה בכתב והתשובות לפי תקנות משנה (ד) עד (ו) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ט)
נדחתה בקשת ביניים וצד להליך הגיש מחדש את אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.

פרק ב׳: אגרות

חובת תשלום אגרות
לא יזדקק הרשם לכל בקשה או הליך המפורטים בתוספת השניה ולא יבצע כל פעולה המפורטת באותה תוספת אלא אם שולמה בעדה האגרה הקבועה לה בתוספת האמורה; אולם אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה אין בהם כדי לבטל את הבקשה, את ההליך או את מעשה הרשם בדיעבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת.
הצמדה למדד [תיקון: תשנ״ו, תשע״ב]
(א)
סכומי האגרות שבתוספת השניה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –
(1)
אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;
(2)
אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים – לעשר האגורות הקרובות.
(ג)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
מי משלם את האגרה ומתי [תיקון: תשמ״ט, תשע״ג]
(א)
המגיש בקשה לרשם, המביא בפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה שחייבים בעדה אגרה ישלם את האגרה מיד עם הגשת הבקשה, הבאת ההליך או דרישת הפעולה, והכל – אם אין הוראה אחרת לאותו ענין.
(ב)
(נמחקה).
תשלום אגרה [תיקון: תשמ״ח, תשע״ו]
(א)
האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה, ואולם בהגשה בהתאם לתקנה 11א לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.
(ב)
שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד, יפרט בהודעה לפי תקנת משנה (א) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.
(ג)
לעניין האגרות המנויות בתוספת השנייה, יראו את מועד קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (א) ברשות יחד עם אישור על ביצוע התשלום, אם נדרש להגישו, כמועד ביצוע התשלום.
דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק
אגרה והפרשי אגרה שלא שולמו דינם כדין חוב פסוק נגד החייב בתשלומם וייגבו על ידי משרד ההוצאה לפועל על סמך צו של שופט או רשם של בית משפט, שיינתן על פי הודעת הרשם על החוב; לא יינתן צו כאמור אלא לאחר שניתנה לחייב בתשלום, או לכל אדם אחר שהשופט או רשם בית המשפט ימצאו לנכון להזמינו, הזדמנות להשמיע דבריהם.
החזרת אגרה ששולמה בטעות [תיקון: תשע״ב־2]
אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה על ידי הרשם או בעד מתן תוקף לענין, תוחזר למי ששילם אותה אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה או שלא לתת תוקף לענין תוך חודש מיום התשלום ואם הוכח, להנחת דעתו של הרשם או סגנו, כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד התקבל הבקשה ברשות עדיין לא עשה הרשם את הפעולה שבעדה שולמה האגרה או לא רשם את דבר מתן התוקף בפנקס.

חלק שני: סדרי רישום

פרק א׳: מסמכים

הגשת מסמכים [תיקון: תשע״ו]
(א)
בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים לרשות, יוגשו בנייר כאמור בתקנה 11 או באתר ההגשה כאמור בתקנות 11א עד 11ד, בכפוף לתקנת משנה (ב).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אדם שהוא אחד מן המפורטים להלן, יגיש בקשות, הודעות ומסמכים באתר ההגשה בלבד:
(1)
מבקש שהוא תאגיד, למעט גוף ביטחוני;
(2)
בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, שההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו, למעט אם הוא מייצג גוף ביטחוני לצורך אותה הגשה.
מסמכים המוגשים בנייר [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
(א)
בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים בנייר לרשות –
(1)
יודפסו בדיו או בצבעים כהים ובלתי ניתנים להימחות;
(2)
יהיו על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 ס״מ, גובה – 29.7 ס״מ);
(3)
יהיו בעלי שוליים של 5 ס״מ לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 ס״מ לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס״מ לפחות בסוף כל שורה;
(4)
יודפסו בצדו האחד של הגיליון בלבד;
(5)
ימוספרו, אם הם כוללים יותר מגיליון אחד;
(6)
יכללו ציון של מספר הפטנט או של מספר בקשת הפטנט שאליהם מתייחס המסמך בראש כל גיליון של המסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה לרשות, ובמרכז חלקו העליון של הגיליון הראשון של המסמך יצוין נושאו;
(7)
יהיו בנושא אחד בלבד;
(8)
יצוין בראש כל גיליון שלו אם הוא חליפו של מסמך שהוגש לפני כן.
(ב)
לצד הגשת בקשה, הודעה או מסמך בנייר בהליך על ריב, בהליכים לפי תקנות 46 ו־150 ובהליך לפי פרק [צ״ל: חלק] שנים עשר לתקנות אלה, יוגש עותק שלהם גם על גבי התקן לאחסון חומר מחשב, בהתאם להוראות תקנת משנה (ג).
(ג)
בהגשת בקשה, הודעה ומסמך אחר, למעט בקשה לפטנט, על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב הנעשית לצד הגשה בנייר לפי תקנות אלה –
(1)
יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק, בשינויים המחויבים;
(2)
יראו כמועד הגשת ההודעה, הבקשה או המסמך כאמור את מועד הגשתם בנייר או מועד הגשתם על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם;
(3)
על בקשה, הודעה או מסמך המוגשים בנייר לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(4).
(ד)
המגיש בקשה, הודעה או מסמך בנייר רשאי להגישם באמצעות פקסימיליה; בהגשה כאמור לא יחולו תקנות משנה (א)(1) עד (4) ו־(ב).
(ה)
בהגשה בנייר של מסמך שהוא שרטוט, תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ לא תחול תקנת משנה (א).
הגשת מסמכים באתר ההגשה [תיקון: תשע״ו]
(א)
בקשה לרישום פטנט המוגשת באתר ההגשה, תוגש לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית ויצורפו אליו קבצים הכוללים את חלקי הבקשה, לפי העניין.
(ב)
בקשה, הודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להגישם לרשם, ניתן להגישם באתר ההגשה.
(ג)
על בקשות, הודעות ומסמכים אחרים המוגשים באתר ההגשה לפי תקנות אלה, יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק, בשינויים המחויבים.
(ד)
במסמך המוגש באתר ההגשה, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים, אם קיים, לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך.
(ה)
מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך, כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF (Portable Document Format)‎ טקסטואלי; מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי, ניתן להגישו גם בפורמט PDF שאינו טקסטואלי.
דרישת הזדהות [תיקון: תשע״ו, תשפ״א]
(א)
המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנה 11א(ב), יזדהה באמצעות הזדהות אלקטרונית.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מגיש בקשה, הודעה או מסמך מן המנויים להלן:
(1)
הודעה לפי סעיף 6 לחוק;
(2)
מסמכים המוגשים לפי סעיף 18(ב)(3) לחוק בידי אדם שאינו המבקש;
(3)
בקשה לבחינה על אתר המוגשת לפי סעיף 19א(ג) לחוק בידי אדם שאינו המבקש;
(4)
הודעת התנגדות לצו הארכה או לתקופת תוקפו לפי סעיף 64ו לחוק;
(5)
בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו לפי סעיף 64יא לחוק;
(6)
התנגדות למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף 73(ג) לחוק;
(7)
בקשת תיקון המוגשת לפי סעיף 170(א) לחוק בידי אדם שאינו המבקש או בעל הפטנט;
(8)
התנגדות לבקשת תיקון לפי סעיף 170(ג) לחוק;
(9)
הודעת התנגדות לפי תקנה 57;
(10)
דרישה לציון שם הממציא לפי תקנה 78;
(11)
התנגדות לדרישה לציון שם הממציא לפי תקנה 81;
(12)
הודעת התנגדות להחזר תוקף לפי תקנה 92;
(13)
הודעת התנגדות לתיקון פירוט לפי תקנה 98;
(14)
בקשה לביטול פטנט לפי תקנה 103 המוגשת בידי אדם שאינו בעל הפטנט;
(15)
בקשה לרישיון כפייה לפי תקנה 117;
(16)
הודעת הצטרפות להליך בקשה לרישיון כפייה לפי תקנה 119;
(17)
בקשה להכרעת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי תקנה 172;
(18)
תשובה לפי תקנה 174 לבקשה להכרעת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים;
(19)
בקשת הצטרפות להליך לפי תקנה 187 המוגשת בידי אדם שאינו המבקש או המשיב בהליך;
(20)
בקשה להכרעת הרשם בשאלת אמצאת שירות לפי תקנה 195;
(21)
תשובה לפי תקנה 196 לבקשה להכרעת הרשם בשאלת אמצאת שירות;
(22)
בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים בהתאם להוראות פרק ט׳ לחוק או החלק העשירי לתקנות אלה, למעט תעודה מאת המאמן כאמור בתקנה 136(א1);
(23)
תשלומי אגרות שלא צורף להן מסמך נוסף.
קליטת מסמכים [תיקון: תשע״ו]
(א)
בהגשת בקשה, הודעה או מסמך אחר באתר ההגשה, יראו אותם כמוגשים במועד שבו נקלטו באתר ההגשה בהתאם להודעה על קליטתם שתשלח הרשות לכתובת דואר אלקטרוני שמסר המגיש למטרה זו בעת ההגשה; נדחתה קליטתם של בקשה הודעה או מסמך כאמור, תשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני האמורה הודעה על דחייתם בציון סיבת הדחייה.
(ב)
בהגשת מסמך באתר ההגשה, המסמך לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה לא תתאפשר הגשתו.
(ג)
בקשה המוגשת באתר ההגשה, שלא צוין בה שם המבקש, שלא שולמה בעבורה אגרת הגשה או שלא צורף אליה חלק הבקשה שהוא תיאור האמצאה, לא תיקלט באתר ההגשה ולא תישלח לגביה הודעה כאמור בתקנת משנה 11ג(א), ואולם יוצג באתר ההגשה חיווי אוטומטי כי לא מולאו פרטים אלה.
הגשה בעת תקלה [תיקון: תשע״ו]
(א)
אם צפויה או יש תקלה באתר ההגשה, יפרסם הרשם הודעה באתר האינטרנט שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה אם הוא ידוע לרשם. לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הרשם באתר האינטרנט הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין (להלן – הודעה נוספת).
(ב)
פרסם הרשם הודעה כאמור, לרבות הודעה נוספת, יחולו הוראות אלה על מגיש בקשה, הודעה או מסמך (בתקנה זו – מסמך):
(1)
לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך (להלן – המועד האחרון) – על אף האמור בתקנה 10א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 11, מיום תחילת התקלה לפי ההודעה עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה בפועל או שני ימי עסקים לאחר יום פרסום הודעה או הודעה נוספת על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;
(2)
לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – על אף האמור בתקנה 10א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 11 או באתר ההגשה, עד 2 ימי עסקים לאחר המועד האחרון, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור בפרט 9 לתוספת השנייה.
(ג)
אין בהודעה נוספת כדי לפגוע בתוקפה של הגשה שנעשתה לפי תקנת משנה (ב) על סמך הודעה קודמת.
(ד)
לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה במועד האחרון, בין אם בשל כך שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה באתר ההגשה ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ב)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי־ההגשה במועד.
[תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(בוטלה).
תצהירים [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
(א)
(בוטלה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.
(ד)
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(בוטלה).
הגשת מסמכים בהליכים על ריב [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
(א)
היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, עותק ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה.
(א1)
צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי תקנה 16(ב), אם נמסרה; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בדואר אלקטרוני כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור.
(א2)
צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו למספר הפקסימיליה שנמסר לפי תקנה 16(א), אם נמסר; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בפקסימיליה כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימיליה את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.
(א3)
צד להליך על ריב, שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה, בפקסימיליה או במסירה ביד, ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (א1), בפקסימיליה כאמור בתקנת משנה (א2) או במסירה ביד.
(א4)
עותק מסמך שנמסר לפי תקנות משנה (א1) או (א2), ביום ו׳, ביום מנוחה, ביום שבתון או לאחר השעה 17:00, יראו אותו כאילו נמסר ביום החול שלאחריו.
(ב)
הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.
(ג)
מסר אדם מסמך לרשות והוא חייב למסור עותק ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שנמסר לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסר העותק לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו – לרבות מסירה בדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו; תקנת משנה זו לא תחול על הודעות התנגדות המוגשות לפי סעיפים 30, 61, 64ו, 73(ג) ו־170(ג) לחוק.
(ד)
הגיש אדם לרשות מסמך שתקנת משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך לבעלי הדין סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר לרשות, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.
מען למסירת מסמכים [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(א)
המגיש מסמך לרשות והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשות באותו עניין, יודיע על מען בישראל למסירת מסמכים, הכולל את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה או מספר תיבת הדואר באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר.
(ב)
נוסף על המען כאמור בתקנת משנה (א), מגיש המסמך רשאי למסור גם כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מסמכים מהרשות ומצד להליך על ריב לפי תקנה 15(א1), למעט תעודת רישום והעתק מאושר שלה; קבלת מסמכים בדואר אלקטרוני כאמור טעונה הסכמה מפורשת של המגיש, ואם ניתנה הסכמה מפורשת כאמור, תהיה ההסכמה תקפה לגבי כל המסמכים שיישלחו לאותו מגיש.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) תשלח הרשות העתק מאושר, בנייר, של פירוט הבקשה והשרטוטים שנלוו לו, אם ביקש מבקש הפטנט לקבלו בנייר.
(ד)
מען כאמור בתקנת משנה (א), יראוהו כמען לעניין כל חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות אלה, אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב), רשאים הרשות וצד להליך על ריב למסור לנמען מסמכים באמצעותה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה 15(א1), לפי העניין.
(ה)
הודעה שנשלחה מהרשות בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב), יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של הרשות המכוילת על פי כללים מקובלים, אלא אם כן הוכח אחרת.
(ו)
נתן אדם הרשאה לפי תקנה 17, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתוקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו לרשות אחרת; הוראות תקנה זו יחולו גם על מען המורשה או מען אחר שנמסר, ורשאי המורשה להודיע על כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות לפטנט וההליכים שמבקשיהם מיוצגים בהם על ידו.
הרשאה [תיקון: תשע״ב־2]
(א)
כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי כוח בכתב שיימסר לרשות, להרשות עורך פטנטים או עורך דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה.
(ב)
לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו ענין אלא אם הורשו יחדיו מספר מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם רשאי אדם להרשות יותר ממורשה אחד להופיע ולטעון בשמו בלבד.
(ג)
הורשו מספר מורשים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן נתפרקה השותפות או חדלו המורשים לעבוד יחדיו, יראו, בהעדר הודעה אחרת מן המרשה או המורשים, כאילו הורשה המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים בטרם חדלו לעבוד יחדיו.
החלפת מורשה
(א)
אדם המיוצג על ידי מורשה בהליך בפני הרשם, רשאי להחליף את מורשהו או לסלקו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לרשם; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הדיון בבקשה או עד גמר ההליך אשר לגביו הורשה המורשה, ובלא חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להסתלק מהטיפול בענין או בחלק ממנו אלא ברשות הרשם.
(ב)
הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר בייפוי כוח שניתן למורשה אם עברו עשר שנים מיום שניתן.
(ג)
הוראות תקנה זו יחולו גם בהליכים לפני כל אדם אחר לפי החוק או תקנות אלה, והסמכויות המסורות לרשם יהיו נתונות בידי אותו אדם, ובהליכים לפי מספר בני אדם – בידי היושב ראש.

פרק ב׳: הבקשה והפירוט

הבקשה [תיקון: תשמ״ו, תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
(א)
בקשה לפטנט המוגשת בנייר, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש לרשות בטופס מס׳ 2 שבתוספת הראשונה (להלן – טופס הבקשה), ותכלול פירוט כאמור בתקנה 20, בעותק אחד, וכן אגרות ההגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3, לפי העניין, בתוספת השנייה; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.
(ב)
(נמחקה).
(ג)
בקשה לפטנט המוגשת באתר ההגשה כאמור בתקנה 11א(א), תכלול פירוט כאמור בתקנה 20, וכן אגרת הגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3 בתוספת השנייה, לפי העניין; הוגשה בקשה לפטנט באתר ההגשה, יראוה כהגשת עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.
עריכת הפירוט [תיקון: תשע״ג, תשע״ד, תשע״ו]
(א)
הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:
(1)
מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה, עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה;
(2)
תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים, הדגמות או רצפים גנטיים במידה הדרושה להבנתה; בחר המבקש להפנות להפקדת חומר ביולוגי במוסד הפקדה לפי סעיף 12(ב) לחוק, תיעשה ההפניה לפי תקנת משנה (א1);
(3)
תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.
(א1)
הפניה לפי תקנת משנה (א)(2) תיעשה בדרך המפורטת להלן:
(1)
בעת הגשת הבקשה לפטנט יצוין בתיאור האמצאה מוסד ומספר ההפקדה והמועד שבו נעשתה ההפקדה; כמו כן יצורף אישור קבלת החומר הביולוגי שנתן מוסד ההפקדה לפי כללי אמנת בודפשט, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization) (בתקנה זו – אישור הקבלה);
(2)
במקרה של הפקדה חדשה, כמשמעותה בסעיף 4 לאמנת בודפשט, של חומר ביולוגי שכבר הופקד, יעדכן בעל הבקשה או הפטנט, לפי העניין, את הרשות במספר ההפקדה החדשה ויצרף את אישור הקבלה בתוך שלושה חודשים מיום שניתן; על תיקון הבקשה או הפטנט, לפי העניין, יחולו הוראות סעיפים 22, 29 ו־65 לחוק.
(ב)
(בוטלה).
שרטוטים [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
(בוטלה).
(ב)
(בוטלה).
(ג)
הגליונות ימוספרו וכל גליון ישא בשוליו את המספר הכללי של הגליונות עם מספרו של כל גליון.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
על השרטוטים יחולו כללי שרטוט אלה:
(1)
כל החלקים יבוצעו בקווים בני קיימא;
(2)
החתכים יצויינו באמצעות קוקוו מלוכסן, שלא ימנע את הקריאה הברורה של ציוני הסימוכין ושל קווי ההנחיה;
(3)
קנה מידתם יהיה בהתאם למידת הסיבוך שבציור;
(4)
הציורים יהיו נפרדים זה מזה בבירור, ערוכים על גבי מספר גליונות קטן ככל האפשר וממוספרים ברציפות בלי להביא בחשבון את מספר הגליונות;
(5)
כל פרט מפרטי הציור יצויין בכל מקום, במידה שהבנת הפירוט תובעת זאת, על ידי סימני סימוכין התואמים את אלה המשמשים בפירוט;
(6)
כל הספרות, האותיות וסימני הסימוכין המופיעים בשרטוט יהיו פשוטים וברורים, והאותיות והספרות יהיו בגובה של לפחות 0.32 ס״מ;
(7)
השרטוט לא יכלול כל ביאור זולת מקראות כגון ”מים“, ”קיטור“, ”חתך לאורך b-a“, ”פתוח“, ”סגור“; במקרים של שימוש בדיאגרמות מלבנים לתיאור מיתקני חשמל או בדיאגרמות זרימה לתהליכים ניתן לשלב ציונים מספיקים לשם ביאור המקראות והציונים ייערכו בשפה שבה נערך הפירוט.
הכנסת תיקונים בפירוט [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בו, יגיש, כאמור בתקנה 11, את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים; כמו כן יוגש לרשות עותק מלא של חלק הבקשה שבו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור, על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בתקנה 11(ג).
(א1)
במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור.
(א2)
נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו־(א1), הרשם רשאי לדרוש מהמבקש להגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים מסומנים באופן ברור או עותק נקי מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים.
(ב)
בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק, יפרט המבקש את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם; היה התיקון המבוקש בתביעות הפטנט, יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיף 13 לחוק.
(ג)
קבע הרשם, לפי סעיף 23 לחוק, תאריך לתיקונים שהוגשו, יצויין אותו תאריך בפירוט בשולי הקטע הכולל את התיקון.

פרק ג׳: דרישת דין קדימה

בקשת דין קדימה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(א)
דרישת דין קדימה, על פי סעיף 10 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.
(ב)
דרישת דין קדימה או דרישת דין קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר לרשות, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה או את טופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.
הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ [תיקון: תשע״ו]
(א)
על הדורש דין קדימה להגיש העתק מאושר של הפירוט כאמור בסעיף 10(א)(3) לחוק, שהוגש עם בקשת החוץ שעליה נסמכת דרישת דין הקדימה, והשרטוטים שנלוו לו, תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה.
(ב)
הוגשה בקשה להקדמת הבחינה כאמור בסעיף 19א לחוק, לפני תום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יוגש העתק הפירוט כאמור יחד עם הבקשה האמורה.
תרגום פירוט חוץ [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן.
שוויון בעיקר האמצאות
(א)
המבקש חייב להראות, תוך שלושה חדשים מיום שנדרש לעשות כן על ידי הרשם, כי האמצאה המתוארת בבקשת החוץ והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל שוות בעיקרן.
(ב)
היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשת־חוץ אחת, כאמור בסעיף 10(ב) לחוק, והרשם השתמש בסמכותו לפי תקנת משנה (א), יציין המבקש בשולי הקטעים המתאימים שבפירוט את תאריכי בקשות החוץ שאותם קטעים מתבססים עליהן.
חלוקת בקשה לפטנט שנדרש בה דין קדימה
רצה מבקש לחלק בקשה שעליה נדרש דין קדימה, יחולו תקנות 24 ו־26 לגבי כל בקשה שהופרדה, אולם לא תהא חובה להגיש עם כל בקשה כזאת העתק פירוט כאמור בסעיף 10(א)(3) לחוק אלא די לציין בכל בקשה שהופרדה את מספר הבקשה שחולקה ושבה הוגש העתק פירוט כאמור בתקנה 24 ולציין בפירוט בקשת החוץ שהוגש לענין אותה בקשה את הקטעים המתארים את החלק של האמצאה שעליו מבוקש הפטנט בבקשה שהופרדה.
דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה [תיקון: תשע״ג]
נדרש דין קדימה לאחר פרסום דבר הגשת הבקשה לפי סעיף 16 לחוק, ואושרה הבקשה לדין קדימה, יפורסם דבר הגשת הבקשה שנית.

פרק ד׳: הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה

אישור הגשה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג]
(א)
אישור הגשת בקשה יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה.
(ב)
(בוטלה).
בקשה שאינה תקינה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(א)
הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 15 לחוק, תודיע הרשות למבקש על הפגמים ולא תתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 29.
(ב)
המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הרשות; לא תיקן כאמור והוגשה הבקשה בנייר, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן תושמד; הוגשה הבקשה באתר ההגשה, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן רשאי הרשם למחוק את הבקשה.
(ג)
תיקן המבקש את הפגמים שעליהם הודע לו לפי תקנת משנה (א), יאשר הרשם את ההגשה בדרך הקבועה בתקנה 29 ויקבע את תאריך הבקשה כאמור בסעיף 15 לחוק.
ליקויים בצורת הבקשה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג,תשע״ו]
(א)
הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה:
(1)
הבקשה לא הוגשה בטופס בקשה או בטופס הגשה אלקטרוני, לפי העניין, או שלא מולאו כל פרטיה כנדרש;
(2)
לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט;
(3)
(נמחקה);
(4)
הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה;
(5)
האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה;
(6)
הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה לרשות כאמור בתקנה 17(א);
(7)
(נמחקה);
(8)
לא הוגש העתק הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כאמור בסעיף 11 לחוק, מקום שהדבר נדרש לפי החוק או תקנות אלה;
(9)
לא שולמה אגרה כנדרש לפי פרטים 2 ו־3 לתוספת השנייה;
(10)
שולמה אגרה מופחתת לפי פרט 1 לתוספת השנייה והמבקש לא היה זכאי להפחתה כאמור;
יודיע הרשם למבקש, בסמוך ככל האפשר לאחר המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 29, על הפגמים שנמצאו.
(ב)
המבקש רשאי, תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם כאמור בתקנת משנה (א), לבקש לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) ויצרף לתיקון את האגרה שנקבעה.
(ג)
לא תיקן המבקש פגמים שעליהם נמסרה לו הודעה כאמור, יהא דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.
פרסום דבר הגשת הבקשה [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
הרשם יפרסם באתר האינטרנט, כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשה אם –
(1)
(נמחקה);
(2)
נמסרו כל הפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16 האמור;
(3)
שוכנע הרשם כי השם שניתן לאמצאה על ידי המבקש יש בו כדי לזהות את האמצאה;
(4)
נמסר תרגומו של השם, להנחת דעתו של הרשם, לשפה האנגלית.
(ב)
לא כללו הבקשה והפירוט פרט מהפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16, יודיע הרשם על כך למבקש, והמבקש ימסור את הפרטים תוך שלושה חדשים ממתן ההודעה; דין הודעה כזו כדין הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק.
סיווג הבקשה [תיקון: תשע״ב־2]
(א)
סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה ברשות היא תסווג לפי הסיווג הנהוג ברשות.
(ב)
היה הרשם סבור כי הפירוט אינו ברור די הצורך לשם סיווג האמצאה שבו, רשאי הוא לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים לשם זיהוי האמצאה, והמבקש ימסור את הפרטים הנוספים תוך שלושה חדשים מיום הדרישה.
(ג)
דין דרישה כאמור בתקנת משנה (ב) כדין הודעה שהבקשה אינה מתארת את האמצאה, בענין שבו נדרשו הפרטים הנוספים באופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה.

חלק שלישי: קיבול הבקשה

פרק א׳: בחינת הבקשה

סדר בחינת הבקשות [תיקון: תשע״ב־2]
(א)
הבקשות ייבחנו, בהתחשב בסיווג הנהוג ברשות, לפי סדר הגשתן.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) תיבחן בקשה שהופרדה יחד עם הבקשה שחולקה.
הקדמת בחינה [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג]
(א)
בקשה להקדמת בחינה תוגש לפי סעיף 19א לחוק, ובצירוף האגרה הקבועה לכך, אם נקבעה.
(ב)
(בוטלה).
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
דוח במתכונת של דוח חיפוש בין־לאומי [תיקון: תשע״ב־2]
לבקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש בין־לאומי לפי סעיף 17(א2) לחוק תצורף האגרה הקבועה לכך.
דרישת אסמכתאות [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
על דרישה לפי סעיף 18(ב)(1) לחוק יחולו כללים אלה:
(1)
ארבעה חדשים בקירוב לפני המועד שבו תעמוד הבקשה לבחינה, ישלח הרשם הודעה למבקש ובה ידרוש ממנו את הפרטים הבאים:
(א)
הארצות שבהן נתבקשה הגנה על האמצאה נשוא הבקשה על ידי המבקש או מי שקדם לו בזכות בעלות;
(ב)
האסמכתאות שעליהן הסתמכה הרשות במדינה בה נבחנה הבקשה כאמור;
(ג)
רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה;
(2)
על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהושגו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית – רשאי הרשם לדרוש את תרגומם לשפה רשמית או לאנגלית;
(3)
הוזכרו בתשובת המבקש לפי פסקה (2) אסמכתאות שהן פירוטי פטנטים, מדגמים, מדגמי תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הרשות;
(4)
לא השיב המבקש על הדרישה במועד הקבוע בפסקה (2), יהיה דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.
דחיית בחינה בשל ליקויים
הרשם רשאי לדחות את ביצועו של חלק משלבי הבחינה למועד שבו יוגש פירוט מתוקן או כתוב או ערוך מחדש אם נוכח כי הליקויים שבפירוט אינם מאפשרים לו להשלים את הבחינה.
דחיית בחינה על ידי הרשם בשל קיום בקשה קודמת
(א)
הורה הרשם כי בחינת בקשה מאוחרת תידחה עד לאחר פרסום בקשה קודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע על כך למבקש ויציין בהודעתו את מספר הבקשה הקודמת.
(ב)
בעל הבקשה המאוחרת רשאי, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), לבקש כי על אף קיומה של הבקשה הקודמת תימשך בחינת בקשתו, והרשם ייעתר לבקשה אם ראה לנכון לעשות כן.
(ג)
נעתר הרשם לבקשה כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע בעל הבקשה המאוחרת על קיבול בקשתו לבעל הבקשה הקודמת מיד עם קיבולה, וישלח העתק ההודעה לרשם.
דחיית בחינה על פי דרישת המבקש [תיקון: תשע״ג]
(א)
לא ראה הרשם להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע למבקש על הבקשה הקודמת ואת מספרה וכי בקשתו תעמוד לבחינה לפני פרסום הבקשה הקודמת.
(ב)
בעל הבקשה המאוחרת רשאי לדרוש, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), כי בקשתו תיבחן רק לאחר פרסום הבקשה הקודמת, לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26 לחוק, לפי העניין.
הודעה על פרסום בקשה מוקדמת
נדחתה בחינתה של בקשה מאוחרת כאמור בתקנות 38 ו־39, יודיע הרשם למבקש בבקשה המאוחרת על פרסום הבקשה הקודמת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומה.

פרק ב׳: ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם

הודעה על ליקויים [תיקון: תשע״ו]
הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק תהיה בכתב וייכללו בה:
(1)
הטעמים לאי כשירות האמצאה לפטנט – אם היתה העילה שאין האמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק;
(2)
הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין להעניק פטנט על האמצאה – אם היתה העילה שסעיף 7 לחוק חל עליה;
(3)
הפניה לדבר שיש בו כדי לבטל את החידוש שבאמצאה – אם היתה העילה שאין היא חדשה כאמור בסעיף 4 לחוק;
(4)
הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין באמצאה משום התקדמות אמצאתית, ודרך הלימוד על כך – אם היתה העילה שאין בה התקדמות אמצאתית כאמור בסעיף 5 לחוק;
(5)
הפניה אל פטנט קודם או בקשה קודמת – אם היתה העילה קיומם של פטנט או בקשה קודמת על אותה אמצאה, לפי סעיף 9 לחוק;
(6)
הפניה אל חלקי פירוט הפטנט שנכללו בו יותר מאמצאה אחת – אם היתה העילה שיש בפירוט יותר מאמצאה אחת בלבד כאמור בסעיף 8 לחוק או אם ראה הרשם להשתמש בסמכותו לפי סעיף 24(ב) לחוק;
(7)
הודעה על תאריך שראה הרשם לקבוע לבקשה או לחלק ממנה לפי סעיף 23 לחוק – אם הוכנסו בה תיקונים שהם לדעת הרשם בעלי אופי מהותי;
(8)
ציון הליקויים בצורתם או בתכנם של הבקשה או הפירוט – אם היתה העילה אי מילוי אחר ההוראות שבסימן א׳ לפרק ג׳ לחוק או שבתקנות אלה.
תשובת המבקש על ההודעה [תיקון: תשמ״ו, תשע״ו]
המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו בצירוף הנמקה כיצד התיקון שעשה מתקן את הליקוי, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.
בחינת תיקונים
(א)
תיקון המבקש ליקויים, כאמור בתקנה 42, יבחן הרשם את הבקשה והפירוט כפי שתוקנו, כאילו הוגשו כך מלכתחילה, וכן יבחן כל תיקון לענינים אלה:
(1)
האם יש בו כדי לסלק את הליקויים עליהם הודע למבקש כאמור בתקנה 41;
(2)
האם הוא ממלא אחר הוראות החוק והתקנות באשר לתכנו וצורתו;
(3)
האם הוא בעל אופי מהותי.
(ב)
הרשם יודיע למבקש על הליקויים שמצא בפירוט המתוקן; דין הודעה כזו כדין הודעה לפי תקנה 41, והמבקש רשאי להשיב עליה כאמור בתקנה 42.
(ג)
תקנה זו תחול גם על בחינת תיקונים שנעשו על ידי המבקש בין לפני מועד בחינת הבקשה כאמור בתקנה 34 ובין לאחר גמר בחינת הבקשה אך לפני קיבולה, ובלבד שלא ייבחן תיקון לבקשה לפני שהגיע המועד לבחינת הבקשה.
עיון בנימוקים
טען המבקש, בנימוקים שמסר לפי תקנה 42, שאין עליו לתקן ליקויים, יעיין הרשם בנימוקים ואם ראה לדחותם יודיע על כך למבקש; דין הודעה כאמור כדין הודעה לפי תקנה 41.
סירוב בשל אי מתן תשובה או דחיית תשובה
לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש.
בקשה להשמיע טענות [תיקון: תשמ״ו]
(א)
סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש תוך חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.
(ב)
אין בהוראת תקנת משנה (א) ותקנות 44 ו־45 לגרוע מזכותו של מבקש להשיג בפני הרשם על החלטת בוחן, כאמור בסעיף 161 לחוק, לאחר כל הודעה שנמסרה לו לפי פרק זה.
דרישת סיכום טענות בכתב לפני קביעת מועד
(א)
הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע טענותיו בפניו כאמור בתקנות 42 או 46(א) להגיש בכתב את סיכום טענותיו תוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא – אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו ענין קודם לכן, או אם נראה לרשם כי יש בכך להביא תועלת בזמן השמעת הטענות בפניו.
(ב)
לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה בהתאם לכך.
קביעת מועד להשמעת טענות
הוגשה בקשה להשמיע טענות כאמור בתקנות 42 או 46(א), והגיש המבקש את סיכום טענותיו כאמור בתקנה 47 או שלא ראה הרשם לדרוש סיכום כאמור, יקבע הרשם מועד לשמיעת טענות המבקש ויודיע על כך למבקש לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שקבע.
הצעת תיקונים [תיקון: תשע״ב־2]
רצה המבקש לתקן את פירוטו במועד שנקבע להשמעת טענותיו, יגיש את התיקונים המוצעים לרשות לא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד האמור.
החלטת הרשם [תיקון: תשע״ו]
החלטת הרשם בטענות המבקש לפי תקנות 46 עד 48 תינתן בכתב מנומק ותימסר למבקש.
תיקון לאחר השמעת טענות
(א)
הרשה הרשם למבקש, לאחר ששמע את טענותיו, להכניס תיקונים בבקשה ובפירוט, רשאי המבקש לתקן את הבקשה והפירוט תוך חדשיים מיום מתן הרשות.
(ב)
דין תיקונים כאמור בתקנת משנה (א) כדין תיקונים שהכניס מבקש בתשובה על הודעה שנמסרה לפי תקנה 41.

פרק ג׳: חלוקת בקשה

בקשה שהופרדה
(א)
בקשה למתן פטנט שהופרדה מבקשה שהוגשה קודם לכן תוגש בדרך הקבועה לבקשת פטנט, אך לא יאוחר מארבעה חדשים מיום שהודיע המבקש על חלוקת הבקשה או מיום שהורה הרשם לחלקה.
(ב)
דין הוראת הרשם כאמור בתקנת משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 41 והתקנות הדנות בענין זה יחולו.

פרק ד׳: קיבול הבקשה ופרסומה

הודעה על קיבול [תיקון: תשע״ג]
קובלה הבקשה, לפי סעיף 17 לחוק, יודיע הרשם על כך למבקש וידרוש בהודעה כי תשולם אגרת קיבול הבקשה.
תשלום אגרת קיבול הבקשה [תיקון: תשע״ג]
לא שולמה אגרת קיבול הבקשה בתוך שלושה חודשים מיום הודעת הרשם לפי תקנה 52, ישלח הרשם למבקש הודעה נוספת, ואם לא שולמה אגרת קיבול הבקשה, בתוספת אגרה לארכה מהמועד שנועד לפרעונה עד למועד שבו שולמה האגרה למעשה, תוך חודש ימים מתאריך משלוח ההודעה הנוספת, יראו את המבקש כמי שזנח את בקשתו.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).

פרק ה׳: החזרת מסמכים

השאלת מסמכים [תיקון: תשע״ב־2]
מבקש רשאי לבקש מרשם כי מסמכים שהגיש לענין דרישת דין קדימה יישמרו אצלו והוא יעמידם לרשות הרשות וכל אדם אחר מיד לכשתתקבל דרישה לכך, והרשם ייעתר לבקשה אם הוכח, להנחת דעתו, כי יש בידי המבקש האפשרות לשמור כדבעי את המסמכים.
החזרת מסמכים
סירב הרשם לבקשה או הוזנחה הבקשה על ידי המבקש לפני פרסומה לפי סעיף 26 לחוק, רשאי הרשם, אם חלפו ששה חדשים מיום הסירוב הסופי או ההזנחה, להחזיר למבקש את העתקי הפירוט ואת המסמכים שהוגשו לענין דרישת דין קדימה.

חלק רביעי: התנגדות למתן פטנט

פרק א׳: הגשת כתבי טענות וראיות

הודעת התנגדות
הודעה על התנגדות למתן פטנט תימסר לרשם לפי סעיף 30 לחוק בצירוף האגרה שנקבעה.
כתב טענות וראיות מטעם המתנגד
(א)
תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש.
(ב)
המתנגד רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
(ג)
לא היה בדעת המתנגד להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
כתב טענות וראיות מטעם המבקש
(א)
תוך שלושה חדשים מיום שהוגש כתב הטענות מטעם המתנגד לפי תקנה 58 יגיש המבקש לרשם את כתב טענותיו שבתשובה.
(ב)
צורפו ראיות לכתב הטענות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 58(ב) או הודיע המתנגד שלא יגיש ראיות, יגיש המבקש לרשם את ראיותיו יחד עם כתב טענותיו.
(ג)
לא הגיש המבקש כתב טענות כאמור בתקנת משנה (א), או לא הגיש את ראיותיו עם כתב טענותיו אם עליו לעשות כן לפי תקנת משנה (ב), יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המתנגד והסכים למתן הסעד שהמתנגד ביקש.
ראיות מטעם המתנגד
לא הגיש המתנגד ראיותיו כאמור בתקנה 58(ב) ולא מסר הודעה לפי תקנה 58(ג), רשאי הוא להגיש לרשם את ראיותיו תוך שלושה חדשים מיום שהוגש לרשם כתב טענות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(א); לא עשה כן, יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המבקש, והרשם יחליט בהתאם לכך.
ראיות מטעם המבקש
הוגשו ראיות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 60, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מיום הגשתן, להגיש לרשם את ראיותיו.
ראיות בתשובה מטעם המתנגד
המתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו הראיות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(ב) או תקנה 61, להגיש לרשם ראיות בתשובה, המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.
סיום הראיות
לא יוגשו ראיות נוספות מטעם המתנגד או המבקש אלא ברשותו של הרשם.
תרגום של מסמכים שבראיות [תיקון: תשע״ו]
היה מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית או באנגלית, יצורף אליו תרגומו, מאומת, להנחת דעתו של הרשם, לשפה רשמית או לאנגלית, זולת אם הורה הרשם אחרת.

פרק ב׳: בירור התנגדות בפני הרשם

קביעת מועד לשמיעת טענות הצדדים
(א)
הוגשו כתבי הטענות והראיות, או, אם לא הוגשו ראיות חלפה התקופה המותרת להגשתן, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות חודש מראש, אם לא הסכימו הצדדים על מועד מוקדם יותר.
(ב)
צד הרוצה להתייצב יודיע על כך לרשם בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע, ורשאי הרשם לסרב לשמוע טענותיו של צד שלא הודיע כאמור.
[תיקון: תשע״ב־2, תשע״ג]
(בוטלה).
אי התייצבות להשמעת טענות [תיקון: תשע״ג]
ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:
(1)
הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;
(2)
לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את ענינו, ידחה את בקשתו;
(3)
היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים, או שנמנע ממנו להופיע בפניו בשל נסיבות מיוחדות ידחה את הבירור למועד אחר.
סדר שמיעת טענות הצדדים
(א)
לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, יפתח המתנגד בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המבקש את פרשתו.
(ב)
הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, אך הביא טענות שכנגד, יפתח הוא בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המתנגד את פרשתו.
(ג)
הרשם יתיר למי שפתח בהרצאת פרשתו להשיב בקצרה על טענות בעל דינו, ולא יעלה אותו בעל דין באותו שלב טענות חדשות אלא ברשות הרשם; העלה טענות כאמור, יתיר הרשם לבעל הדין שכנגד להשיב עליהן.
(ד)
סיימו בעלי הדין את טענותיהם, רשאי הרשם להורות להם בצו לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שיקבע; צו כאמור יקבע את סדרי הטענות וכל יתר הדברים הטעונים לדעתו הסדר לרגל מתן הצו.
(ה)
דינו של בעל דין שלא הגיש את סיכום טענותיו בהתאם לצו לפי תקנת משנה (ד) כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת.
חקירת מצהירים
(א)
רצה בעל דין לחקור את המצהיר חקירה שכנגד, יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני המועד שנקבע להשמעת טענות הצדדים, ובהודעתו ידרוש את התייצבות המצהיר במועד האמור; היה המצהיר תושב חוץ, תוגש ההודעה לא יאוחר מחודש לפני המועד האמור.
(ב)
בעל דין הטוען כי לא קיים טעם סביר להרשות חקירתו של מצהיר פלוני שנדרשה התייצבותו לפי תקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו העתק דרישתו של הצד שכנגד והרשם ישמע את טענותיו במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, אם לא קבע לכך הרשם מועד מוקדם יותר נוכח דחיפות הענין.
(ג)
דחה הרשם את טענות בעל הדין שהושמעו לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב אותו מצהיר במועד הבירור, ידחה הרשם את המשך שמיעת טענות הצדדים זולת אם קיים נימוק סביר שלא לעשות כן.
(ד)
התייצבו המצהירים, ייחקרו עדיו של מי שפתח בהרצאת פרשתו תחילה ולאחר מכן עדי הצד שכנגד, זולת אם ראה הרשם טעם סביר לנהוג אחרת.
(ה)
אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה לפי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
(ו)
הרשם רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר פלוני לשם חקירה.
רישום פרוטוקול
(א)
בכל הליך על ריב לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הרשם, ביד רושם שקבע הרשם, במכשירי הקלטה או באמצעים מיכניים אחרים.
(ב)
כתבי הטענות וכל מסמך הנוגע להליך יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.
תיקון הפרוטוקול
הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להשמיע דבריהם, לתקן כל רישום בפרוטוקול, בין לפני מתן ההחלטה ובין לאחריה.
החלטת הרשם
(א)
בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם –
(1)
רשאי הרשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;
(2)
רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשרות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת.
(ב)
החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של הענין, את ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, את השאלות שעמדו להכרעה ואת ההחלטה ונימוקיה.
(ג)
החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה על ידיו.
מסירת ההחלטה לצדדים
ההחלטה תימסר על ידי הרשם לצדדים, ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו נמסרה על ידיו.
אי מתן פטנט בשל חומר שנתגלה אגב התנגדות שבוטלה
(א)
ראה הרשם מקום להשתמש לגבי בקשה פלונית בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב מנומק.
(ב)
המבקש רשאי תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה כאמור להשיב עליה ולהראות טעם בכתב מנומק מדוע לא ישתמש הרשם בסמכותו; לא השיב המבקש – לא יינתן הפטנט.
(ג)
השיב המבקש על הודעת הרשם, יתן לו הרשם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.
הודעה על ערעור
הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט.

חלק חמישי: מתן הפטנט

פרק א׳: תעודת הפטנט

תעודת פטנט
תעודת פטנט תהיה ערוכה בטופס מס׳ 3 שבתוספת הראשונה וחתומה ביד הרשם או בחותמתו ותימסר לאחר רישום מתן הפטנט בפנקס למי שרשום בו אותה שעה כבעל האמצאה.
העתק תעודה
בעל פטנט רשאי לבקש בכתב העתק תעודת פטנט והוא יימסר לו לאחר שתשולם האגרה שנקבעה; בהעתק יצויין דבר היותו כזה.

פרק ב׳: דרישה לציון שם הממציא

דרישה לציון שם הממציא [תיקון: תשמ״ו, תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש לרשות בכתב.
היכן יצויין שם הממציא [תיקון: תשע״ו]
שם הממציא יצויין בפנקס הוא יצויין גם בתעודת הפטנט אם הוגשה הדרישה עד תום חודש מיום פרסום הקיבול.
הודעת הרשם
נדרש ציון שם הממציא וחייב הרשם במתן הודעה לבעל האמצאה או לבעל הפטנט או לכל אדם אחר כאמור בסעיף 40 לחוק, ימציא להם הרשם הודעה כאמור סמוך ככל האפשר לאחר שהוגשה לו הדרישה.
התנגדות לציון שם הממציא
הרוצה להתנגד לדרישה שנמסרה לו הודעה עליה לפי תקנה 80 יודיע על כך לרשם תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
סדרי הדין בהתנגדות לציון שם הממציא
מסירת הודעה לפי תקנה 81, דינה כדין הגשת התנגדות, ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; לענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 81 כמתנגד ואת דורש ציון השם כמבקש, ומי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 80 ולא התנגד יצורף להליכים כמשיב, זולת אם ביקש להשתחרר מכך.
הודעה על אי היזקקות לבקשה
ראה הרשם, בכל עת לאחר שהוגשו לו כתבי טענות כאמור בתקנה 82, כי ראוי לדון בדרישה לציון שם הממציא כבבקשה שעילתה כאמור בסעיפים 31(3) או 73 לחוק, יודיע על כך לצדדים בכתב מנומק.
הסבת ההליכים
מסר הרשם הודעה כאמור בתקנה 83, רשאי הדורש ציון שם הממציא לבקש, תוך חודש מיום ההודעה, כי יראו את בקשתו כהודעת התנגדות למתן פטנט או כבקשת ביטול, לפי [במקור: לפני] הענין, וסדרי הדין שנקבעו לכך יחולו; לבקשה תצורף האגרה שנקבעה.

חלק ששי: תשלום אגרות חידוש

פרק א׳: אגרת חידוש

אגרת חידוש [תיקון: תשמ״ו, תשע״ג]
(א)
אגרות החידוש שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי שיהא פטנט בר תוקף יהיו בשיעורים הקבועים בתוספת השניה וישולמו במועדים הקבועים.
(ב)
מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 12(6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.
תזכורת לתשלום
הרשם ישלח הודעה לבעל הפטנט על כל מועד שבו עליו לשלם אגרת חידוש לא יאוחר משלושה חדשים לפני אותו מועד.
תשלום האגרה [תיקון: תשע״ג]
(א)
כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם משלושה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומה.
(ב)
דבר התשלום של כל אגרת חידוש יירשם בפנקס ולבעל הפטנט יינתן אישור על כך.
(ג)
מי שמשלם אגרת חידוש כאמור בסעיף 57 לחוק לאחר המועד שהוא היה חייב לשלמה בהתאם לתקנה 85 והתוספת השניה, ישלם, בנוסף לאגרת החידוש, בעד כל חודש שבו איחר בתשלום האגרה או כל חלק ממנו, את האגרה שנקבעה בתוספת האמורה בעד בקשת ארכה לתקופה של חודש.
פקיעת הפטנט
לא שולמה אגרת חידוש עד תום הארכה האמורה בסעיף 57 לחוק, יירשם בפנקס כי תוקף הפטנט פקע.

פרק ב׳: החזר תקפו של פטנט

בקשת החזר תוקף
בקשה לרשם להחזר תקפו של פטנט תהא בכתב ויפורטו בה העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו; היא תהא נתמכת בתצהיר ותצורף אליה האגרה שנקבעה.
סירוב הבקשה
(א)
לא שוכנע הרשם כי יש לקבל את הבקשה להחזר תקפו של פטנט, יודיע על כך למבקש, ורשאי המבקש, תוך חודש ממתן ההודעה, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.
(ב)
לא ביקש המבקש להשמיע טענותיו יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
קיבול בקשה להחזר תוקף [תיקון: תשע״ג]
(א)
קיבל הרשם את הבקשה להחזר תקפו של פטנט – בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש – יודיע על כך למבקש, והמבקש ישלם תוך חודש ממתן ההודעה את כל אגרות החידוש שלא שולמו.
(ב)
לא שילם המבקש כאמור בתקנת משנה (א) יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
הודעת התנגדות להחזר תוקף
רצה אדם להתנגד לבקשת החזר התוקף, יודיע על כך בכתב, יפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות ויצרף להודעה את האגרה שנקבעה.
סדרי הדין בהתנגדות להחזרת תוקף
מסירת הודעה לפי תקנה 92, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 92 כמתנגד, ואת בעל הפטנט וכן כל בעל רשיון ייחודי בו – כמבקש.
רישום בפנקס ומתן תעודה
ציווה הרשם להחזיר תקפו של פטנט, יירשם הדבר בפנקס ולבעל הפטנט תינתן תעודה על כך.

חלק שביעי: תיקון הפטנט

פרק א׳: בקשת רשות לתקן פטנט

בקשת רשות לתיקון [תיקון: תשע״ו]
(א)
בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לרשם, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו, וכן יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיפים 65 ו־66 לחוק.
(ב)
על בקשת רשות לתיקון פירוט פטנט יחולו הוראות תקנות 22(א) עד 22(א2), בשינויים המחויבים.
(ג)
בעל הפטנט יצרף לבקשתו לתקן תצהיר כי אין הליך תלוי ועומד אותה שעה בשל הפרת הפטנט או ביטולו, ואם תלוי ועומד הליך כזה – רשות של בית המשפט לרשם לדון בבקשה.
שמיעת טענות מבקש התיקון
(א)
הרשם יבחן את התיקון המוצע ואם לא שוכנע כי יש להרשות את התיקון, או ראה שיש להתנות תנאים למתן הרשות, יודיע על כך למבקש.
(ב)
תוך חדשיים מיום שנמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) רשאי המבקש לחזור ולתקן את הפירוט או לדרוש להשמיע טענותיו בפני הרשם; לא תיקן ולא דרש כאמור, יראו כאילו זנח את בקשתו או הסכים לתנאים שקבע הרשם, לפי הענין.
(ג)
ביקש מבקש התיקון להשמיע את טענותיו, יגיש לרשם יחד עם הודעתו את סיכום טענותיו בכתב, והרשם יקבע מועד לשמיעת הטענות ויודיע על כך למבקש.
פרסום התיקון [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
הרשה הרשם לתקן את הפירוט – בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש – יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ימסור המבקש לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, עותק אחד של דפי הפירוט שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת; כמו כן יוגש עותק של הפירוט המתוקן על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בתקנה 11(ג).
(א1)
במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד, עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים שהורשו, מסומנים באופן ברור, וכן עותק מלא נוסף בלא סימונים.
(ב)
לא נמסרו העתקים או נמסרו עתקים שאינם תקינים לפי הנדרש בחלק השני לתקנות אלה, יראו כאילו זנח המבקש את בקשתו.
הודעת התנגדות
רצה אדם להתנגד לתיקון, יודיע על כך לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות.
סדרי הדין בהתנגדות לרשות לתקן פירוט
מסירת הודעה לפי תקנה 98, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעת התנגדות לפי תקנה 98 כמתנגד ואת בעל הפטנט וכן בעל רשיון ייחודי בו, כמבקש.
הגשת פירוט חדש [תיקון: תשע״ו]
(א)
הרשם רשאי לדרוש ממי שהורשה לתקן פירוט לפי הוראות פרק זה שיגיש את פירוט הפטנט בהתאם להוראות תקנות משנה 22(א) עד 22(א2); על פירוט שיוגש כאמור למלא אחר דרישות החלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.
(ב)
נדרש בעל הפטנט להגיש פירוט חדש כאמור בתקנת משנה (א), לא ירשום הרשם את דבר התיקון בפנקס כל עוד לא הוגש הפירוט.
תיקון פירוט לאחר קיבול
הוראות פרק זה יחולו גם על בקשה לתקן פירוט של פטנט לאחר קיבול הבקשה אך לפני הענקת הפטנט, ואם הוגשה בקשה כאמור – יינתן הפטנט על האמצאה כפי שתוארה ונתבעה בפירוט המתוקן, אך לא לפני גמר ההליכים בקשר לתיקון.
תיקון הפירוט בהליכי התנגדות [תיקון: תשע״ג]
(א)
הוגשה בקשה למתן רשות לתקן לאחר קיבול הבקשה אך לפני מתן הפטנט והוגשה לאחר מכן התנגדות למתן הפטנט, או שהוגשה בקשה כאמור בעוד הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים, ימסור המבקש את העתק בקשתו למתנגד תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעת ההתנגדות.
(ב)
הסכים המתנגד לתיקון המבוקש, יעכב הרשם את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד שיתוקן הפירוט בדרך הקבועה בפרק זה.
(ג)
המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט.
(ד)
קיבל הרשם את הבקשה לתקן, יעכב את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד גמר הליכי התיקון ולפי תקנות 95 עד 97, ויראו את ההתנגדות כאילו הוגשה לגבי הפירוט כפי שתוקן.
(ה)
הוגשה התנגדות למתן רשות לתקן בעוד הליכי התנגדות למתן הפטנט תלויים ועומדים, ידון הרשם בהתנגדויות כולן כאחת זולת אם ביקשו בעלי הדין כי ינהג בדרך אחרת והרשם נוכח כי סביר לעשות כן.
(ו)
תקנה זו לא תחול אם הסכימו הצדדים כי הבקשה לתקן תידון לאחר ההחלטה בהתנגדות והרשם ראה כי לכאורה יש להתיר את התיקון, ואם הוסכם כך –
(1)
ידון הרשם בהתנגדות כאילו נתקבל התיקון;
(2)
יפרסם הרשם באתר האינטרנט את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות.

חלק שמיני: ביטול פטנט

פרק א׳: הליכי ביטול

בקשת ביטול
(א)
בקשה לבטל פטנט תוגש לרשם בכתב ויפורטו בה העילות והעובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו, ויצורפו אליה ראיותיו.
(ב)
בעת הגשת הבקשה ישלם מבקש הביטול אגרה בשיעור כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב.
הודעה על הליכים
(א)
הוגשה בקשה לביטול פטנט והיה תלוי ועומד אותה שעה בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או לביטולו והיה מבקש הביטול בעל דין באותו הליך, יודיע על כך בבקשתו לרשם לבטל את הפטנט, והוא רשאי לצרף את ראיותיו תוך חדשיים מיום ההודעה; לא היה מבקש הביטול צד בהליך יודיע על כך בעל הפטנט ויגיש את טענותיו בכתב רק לאחר שבית המשפט נתן רשות לרשם לדון בבקשה.
(ב)
בהודעה על קיום ההליכים כאמור יציין מגיש ההודעה את הצדדים להליך בבית המשפט.
(ג)
כל מי שהוא צד להליכים בבית המשפט ולא הצטרף למבקש הביטול של הפטנט, יראו אותו כמשיב לענין ההליכים בבקשת הביטול.
(ד)
נמסרה הודעה על קיום הליכים כאמור על ידי מבקש הביטול, לא ימסור בעל הפטנט כתבי טענותיו אלא חדשיים מיום שמסר המבקש רשות מבית המשפט לרשם לדון בענין.
תשובת בעל הפטנט
(א)
בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לביטול הפטנט, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.
(ב)
לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הודה בטענות מבקש הביטול, זולת אם באותה עת תלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או ביטולו ובעל הפטנט הודיע על כך לרשם ובית המשפט לא נתן רשות לרשם לדון בבקשה.
ראיות בתשובה
הוגשו ראיות על ידי בעל הפטנט כאמור בתקנה 105, רשאי מבקש ביטול הפטנט להגיש, תוך חדשיים מיום שנמסרו הראיות לרשם, ראיות בתשובה המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי בעל הפטנט בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.
סדרי הדין בבקשת ביטול
הגשת כתבי טענות וראיות לפי תקנות 103 עד 106, דינה כדין הגשת כתבי טענות וראיות בהליכי התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש הביטול כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.
בקשה לתיקון אגב הליכי ביטול
היתה בקשה לתקן פירוט של פטנט תלויה ועומדת בשעה שהוגשה בקשה לבטל את הפטנט, או שהוגשה בקשה לתקן את הפירוט של פטנט בשעה שבקשה לבטל את הפטנט תלויה ועומדת, יחולו סדרי הדין הקבועים בתקנה 102, בשינויים המחוייבים.

פרק ב׳: מתן תוקף לפטנט מוסף

בקשה למתן תוקף עצמאי לפטנט מוסף
ראה בעל פטנט שבוטל על פי הוראות סימן ד׳ לפרק ד׳ לחוק או סימן ב׳ לפרק ז׳ לחוק להשתמש בזכותו לפי סעיף 48 לחוק יגיש בקשתו על כך לרשם לא יאוחר מחדשיים מיום שבוטל סופית הפטנט העיקרי.
איחור בתשלום אגרת חידוש
לא שילם בעל הפטנט את אגרות החידוש החלות לגבי הפטנט העיקרי, בתקופה שבה היה הוא רשאי להגיש בקשה לפי תקנה 109, רשאי הוא לשלם את אגרת החידוש לא יאוחר מתום התקופה האמורה.
פטנטים מוספים שאינם מהווים שכלול או שינוי זה לעומת זה
ראה הרשם כי יש להחיל את הוראת סעיף 48(ב)(2) לחוק לגבי שני פטנטים מוספים או יותר, שהפטנט העיקרי לגביהם בוטל, יודיע הרשם על כך לבעל הפטנטים והוא רשאי לבקש, תוך חודש ימים מתאריך ההודעה, להשמיע את טענותיו בפני הרשם, ולא תחול חובת תשלום אגרה על כל פטנט מוסף לחוד אלא לאחר שהוחלט סופית בענין.

חלק תשיעי: רשיונות כפיה

פרק א׳: הודעה בדבר ניצול אמצאה

בקשה לדרוש הודעה [תיקון: תשמ״ו, תשע״ו]
(א)
בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בעותק אחד בטופס מס׳ 4 שבתוספת הראשונה.
(ב)
בבקשה יפורטו ענינו של המבקש בבקשה ועובדות המצביעות על היותו לכאורה זכאי לקבלת רשיון כפיה.
דרישת ההודעה
בדרישת הרשם למסור בהודעה על דבר ניצול האמצאה יידרש בעל הפטנט להשיב על אלה:
(1)
האם מנוצלת האמצאה בישראל בדרך ייצור או בדרך אחרת;
(2)
האם היקף הייצור עונה, לדעת בעל הפטנט, על דרישות הציבור בישראל;
(3)
מקור הייצור;
ויצורף אליה עותק הבקשה לדרישת ההודעה כאמור בתקנה 112.
הודעת בעל הפטנט
בעל הפטנט המוסר הודעה בתשובה על דרישה כאמור בתקנה 113 רשאי לצרף אליה מסמכים וחומר ראיות לתמיכתה.
מסירת הודעה למבקש
נתקבלה הודעת בעל הפטנט יודיע הרשם על כך למבקש, וכן יודיע לו את פרטי תכנה במידה שהם מתייחסים לשאלה האם קיים ניצול לרעה של המונופולין, ולא יודיע לו פרטים שהם, לדעת הרשם, בגדר סודות מסחריים.
סייג לחומר הראיות
בבואו לדון בבקשה למתן רשיון כפיה לא ישתמש הרשם כבחומר ראיה בכל חומר שהוגש לו לפי פרק זה זולת ההודעה שנמסרה לפי תקנה 115.

פרק ב׳: בקשה לרשיון כפיה

בקשת רשיון כפיה [תיקון: תשע״ג]
(א)
בקשה לרשיון כפיה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה העילה למתן הרשיון, הגורמים שיש בהם להצדיק את הענקתו והעובדות המראות כי המבקש זכאי לקבלו; לבקשה יצורפו ראיות לביסוס הבקשה ועל יכלתו של המבקש לנצל את האמצאה והיקף הייצור האפשרי.
(ב)
לענין מסירת עתקי הבקשה לפי תקנה 15 יראו כבעלי דין את בעל הפטנט וכל בעל רשיון הרשום בפנקס.
פרסום הבקשה [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
משפורסם דבר הגשת הבקשה באתר האינטרנט כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון.
הודעת הצטרפות [תיקון: תשע״ג]
(א)
רצה אדם להצטרף להליך כמבקש או כמשיב (להלן – המצטרף), יגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הפרסום כאמור בתקנה 118, הודעה, ויפרט בה את ענינו ואת הסעד שהוא מבקש או שהוא תומך בבקשה לתתו; ביקש אדם להצטרף כמבקש, ישלם את האגרה שנקבעה לכך לפי סעיף 117 לחוק.
(ב)
על מסירת הודעה לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנה 15.
(ג)
הצדדים ימסרו לכל מצטרף תוך חודש מיום שנמסר להם עותק ההודעה לפי תקנת משנה (א), את עתקי כל המסמכים שהוגשו לרשם על ידם עד לאותו יום, ומכאן ואילך יראו את המצטרף כבעל דין לכל דבר וענין.
(ד)
מי שהגיש הודעת הצטרפות רשאי להגיש לרשם את ראיותיו תוך חדשיים מיום שהגיש את הודעתו.
המשך הליכים
(א)
בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לרשיון כפיה, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.
(ב)
לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הסכים למתן רשיון הכפיה.
(ג)
על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב׳ לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש רשיון הכפיה כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.

פרק ג׳: עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון כפיה

בקשת עיון מחדש
בקשה לעיון מחדש ברשיון כפיה שניתן תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה לבקשת רשיון כפיה, ובעל הפטנט יפרט בכתב טענותיו את העובדות עליהן הוא סומך את בקשתו ויצרף את הראיות לביסוסן.
תשובת בעל הרשיון
(א)
בעל הרשיון רשאי להגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו המסמכים כאמור בתקנה 121, את כתב טענותיו וראיותיו לביסוס התנגדותו לבקשה.
(ב)
לא הגיש בעל הרשיון את המסמכים כאמור בתקנת משנה (א) יראו כאילו הסכים לוותר על הרשיון שניתן לו או לשנותו בהתאם לבקשת בעל הפטנט.
המשך ההליכים
(א)
בהליך לפי פרק זה לא יוגשו ראיות נוספות מטעם צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם.
(ב)
הוגשו כתבי הטענות והראיות, או שהגיש בעל הרשיון כתב טענות בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 122(א), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע עליו לפחות חודש ימים מראש.
(ג)
על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב׳ לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את בעל הפטנט כמתנגד ואת בעל הרשיון כמבקש.

חלק עשירי: עורכי פטנטים

פרק א׳: בחינות

מועדי בחינות [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
בחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים יערכו פעמיים בשנה.
(ב)
הרשם יקבע את המועד המדוייק לעריכת הבחינות ויודיע באתר האינטרנט על כך לפחות חדשיים לפני התאריך שנקבע.
מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע [תיקון: תשע״ז]
(א)
חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים בקריאת פתע במועד שבו נקבעה בחינה בדינים, וכן בן זוג של חייל מילואים כאמור, יהיה זכאי למועד מיוחד לבחינה, בין אם ניגש למועד הבחינה הרגיל ובין אם לאו, בכפוף להוראות תקנה זו.
(ב)
מועד מיוחד לפי תקנת משנה (א), ייקבע אם זכאים לכך חמישה נבחנים לפחות שנקראו לשירות מילואים בקריאת פתע.
(ג)
ראה הרשם כי מתקיימים תנאי תקנת משנה (ב), יודיע הרשם, על אף האמור בתקנות 124 ו־126, על מועד הבחינה המיוחד לפי תקנה זו באתר האינטרנט, חודש לפחות לפני המועד שנקבע, והמבקש להיבחן במועד זה יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבועיים לפני אותו מועד.
(ד)
נקבע מועד מיוחד לבחינה לפי תקנה זו, יבחנו בה אותם הבוחנים שנקבעו לפי תקנה 125 לבחינה במועד הרגיל; אם חל שינוי ברשימת הבוחנים, יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים החדשים לפי תקנה 125.
(ה)
לעניין תקנה זו –
(1)
”בן זוג“ – בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים לפחות;
(2)
”שירות מילואים בקריאת פתע“ – אחד מאלה:
(א)
שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008 (להלן – חוק שירות המילואים) שמשכו 7 ימים או יותר בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;
(ב)
שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים שמשכו 7 ימים או יותר בהתראה קצרה מ־72 שעות בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;
(ג)
שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים או שירות מילואים בהתראה קצרה מ־72 שעות, שחל כולו או חלקו במועד הבחינה עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו.
(ו)
הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו תובא לידיעת הנבחנים באתר האינטרנט.
קביעת בוחנים
הודיע הרשם על מועד בחינה יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים שבחר מתוך הרשימה ואת המקצועות שבהם יבחנו ויודיע על כך לרשם.
בקשה להיבחן [תיקון: תשע״ו]
(א)
המבקש להיבחן במועד פלוני יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחודש לפני אותו מועד, יציין בהודעתו את הנושאים שירצה להיבחן בהם ויצרף להודעתו את אגרת הבחינה.
(א1)
בהודעה לפי תקנת משנה (א), ימסור המבקש להיבחן את מענו למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסר אותו לרשות קודם לכן; לחילופין רשאי המבקש להיבחן למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות, למעט תעודת עורך פטנטים.
(ב)
לענין הבחינה בשפות יודיע המבקש באיזו שפה בנוסף לשפה העברית הוא מבקש להיבחן.
אישור בחינה
הרשם יאשר קבלתה של ההודעה ויודיע לנבחן על מקום הבחינה.
חומר הבחינה בדינים
הבחינה תיערך בעל פה בנושאים הבאים:
(1)
דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל;
(2)
עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל;
(3)
עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות;
(4)
עיקרי הדינים הבין־לאומיים בשטח ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי;
(5)
דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם.
בחינה בשפות [תיקון: תשמ״א, תשע״ו]
הבחינה בשפות תהיה בכתב ותכלול –
(1)
כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן באחת מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;
(2)
תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים באחת מן השפות האמורות בפסקה (1), לפי בחירת הנבחן;
(3)
תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לאחת מהשפות האמורות לפי בחירת הנבחן.
עריכת פירוט [תיקון: תשע״ו]
הנבחן יידרש לערוך בשפה רשמית או באנגלית לפי בחירתו פירוט המתאר אמצאה עליה יתנו לו בכתב הסברים ופרטים, ועל הפירוט למלא אחר דרישות החוק והתקנות בקשר לתכנו ולצורתו.
תוצאות הבחינה [תיקון: תשע״ו]
(א)
מיד עם סיום הבחינה בעל פה יקבעו הבוחנים את מסקנותיהם ויגישו אותם לרשם.
(ב)
הבחינות בכתב ייבדקו על ידי הבוחנים ותוצאות הבדיקה יימסרו לרשם.
(ג)
הרשם יודיע לנבחן בכתב על תוצאות הבחינות.
(ד)
נכשל אדם בבחינה, בכולה או במקצתה, רשאי הוא לבקש להיבחן שנית בה או בחלק שבו נכשל.

פרק ב׳: פטורים מבחינות

פטור מבחינה בדיני חוץ
יהיה פטור מחובת בחינה בנושאים הנוגעים לדיני חוץ מי שמוצאו מחוץ לארץ ושהיה מורשה לעסוק בעריכת פטנטים לפי דיני ארץ מוצאו, אם לפי דיניה נחוץ היה להראות ידיעה באותם דינים לצורך קבלת אותה הרשאה.
פטור מבחינה בשפה העברית
יהיה פטור מחובת בחינה בשפה העברית מי שסיים חוק לימודיו בארץ בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מי שלמד בחוץ לארץ בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו, בחלק ניכר, עברית.
פטור מבחינה בשפה זרה
יהיה פטור מחובת בחינה באחת מן השפות הזרות מי שסיים חוק לימודיו בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אם לימודיו נערכו שם באותה שפה זרה, או מי שלמד אותה שפה זרה בהיקף נרחב בלימודים סדירים בבית ספר או במוסד להשכלה גבוהה, וניתנה לו תעודה על כך.
הוכחת ידיעות בדרך אחרת
רצה אדם להוכיח כי יש לו הידיעות הדרושות, כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, בחלקן או במלואן, כיוון שרכש אותן במוסד להשכלה גבוהה או במוסד אחר בלימודים סדירים וניתנה לו תעודה על כך, רשאי להגיש בקשה לשר המשפטים ויצרף לה את המסמכים התומכים בבקשתו.
סמכות שר המשפטים הואצלה לרשם הפטנטים (י״פ תשע״ד, 7662).

פרק ג׳: התמחות

התמחות [תיקון: תשע״ב־2, תשע״ו]
(א)
מאמן יודיע לרשות על מתמחה עם תחילת התמחותו, ולא יאוחר מחודש לאחר מכן; ההודעה תפרט את מענם של המאמן ושל המתמחה למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסרו אותם לרשות קודם לכן; לחלופין רשאים המאמן או המתמחה למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הם מעוניינים לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות הנוגעים לאותה התמחות, למעט תעודת עורך פטנטים.
(א1)
להוכחת התמחות תשמש תעודה מאת המאמן ובה יפורטו סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה בשבוע, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו – אם היתה כזו; הרשם רשאי לדרוש מהמתמחה להראות חמש דוגמאות משטחים שונים של עבודה של עורך פטנטים, שביצע בתקופת ההתמחות תחת השגחת מאמנו ולפי הוראותיו.
(ב)
הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שהתמחה ברשות הפטנטים.
קיצור תקופת התמחות
תקופת ההתמחות תקוצר בשלושה חדשים לכל שנה שבה עבד המבקש בחוץ לארץ במשרד עורך פטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי, ובלבד שהתקופה המקוצרת הכוללת לא תעלה על שמונה עשר חודש.

פרק ד׳: רישום בפנקס עורכי הפטנטים

בקשת הרישום
המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים יגיש בקשתו לרשם ויצרף לה את המסמכים המעידים שנתקיימו בו כל התנאים האמורים בסעיף 142 לחוק.
רישום [תיקון: תשע״ג]
ראה הרשם כי התקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא, ירשום את שמו בפנקס, ודבר הרישום יפורסם באתר האינטרנט.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
פנקס עורכי הפטנטים [תיקון: תשע״ג]
הרשם ינהל באתר האינטרנט פנקס שיירשמו בו שמותיהם של כל עורכי הפטנטים הרשומים בישראל, מעניהם, תאריכי רישומם ופרטים על חידוש הרישום או מחיקתו.
אגרות שנתיות [תיקון: תשע״ג]
(א)
עורך פטנטים הרשום בפנקס ישלם, לפני האחד בינואר שבכל שנה את האגרה השנתית שנקבעה.
(ב)
בעד פיגור בתשלום האגרה תשולם תוספת בשיעור של 5% לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה חמש שנים, יימחק שמו מן הפנקס.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
רישום מחדש
מי שנמחק שמו מן הפנקס לפי תקנה 142 יוכל לבקש להירשם מחדש לאחר שימלא את כל התנאים הדרושים לכך, ובלבד שלא יחוייב להיבחן מחדש כאמור בסעיף 143 לחוק.
[תיקון: תשע״ב־2]

חלק אחד־עשר: הרשות והרשם

פרק א׳: רישום בפנקס ותיקוני מסמכים

פנקס הפטנטים [תיקון: תשע״ג]
אלה הפרטים שיירשמו בפנקס הפטנטים לענין כל פטנט:
(1)
השם, המען, ומען למסירת מסמכים בישראל של בעל הפטנט או בעל כל זכות בפטנט;
(2)
שם האמצאה, תאריך הבקשה, ואם נדרש דין קדימה – מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שנתנה לה הרשות שאליה הוגשה, תאריך פרסום קיבול הבקשה לפי סעיף 26 לחוק, תאריך מתן הפטנט, תאריך מתן צו הארכה לפי החוק, דבר הגשת התנגדות למתן צו הארכה, דבר הגשת בקשה לשינוי תקופת תוקף צו הארכה או לביטולו;
(3)
אגרות חידוש ששולמו, תיקונים בפירוט הפטנט, פקיעת תוקף, פקיעת תוקף צו הארכה, החזר תוקף, דבר הגשת בקשה לביטול הפטנט וביטול הפטנט;
(4)
מתן זכות קנין מלאה או חלקית בפטנט או שיעבודה, ושמו ומענו של מי שהזכות ניתנה לו ותאריך הנתינה; לענין פסקה זו, מתן זכות קנין – הענקתה, העברתה או תסיבתה של כל זכות בפטנט או מתן רשיון בו, בין ייחודי ובין לא ייחודי;
(5)
כל פרט אחר שנתבקש הרשם לרשמו, אם, לדעתו, יש לציבור ענין בפרסומו.
רישום שינויים [תיקון: תשע״ג]
(א)
בקשה לרשום שינוי פרטים כאמור בתקנה 145(1) תוגש לרשם ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה וכן האגרה שנקבעה, ורשאי הרשם לדרוש פרטים או ראיות נוספים, להנחת דעתו, כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש; הוגשה בקשה כאמור לתיקון טעות סופר, לא תיגבה אגרה בעדה.
(ב)
הוגשה הבקשה על ידי מי שאינו הבעל הרשום או בעל רשיון ייחודי ושלא מטעמם או בהסכמתם, ימציא להם המבקש עותק מבקשתו ומן המסמכים שצורפו אליה.
(ג)
לא הודיע מי שנמסר לו עותק מהבקשה לפי תקנת משנה (ב) על התנגדותו לרישום תוך חודש מיום שנמסרו לו המסמכים כאמור בתקנת משנה (ב) ונוכח הרשם כי אותם מסמכים אכן נמסרו לו, יראו כאילו הסכים לבקשה.
(ד)
הודיע הבעל הרשום על התנגדותו לתיקון המבוקש יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.
רישום זכות קנין [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
בקשה לרישום קבלת זכות קנין תוגש לרשם בעותק אחד בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה.
(ב)
הרשם ירשום את העברת הזכות אם נוכח כי אכן המסמכים תקינים והזכות הועברה.
קבלת נסחים ומסמכים
בקשה לקבלת נסח מאושר מהפנקס תוגש בכתב ותצורף אליה האגרה שנקבעה.
תיקון רשומות ומסמכים [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(א)
בקשה לתיקון כל רשומה או מסמך שאין לגביה הוראה במקום אחר בחוק או בתקנות אלה, תוגש לרשם בעותק אחד בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה התיקון המבוקש ונימוקי הבקשה; נוכח הרשם כי ראוי להתיר את התיקון, יפעל לפי הוראות תקנה זו.
(ב)
ראה הרשם כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש כי התיר או ביצע את התיקון.
(ג)
היה הרשם סבור כי מבקש פטנט, בעל פטנט, בעל רשיון או בעל רשיון כפיה או כל בעל זכות אחרת בפטנט, עלול להיפגע מהתיקון ימסור להם הרשם הודעה על התיקון המבוקש.
(ד)
תוך חודש מיום שנמסרה לאדם הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא להגיש התנגדות לתיקון ויפרט בכתב טענותיו את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ויצרף אליו את ראיותיו.
(ה)
הוגשה התנגדות כאמור, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.
[תיקון: תשע״ג]

פרק א׳1: פרסום באתר האינטרנט

[תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
(בוטלה).
שמירת המידע [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
מידע שפורסם באתר האינטרנט לפי חובה בחוק או על פיו יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד שנוסף על האמור בסעיף 166א לחוק
(1)
המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;
(2)
ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, ערב הפרסום, תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים.

פרק ב׳: הרשם והבוחנים

השגה על פעולות של בוחן [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לעניין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם בתוך חודש מיום שניתנה לו הודעה על פעולת הבוחן ויפרט בה את הפעולה של הבוחן מושא ההשגה; על ההשגה יחולו תקנות 47 ו־48 בשינויים המחויבים.
החלטת הרשם בהשגה [תיקון: תשע״ו]
החלטת הרשם בהשגה לפי תקנה 150 תינתן בכתב מנומק ותימסר למבקש.
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).

פרק ג׳: קבלת היתרים לענין פרק ו׳ לחוק

פניה
בקשה להיתר לפי סעיפים 98(ו) או 103 לחוק תוגש לרשם והוא יעבירם לתעודתם.

חלק שנים־עשר: ועדות

פרק א׳: ועדות ערר

הגדרות
”ועדה“ – ועדת ערר שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיפים 96 או 101 לחוק;
”צו“ – צו לפי סעיפים 94 או 99 לחוק;
”השר“ – שר הבטחון או השר שקבעה הממשלה לפי סעיף 112 לחוק, לפי הענין.
הגשת הודעת ערר [תיקון: תשמ״ו, תשע״ו]
(א)
ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם.
(ב)
על אף האמור בתקנה 10א, ערר יוגש לפי תקנה 11 בלבד ובארבעה עותקים; על הגשת הודעת ערר ותשובה לערר לא תחול תקנה 11(ד).
פרטי הודעת ערר
(א)
הודעת הערר תפרט –
(1)
את שמו ומענו של העורר וכן מען למסירת מסמכים;
(2)
את המספר והתאריך של הבקשה למתן הפטנט, נושא הצו ואת שם האמצאה;
(3)
את התאריך שבו נדחה ערר קודם – אם היה, ומספר התיק;
(4)
את נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה נפרדת ובקיצור.
(ב)
הודעת הערר תהא חתומה ביד המבקש.
(ג)
להודעת הערר יצורפו מסמכים אלה, בארבעה עתקים כל אחד:
(1)
תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(2)
העתק הצו שעליו הוא עורר.
(ד)
השר שנתן את הצו יצויין בהודעת הערר כמשיב.
המצאת ההודעה למשיב
הרשם ימציא עותק של הודעת הערר למשיב וליושב ראש הועדה.
תשובת המשיב
(א)
המשיב רשאי להגיש לרשם בארבעה עתקים, תוך חודש מהיום שבו הומצא לו עותק הודעת הערר כאמור, תשובה מנומקת הנתמכת בתצהיר.
(ב)
הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימציא הרשם לעורר עתקים מהתשובה והתצהיר.
קביעת מועד לשמיעת הערר
יושב ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערר, מועד לשמיעת הערר, וימסור לעורר ולמשיב הודעה מוקדמת של חמישה עשר יום לפחות בדבר המועד שקבע כאמור.
התייצבות לחקירה שכנגד
(א)
בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.
(ב)
בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הערר, את המצהיר שנדרש לחקירה שכנגד כאמור.
(ג)
לא הביא בעל דין את המצהיר לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב), או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
שמיעת טענות הצדדים
(א)
הועדה תשמע תחילה את טענות העורר, ולאחר מכן את טענות המשיב.
(ב)
הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב ככל שהדבר ייראה לה.
דיון שלא בפני בעל הדין
הוזמנו בעלי דין כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 166, יחולו הוראות אלה:
(1)
התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב;
(2)
לא התייצב העורר, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר.
טענת פגם לנימוקים שבכתב
(א)
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הודעת הערר, אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
(ב)
נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה – מטעמים מיוחדים – להרשות לעורר לתקן את הפגם בתנאים שתקבע.
הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם עשיית צדק.
בקשת ביניים בפני הוועדה [תיקון: תשע״ו]
על בקשת ביניים בפני הוועדה יחולו הוראות תקנה 5א, ואולם סמכויות הרשם לפי תקנה 5א(א) עד (ב) ו־(ד) עד (ו) יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה, והסמכות לפי תקנה 5א(ח) תהיה נתונה לוועדה, בכפוף לאמור בתקנה 165.
סמכויות יושב ראש הועדה
יושב ראש הועדה רשאי –
(1)
להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה;
(2)
להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה.
דחיית הבירור
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, ומשהחלה בשמיעתו – לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם עשיית צדק.
החלטת הועדה
(א)
הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות.
(ב)
החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה.
(ג)
העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור למערער את נימוקי ההחלטה בכתב.
הוצאות הערר
הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הערר ולקבוע על מי יוטלו.
מיזוג עררים
הועדה רשאית למזג עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם –
(1)
העררים הוגשו על צו אחד או בנוגע לאותה בקשה למתן פטנט; או
(2)
כרוכות בהם בעיות חוק זהות או דומות או בעיות עובדה זהות או דומות.
צירוף בעלי דין
הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון בערר שלפניה, לצרף כעורר או כמשיב כל אדם הנראה לה מעוניין בערר.

פרק ב׳: הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים

הגדרות [תיקון: תשע״ו]
”הועדה“ – הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שנתמנתה לפי סעיף 109 לחוק;
”בקשה עיקרית“ – בקשה להכרעת הוועדה בעניין הנתון לסמכותה לפי סעיפים 107, 108 או 134 לחוק;
”היתר“ – היתר שניתן לפי סעיפים 98(1) או 103(1) לחוק;
”משיב“ – מי שעשוי להיות חייב על פי הכרעת הועדה בתשלום פיצויים או תמלוגים;
”צו“ – צו שניתן לפי סעיפים 94 או 99 לחוק.
הגשת בקשה [תיקון: תשמ״ו, תשע״ו]
(א)
הבקשה העיקרית תוגש לרשם, ויפורטו בה –
(1)
שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים;
(2)
שם המשיב ומענו;
(3)
היה המבקש בעל אמצאה – שם האמצאה, מספר הפטנט או בקשת הפטנט עליה או פרטים אחרים לזיהוי האמצאה;
(4)
העובדות הנוגעות לקביעת גובה הפיצויים או התמלוגים;
(5)
הנימוקים שעליהם מבוססת הבקשה העיקרית, כל נימוק בפסקה נפרדת;
(6)
הסעד המבוקש.
(ב)
על אף האמור בתקנה 10א, בקשה עיקרית לפי סעיף 107 או 108 לחוק וכל מסמך אחר בהליך לפי הסעיפים האמורים, לרבות בקשת ביניים, יוגשו לרשם לפי תקנה 11 בלבד ובשלושה עותקים; על הגשת בקשה עיקרית לפי סעיף 107 או 108 לחוק, ועל הגשת תשובה לבקשה עיקרית כאמור, לא תחול תקנה 11(ד).
(ג)
בקשה עיקרית לפי סעיף 134 לחוק וכל מסמך אחר בהליך לפי הסעיף האמור, לרבות בקשת ביניים, המוגשים בנייר לפי תקנה 11, יוגשו בשלושה עותקים.
(ד)
המבקש ימציא למשיב עותק של הבקשה העיקרית וכל מסמך אחר המוגש על ידו באותו הליך ואם הבקשה העיקרית הוגשה לפי סעיף 134 לחוק, רשאי הוא לפעול בהתאם להוראות תקנות 15(א1) ו־15(א2) ויחולו הוראות תקנות 15(א3) ו־15(א4).
נספחי הבקשה
לבקשה יצורפו תצהירים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המבקש וכן העתקים מן הצו או מן ההיתר, לפי הענין.
תשובת המשיב [תיקון: תשע״ו]
(א)
המשיב רשאי, תוך חודש מיום הגשת הבקשה העיקרית, להגיש לרשם תשובה מנומקת בצירוף תצהירים לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.
(ב)
התשובה ונספחיה יוגשו בארבעה עתקים.
(ג)
לא הגיש המשיב תשובה כאמור יראו כאילו הסכים למתן הסעד שנתבקש.
(ד)
המשיב ימציא למבקש עותק של התשובה וכל מסמך אחר המוגש על ידו באותו הליך, ואם הבקשה העיקרית הוגשה לפי סעיף 134 לחוק, רשאי הוא לפעול בהתאם להוראות תקנות 15(א1) ו־15(א2), ויחולו הוראות תקנות 15(א3) ו־15(א4).
מסירת מסמכים [תיקון: תשע״ו]
הוגשו הבקשה העיקרית והתשובה, ימסור אותן הרשם לידי יושב ראש הועדה.
קביעת מועד לשמיעת הבקשה
יושב ראש הועדה יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות עשרה ימים מראש.
התייצבות לחקירה שכנגד
(א)
רצה אחד הצדדים לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך הצד שכנגד (להלן – המצהיר) יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולצד שכנגד, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הבקשה.
(ב)
צד שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא את המצהיר לפני הועדה בזמן שנקבע לשמיעת הבקשה.
(ג)
לא הביא הצד את המצהיר לחקירה שכנגד או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.
שמיעת טענות הצדדים
(א)
הועדה תשמע תחילה את טענות המבקש ולאחר מכן את טענות המשיב.
(ב)
הועדה רשאית להתיר למבקש להשיב על טענות המשיב.
טענות פגם
בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הבקשה אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך למבקש, לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הבקשה, והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
נימוקים שאין שומעים אותם
בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בבקשה או בתשובת המשיב אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת הצד המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם עשיית צדק.
בקשת ביניים בפני הוועדה [תיקון: תשע״ו]
על בקשת ביניים בפני הוועדה יחולו הוראות תקנה 5א, ואולם סמכויות הרשם לפי תקנה 5א(א) עד (ב) ו־(ד) עד (ו) יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה, והסמכות לפי תקנה 5א(ח) תהיה נתונה לוועדה, בכפוף לאמור בתקנה 181.
סמכויות יושב ראש הועדה
יושב ראש הועדה רשאי –
(1)
להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה;
(2)
להרשות לצדדים להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה.
דחיית הבירור
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הבקשה, ומשהחלה בשמיעתה – לדחות את המשך הדיון בה, אם הדחיה דרושה לדעתה, לשם עשיית צדק.
החלטת הועדה [תיקון: תשע״ו]
(א)
הועדה רשאית לקבל החלטה ברוב דעות.
(ב)
החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה.
(ג)
העתק ההחלטה יימסר למבקש ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור לצדדים את נימוקי ההחלטה בכתב.
הוצאות הבקשה
הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הבקשה ולקבוע על מי יוטלו.
אי התייצבות בשעת הבירור
נמסרה לצדדים הודעה כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לבירור הבקשה או במועד שנדחה לפי תקנה 182, יחולו הוראות אלה:
(1)
התייצב המבקש ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לדון בבקשה ולהחליט בה;
(2)
לא התייצב המבקש, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לבטל את הבקשה.
מיזוג בקשות
הועדה רשאית למזג בקשות התלויות ועומדות לפניה ולדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם –
(1)
הן הוגשו בקשר לצו אחד או להיתר אחד; או
(2)
כרוכות בהן בעיות חוק זהות או דומות או בעיות עובדה זהות או דומות.
צירוף בעלי דין
בכל שלב משלבי הדיון בבקשה שלפניה, רשאית הועדה, לפי בקשת המבקש, המשיב או אדם מעוניין אחר, לצרף כמבקש או כמשיב כל אדם המעוניין בתוצאות הבקשה.

חלק שלושה־עשר: סמכויות עזר

סמכות להתיר תיקונים
(א)
הרשם רשאי לתקן או להתיר לתקן כל טעות שנעשתה בבקשה או במסמך שהוגשו לו בכל הליך אם לא נקבעה לכך הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה ואם לדעתו לא יפגע התיקון בזכויות אדם אחר.
(ב)
היתה הבקשה לתקן בענין שבהליך על ריב, יחליט הרשם בדבר לאחר שישמע את טענות הצדדים.
סיכום טענות בכתב [תיקון: תשע״ו]
הרשם רשאי לדרוש מכל מבקש או בעל דין שלפניו לסכם בכתב את טענותיו שטען אותו אדם בפניו, ואם דרש כך חייב מי שנדרש למלא אחר הדרישה בתוך המועד שהורה לו הרשם ובלבד שלא יפחת מחודש מיום הדרישה.
דרישת הסברים
הרשם רשאי לדרוש ממבקש או ממביא הליך שלא על ריב להופיע בפניו ולמסור לו ביאורים בעל פה על כל ענין שבבקשתו או בהליך שהביא.
הגשת מקור [תיקון: תשע״ו]
הרשם רשאי לדרוש ממי שהגיש העתק צילומי או סריקה ממוחשבת של תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ, להגישם במקור אם קיים חשש סביר כי ההעתק אינו מדויק או אינו זהה בתוכנו למקור; בתקנה זו –
”העתק צילומי“ – כהגדרתו בסעיף 40 לפקודת הראיות;

חלק ארבעה־עשר: ערעורים

מועד הערעור [תיקון: תשע״ג, תשע״ו]
ערעור על החלטה על פי החוק או תקנות אלה, שניתן לערער עליה בפני בית המשפט יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מתאריך ההחלטה.
סדרי הדין
סדרי הדין בערעור יהיו כסדרי הדין בערעור על פסק דין של בית משפט שלום.
ראיות
החליט בית משפט שלערעור לשמוע ראיות, יחולו סדרי הדין הנוהגים בגביית ראיות באותו בית משפט בשבתו כערכאה ראשונה.
העתק ההחלטה לרשם
בית משפט שלערעור יעביר העתק מהחלטתו לרשם.

חלק חמישה־עשר: אמצאות בשירות

פרק א׳: סכסוך בקשר לאמצאה

הודעה בדבר פניה לרשם
בקשה לרשם להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצאת שירות תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה העובדות החשובות להכרעה בשאלה וראיות לביסוסן, וכן יצויין בה מי הוא המשיב.
תשובת הצד שכנגד
המשיב שצויין כאמור בתקנה 195 רשאי להגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הגשת ההודעה, את תשובתו המנומקת ואת ראיותיו.
סיום ראיות
לא יוגשו ראיות נוספות על ידי צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם.
שמיעת טענות
(א)
הוגשו כתבי הטענות כאמור בתקנות 195 ו־196 או הוגשו כתבי טענות על ידי המבקש בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 196, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע להם עליו לפחות חודש ימים מראש.
(ב)
לא הופיע צד במועד שנקבע ולא הודיע על טעמים סבירים לכך, יראו אותו כמודה בטענות הצד שכנגד.

פרק ב׳: רישום אמצאות שירות

פנקס אמצאות שירות
(א)
לצורך רישום אמצאות שירות ינהל מוסד מחקר של המדינה פנקס אמצאות שירות.
(ב)
הפנקס יהיה מכורך וכל רישום בו ייעשה במקור וכפל, על גבי דפים ממוספרים בסדר עוקב.
(ג)
ואלה הפרטים שיירשמו בפנקס:
(1)
שם נושא המחקר;
(2)
שמו של החוקר;
(3)
תיאור תמציתי, באמצעות תשריטים במידת הצורך, שייערך מזמן לזמן אך לא פחות מאשר בסיום כל שלב של המחקר, והמפרט את השלב של המחקר שאליו הגיע החוקר; ואזכור תרשימים שערך החוקר בקשר למחקרו;
(4)
תאריך סיום שלב המחקר כאמור בפסקה (3) ותאריך הרישום בפנקס.
(ד)
כל רישום כאמור בתקנת משנה (ג) ייחתם ביד החוקר, ודפי הפנקס יהיו חתומים ביד הממונה על היחידה שבה מועסק החוקר.
(ה)
רישום בפנקס כאמור כוחו יפה לענין רישום בפנקס לפי סעיף 55(א)(3) לחוק.

חלק ששה־עשר: שונות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).
רישום עורכי פטנטים שהיו סוכני פטנטים
(א)
בקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 196 לחוק תוגש לרשם בכתב, והרשם יאשר את דבר ההגשה.
(ב)
הוגשה בקשה על ידי אדם שסעיף 196(2) לחוק דן בו והיה הרשם סבור כי אותו אדם לא עסק בהיקף ניכר בעבודה שנתייחדה בחוק לעורך פטנטים, יודיע לו הרשם על כך בכתב ויתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, ובלבד שימציא לרשם, שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת טענותיו, ראיות שיש בהן כדי לבסס את טענותיו.
רציפות פעולות [תיקון: תשע״ו]
כל פעולה שרשאים או חייבים היו לעשותה, בענין בקשות לפטנטים שהוגשו ועדיין לא קובלו, גם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, ותקנות הפטנטים, והן לפי הוראות החוק או תקנות אלה, רואים אותה כאילו רשאים או חייבים היו לעשותה לפי תקנות אלה והודעת הרשם לכל אדם לעשות פעולה כאמור יראו כדרישה כדין לפיהן, ואולם –
(1)
שיעור האגרה שנקבעה לעשיית הפעולה יהיה השיעור שנקבע בתוספת השנייה לתקנות אלה;
(2)
יראו את ההודעה האמורה כאילו נמסרה ביום תחילתו של החוק, אלא שהודעה שנמסרה לפי תקנות 21א, 22 או 26(ב) לתקנות הפטנטים יראו כאילו נמסרה לפי תקנות אלה במועד שבו נמסרה למעשה.
רציפות הדיון [תיקון: תשס״ג]
נמנע מרשם, מסגן רשם או מפוסק קנין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים דיון בענין שהחל בו (בסעיף זה – ענין שטרם הסתיים), יחולו הוראות אלה:
(1)
יחליט הרשם אם לדון בענין שטרם הסתיים בעצמו או להעבירו לסגן רשם או לפוסק קנין רוחני;
(2)
רשם וכן סגן רשם או פוסק קנין רוחני שענין שטרם הסתיים הועבר אליו לפי פסקה (1), רשאי לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע קודמו.
תיקון פגמים בצורת הבקשה והפירוט
(א)
הוראות תקנות אלה בענין צורת הפירוט יחולו גם על בקשות שהוגשו על פי פקודת הפטנטים והמדגמים ומותר לשלוח הודעה על ליקויים כאמור בתקנה 31(א) לגבי בקשות לפטנט התלויות ועומדות עם תחילתו של החוק, ואולם אם היה הפגם כאמור בתקנה 31(א)(1) לא יהיה המבקש חייב בתשלום האגרה שנקבעה לענינים אלה.
(ב)
הודעת הרשם על פגמים שנמצאו בבקשה כאמור בתקנה 31(א) תימסר למבקש לא יאוחר מארבעה חדשים לפני שהבקשה תעמוד לבחינה.
הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ
על המבקש אשר בקשתו לפטנט תלויה ועומדת לפני תחילת חוק זה [צ״ל: החוק] להגיש את הפירוט שהוגש במדינת החוץ שלושה חדשים מיום שנדרש על ידי הרשם לעשות כן.
השם [תיקון: תשע״ב־2]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ״ח–1968“.

תוספת ראשונה

[תיקון: תשמ״ח, תשע״ב־2, תשע״ג, תשע״ו]
טופס מס׳ 1: (בוטל)
[תיקון: תשע״ב־2]
טופס מס׳ 2: בקשה לפטנט (תקנה 19)
[תיקון: תשע״ב־2]
טופס מס׳ 3: תעודת פטנט (תקנה 76)
[תיקון: תשע״ב־2]
טופס מס׳ 4: הודעה בדבר ניצול האמצאה (תקנה 112)
[תיקון: תשל״ה, תשל״ז, תש״ם, תשנ״ו, תשע״ג, [הודעות]]

תוספת שנייה

[תיקון: תשע״ו]

(תקנות 6, , 19, 85, 87(ג), 112(א) ו־202)

(כל הסכומים מעודכנים לשנת 2021)
בשקלים חדשים
[תיקון: תשע״ו]
עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 11(א) לחוק בעד 50 התביעות הראשונות שבבקשה, ואולם מבקש שאינו חברה ואינו שותפות, או חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים, או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה) או חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד כאמור, אשר עיסוקה בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר פותחו באותו מוסד, המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום
2,030
אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל בתביעה ה־51
521
אגרת הגשה נוספת בעד כל 50 עמודים שבבקשה לפטנט החל בעמוד ה־101; במספר העמודים לא יימנו רצפים גנטיים
254
אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין־לאומית המייעדת את ישראל, החל בתביעה ה־51
521
[תיקון: תשע״ו]
אגרת הגשה בעד כל 50 עמודים נוספים שבבקשה בין־לאומית המייעדת את ישראל, החל בעמוד ה־101; במספר העמודים לא יימנו רצפים גנטיים
254
עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש בין־לאומי לפי תקנה 35א
1,777
(א)
עם הגשת בקשה למחיקת פטנט או לביטולו לפי סעיף 73(א), או לתיקון הפנקס לפי סעיפים 170(א) ו־171 לחוק או תקנות 146(א) ו־149(א)
237
(ב)
עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת הפטנט לפי סעיף 23 לחוק
237
(ג)
עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות באמצאה שהוגשה עליה בקשת לפטנט לפי סעיף 169 לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו
237
(ד)
עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק
237
[תיקון: תשע״ו־2]
(א)
אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי סעיף 19א(ד) לחוק
(1)
עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א(א)(3) עד (6) לחוק
302
(2)
עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א(ג) לחוק
10,069
(ב)
אגרה בעד בחינה על־אתר של בקשת פטנט לפי סעיף 19א(ה) לחוק
(1)
אם הבקשה להקדמת הבחינה הוגשה לפי סעיף 19א(א)(3) עד (6) לחוק
711
(2)
אם הבקשה להקדמת הבחינה הוגשה לפי סעיף 19א(ג) לחוק
5,035
עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, לפי סעיפים 48ד(ג) ו־164 לחוק או לפי תקנות 5(א) או 87(ג), בעד כל חודש או חלק ממנו
203
[תיקון: תשע״ו]
עם קבלת הודעה על קיבול הבקשה לפי תקנה 52, ואולם מבקש שאינו חברה ואינו שותפות או חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים, או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד כאמור, אשר עיסוקה בהגנה ובניהול הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר פותחו באותו מוסד, המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום
711
[תיקון: תשע״ו]
(א)
עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73(ג), 117, 124(ב), 133 ו־170(ג) לחוק וכן תקנות 81, 84, 98 ו־195
2,030
(ב)
עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי סעיף 159 או השגה לפי סעיף 161 לחוק או לפי תקנה 42 או 46(א)
711
(ג)
עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק
711
(ד)
עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי סעיף 59 לחוק
711
אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:
(1)
עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט
812
(2)
עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים
1,624
(3)
עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים
2,437
(4)
עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים
4,061
(5)
עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנתיים
5,685
(6)
אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו
12,183
אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק
2,030
אגרת חיפוש המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש בין־לאומית לפי תקנה 6(ד) לתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), התשנ״ו–1996 (להלן – תקנות יישום האמנה)
3,553
אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש בין־לאומית לפי סעיף 48י(ד) לחוק
3,553
אגרת בחינה מקדימה המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות בין־לאומית לבחינה מקדימה לפי תקנה 6(ז) לתקנות יישום האמנה
1,523
אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות בין־לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא(ד) לחוק
1,523
אגרת מסירה מאוחרת לפי תקנה 6(ח) לתקנות יישום האמנה
457
עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק, או לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק
237
(א)
עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק
174
(ב)
אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק
174
בעד אישור או העתק כל פירוט, שרטוט, מסמך או תעודה, או בעד נסח מתוך הפנקס, לפי סעיף 168(ב) לחוק
44


כ״ט באדר תשכ״ח (29 במרס 1968)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.