חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העיצובים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העיצובים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העיצובים, התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 1848, 1952, 3458; תשפ״א, 1314, 1570, 2246.

הודעות: ק״ת תש״ף, 221; תשפ״א, 1233.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19(א)(3)(ג), 21(2)(3), 29(ב), 43(א), 45, 46(א), 62, 76, 81, 85(ב)(1), 86(2), 87(א), 96, 97, 98(ב) ו־112 לחוק העיצובים, התשע״ז–2017 (להלן – החוק), סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן – הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984 (להלן – חוק בתי המשפט), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 112(5) לחוק ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, לעניין תקנות 7(ב)(3), 41, 43, 44, 70(ב), 75(ב), 98, 99, 100, 101 והתוספת השנייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לעניין תקנות 7(ב)(3), 10(ג), 23, 41, 42, 43, 44, 70(ב), 75(ב), 81(ב), 83, 98, 99, 100, 101, 102(ב) והתוספת השנייה, אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

חלק ראשון: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”אתר האינטרנט“ – אתר האינטרנט של הרשות;
”אתר ההגשה“ – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההגשה האלקטרונית לרשות;
”בקשת ביניים“ – בקשה בהליך לפני הרשם שאינה בקשה לסעד עיקרי;
”בקשות שהופרדו“ – בקשות שהופרדו לפי תקנה 29(ב);
”גישור“, ”הסדר גישור“ – כהגדרתם בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט;
”הגשה בנייר“ – הגשת מסמך במסירתו ביד או במשלוחו בדואר;
”הליך על ריב“ – הליך לפי סעיפים 12(ב), 25, 34(ב), 46 עד 48 לחוק;
”חומר מחשב“ – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
”טופס בקשה“ – טופס בקשה לרישום עיצוב ערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה;
”טופס הגשה אלקטרוני“ – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות כפי שהוא מופיע במועד ההגשה באתר ההגשה;
”ימי שבתון“ – לפי חיקוק;
”מסר אלקטרוני“ – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”סעד עיקרי“ – הסעד המבוקש בהליך על ריב שיש בו כדי לסיים את ההליך;
”עורך פטנטים“ – כהגדרתו בחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967;
”עיצוב מוסף“ – לפי סימן ז׳ לפרק ד׳ לחוק;
”תעודה אלקטרונית מאושרת“ – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”תצהיר“ – אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 8:
(1)
(2)
תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו ניתנו.

חלק שני: סדרי רישום

פרק א׳: מסמכים

הגשת מסמכים
(א)
בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים לרשות, יוגשו בהגשה בנייר כאמור בתקנה 3 או באתר ההגשה כאמור בתקנות 4 עד 7, בכפוף לתקנת משנה (ב).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אדם שהוא אחד מן המפורטים להלן, יגיש בקשות, הודעות ומסמכים באתר ההגשה בלבד, אלא אם כן הגורם המוסמך ביקש:
(1)
מבקש שהוא תאגיד;
(2)
בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, שההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו.
מסמכים המוגשים בנייר
(א)
בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם, המוגשים בהגשה בנייר לרשות –
(1)
יודפסו בצבע בלתי ניתן להימחות;
(2)
יהיו על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 סנטימטרים, גובה – 29.7 סנטימטרים);
(3)
יהיו בעלי שוליים של 5 סנטימטרים לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 סנטימטרים לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 סנטימטרים לפחות בסוף כל שורה;
(4)
יודפסו בצדו האחד של הגיליון בלבד;
(5)
ימוספרו, אם הם כוללים יותר מגיליון אחד;
(6)
יכללו ציון של מספר העיצוב או של מספר בקשת העיצוב שאליהם נוגע המסמך;
(7)
יהיו בנושא אחד בלבד;
(8)
אם המסמך תמונה לפי תקנה 14, יצוין במסמך נלווה אם הוא חליפו של מסמך שהוגש לפני כן.
(ב)
לצד הגשת בקשה, הודעה או מסמך בהגשה בנייר בבקשה לפי סעיף 48 לחוק או בהשגה על החלטות עובד הרשות לפי סעיף 96 לחוק, או תמונה לפי תקנה 14, או העתק הבקשה הקודמת לפי תקנה 17, יוגש עותק שלהם גם על גבי התקן לאחסון חומר מחשב, לפי תקנת משנה (ג) ותקנה 4(ג) או (ד).
(ג)
בהגשת בקשה, הודעה ומסמך אחר לרשות, על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב הנעשית לצד הגשה בנייר לפי תקנת משנה (ב) –
(1)
יראו כמועד הגשת ההודעה, הבקשה או המסמך כאמור את מועד הגשתם בנייר או את מועד הגשתם על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם;
(2)
על הבקשה, ההודעה או המסמך המוגשים בנייר לא תחול תקנת משנה (א)(4).
(ד)
בהגשה בנייר של מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ או שניתן על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization) לא תחול תקנת משנה (א).
הגשת מסמכים באתר ההגשה
(א)
בקשה לרישום עיצוב המוגשת באתר ההגשה, תוגש לרשות באמצעות טופס הגשה אלקטרוני ויצורפו אליו קבצים הכוללים את התיאור החזותי וכן, לפי העניין, ייפוי כוח לפי תקנה 11.
(ב)
בקשה, הודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להגישם לרשות, ניתן להגישם באתר ההגשה.
(ג)
מסמך המוגש באתר ההגשה ומכיל מידע מילולי (טקסטואלי) יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש מילולי בשפה שבה נכתב המסמך, כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF‏ (Portable Document Format) מילולי; מסמך המכיל רק מידע שאינו מילולי, ניתן להגיש גם בפורמט PDF שאינו מילולי, בכפוף לתקנת משנה (ד).
(ד)
מסמך המוגש באתר ההגשה ומכיל תיאור חזותי כאמור בתקנה 14 יוגש בקובץ באחד מן הפורמטים האלה: TIFF, JPEG.
דרישת הזדהות
(א)
המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים לפי תקנה 4, יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית מאושרת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) מגיש בקשה, הודעה או מסמך מן המנויים להלן לא חייב להזדהות באמצעות תעודה אלקטרונית מאושרת, אך חייב להירשם לאתר ההגשה ולמסור את הפרטים הנדרשים לשם כך, ובכלל זה פרטים אישיים וסיסמה:
(1)
בקשה להכרעת הרשם בשאלת עיצוב שירות לפי סעיף 12(ב) לחוק;
(2)
בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 18 לחוק;
(3)
בקשה לרישום שם מעצב לפי סעיף 33 לחוק;
(4)
בקשה לביטול ציון שמו של המעצב לפי סעיף 34 לחוק;
(5)
בקשת תיקון המוגשת לפי סעיף 46(א) לחוק בידי אדם שאינו המבקש או בעל העיצוב;
(6)
בקשה לביטול של רישום עיצוב בפנקס, לביטול החזר תוקפו של עיצוב שפקע ולביטול תיקון של פרט רשום בהתאם לסעיף 48 לחוק;
(7)
בקשה לרישום עיצוב מוסף לפי סעיף 55 לחוק;
(8)
בקשת הצטרפות להליך לפי סעיף 98(ב) לחוק;
(9)
בקשה לחידוש רישום עיצוב לפי תקנה 41;
(10)
תשובה לפי תקנה 73 לבקשה להכרעת הרשם בשאלת עיצוב שירות;
(11)
תשלומי אגרות שלא צורף להן מסמך נוסף.
קליטת מסמכים
(א)
בהגשת בקשה, הודעה או מסמך אחר באתר ההגשה, יראו אותם כמוגשים במועד שבו נקלטו באתר ההגשה לפי ההודעה על קליטתם שתשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המגיש למטרה זו בעת ההגשה; נדחתה קליטתם של בקשה, הודעה או מסמך כאמור, תשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני האמורה הודעה על דחייתם בציון סיבת הדחייה.
(ב)
בהגשת מסמך באתר ההגשה, המסמך לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית ובכלל זה בדיקת תקינות הקובץ, גודלו, סוגו וכיוצא באלה; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה לא תתאפשר הגשתו.
(ג)
בקשה לרישום עיצוב המוגשת באתר ההגשה, שלא צוין בה שם המבקש, שלא שולמה בעדה אגרה או שלא צורף אליה קובץ של תיאור חזותי, לא תיקלט באתר ההגשה ולא תישלח לגביה כל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ואולם יוצג באתר ההגשה חיווי אוטומטי כי לא מולאו פרטים אלה.
הגשה בעת תקלה
(א)
אם צפויה תקלה או אם יש תקלה באתר ההגשה, יפרסם הגורם המוסמך הודעה באתר האינטרנט שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה אם הוא ידוע לגורם המוסמך; לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הגורם המוסמך באתר האינטרנט הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין (בתקנה זו – הודעה נוספת).
(ב)
פרסם הגורם המוסמך הודעה כאמור, לרבות הודעה נוספת, יחולו הוראות אלה על מגיש בקשה, הודעה או מסמך (בתקנה זו – מסמך):
(1)
לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת המסמך (בתקנה זו – המועד האחרון) – על אף האמור בתקנה 2(ב) רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 3, מיום תחילת התקלה לפי ההודעה עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה בפועל או שני ימי עסקים לאחר יום פרסום הודעה או הודעה נוספת על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;
(2)
לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – על אף האמור בתקנה 2(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 3 או באתר ההגשה, עד שני ימי עסקים לאחר המועד האחרון, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון;
(3)
פעל המגיש כאמור בפסקה (2), לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכת מועד כאמור בפרט 13 לתוספת השנייה.
(ג)
אין בהודעה נוספת כדי לפגוע בתוקפה של הגשה שנעשתה לפי תקנת משנה (ב) על סמך הודעה קודמת.
(ד)
לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה במועד האחרון, בין משום שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה באתר ההגשה ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ב)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי־ההגשה במועד.
תצהיר
תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.
הגשת מסמכים בהליך על ריב
(א)
אם אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לעניין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, עותק ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך על ריב, אם אין הוראה אחרת לעניין זה, ויחולו הוראות אלה:
(1)
צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור ברישה, רשאי לשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי תקנה 10(ב), אם נמסרה; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בדואר אלקטרוני כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לגורם המוסמך, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור;
(2)
צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו למספר הפקסימילה שנמסר לפי תקנה 10(א), אם נמסר; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בפקסימילה כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימילה את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לגורם המוסמך, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה;
(3)
צד להליך על ריב, שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה, בפקסימילה או במסירה ביד, ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור בפסקה (1), בפקסימילה כאמור בפסקה (2) או במסירה ביד;
(4)
עותק מסמך שנמסר לפי פסקאות (1) או (2), ביום ו׳, ביום מנוחה, ביום שבתון או לאחר השעה 17:00, יראו אותו כאילו נמסר ביום החול שלאחריו.
(ב)
הגורם המוסמך רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך לפי תקנת משנה (א), כי יגיש לגורם המוסמך אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.
(ג)
מסר אדם מסמך לרשות והוא חייב למסור עותק ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהיה דין המסמך שנמסר לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסר העותק לבעל דינו; לעניין זה, מסירה לבעל דינו – לרבות מסירה בדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו.
(ד)
הגיש אדם לרשות מסמך שתקנת משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הגורם המוסמך הודעה על כך לבעלי הדין, סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר לרשות, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.
מען למסירת מסמכים
(א)
המגיש מסמך לרשות והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשות באותו עניין, יודיע על מען בישראל למסירת מסמכים, הכולל את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימילה או מספר תיבת הדואר באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר.
(ב)
נוסף על המען כאמור בתקנת משנה (א), מגיש המסמך רשאי למסור גם כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מסמכים מהרשות ומצד להליך על ריב לפי תקנה 9(א)(1); קבלת מסמכים בדואר אלקטרוני כאמור טעונה הסכמה מפורשת של המגיש, ואם ניתנה הסכמה מפורשת כאמור, תהיה ההסכמה תקפה לגבי כל המסמכים שיישלחו אל אותו מגיש; בעת קבלת כתובת הדואר האלקטרוני תיידע הרשות את המבקש כי לכתובת זו יישלחו המסמכים האמורים אם לא עדכן המבקש אחרת.
(ג)
המגיש בקשה לרישום עיצוב יציין כתובת דואר אלקטרוני לשם קבלת הודעות לפני פקיעת העיצוב לפי סעיף 45 לחוק וכן לשם קבלת מסמכים שאין חובה על גורם המוסמך לשלחם לפי תקנות אלה; לא מסר המגיש כתובת דואר אלקטרוני – לא יקבל את ההודעות האמורות בתקנה משנה זו.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) תשלח הרשות העתק מאושר של הבקשה או תעודת רישום, בנייר, אם ביקש זאת מבקש העיצוב.
(ה)
מען כאמור בתקנת משנה (א), יראוהו כמען לעניין כל חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות אלה, אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב), רשאים הרשות וצד להליך על ריב למסור לנמען מסמכים באמצעותה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה 9(א)(1), לפי העניין.
(ו)
הודעה שנשלחה מהרשות בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב), יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של הרשות המכוילת לפי כללים המבטיחים כיול נאות והמקובלים לעניין, אלא אם כן הוכח אחרת.
(ז)
נתן אדם הרשאה לפי תקנה 11, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתוקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו לרשות אחרת; תקנה זו תחול גם על מען המורשה או מען אחר שנמסר, ורשאי המורשה להודיע על כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות לעיצוב וההליכים שבהם הוא מייצג או חלקם.
הרשאה
(א)
כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי כוח בכתב שיימסר לרשות, להרשות עורך פטנטים או עורך דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה.
(ב)
לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו עניין אלא אם כן הורשו יחדיו כמה מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם רשאי אדם להרשות יותר ממורשה אחד להופיע ולטעון בשמו בלבד.
(ג)
הורשו כמה מורשים לפי תקנת משנה (ב) ולאחר מכן התפרקה השותפות או חדלו המורשים לעבוד יחדיו, יראו, בהעדר הודעה אחרת מן המרשה או המורשים, כאילו הורשה המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים בטרם חדלו לעבוד יחדיו.
החלפת מורשה וביטול הרשאה
(א)
אדם המיוצג על ידי מורשה לפני הרשות, רשאי להחליף את מורשהו או לבטל את הרשאתו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לגורם המוסמך; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הטיפול בעניין שלגביו הורשה המורשה, ובלא ביטול או חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להשתחרר מהטיפול בעניין או בחלק ממנו אלא ברשות הגורם המוסמך.
(ב)
הגורם המוסמך רשאי, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר בייפוי כוח שניתן למורשה אם עברו עשר שנים מיום שניתן.

פרק ב׳: הבקשה והתיאור החזותי

הבקשה
(א)
בקשה לעיצוב המוגשת בהגשת נייר, לרבות בקשה לעיצוב מוסף, תוגש לרשות בטופס הבקשה ויצורף לה תיאור חזותי נאות, וכן אגרת ההגשה כמפורט בפרטים 1 או 2 לתוספת השנייה לפי העניין; כמו כן יוגש לרשות עותק של התיאור החזותי על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב.
(ב)
בקשה לעיצוב המוגשת באתר ההגשה כאמור בתקנה 4, לרבות בקשה לעיצוב מוסף, יצורף לה תיאור חזותי נאות, וכן את אגרת ההגשה כמפורט בפרטים 1 או 2 לתוספת השנייה לפי העניין.
תיאור חזותי נאות
(א)
המבקש יגיש את תמונות העיצוב בשלמותו ויציין את מספר התמונות הכללי, את סדר התמונות ואת ההיטל שבו מוצג המוצר נושא העיצוב בכל תמונה.
(ב)
תמונות שמציגות עיצוב יכול שיהיו מסוג אחד מבין המפורטים להלן ובלבד שאיכותן מספקת, הן ברורות דיין ומספרן מתאים לתיאור של העיצוב:
(1)
תצלומים;
(2)
שרטוטים;
(3)
הדמיית מחשב.
(ג)
הוגשה הבקשה בנייר לגבי יותר מעיצוב אחד, יציין המבקש באופן ברור לאילו מן העיצובים נוגעת כל תמונה ובכל גיליון יופיע תיאור חזותי של עיצוב אחד בלבד.
(ד)
הוגשה בקשה באתר ההגשה, לגבי יותר מעיצוב אחד, בכל קובץ תמונות יופיע תיאור חזותי של עיצוב אחד בלבד.
(ה)
התיאור החזותי יכלול את העיצוב שהתבקש רישומו בלבד, על גבי רקע חלק ואחיד.
(ו)
התיאור החזותי לא יכלול פרטים שאינם מגופו של העיצוב, לרבות מילים, אותיות, ספרות, קווים, משטחים, מקרא.
(ז)
המבקש רשאי להשתמש בקווים מקווקווים מסוגים שונים ובלבד שיציין בתיאור המילולי כאמור בתקנה 15 מה נועד לסמן כל סוג קו.
(ח)
המבקש רשאי לסייג חלקים מהמוצר שאינם חלק מן העיצוב שהתבקש רישומו באחת מן הדרכים המפורטות להלן ובלבד שלא יהיה בהן כדי לפגוע ביכולת להתרשם מהעיצוב או להבחין בפרטי העיצוב ובלבד שהם מופיעים באותו אופן בכל היטל שבו תואר העיצוב באותה בקשה:
(1)
שימוש בקווים מקווקווים, ואולם לא יתארו קווים מקווקווים חלקי מוצר הסמויים מן העין;
(2)
טשטוש;
(3)
השחרה או הבהרה.
(ט)
אם למוצר נושא העיצוב מצבים משתנים בעת שימושו הרגיל, רשאי המבקש להגיש תמונות של מצביו השונים תוך ציון ההיטל, ובלבד שלא יוגשו תמונות של מצבי הביניים של המוצר.
(י)
אם המוצר נושא העיצוב מורכב מכמה רכיבים, שכל אחד מהם נושא חלק מן העיצוב בשימוש הרגיל של המוצר, רשאי המבקש, נוסף על הצגת המוצר בשלמותו, להציג את המוצר בהיטל מפוצץ, שבו הרכיבים יוצגו בסמיכות ולפי סדר הרכבתם.
(יא)
אם המוצר נושא העיצוב הוא בעל אורך משתנה, רשאי המבקש לסמן את האורך המשתנה באמצעות קו מזוגזג כפול בכל היטל שבו נראה האורך המשתנה, ובלבד שבשינוי האורך אין שינוי של העיצוב בפרטים מהותיים.
(יב)
המבקש רשאי להוסיף תיאור חזותי של פרט עיצובי אחד בתצוגה מוגדלת, ובלבד שפרט זה יצורף בתמונה נפרדת הכוללת גם את העיצוב בשלמותו מאותו היטל.
(יג)
אם המוצר נושא העיצוב הוא מערכת של פריטים, על המבקש להגיש תמונה אחת לפחות המציגה את כל פריטי המערכת יחד.
(יד)
אם המוצר נושא העיצוב הוא לסימן גרפי או תצוגת מסך מונפשים יציין זאת המבקש בתיאור המילולי כאמור בתקנה 15 בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין, ויגיש רצף תמונות המשקפות את התקדמות ההנפשה.
(טו)
אם צבע הוא אחד מן המאפיינים החזותיים של העיצוב, יכלול התיאור החזותי את אותו מאפיין, ובלבד שכל התמונות יוגשו באותו הצבע.
(טז)
הוגש התיאור החזותי בצבע והצבע אינו מאפיין חזותי של המוצר, יציין זאת המבקש בתיאור המילולי כאמור בתקנה 15 בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.
(יז)
המבקש רשאי להגיש תמונה אחת להמחשת העיצוב בהקשרו ובלבד שיציין על גביה כי התמונה היא להמחשה.
(יח)
הרשם רשאי לדרוש מהמבקש להגיש תמונה של המוצר נושא העיצוב או תמונה להמחשה כאמור בתקנת משנה (יז).
תיאור מילולי
המבקש רשאי לכלול בבקשה תיאור מילולי של המאפיינים החזותיים בלבד של העיצוב כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאור החזותי ובלבד שכלל המאפיינים החזותיים באים לידי ביטוי בתיאור החזותי; בחר לפעול כאמור, עליו לעשות כן לפי תקנה 14(ז), (יד) ו־(טז).
הכנסת תיקונים לבקשה
(א)
רצה המבקש לתקן את הבקשה, בין ביוזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בה, תחול תקנה 14 על התיאור החזותי הנאות המתוקן; הוגש התיאור החזותי המתוקן בנייר, יגיש המבקש עותק ממנו על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב.
(ב)
החליט הגורם המוסמך כי התיקון המבוקש משנה את העיצוב בפרטים מהותיים, יודיע זאת למבקש ויסרב לתיקון העיצוב.

פרק ג׳: דרישת דין קדימה

בקשת דין קדימה
(א)
דרישת דין קדימה, לפי סעיף 21 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.
(ב)
דרישת דין קדימה תוגש לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת הבקשה לרישום העיצוב בישראל.
(ג)
נדרש דין קדימה יגיש המבקש את העתק הבקשה הקודמת לא יאוחר מחודשיים לאחר הדרישה.
(ד)
המבקש יגיש את העתק הבקשה הקודמת באחת מן הדרכים האלה:
(1)
לעניין בקשה קודמת שהרשות המוסמכת העבירה את אישורה לגביה – במסר אלקטרוני כפי שהתקבל בידי המבקש מן הרשות המוסמכת, ובלבד שהרשם השתכנע שהמסמך מהימן;
(2)
לעניין בקשה קודמת שהרשות המוסמכת העבירה את אישורה לגביה, בנייר – במסר אלקטרוני המהווה סריקה ממוחשבת של העתק הבקשה בנייר, כפי שהתקבל בידי המבקש מן הרשות המוסמכת;
(3)
הפניה להפקדה של העתק הבקשה הקודמת בארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization).
(ה)
דרישת דין קדימה שלא הוגשה במועד הגשת הבקשה או דרישת דין קדימה נוסף על הבקשה שהוגשה כבר לרשות, תיעשה בדרך של בקשה לתקן את הבקשה לרישום העיצוב כאמור בתקנה 16.
הגשת תרגום של בקשה קודמת
הדורש דין קדימה על סמך בקשה קודמת בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומה להנחת דעתו של הגורם המוסמך לשפה רשמית או לאנגלית, בתוך שלושה חודשים מהיום שבו דרש ממנו הגורם המוסמך לעשות כן.
חלוקת בקשה לרישום עיצוב שנדרש לגביה דין קדימה
הורה הגורם המוסמך לחלק בקשה שעליה נדרש דין קדימה, יחולו תקנות 17 ו־18 לגבי כל בקשה שהופרדה, ואולם לא תהיה חובה להגיש עם כל בקשה כזאת העתק הבקשה הקודמת כאמור בתקנה 17(ג) אלא די לציין בכל בקשה שהופרדה את מספר הבקשה שחולקה ושבה הוגש העתק הבקשה הקודמת.

פרק ד׳: הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה

אישור הגשה
אישור הגשת בקשה יומצא למבקש; באישור יצוין מספר הבקשה, תאריכה ומועד פרסומה הצפוי לפי סעיף 22 לחוק.
בקשה שאינה תקינה
(א)
הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 20 לחוק, תודיע הרשות למבקש על הפגמים ולא תיתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 20; לעניין תקנה זו, תיאור חזותי נאות יהיה לכל עיצוב תמונה אחת לפחות, כאמור בתקנה 14, המציגה את העיצוב בשלמותו.
(ב)
המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), בתוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הרשות; לא תיקן כאמור והוגשה הבקשה בהגשה בנייר, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן תושמד; הוגשה הבקשה באתר ההגשה, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן רשאי הגורם המוסמך למחוק את הבקשה.
(ג)
תיקן המבקש את הפגמים שעליהם הודע לו לפי תקנת משנה (א), יאשר הגורם המוסמך את ההגשה בדרך הקבועה בתקנה 20 ויורה את תאריך הבקשה כאמור בסעיף 20(ב) לחוק.
ליקויים בצורת הבקשה
(א)
הוגשה בקשה ונמצאה לקויה באחד או יותר מהמפורטים להלן, יודיע הגורם המוסמך למבקש בכתב, בסמוך ככל האפשר לאחר המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 20, על הפגמים שנמצאו:
(1)
לא הודיע המבקש כיצד היה לבעל העיצוב לפי סעיף 19(א)(3)(א) לחוק;
(2)
לא הוגש העתק הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כאמור בתקנה 3(ב), מקום שהדבר נדרש לפי תקנות אלה;
(3)
הבקשה הוגשה באמצעות מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה לרשות כאמור בתקנה 11(א);
(4)
הבקשה לא הוגשה בטופס בקשה או בטופס הגשה אלקטרוני, לפי העניין, או שלא מולאו כל פרטיה כנדרש, לרבות שם העיצוב;
(5)
המבקש לא ציין את מועד פרסום העיצוב בציבור לפי תקנה 27;
(6)
המבקש לא ציין את הסוג או את תת־הסוג שבהם התבקש הרישום;
(7)
שולמה אגרה מופחתת לפי המפורט בתוספת השנייה והמבקש לא היה זכאי להפחתה כאמור;
(8)
הוגשה בקשה לרישום מערכת של פריטים, אך שולמה אגרה בעד עיצוב לפי פרט 1 לתוספת השנייה.
(ב)
המבקש רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום הודעת הגורם המוסמך כאמור בתקנת משנה (א), לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
לא תיקן המבקש פגמים שעליהם נמסרה לו הודעה כאמור, יהיה דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 29 לחוק.
פרסום הבקשה באתר האינטרנט
הוגשה בקשה לרישום עיצוב, יפרסם הגורם המוסמך את הבקשה, ובכלל זה את התיאור החזותי של העיצוב הנכלל בה, באתר האינטרנט, בסמוך ככל האפשר לאחר הגשתה, זולת אם התבקשה דחיית מועד הפרסום לפי תקנה 24.
דחיית פרסום דבר הגשת הבקשה
(א)
ביקש המבקש לדחות את פרסום הבקשה כאמור בסעיף 22(ב) לחוק, יודיע זאת לגורם המוסמך באחת מן הדרכים האלה:
(1)
בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרוני, לפי העניין;
(2)
בתוך שבעה ימים ממועד משלוח אישור ההגשה למבקש, באמצעות בקשה לדחיית פרסום הבקשה לרישום העיצוב.
(ב)
ביקש המבקש לפרסם את הבקשה לאחר שביקש את דחיית הפרסום, כאמור בסעיף 22(ג) לחוק, יודיע זאת לגורם המוסמך באמצעות בקשה לביטול דחיית פרסום הבקשה לרישום העיצוב.

חלק שלישי: בחינת הבקשה

סדר בחינת הבקשות
(א)
הבקשות ייבחנו לפי סדר הגשתן.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) תיבחן בקשה שהופרדה יחד עם הבקשה שחולקה ממנה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א) לא תחל בחינת הבקשה בטרם פורסמה לפי סעיף 22 לחוק.
(ד)
הורה הגורם המוסמך כי בחינת בקשה מאוחרת תידחה כאמור בסעיף 27 לחוק, יודיע על כך למבקש ויציין בהודעתו את מספר הבקשה הקודמת.
הקדמת בחינה
בקשה להקדמת בחינה תוגש בכתב לפי סעיף 28(א) לחוק, בצירוף אגרה לפי פרט 3 בתוספת השנייה.
הודעה על פרסום שאינו שולל חידוש
המבקש יודיע לגורם המוסמך, בכתב, עם הגשת הבקשה, על פרסום בציבור של העיצוב במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הקובע לפי סעיף 9 לחוק, אם היה כזה.
הודעה על ליקויים
(א)
הודעה על ליקויים לפי סעיף 29 לחוק תהיה בכתב וייכללו בה:
(1)
הטעמים שבגללם אין העיצוב מהווה מערכת של פריטים, אם התבקשה הגנה כזו, לפי סעיף 1 לחוק;
(2)
הטעמים לכך שנושא הבקשה אינו מהווה עיצוב כהגדרתו בסעיף 1 לחוק או שמאפייניו החזותיים אינם כשירים להגנה לפי סעיף 10 לחוק;
(3)
הטעמים בגללם יש בעיצוב כדי לפגוע בתקנת הציבור, לפי סעיף 5 לחוק;
(4)
הפניה לפרסום שיש בו כדי לשלול את החידוש שבעיצוב, לפי סעיף 6 לחוק;
(5)
הפניה לפרסום שיש בו כדי לשלול את האופי הייחודי שבעיצוב, לפי סעיף 7 לחוק;
(6)
הוראה לחלק את הבקשה לרישום עיצוב כאמור בתקנה 29(ב);
(7)
הטעמים שבגללם העיצוב מהווה מערכת של פריטים, אם לא התבקשה הגנה כזו או לא שולמה אגרה מספקת, לפי פרט 2 בתוספת השנייה;
(8)
הודעה כי התיאור החזותי אינו עונה על דרישות תקנות אלה;
(9)
הודעה כי הבקשה אינה עונה על דרישות תקנות אלה לעניין צורתה.
(ב)
ראה הגורם המוסמך כי הטעם לליקוי הוא מהטעמים המנויים בתקנת משנה (א)(4) או (5) שמקורו במדגם רשום שבבעלותו של המבקש, והעיצוב נושא הבקשה עומד בתנאי סעיף 31 לפקודה יראו את הבקשה לרישום עיצוב כבקשה לפי הסעיף האמור בפקודה, למעט לעניין פרסומה לפי סעיף 22 לחוק.
חלוקת בקשה
(א)
כללה בקשה לרישום עיצוב כמה עיצובים ושולמה אגרה בעד כל אחד מן העיצובים הכלולים בה, יחלק אותה הגורם המוסמך לכמה בקשות לרישום עיצוב כך שכל בקשה תכלול עיצוב אחד.
(ב)
כללה בקשה לרישום עיצוב כמה עיצובים ולא שולמה אגרה בעד כל אחד מן העיצובים הכלולים בה, יודיע הגורם המוסמך למבקש על חלוקת הבקשה ויורה למבקש להגיש בקשות נפרדות לרישום עיצוב כך שכל בקשה תכלול עיצוב אחד, ואם אפשר יציין מהם העיצובים השונים הכלולים בבקשה.
(ג)
המבקש רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנת משנה (ב) לפעול באחת מן הדרכים המפורטות להלן; לא פעל המבקש כאמור, תסורב בקשתו:
(1)
להגיש בקשות נפרדות כאמור בהודעה האמורה בצירוף תשלום האגרה לפי מספר העיצובים שבעדם לא שולמה אגרה;
(2)
לנמק מדוע שולמה אגרה מספקת בעד הבקשה לרישום עיצוב.
(ד)
כללה בקשה שהופרדה כמה עיצובים ולא שולמה אגרה בעד כל אחד מן העיצובים הכלולים בה, יודיע זאת הגורם המוסמך למבקש ויורה על תיקון הבקשה כך שהבקשה שהופרדה תכלול עיצוב אחד.
(ה)
המבקש אינו רשאי לחלק בקשה שהופרדה.
(ו)
תאריכה של כל אחת מן הבקשות שהופרדו לפי תקנה זו יהיה כתאריך הבקשה שחולקה ויחולו עליה תקנות 20 עד 22.
תשובת המבקש על ההודעה
המבקש רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 28, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים שעליהם הודע לו בצירוף הנמקה כיצד התיקון שעשה מתקן את הליקוי, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשיג על החלטה או פעולה של הגורם המוסמך לפני הרשם לפי תקנה בצירוף אגרה לפי פרט 11 לתוספת השנייה.
בחינת תיקונים
(א)
תיקן המבקש ליקויים, כאמור בתקנה 30, יבחן הגורם המוסמך את הבקשה והתיאור החזותי כפי שתוקנו, וכן יבחן כל תיקון לעניינים אלה:
(1)
האם יש בו כדי לסלק את הליקויים שעליהם הודע למבקש כאמור בתקנות 28 ו־29;
(2)
האם התיקון ממלא אחר הוראות החוק והתקנות באשר לתוכנו ולצורתו;
(3)
האם התיקון משנה את העיצוב בפרטים מהותיים.
(ב)
הגורם המוסמך יודיע למבקש על הליקויים שמצא בבקשה המתוקנת; דין הודעה כזו כדין הודעה לפי תקנה 28, והמבקש רשאי להשיב עליה כאמור בתקנה 30.
(ג)
תקנה זו תחול גם על בחינת תיקונים שעשה המבקש לפני מועד בחינת הבקשה ובלבד שלא ייבחן תיקון לבקשה לפני שהגיע המועד לבחינת הבקשה.
עיון בנימוקים
טען המבקש, בנימוקים שמסר לפי תקנה 30, שאין עליו לתקן ליקויים, או השיב להודעה לפי תקנה 29, יעיין הגורם המוסמך בנימוקים ואם ראה לדחותם יודיע על כך למבקש; דין הודעה כאמור כדין הודעה לפי תקנה 28, אלא אם כן החליט הגורם המוסמך לסרב לבקשה כאמור בתקנה 33.
סירוב בשל אי־מתן תשובה או דחיית תשובה
לא השיב המבקש באחת מהדרכים האמורות בתקנה 30, או השיב וקבע הגורם המוסמך כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 32, יסרב הגורם המוסמך לבקשה ויודיע על כך למבקש.
השגה על סירוב
סירב הגורם המוסמך לבקשה כאמור בתקנה 33, רשאי המבקש בתוך חודש מיום מתן ההודעה להשיג על ההחלטה לפני הרשם בכתב בצירוף אגרה לפי פרט 11 לתוספת השנייה.
אופן הגשת השגה
בהשגה לפי תקנה 30 או 34 יפרט המבקש את ההחלטה או את הפעולה של הגורם המוסמך שעליה הוא משיג ואת טענותיו, ויצרף להשגה כל מסמך שעליו הוא מבקש להסתמך; המבקש יצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד להשגה.
קביעת מועד להשמעת טענות
הוגשה השגה, יורה הגורם המוסמך על מועד לשמיעת טענות המבקש ויודיע על כך למבקש.
החלטת הרשם
החלטת הרשם בהשגה תהיה מנומקת ובכתב ותימסר למבקש.
השלמת הבחינה בתוך שנה
(א)
בחינת בקשה לרישום עיצוב תושלם בתוך שנה ממועד משלוח הודעת הליקויים הראשונה לפי תקנה 28.
(ב)
בחינת בקשה שהופרדה תושלם בתוך שנה ממועד משלוח הודעת הגורם המוסמך לפי תקנה 29(ב) בעניין הבקשה שחולקה.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), אם נדחתה הבחינה לפי תקנה 25(ג), או הוגשה בקשה להשמעת טענות לפי תקנה 36 או השגה לפי תקנה 34, לא יבואו תקופת הדחייה ותקופת הדיון לפני הרשם, לפי העניין, במניין השנה.
קביעת סוג ותת־סוג
הגורם המוסמך יורה על הסוג ותת־הסוג של העיצוב לפי התוספת השלישית.
תעודת עיצוב
נרשם העיצוב לפי סעיף 31 לחוק, תינתן למבקש תעודה על כך בחתימת הרשם ותימסר לאחר רישום העיצוב בפנקס לבעל העיצוב הרשום, כאמור בתקנה 10.

חלק רביעי: חידוש רישום

אגרת חידוש
(א)
לצורך חידוש רישום עיצוב יגיש המבקש בקשה ויצרף אליה את אישור תשלום האגרה כמפורט בתקנת משנה (ב).
(ב)
אגרות החידוש שיש לשלמן כדי שיהיה עיצוב בר־תוקף יהיו בסכומים הקבועים בפרט 5 בתוספת השנייה וישולמו לפי המפורט להלן ובכפוף לתקנה 43:
(1)
אגרת החידוש הראשון תשולם לפני תום חמש שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב;
(2)
אגרת החידוש השני תשולם לפני תום עשר שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב;
(3)
אגרת החידוש השלישי תשולם לפני תום חמש עשרה שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב;
(4)
אגרת החידוש הרביעי תשולם לפני תום עשרים שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב.
(ג)
מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשון, את האגרה לפי פרט 5(5) לתוספת השנייה לא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא, ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.
תזכורת לתשלום
מסר המבקש כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנה 10(ב), ישלח הגורם המוסמך הודעה לבעל העיצוב על כל מועד שבו עליו לשלם אגרת חידוש לא יאוחר משלושה חודשים לפני אותו מועד.
תשלום האגרה
(א)
כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם משישה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומה.
(ב)
דבר התשלום של כל אגרת חידוש יירשם בפנקס ולבעל העיצוב יינתן אישור על כך.
(ג)
מי שמשלם אגרת חידוש לאחר המועד שבו היה חייב לשלמה לפי תקנה 41 והתוספת השנייה, ישלם, נוסף על אגרת החידוש, בעד כל חודש שבו איחר בתשלום האגרה או כל חלק ממנו, את האגרה לפי פרט 6 בתוספת השנייה.
פקיעת עיצוב
לא שולמה אגרת חידוש עד תום הארכה האמורה בסעיף 41 לחוק, יירשם בפנקס כי תוקף העיצוב פקע.

חלק חמישי: הליכים לפני הרשם

פרק א׳: בקשה לביטול עיצוב רשום

בקשה לביטול
(א)
בקשה לביטול עיצוב תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה לפי פרט 10 לתוספת השנייה ותפרט את עילות הביטול, את העובדות שעליהן סומך המבקש את טענותיו ואת הסעד המבוקש.
(ב)
מבקש הביטול רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
(ג)
לא היה בדעת מבקש הביטול להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
כתב טענות וראיות בעל העיצוב
(א)
בתוך חודש מיום שהוגש כתב הטענות מטעם מבקש הביטול לפי תקנה 45(א) יגיש בעל העיצוב לרשם את כתב טענותיו שבתשובה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), צורפו ראיות לכתב הטענות מטעם מבקש הביטול כאמור בתקנה 45(ב) או הודיע מבקש הביטול שלא יגיש ראיות כאמור בתקנה 45(ג), יגיש בעל העיצוב לרשם את כתב טענותיו בתוך חודשיים ויצרף את ראיותיו.
(ג)
לא הגיש בעל העיצוב כתב טענות כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין, יראו כאילו הודה בטענות שטען להן מבקש הביטול והסכים למתן הסעד שמבקש הביטול ביקש.
ראיות מטעם מבקש הביטול
לא הגיש מבקש הביטול את ראיותיו כאמור בתקנה 45(ב) ולא מסר הודעה לפי תקנה 45(ג) יגיש לרשם את ראיותיו בתוך חודש מיום שהוגש לרשם כתב טענות מטעם בעל העיצוב כאמור בתקנה 46(א); לא עשה כן, יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן בעל העיצוב, והרשם יחליט לפי זה.
ראיות בתשובה מטעם מבקש הביטול
מבקש הביטול רשאי, בתוך חודש מיום שהוגשו הראיות מטעם בעל העיצוב כאמור בתקנה 46(ב), להגיש לרשם ראיות בתשובה, הנוגעת לעובדות שהכחיש במפורש בעל העיצוב בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.
סיום ראיות
לא יוגשו ראיות נוספות מטעם מבקש הביטול או בעל העיצוב אלא ברשותו של הרשם.
תרגום של מסמכים שבראיות
אם מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית או באנגלית, יצורף אליו תרגומו, מאומת להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, זולת אם הורה הרשם אחרת.

פרק ב׳: בירור ההליך לפני הרשם

הצטרפות להליך לפני הרשם
(א)
בקשה לרשם להצטרף להליך המתנהל לפניו לפי סעיף 98 לחוק תוגש לרשם בכתב בתוך 30 ימים מיום פרסומו של ההליך ויפורטו בה העובדות החשובות להכרעה בבקשה וראיות לביסוס בצירוף האגרה לפי פרט 12 לתוספת השנייה.
(ב)
הצדדים להליך יהיו המשיבים לבקשה ויצוין בבקשה אם הם מסכימים לה.
(ג)
על בקשה להצטרף להליך תחול תקנה 97.
קביעת מועד לשמיעת טענות הצדדים
הוגשו כתבי הטענות והראיות, או אם לא הוגשו ראיות, חלפה התקופה המותרת להגשתן, יועיד הגורם המוסמך מועד לשמיעת טענות הצדדים.
אי־התייצבות להשמעת הטענות
(א)
ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:
(1)
לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את עניינו, ידחה את בקשתו;
(2)
אם לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים, או שנמנע ממנו להופיע לפניו בשל נסיבות מיוחדות, ידחה את הבירור למועד אחר;
(3)
הרשם יחליט על יסוד החומר שלפניו, אם ביקשו זאת הצדדים עד שבוע לפני מועד הדיון, והרשם אישר את הבקשה.
(ב)
סיימו בעלי הדין לטעון את טענותיהם, רשאי הרשם להורות להם לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שיורה; הוראה כאמור תקבע את סדרי הטענות וכל שאר הדברים הטעונים לדעתו הסדר.
(ג)
דינו של בעל דין שלא הגיש את סיכום טענותיו לפי הוראת הרשם לפי תקנת משנה (ב) כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת.
חקירת מצהירים
(א)
רצה בעל דין לחקור מצהיר שאינו בעל דין חקירה שכנגד, יודיע על כך לרשם בהודעה בכתב לא יאוחר מחמישה עשר ימים לפני המועד שנקבע להשמעת טענות הצדדים, ובהודעתו ידרוש את התייצבות המצהיר במועד האמור; אם המצהיר תושב חוץ, תוגש ההודעה לא יאוחר מחודש לפני המועד האמור.
(ב)
בעל דין הטוען כי קיים טעם סביר שלא להרשות חקירתו של מצהיר פלוני שנדרשה התייצבותו לפי תקנת משנה (א), יבקש מהרשם לא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו העתק דרישתו של הצד שכנגד והרשם יחליט בשאלת ההתייצבות.
(ג)
אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר לפי הודעה לפי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם כן שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק או לשם הגנה על עניין ציבורי.
(ד)
הרשם רשאי בכל עת לדרוש, מיוזמתו הוא, את התייצבותו של מצהיר פלוני לשם חקירה.
גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים
(א)
בכל שלב בדיון רשאי הרשם להורות לבעל דין לגלות אם מסמך פלוני מצוי או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי כאמור – מתי יצא מרשותו או משליטתו ומה היה עליו; הורה הרשם כאמור, רשאי בעל הדין שכנגד לעיין במסמך ולהעתיקו.
(ב)
לא יורה הרשם כאמור, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן, בשים לב, בין השאר, לתרומתו של המסמך לדיון, לשאלות שבמחלוקת, לערכו הראייתי, לשלב בדיון שבו מתבקש הגילוי, להכבדה על בעל הדין שכנגד מגילויו של המסמך ולאפשרות של המבקש לעיין במסמך בלא הוראה זו.
(ג)
בכל שלב בדיון רשאי הרשם, לפי בקשת בעל דין בהחלטה מנומקת בכתב ומטעמים מיוחדים, להורות לבעל דין אחר לגלות בתצהיר מה הם המסמכים הנוגעים לעניין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאיתר לאחר חקירה ודרישה.
(ד)
הרשם רשאי להורות על מסירת פרטים נוספים אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי להבהיר את טענות הצדדים או את השאלות שבמחלוקת בין הצדדים הנוגעות לעניין הנדון לפניו.
רישום פרוטוקול
בכל הליך לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הגורם המוסמך, באמצעות מכשירי הקלטה או באמצעים טכנולוגיים אחרים.
תיקון הפרוטוקול
הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להשמיע את דבריהם, לתקן כל רישום בפרוטוקול, בין לפני מתן ההחלטה בבקשה לביטול ובין לאחריה.
גישור
הרשם רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר הליך המתנהל לפניו לגישור; סעיף 79ג לחוק בתי המשפט יחול על תקנה זו בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
בכל מקום, במקום ”בית משפט“ יקראו ”הרשם“;
(2)
דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור, לא ישמשו ראיה בהליך המתנהל לפני הרשם;
(3)
הגיעו הצדדים להסדר גישור, יודיעו על כך הצדדים לרשם, והרשם רשאי לתת להסדר תוקף של החלטה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ואם אין עניין ציבורי שייפגע מהחלטה זו;
(4)
הרשם ידון בהליכים שבתחום סמכותו בלבד.
החלטת הרשם
(א)
בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, ייתן הרשם את החלטתו, ואולם רשאי הרשם –
(1)
בכל שלב משלבי הדיון לתת את החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לעניין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;
(2)
אם ראה לנכון לעשות כן, לתת החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת.
(ב)
החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של העניין, את ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, את השאלות שעמדו להכרעה ואת ההחלטה ונימוקיה.
(ג)
החלטת הרשם תהיה בכתב, תיחתם ותישא את תאריך חתימתה.
מסירת ההחלטה לצדדים
הגורם המוסמך ימסור את ההחלטה לצדדים.
תשלום הוצאות סבירות
(א)
בכל הליך שלפניו רשאי הרשם לצוות על תשלום הוצאות סבירות אך לא יותר מן הסכומים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות אלה.
(ב)
הרשם יורה מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו.
(ג)
אין באמור כדי לגרוע מסמכות הרשם לפסוק הוצאות שישולמו לאוצר המדינה.
הודעה על ערעור
הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט.
בקשה למתן תוקף עצמאי לעיצוב מוסף
רצה בעל עיצוב שבוטל לפי סימן ו׳ לפרק ד׳ לחוק להשתמש בזכותו לפי סעיף 60 לחוק, יגיש את בקשתו על כך לגורם המוסמך לא יאוחר מחודש מיום שבוטל סופית העיצוב העיקרי.

פרק ג׳: דרישה לציון שם המעצב

אופן הגשת דרישה לציון שם המעצב
דרישה לציון שם המעצב לפי סעיף 33 לחוק תוגש לרשות בכתב בצירוף תצהיר לאימות העובדות המהוות בסיס לבקשה והאגרה לפי פרט 4 לתוספת השנייה.
אופן הגשת בקשה לביטול ציון שם מעצב
(א)
בקשה לביטול ציון שם מעצב תוגש בכל עת ותפרט את העילות ואת העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו.
(ב)
מבקש הביטול רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
(ג)
לא היה בדעת מבקש הביטול להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
המשיבים לבקשה לביטול ציון שם מעצב
מי שצוין שמו כמעצב העיצוב וכן כל מי שנמסרה לו הודעה על ציון שם המעצב לפי סעיף 33(ג) לחוק יהיו המשיבים לבקשה.
המשך ההליכים בבקשה לביטול ציון שם מעצב
על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לעניין בקשה לביטול עיצוב לפי פרק א׳ ולעניין בירור ההליך לפני הרשם לפי פרק ב׳.

פרק ד׳: החזר תוקפו של עיצוב

בקשת החזר תוקף
בקשה להחזר תוקפו של עיצוב תהיה בכתב ויפורטו בה העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו ותצורף אליה אגרה לפי פרט 7 לתוספת השנייה; הרשם רשאי לדרוש מהמבקש להגיש תצהיר לתמיכה בעובדות שפורטו בבקשה, אם ראה צורך בכך.
סירוב הבקשה
(א)
לא שוכנע הרשם כי יש לקבל את הבקשה להחזר תוקפו של עיצוב, יודיע על כך למבקש, ורשאי המבקש, בתוך חודש ממתן ההודעה, לבקש להשמיע את טענותיו לפני הרשם.
(ב)
לא ביקש המבקש להשמיע את טענותיו יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
קיבול בקשה להחזר תוקף
(א)
קיבל הרשם את הבקשה להחזר תוקפו של עיצוב – בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש – יודיע על כך למבקש.
(ב)
הודיע הרשם למבקש כי קיבל את בקשתו כאמור בתקנת משנה (א) ישלם המבקש בתוך חודש ממתן ההודעה את החלק מאגרת החידוש לפי פרט 5 לתוספת השנייה, שלא שולם.
(ג)
לא שילם המבקש כאמור בתקנת משנה (ב), יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.
רישום החזר תוקף בפנקס
החליט הרשם להחזיר את תוקפו של עיצוב ושולמה האגרה לפי פרט 5 לתוספת השנייה, יירשם הדבר בפנקס ולבעל העיצוב תינתן תעודה על כך.
בקשה לביטול החזר תוקף
(א)
רצה אדם לבטל את החזר תוקפו של עיצוב רשום, יודיע על כך בכתב, יפרט בבקשתו אילו מן התנאים להחזר התוקף לא התקיימו, וישלם את האגרה לפי פרט 10 לתוספת השנייה.
(ב)
מבקש הביטול רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
(ג)
לא היה בדעת מבקש הביטול להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
(ד)
על המשך ההליכים לפי תקנה זו יחולו סדרי הדין הקבועים לעניין בקשה לביטול עיצוב לפי פרק א׳ ולעניין בירור ההליך לפני הרשם לפי פרק ב׳.

פרק ה׳: סכסוך בקשר לעיצוב שירות

הודעה בדבר פנייה לרשם
(א)
בקשה לרשם להכריע בשאלה אם עיצוב פלוני הוא עיצוב שירות תוגש לרשם בכתב ויפורטו בה העובדות החשובות להכרעה בשאלה וראיות לביסוסן, וכן יצוין בה מי הוא המשיב.
(ב)
לא היה בדעת המבקש להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
(ג)
על המשך ההליכים לפי תקנה זו יחולו סדרי הדין הקבועים לעניין בקשה לביטול עיצוב, לפי פרק א׳ ולעניין בירור ההליך לפני הרשם לפי פרק ב׳.

חלק שישי: רישום בפנקס ותיקוני מסמכים

פנקס העיצובים
אלה הפרטים שיירשמו בפנקס העיצובים לעניין כל עיצוב:
(1)
השם, המען, מען למסירת מסמכים בישראל של בעל העיצוב או בעל כל זכות בעיצוב, וכן שם המעצב, אם צוין;
(2)
שם העיצוב, סוג ותת־סוג, תאריך הבקשה, ואם נדרש דין קדימה – המשרד שאליו הוגשה בקשה קודמת כמשמעותה בסעיף 21 לחוק, תאריך הגשת הבקשה הקודמת ומספרה או סימן זיהוי אחר שנתנה לה הרשות שאליה הוגשה, תאריך רישום העיצוב, תיאור חזותי של העיצוב, תיאור מילולי של העיצוב, אם ישנו;
(3)
אגרות חידוש ששולמו, פקיעת תוקף, החזר תוקף, הליכים שנפתחו בעניין העיצוב ותוצאותיהם;
(4)
העברת בעלות ומתן רישיונות ייחודיים לגבי זכויות בעיצוב רשום לפי סעיף 15 לחוק ושמו ומענו של מי שהבעלות או הרישיון ניתן לו ותאריכי נתינתו ולעניין רישיון גם את תאריך פקיעתו;
(5)
אם העיצוב עיצוב מוסף או עיצוב שמקורו בבקשה שהופרדה;
(6)
כל פרט אחר שהתבקש הגורם המוסמך לרשמו, אם לדעתו יש לציבור עניין בפרסומו.
רישום שינויים
(א)
בקשה לרשום שינויי פרטים כאמור בתקנה 74(1) תוגש לגורם המוסמך, ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה, ורשאי הגורם המוסמך לדרוש פרטים או ראיות נוספים להנחת דעתו כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש.
(ב)
הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) לתיקון טעות סופר או לשינוי מען למסירת מסמכים בישראל של בעל העיצוב, לא תיגבה אגרה בעדה.
(ג)
הגיש את הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) מי שאינו הבעל הרשום או בעל רישיון ייחודי ושלא מטעמו או בהסכמתו של הבעל הרשום, תחול על הבקשה תקנה 79.
מחיקת רישום של עיצוב בפנקס או ביטולו, לבקשת בעל העיצוב הרשום
בקשה למחיקת רישום של עיצוב בפנקס או ביטולו לפי סעיף 47 לחוק תוגש בידי בעל העיצוב בכתב ויפורטו בה הנימוקים למחיקה או לביטול, לפי העניין, והסעד המבוקש.
העברת בעלות ורישום רישיון ייחודי
(א)
בקשה לרישום העברת בעלות או מתן רישיון ייחודי בעיצוב רשום תוגש לגורם המוסמך בצירוף המסמך המעיד על הפעולה ובצירוף האגרה לפי פרט 9 בתוספת השנייה.
(ב)
הגורם המוסמך ירשום בפנקס את העברת הזכות אם נוכח כי הזכות הועברה לאחר עיון במסמכים שהוגשו לו.
(ג)
הגורם המוסמך רשאי לדרוש העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו וכן כל מסמך נוסף להוכחת ההעברה שרישומה התבקש.
קבלת נסחים ומסמכים
בקשה לקבלת נסח מאושר מהפנקס וכן בקשה לקבלת העתק מאושר מכל מסמך שבידי הרשם כאמור בסעיף 104 לחוק, תוגש בכתב ותצורף אליה אגרה לפי פרטים 14 או 15 בתוספת השנייה.
בקשה לתיקון רשומות ומסמכים
(א)
בקשה לתיקון רשומות ומסמכים תוגש לרשם, בצירוף אגרה לפי פרט 8 לתוספת השנייה ויפורטו בה התיקון המבוקש, הנימוקים לבקשה ותצהיר המאמת את העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו.
(ב)
ראה הגורם המוסמך כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש כי התיר או ביצע את התיקון.
בקשה לתיקון רשומות ומסמכים לפי בקשת מי שאינו בעל העיצוב
(א)
הוגשה הבקשה כאמור בתקנה 79 בידי אדם שאינו בעל העיצוב הרשום, רשאי בעל העיצוב הרשום להשיב על הבקשה בתוך חודשיים מיום שמסר לו הגורם המוסמך הודעה על הגשת הבקשה לתיקון.
(ב)
לא השיב בעל העיצוב על הבקשה במועד שנקבע לכך, יבחן הרשם את התיקון המוצע ואם לא שוכנע כי יש להרשות את התיקון, או ראה שיש להתנות תנאים למתן הרשות, יודיע על כך למבקש ולבעל העיצוב, לפי העניין.
(ג)
השיב בעל העיצוב על הבקשה או ביקש מבקש התיקון להשמיע את טענותיו, יורה הרשם על מועד לשמיעת הטענות ויודיע על כך לצדדים.
פרסום התיקון
(א)
הרשה הרשם לתקן את הרשומה או את המסמך – בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש או הצדדים – יודיע על כך למבקש ולבעל העיצוב, לפי העניין.
(ב)
הגורם המוסמך יפרסם את דבר התיקון באתר האינטרנט; אם התיקון בפרט המצוין בפנקס, יירשם דבר התיקון בפנקס.
בקשה לביטול תיקון
(א)
רצה אדם לבטל תיקון של פרט הרשום בפנקס או בכל מסמך אחר שהוצא בידי הרשות לפי חוק, יודיע על כך בכתב, יפרט בבקשתו אילו מן התנאים לתיקון לא התקיימו וישלם את האגרה לפי פרט 10 בתוספת השנייה.
(ב)
מבקש הביטול רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.
(ג)
לא היה בדעת מבקש הביטול להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.
(ד)
על המשך ההליכים לפי תקנה זו יחולו סדרי הדין הקבועים לעניין בקשה לביטול עיצוב לפי פרק א׳ ולעניין בירור ההליך לפני הרשם לפי פרק ב׳ בחלק החמישי.

חלק שביעי: פרסום באתר האינטרנט

פרסום המידע
(א)
הרשם יפרסם באתר האינטרנט את המידע והמסמכים לפי החוק בסמוך לאחר קבלתם או יצירתם והכול באין הוראה אחרת בחוק.
(ב)
(הוראת שעה עד יום 1.1.2021; עקב פיזור הכנסת ה־23 ועל פי סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת בתוקף עד 5.7.2021): על אף האמור בתקנת משנה (א), הרשות תנקוט אמצעים סבירים, אם ישנם, כדי למנוע ככל האפשר את פרסום מספר הזהות של המבקש באתר האינטרנט, בין אם המבקש מסר אותו ובין אם הוא נכלל במסמכים שהפיקה הרשות.
(הנוסח הקבוע): על אף האמור בתקנת משנה (א), הרשות תנקוט אמצעים שיבטיחו כי מספר הזהות של המבקש לא יפורסם באתר האינטרנט, בין אם נמסר על ידי המבקש ובין אם נכלל במסמכים שהפיקה הרשות.
(ג)
הוגשה בקשה מנומקת לפי סעיף 103(ב) לחוק, לא יפורסם המידע באתר האינטרנט, אלא אם כן החליט הרשם אחרת, בהחלטה מנומקת בכתב; החלטה כאמור תישלח למבקש; לצורך החלטתו ישקול הרשם בין השאר, אם מידע כאמור הוא מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינם בגדר מידע כאמור, או מידע שהוא סוד מסחרי כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ״ט–1999.
(ד)
הרשות תיידע את המבקש באמצעות אתר האינטרנט בדבר זכותו לפי תקנת משנה (ג).

חלק שמיני: השגה על פעולות של הגורם המוסמך

השגה על פעולות של הגורם המוסמך
המבקש להשיג על החלטה או פעולה של הגורם המוסמך ולא נקבע מועד אחר לעניין זה בתקנות אלה, יגיש את ההשגה לרשם בתוך חודש מיום שניתנה לו הודעה על החלטתו או פעולתו של הגורם המוסמך בצירוף האגרה לפי פרט 11 בתוספת השנייה; על ההשגה יחולו תקנות 35 עד 37.

חלק תשיעי: סמכויות עזר

סמכות להתיר תיקונים
(א)
הגורם המוסמך רשאי לתקן או להתיר לתקן כל טעות שנעשתה בבקשה או במסמך שהוגשו לו בכל הליך אם לא נקבעה לכך הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה, ואם לדעתו לא יפגע התיקון בזכויות אדם אחר.
(ב)
אם הבקשה לתקן בעניין שבהליך על ריב, יחליט הרשם בדבר לאחר שישמע את טענות הצדדים.
סיכום טענות בכתב
הרשם רשאי לדרוש מכל מבקש או בעל דין שלפניו לסכם בכתב את טענותיו שטען אותו אדם לפניו, ואם דרש כך חייב מי שנדרש למלא אחר הדרישה בתוך המועד שהורה לו הרשם.
דרישת הסברים
הגורם המוסמך רשאי לדרוש מיוזם הליך שאינו הליך על ריב להופיע לפניו ולמסור לו ביאורים בעל פה על כל עניין שבבקשתו או בהליך שהביא; הגורם המוסמך יודיע למבקש על דרישה כאמור זמן סביר מראש וישמור ברישומיו את תיעוד ההופעה והביאורים.
הגשת מקור
הגורם המוסמך רשאי לדרוש ממי שהגיש העתק צילומי או סריקה ממוחשבת של תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ, להגישם במקור או בדרך אחרת שתוכיח את מהימנותם אם אינם ברורים או שקיים חשש סביר כי ההעתק אינו מדויק או אינו זהה בתוכנו למקור; בתקנה זו, ”העתק צילומי“ – כהגדרתו בסעיף 40 לפקודת הראיות.
סדרי הדין [תיקון: תשפ״א־3]
סדרי הדין בערעור על החלטת הרשם יהיו כסדרי הדין בערעור על פסק דין של בית משפט שלום.
(הנוסח החל על הליכים שנפתחו החל מיום 25.2.2021): סדרי הדין בערעור על החלטת הרשם יהיו כסדרי הדין לפי פרק י״ז בחלק ב׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי), ואולם לעניין תקנות אלה, יקראו בכל מקום בפרק י״ז שבו כתוב ”שישים ימים“ כאילו כתוב ”45 ימים“.
העתק החלטה לרשם
בית משפט שלערעור יעביר העתק מהחלטתו לרשם.
רציפות הדיון
נמנע מרשם, מסגן רשם או מפוסק בקניין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים דיון בעניין שהחל בו (להלן בסעיף זה – עניין שטרם הסתיים), יחולו הוראות אלה:
(1)
יחליט הרשם אם לדון בעניין שטרם הסתיים בעצמו או להעבירו לסגן רשם או לפוסק קניין רוחני;
(2)
רשם וכן סגן רשם או פוסק קניין רוחני שעניין שטרם הסתיים הועבר אליו לפי פסקה (1), רשאי לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע קודמו.

חלק עשירי: הוראות שונות

פרק א׳: שונות

אופן מתן דין וחשבון בתביעת הפרה [תיקון: תשפ״א־3]
(א)
בלי לגרוע מפרקים ט׳ ו־י׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984, רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, אם ראה כי קיימת זכות לכאורה, לתת צו למתן דין וחשבון, שבו יורה לנתבע למסור פרטים וחשבונות הנוגעים לבירור התובענה, לרבות פרטים בדבר מועדי ייצור וכמויות ייצור, בדבר מפיצים וכן בדבר מועדים וכמויות של רכישות ומכירות.
(הנוסח החל על הליכים שנפתחו החל מיום 25.2.2021): בלי לגרוע מפרק ט׳ בחלק ב׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, אם ראה כי קיימת זכות לכאורה, לתת צו למתן דין וחשבון, שבו יורה לנתבע למסור פרטים וחשבונות הנוגעים לבירור התובענה, לרבות פרטים בדבר מועדי ייצור וכמויות ייצור, בדבר מפיצים וכן בדבר מועדים וכמויות של רכישות ומכירות.
(ב)
דין וחשבון יינתן בתצהיר, ויש להגישו בתוך 30 ימים מיום המצאת הצו למשיב, או בתוך מועד אחר שעליו יורה בית המשפט.
אופן ומועד סימון עיצוב לא רשום
(א)
סימון עיצוב לא רשום ייעשה באחת מן הדרכים המפורטות להלן ויצוין סמוך לו המועד הקובע:
(1)
עיצוב לא רשום;
(2)
על״ר;
(3)
IL-URD.
(ב)
סימון המוצר ייעשה בעת הצעתו למכירה או הפצתו בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט.
(ג)
הסימון יהיה גלוי לעין, וביחס נאות לגודל המוצר או האריזה, לפי העניין.
(ד)
כל מוצר יסומן בנפרד, בין השאר באחת מהדרכים האלה:
(1)
על גבי המוצר או תווית המוצמדת עליו, בין אם היא ניתנת להסרה ובין אם לאו;
(2)
הוצג המוצר בתוך אריזה יסומן על גבי האריזה;
(3)
הוצג המוצר באתר אינטרנט ייעשה הסימון באתר, ואולם סימון זה לא יהווה תחליף לסימון המוצר אם המוצר מוצג גם בתצוגה ישירה כגון בחנות;
(4)
הוצגו וסומנו יחד כמה מוצרים בתצוגה ישירה, כגון חנות, יכלול הסימון הבחנה לגבי איזה מוצר נוגע הסימון.

פרק ב׳: סדרי נוהל כלליים

קבלת קהל ועיון במסמכים
משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א׳ עד ה׳ בשבוע בין השעות 8:30 ל־13:30, למעט ימי מנוחה, ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הגורם המוסמך באתר האינטרנט שלא תהיה בהם קבלת קהל; בשעות האמורות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם לפי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש באותו זמן לעבודת הרשות.
מועדים
חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הגורם המוסמך או בעקבותיה, יחל ביום שבו נמסרה ההודעה על פעולת הגורם המוסמך לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה, ואם ההודעה הועברה בדואר אלקטרוני, כאמור בתקנה 10(ב) – יחל ביום שבו נשלחה הודעת הדואר האלקטרוני, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הגורם המוסמך, כי ההודעה לא נמסרה.
הארכת תקופות
(א)
בקשה להארכת תקופה לפי סעיף 100 לחוק, שתקנה 97 לא חלה עליה, תוגש לגורם המוסמך בכתב מנומק בצירוף אגרה לפי פרט 13 לתוספת השנייה.
(ב)
הגורם המוסמך יעיין בבקשה והוא רשאי לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הגורם המוסמך יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב.
(ג)
דחה הגורם המוסמך בקשה, רשאי המבקש, בתוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הגורם המוסמך, לבקש להשמיע את טענותיו לפניו.
בקשת ביניים
(א)
כל בקשת ביניים תוגש בכתב אלא אם כן יש הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה, או אם הורה הגורם המוסמך אחרת לעניין בקשה מסוימת.
(ב)
בבקשת ביניים המבקש –
(1)
יציין את הפרטים האלה:
(א)
שמות הצדדים להליך ומענם, ואם הם מיוצגים – שם באי כוחם ומענם;
(ב)
כותרת הבקשה באופן המאפשר את זיהוי הסעד המבוקש בה;
(2)
יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות;
(3)
יצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות הרשם.
(ג)
המשיב רשאי להשיב לבקשת ביניים בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך פרק זמן אחר שהורה לו הרשם; על התשובה יחולו תקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך פרק זמן אחר שהורה לו הרשם, ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, תקנות משנה (א) ו־(ב).
(ה)
לא תוגש תשובה נוספת מטעם המבקש או המשיב אלא ברשות הרשם.
(ו)
בקשת ביניים שהיא בקשה לשינוי מועד דיון, בקשה להארכת מועד או בקשה לתיקון פרוטוקול, תכלול את עמדת שאר הצדדים להליך בנוגע לבקשה כפי שנמסרה למבקש לפי בירור שערך טרם הגשת הבקשה; לא נכללה עמדת שאר הצדדים להליך, יצוינו הנימוקים לכך.
(ז)
הרשם רשאי להחליט בבקשת הביניים על יסוד הבקשה בכתב והתשובות לפי תקנות משנה (ג) עד (ה) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ח)
נדחתה בקשת ביניים וצד להליך הגיש מחדש את אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.

פרק ג׳: אגרות

חובת תשלום אגרות
(א)
המגיש בקשה לגורם המוסמך, המביא לפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה המתוארת בטור א׳ בטבלה שבתוספת השנייה, ישלם בעדה אגרה לפי טור ב׳ שלצדו; לבקשה כאמור, הבאת הליך או דרישת הפעולה יש לצרף אישור על תשלום אגרה, והכול אם אין הוראה אחרת לאותו עניין.
(ב)
לא יזדקק הגורם המוסמך לכל בקשה או הליך המפורטים בתוספת השנייה ולא יבצע כל פעולה המפורטת באותה תוספת, אלא אם כן שולמה בעדם האגרה הקבועה להם בתוספת האמורה; ואולם אי־תשלום אגרה או חלק ממנה אין בו כדי לבטל את הבקשה, את ההליך או את מעשה הגורם המוסמך בדיעבד, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
הצמדה למדד
(א)
סכומי האגרות שבתוספת השנייה והסכומים המרביים לפי התוספת הרביעית ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בנובמבר 2018.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
הגורם המוסמך יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט את נוסחי התוספת השנייה והרביעית כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.
תשלום אגרה
(א)
אגרות לפי תקנות אלה ניתן לשלם בהפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לגורם המוסמך יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה, ואולם בהגשה באתר ההגשה לפי תקנה 4 לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.
(ב)
שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד, יפרט בהודעה לפי תקנת משנה (א) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.
(ג)
לעניין האגרות המנויות בתוספת השנייה, יראו את מועד קבלת ההודעות לפי תקנת משנה (א) ברשות יחד עם אישור על ביצוע התשלום, אם נדרש להגישו, כמועד ביצוע התשלום.
החזרת אגרה ששולמה בטעות
אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה של הגורם המוסמך, תוחזר למי ששילם אותה, אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה אם הוכח להנחת דעתו של הגורם המוסמך כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד שבו התקבלה הבקשה האמורה ברשות עדיין לא עשה הגורם המוסמך את הפעולה שבעדה שולמה האגרה.

פרק ד׳: תחילה ותחולה

תחילה ותחולה [תיקון: תשע״ט־2]
(א)
תחילתה של תקנה 17(ד)(3), ביום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020).
(ב)
(ג)
יראו בקשה לרישום עיצוב שהוגשה ערב יום התחילה כאילו הוגשה לפי תקנות אלה ושולמה אגרה לפי תקנות אלה ויחולו עליה תקנות אלה מיום התחילה.
הוראת שעה
(א)
בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) (לפי סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת הוראת השעה הוארכה עד יום 5.7.2021), יראו כאילו בתקנה 83 במקום תקנת משנה (ב) נאמר:
”(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הרשות תנקוט אמצעים סבירים, אם ישנם, כדי למנוע ככל האפשר את פרסום מספר הזהות של המבקש באתר האינטרנט, בין אם המבקש מסר אותו ובין אם הוא נכלל במסמכים שהפיקה הרשות.“
(ב)
בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019), יראו כאילו בתוספת השלישית
(1)
בפרט 07-03, במקום ”סכו״ם לשולחן“ נאמר ”סכינים, מזלגות וכפות שולחן“;
(2)
בפרט 15-04, במקום ”מכונות לבניין ולכרייה“ נאמר ”מכונות לבניין“;
(3)
בפרט 28-04, במקום ”פריטי יופי מלאכותיים“ נאמר ”תוספת שיער מלאכותית“;
(4)
בפרט 30-06, במקום ”מיטות, קינים וריהוט לבעלי חיים“ נאמר ”מיטות וקינים“.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”טופס בקשה“ בתקנה 1)

בקשה לרישום עיצוב

[תיקון: תשפ״א־2]
(הטופס הושמט)

תוספת שנייה

(תקנות 7(ב)(3), 13, 22(א), 26, 28(א), 30, 34, 41, 43, 44, 45(א), 51(א), 64, 68, 70(ב), 71, 72(א), 75(א), 76, 77(א), 78(א), 79, 82(א), 84, 96(א), 98, 99, 100, 101)

[תיקון: תשע״ט]
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מבקש מיוחד“ – מבקש שהוא אחד מאלה:
(1)
מי שאינו תאגיד;
(2)
חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים;
(3)
(4)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(5)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
[תיקון: [הודעות]]

לוח אגרות

(הסכומים מעודכנים לשנת 2021).
 טור א׳
תיאור
טור ב׳
בשקלים חדשים
1.הגשת בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 19 לחוק, לרבות עיצוב מוסף כאמור בסעיף 55 לחוק, לכל עיצוב הכלול בבקשה, למעט בעד עיצוב מסוג מערכת של פריטים, ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד עיצוב מסוים בקשה ראשונה לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום398
2.הגשת בקשה לרישום עיצוב במערכת של פריטים, לפי סעיף 19 לחוק, לרבות עיצוב מוסף כאמור בסעיף 55 לחוק, לכל מערכת, ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד עיצוב מסוים בקשה ראשונה לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום598
3.בעד בחינה על אתר של בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 28 לחוק, לכל עיצוב249
4.בקשה לציון שם מעצב לפי סעיף 33 לחוק, לכל עיצוב149
5.אגרות חידוש לפי סעיפים 40 ו־86(1) לחוק, לכל עיצוב, כדלקמן: 
(1) בעד התקופה הראשונה מתום חמש שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 10 שנים מאותו מועד498
(2) בעד התקופה הראשונה מתום 10 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 15 שנים מאותו מועד598
(3) בעד התקופה הראשונה מתום 15 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 20 שנים מאותו מועד697
(4) בעד התקופה הראשונה מתום 20 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 25 שנים מאותו מועד797
(5) בעד כלל התקופות2,988
6.אגרת פיגור בתשלום אגרת חידוש, לפי סעיפים 41 ו־86(1) לחוק, לכל עיצוב, לכל חודש80
7.בקשה להחזר תוקפו של רישום לפי סעיף 43 לחוק548
8.בקשה לתיקון רשומות ומסמכים לפי סעיף 46(א) לחוק548
9.בקשה לרישום זכות בעיצוב לפי סעיף 17 לחוק149
10.ביטול רישום עיצוב, ביטול החזר תוקף וביטול תיקון של פרט רשום בידי כל אדם שאינו בעל העיצוב הרישום לפי סעיף 48 לחוק992
11.השגה לפני הרשם לפי סעיף 96 לחוק548
12.בקשה להצטרף להליך על פי סעיף 98 לחוק548
13.אגרות ארכה לפי סעיף 100 לחוק80
14.מסמך מאושר לפי סעיף 104 לחוק10
15.העתק תיק לפי סעיף 104 לחוק10

תוספת שלישית

(תקנה 39)

סוג המוצר

סוג 1 – מצרכי מזון
01-01מוצרי מאפה, עוגיות, מאפים, פסטה ומוצרי דגנים אחרים, שוקולדים, ממתקים, גלידות;
01-02פירות וירקות;
01-03גבינות, חמאה ותחליפי חמאה, מוצרי חלב אחרים;
01-04בשר (כולל מוצרי חזיר), דגים;
01-06מזון בעלי חיים;
01-99שונות.
סוג 2 – פריטי הלבשה וסדקית
02-01הלבשה תחתונה, לבנים, מחוכים, חזיות, לבוש לילה;
02-02ביגוד;
02-03כיסויי ראש;
02-04מוצרי הנעלה, גרביים וגרביונים;
02-05עניבות, צעיפים, מטפחות צוואר וממחטות;
02-06כפפות;
02-07סדקית ואבזרי לבוש;
02-99שונות.
סוג 3 – טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים, שאינם מפורטים במקום אחר
03-01תיבות נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי יד, מחזיקי מפתחות, נרתיקים המעוצבים במיוחד בעבור תכולתם, ארנקים ופריטים דומים;
03-03מטריות, שמשיות, צלונים ומקלות הליכה;
03-04מניפות;
03-05התקנים לנשיאה והליכה עם תינוקות וילדים;
03-99שונות.
סוג 4 – מברשות
04-01מברשות ומטאטאים לניקיון;
04-02מברשות טיפוח, מברשות בגדים, מברשות נעליים;
04-03מברשות למכונות;
04-04מכחולים, מברשות לשימוש בבישול;
04-99שונות.
סוג 5 – פריטי טקסטיל, חומר יריעות מלאכותי וטבעי
05-01פריטים לטווייה;
05-02תחרה;
05-03רקמה;
05-04סרטים, אמרות ועיטורים דקורטיביים אחרים;
05-05אריגי טקסטיל;
05-06חומר יריעות מלאכותי או טבעי;
05-99שונות.
סוג 6 – ריהוט
06-01מושבים;
06-02מיטות;
06-03שולחנות וריהוט דומה;
06-04רהיטים לאחסון;
06-05רהיטים מורכבים;
06-06רהיטים אחרים וחלקי רהיטים;
06-07מראות ומסגרות;
06-08קולבים;
06-09מזרנים וכריות;
06-10וילונות ותריסים פנימיים;
06-11שטיחים, מחצלות ומרבדים;
06-12שטיחי קיר;
06-13שמיכות וחומרי כיסוי אחרים, טקסטיל לבית ומפות;
06-99שונות.
סוג 7 – טובין למשק בית, שאינם מפורטים במקום אחר
07-01חרסינה, כלי זכוכית, כלי שולחן ועוד פריטים שטיבם דומה;
07-02כלים ומכלים לבישול;
07-03סכו״ם לשולחן;
07-04כלים ומכשירים המופעלים ביד להכנת מזון ומשקה;
07-05מגהצים וציוד לכביסה, ניקיון או ייבוש;
07-06כלי שולחן אחרים;
07-07כלי קיבול ביתיים אחרים;
07-08כלים לאח;
07-09מעמדים ומחזיקים למכשירים ביתיים ולכלי מטבח;
07-10התקנים לקירור ולהקפאה ומכלים איזותרמיים (לשימור חום);
07-99שונות.
סוג 8 – מכשירים וכלי עבודה
08-01כלים ומכשירים לקידוח, טחינה או חפירה;
08-02פטישים וכלים ומכשירים דומים;
08-03כלים ומכשירים לחיתוך;
08-04מברגים וכלים ומכשירים דומים;
08-05כלים ומכשירים אחרים;
08-06ידיות, גולות וצירים;
08-07התקנים לנעילה או לסגירה;
08-08התקנים להידוק, תמיכה או הרכבה שאינם כלולים בסוגים אחרים;
08-09אבזרי מתכת והתקני מתכת לדלתות, חלונות ורהיטים, ופריטים דומים;
08-10כנים לאופניים ולאופנועים;
08-11אבזור לוילונות;
08-99שונות.
סוג 9 – מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם
09-01בקבוקים, קנקנים, נאדים וכלי קיבול בעלי אמצעי מזיגה שונים;
09-02פחים, פחיות, וחביות לאחסון;
09-03קופסאות, נרתיקים, מכולות, פחים או פחיות (לשימורים);
09-04סלים, ארגזים וסלסילות;
09-05שקיות, שקיקים, שפופרות וכמוסות;
09-06חבלים וחומרי קשירה;
09-07אמצעים וחיבורים לסגירה;
09-08משטחים ופלטפורמות למלגזות;
09-09כלי קיבול לפסולת ואשפה ומעמדים שלהם;
09-10ידיות ומוצרי אחיזה להובלה או לטיפול באריזות ומיכלים;
09-99שונות.
סוג 10 – שעונים, שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים, מכישירי בדיקה ואיתות
10-01שעוני קיר ושעונים מעוררים;
10-02שעונים ושעוני יד;
10-03מכשירים אחרים למדידת זמן;
10-04מכשירים, מנגנונים והתקנים אחרים למדידה;
10-05מכשירים, מנגנונים והתקנים לבדיקה, אבטחה או ניסוי;
10-06מנגנונים והתקנים לאיתות;
10-07כיסויים, נרתיקים, חוגות, מחוגים וכל החלקים והאבזרים האחרים של מכשירים למדידה, בדיקה ואיתות;
10-99שונות.
סוג 11 – פריטי קישוט
11-01תכשיטים;
11-02אבזרי נוי, קישוטי שולחן, אח וקיר, אגרטלים לפרחים ועציצים;
11-03מדליות ותגים;
11-04פרחים, פירות וצמחים מלאכותיים;
11-05דגלים, קישוטים לחגים;
11-99שונות.
סוג 12 – אמצעי הובלה או הנפה
12-01כלי רכב הנגררים על ידי בעלי חיים;
12-02עגלות יד, מריצות;
12-03קטרים וכלי רכב הנעים על מסילות ברזל וכל כלי רכב אחר הנע על מסילה;
12-04קרוניות רכבל, מעליות כיסא ומעליות סקי;
12-05מעליות ואמצעי הנפה להעמסה או להסעה;
12-06ספינות ואניות;
12-07כלי טיס וכלי רכב לחלל;
12-08מכוניות, אוטובוסים ומשאיות;
12-09טרקטורים;
12-10גוררים ונגררים לכביש;
12-11אופניים ואופנועים;
12-12עגלות ילדים, כיסאות לנכים, אלונקות;
12-13כלי רכב מיוחדים;
12-14כלי רכב אחרים;
12-15צמיגים ושרשראות נגד החלקה לכלי רכב;
12-16חלקים, ציוד ואבזרים לכלי רכב, שאינם כלולים בסוגים או בתת־סוגים אחרים;
12-17רכיבי תשתית רכבות;
12-99שונות.
סוג 13 – ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל
13-01מחוללים ומנועים;
13-02שנאים, מישרי זרם, מצברים וצוברים;
13-03ציוד להעברת אנרגיה חשמלית או לבקרתה;
13-04ציוד סולרי;
13-99שונות.
סוג 14 – ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע
14-01ציוד להקלטה או לשכפול של קולות או תמונות;
14-02ציוד לעיבוד נתונים וכן מנגנונים והתקנים לציוד היקפי;
14-03ציוד תקשורת, מיתקני שלט־רחוק אלחוטיים ומגברים לרדיו;
14-04תצוגות מסך ואייקונים;
14-05התקנים להקלטה ולאחסון נתונים;
14-06מחזיקים, מעמדים ותומכים לציוד אלקטרוני שלא נכללו בסוגים אחרים;
14-99שונות.
סוג 15 – מכונות, שאינן מפורטות במקום אחר
15-01מנועים;
15-02משאבות ומדחסים;
15-03מכונות חקלאיות;
15-04מכונות לבניין ולכרייה;
15-05מכונות כביסה, ניקוי וייבוש;
15-06מכונות לטקסטיל, מכונות תפירה, סריגה ורקמה, כולל חלקים בלתי נפרדים מהן;
15-07מכונות ומנגנונים לקירור;
15-09כלי מכונות, מכונות קרצוף ויציקה;
15-10מכונות למילוי או לאריזה;
15-99שונות.
סוג 16 – מנגנונים לצילום, להסרטה או לאופטיקה
16-01מצלמות ומסרטות;
16-02מקרנים ומערכות צפייה;
16-03מנגנונים להעתקה ולהגדלה;
16-04מנגנונים וציוד לפיתוח;
16-05אבזרים;
16-06פריטים אופטיים;
16-99שונות.
סוג 17 – כלי נגינה
17-01כלי מקלדת;
17-02כלי נשיפה;
17-03כלי מיתר;
17-04כלי הקשה;
17-05כלים מכניים;
17-99שונות.
סוג 18 – מכונות הדפסה ומכונות משרדיות
18-01מכונות כתיבה ומכונות חישוב;
18-02מכונות הדפסה;
18-04מכונות לכריכת ספרים, מכונות הידוק למדפסות, גיליוטינות ומספריים (לכריכת ספרים);
18-99שונות.
סוג 19 – מכשירי כתיבה וציוד משרדי, חומרים לאמנות ולהוראה
19-01נייר כתיבה, כרטיסים לתכתובת ולהודעות;
19-02ציוד משרדי;
19-03לוחות שנה;
19-04ספרים וחפצים אחרים שמראם החיצוני דומה;
19-06חומרים ומכשירים לכתיבה ביד, לשרטוט, לציור, לפיסול, לחריטה ולטכניקות אמנותיות אחרות;
19-07חומרי הוראה;
19-08דברי דפוס אחרים;
19-99שונות.
סוג 20 – ציוד למכירות ולפרסום, שלטים
20-01מכונות מכירה אוטומטיות;
20-02ציוד לתצוגה ולמכירות;
20-03שלטים, לוחות מודעות והתקני פרסום;
20-99שונות.
סוג 21 – משחקים, צעצועים, אוהלים וציוד ספורט
21-01משחקים וצעצועים;
21-02מנגנונים וציוד להתעמלות ולספורט;
21-03פריטים אחרים לשעשוע ולבידור;
21-04אוהלים ואבזריהם;
21-99שונות.
סוג 22 – כלי נשק, פריטים פירוטכניים, פריטים לציד, דיג והדברת מזיקים
22-01כלי ירייה;
22-02כלי נשק אחרים;
22-03תחמושת, רקטות ופריטים פירוטכניים;
22-04מטרות ואבזרים;
22-05ציוד לציד ולדיג;
22-06מלכודות, פריטים להדברת מזיקים;
22-99שונות.
סוג 23 – ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק
23-01ציוד להעברת נוזלים;
23-02[תיקון: תשפ״א] (נמחק);
23-03ציוד להסקה;
23-04ציוד לאוורור ולמיזוג אוויר;
23-05דלק מוצק;
23-06כלים סניטרים להגיינה אישית;
23-07ציוד בעבור הטלת שתן וצואה;
23-08אבזרים וציוד סניטרי שאינם נכללים בסוגים או בתתי־סוגים אחרים;
23-99שונות.
סוג 24 – ציוד רפואי וציוד מעבדה
24-01מנגנונים וציוד לרופאים, בתי חולים ומעבדות;
24-02מכשירים רפואיים, מכשירים וכלים לשימוש מעבדה;
24-03תותבים;
24-04חומרים לחבישת פצעים, לסיעוד ולטיפול רפואי;
24-99שונות.
סוג 25 – יחידות בניין ורכיבי בנייה
25-01חומרי בניין;
25-02חלקי בניין מיוצרים מראש או מורכבים מראש;
25-03בתים, מוסכים ובניינים אחרים;
25-04מדרגות, סולמות ופיגומים;
25-99שונות.
סוג 26 – מנגנוני תאורה
26-01פמוטים ופמוטים מרובי זרועות;
26-02לפידים, מנורות ופנסים ידניים;
26-03אבזרי תאורה ציבוריים;
26-04גופי תאורה, חשמליים או שאינם חשמליים;
26-05נורות, מנורות, נברשות, אבזרי קיר ותקרה, אהילים, מחזירי אור, נורות הקרנה למצלמות ולמסרטות;
26-06התקני תאורה לכלי רכב;
26-99שונות.
סוג 27 – טבק ואספקה למעשנים
27-01טבק, סיגרים וסיגריות;
27-02מחזיקי מקטרות, סיגרים וסיגריות;
27-03מאפרות;
27-04גפרורים;
27-05מצתים;
27-06נרתיקי סיגרים, נרתיקי סיגריות וצנצנות ונרתיקים לטבק;
27-07[תיקון: תשע״ט, תשפ״א] סיגריות אלקטרוניות וציוד נוסף לעישון אלקטרוני;
27-99שונות.
סוג 28 – מוצרי רוקחות וקוסמטיקה, פריטים ומנגנונים לטיפוח
28-01מוצרי רוקחות;
28-02מוצרי קוסמטיקה;
28-03פריטי טיפוח וציוד למכוני יופי;
28-04פיאות נוכריות ופריטי יופי מלאכותיים;
28-05מטהרי אוויר;
28-99שונות.
סוג 29 – התקנים וציוד נגד מפגעי אש, למניעת תאונות ולחילוץ
29-01התקנים וציוד נגד מפגעי אש;
29-02התקנים וציוד למניעת תאונות ולחילוץ, שאינם מפורטים במקום אחר;
29-99שונות.
סוג 30 – פריטים לטיפול בבעלי חיים
30-01מלבושים לבעלי חיים;
30-02מכלאות, כלובים, מלונות ומחסות דומים;
30-03מיתקני הזנה והשקיה;
30-04אבזרי רתימה ואיכוף לרכיבה;
30-05שוטים ומלמדים;
30-06מיטות, קינים וריהוט לבעלי חיים;
30-07עמדות קינון ואבזרים אחרים לכלוב;
30-08סמנים, סימנים וכבלים;
30-09עמודי קשירה;
30-10פריטים לטיפוח לבעלי חיים;
30-11אשפה והתקנים להסרת צואה של בעלי חיים;
30-12צעצועים לבעלי חיים;
30-99שונות.
סוג 31 – מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר
31-00מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר.

תוספת רביעית

(תקנה 61)

לוח הוצאות מרביות בהליכים לפני הרשם

(הסכומים מעודכנים לשנת 2021).
[תיקון: הודעות]
 תיאורבשקלים חדשים
1.בעד כתב טענות בהליך11,964
2.בעד הגשת ראיות בהליך, לרבות ראיות בתשובה14,955
3.הכנה לדיון והופעה בדיון, לכל יום דיון14,955
4.בעד הגשת בקשת ביניים או תשובה לבקשת ביניים4,985
5.בעד סיכומים בכתב11,964
6.בעד הוצאות שהוצאו לניהול ההליך כגון אגרות, המצאת כתבי בי־דין, תרגומים, שכר טרחת עדים ומומחים9,970


ט״ז בטבת התשע״ט (24 בדצמבר 2018)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.