תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי צרכנות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי צרכנות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי צרכנות), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 364; תשמ״ט, 52, 538; תשנ״א, 910; תשס״ב, 1158.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, בהסכמת שר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירות מינהליות
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בתוספת היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב [תיקון: תשמ״ט]
(א)
לכל עבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בסכום של 400 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, יהיה לה קנס מינהלי קצוב בסכום של 800 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).
(ג)
בתקנה זו, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה [תיקון: תשמ״ט, תשמ״ט־2]
תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בתשרי התש״ן (1 באוקטובר 1989).

תוספת

[תיקון: תשס״ב]
(נמחק)
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכבסות), התש״ך–1960: סעיף 21.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכבסות), תש״ך–1960 בוטל ביום 1.5.2012 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכבסות) (ביטול), התשע״ב–2012 (ק״ת תשע״ב, 1096).
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מספרות), התשל״ז–1977: סעיפים 2(א), 2(ב), 2(ג), 2(ד)(1), 2(ד)(2), 2(ד)(3) ו־2(ד)(4).
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מספרות), תשל״ז–1977 בוטל ביום 1.5.2012 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מספרות) (ביטול), התשע״ב–2012 (ק״ת תשע״ב, 1096).
[תיקון: תשס״ב]
[תיקון: תשנ״א]


ה׳ בכסלו התשמ״ח (26 בנובמבר 1987)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.