חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ״ג–1983


ק״ת תשמ״ג, 670, 1049, 1919; תשמ״ד, 2092; תשמ״ו, 189; תשמ״ט, 538; תש״ן, 328; תשנ״א, 1061; תשס״ח, 1154.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 9, 12 ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, אני מתקין תקנות אלה:


חובה לקבוע מחיר במזומן
לא תיעשה עסקה באשראי אלא אם כן קבע העוסק לאותה עסקה גם מחיר במזומן.
הודעת פרטים בעסקת אשראי [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ד, תשמ״ו, תשמ״ט]
עוסק לא יקבע מחיר באשראי בעסקה עם צרכן לטובין ושירותים אשר מחירם לצרכן, כולל ריבית, הוצאות ותוספות אחרות, עולה על 200,000 שקלים או על סכום במטבע חוץ השווה ל־200,000 שקלים אלא אם יציג בבית העסק במקום הנראה לעין, או יחזיק בהישג יד ויציג לצרכן ויודיע לו לפני כריתת הסכם המכר פרטים אלה:
(1)
המחיר במזומן;
(2)
המחיר באשראי;
(3)
מהותה וסכומה של כל תוספת אחרת למחיר כגון דמי הובלה, מסירה, אריזה, ביטוח, התקנה, הדרכה, או שירותים אחרים;
(4)
שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר האשראי;
(5)
האם המחיר צמוד לשער מטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן או לעליית מחירו של כל דבר אחר ודרך חישוב ההצמדה כאמור בתקנה 5;
(6)
שיעורי התשלום, ובמקח אגב שכירות – דמי השכירות ומועדיהם;
(7)
מועד מסירת הנכס או מתן השירות, אם אין הנכס או מתן השירות ניתנים בזמן כריתת ההסכם;
(8)
שם העוסק;
(9)
מען העוסק (מספר בית, רחוב, ישוב, מיקוד);
(10)
מספר עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1976.
פרטים בפרסום עסקה באשראי [תיקון: תשמ״ג־2, תש״ן]
(א)
עוסק המפרסם בכל דרך שהיא עסקה באשראי כאמור בתקנה 2, והפרסום כולל אחד או יותר מהפרטים המצויינים בפסקאות (1) עד (6) לתקנה האמורה, חייב לכלול בפרסום גם את שיעור הריבית שבמחיר באשראי, לפי חישוב שנתי וכן את המחיר במזומן.
(ב)
גודל האותיות והספרות בפרסום שיעור הריבית כאמור בסעיף קטן (א) לא יקטן מ־14 נקודות לפי מידות הדפוס.
הסכם בכתב
(א)
בעסקה באשראי כאמור בתקנה 2 יכרות העוסק עם הצרכן הסכם בכתב שבו יפורטו כל הפרטים כאמור בתקנות 2 ו־5; העתק חתום של ההסכם יימסר לידי הצרכן.
(ב)
פורטו הפרטים כאמור בתקנות 2 ו־5 בטופס הזמנה, בשובר קופה או בחשבונית המס שנמסרו לצרכן, יראו בכך מילוי החובה שבתקנת משנה (א), אם נחתמו המסמכים כאמור בידי העוסק והצרכן והעתק חתום נמסר לצרכן.
תניה לענין תשלומים [תיקון: תשמ״ט]
התנה העוסק בעסקה באשראי כי אם יפגר הצרכן בתשלום אחד הנכס יחולט או הסכום הנותר יעמוד במלואו לפרעון מיידי – תקף התנאי אם נתקיימו כל אלה:
(1)
הפיגור בתשלום עולה על 30 ימים;
(2)
שיעור התשלום שבפיגור עולה על 50% מן המחיר, ואם העסקה היא במקרקעין – על 20% מן המחיר;
(3)
העוסק נתן לצרכן התראה בכתב על הפיגור ועל כוונתו לדרוש את חילוט הנכס או את העמדת הסכום שטרם שולם לפרעון מיידי, אם הסכום שבפיגור לא ישולם תוך 14 ימים מיום מתן ההתראה.
חישוב הצמדה למטבע חוץ או למדד
(א)
(1)
היה המחיר בעסקה באשראי צמוד לשער מטבע חוץ יחושב סכומו בשקלים, לפי השער היציג של אותו מטבע חוץ כפי שפרסם בנק ישראל, זולת אם קבע העוסק שער אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש שבין השער היציג שפורסם ערב כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין השער היציג שפורסם ערב כל תשלום;
(2)
קבע העוסק למטבע חוץ שער שאינו השער היציג כאמור, יודיע לצרכן מהו אותו שער ואת אופן חישוב המחיר.
(ב)
(1)
היה המחיר בעסקה באשראי צמוד למדד, יהיה זה מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זולת אם קבע העוסק מדד אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום;
(2)
קבע העוסק מדד אחר יודיע לצרכן לאיזה מדד צמוד המחיר ואת דרך חישוב ההצמדה.
מכירה מיוחדת [תיקון: תשנ״א]
עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין חייב –
(1)
לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת; לא היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף 21 ימים רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת, יציין העוסק בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף;
(2)
להבהיר בהודעתו אלו טובין כלולים במכירה המיוחדת ולתאר את סוג הפגם שבהם;
(3)
להציג את הטובין הכלולים במכירה המיוחדת בנפרד או לסמנם בסימון מיוחד או לייחדם בדרך סבירה אחרת;
(4)
להחזיק מלאי סביר של הטובין הכלולים במכירה המיוחדת, זולת אם ציין העוסק בהודעתו אחרת.
[תיקון: תשמ״ט, תשס״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ט, תשס״ח]
(בוטלה).
טובין פסידים [תיקון: תשמ״ג]
הוראות תקנה 6 לא יחולו על עיסקאות בטובין פסידים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.


ה׳ בכסלו התשמ״ג (21 בנובמבר 1982)
  • גדעון פת
    שר התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.