תקנות המדידות (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות המדידות (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המדידות (אגרות), תשל״ז–1977

תקנות בדבר אגרות


ק״ת תשל״ז, 1163; תשמ״א, 391, 727; תשמ״ד, 533.

הודעות: י״פ תשל״ח, 1422; תשל״ט, 1169; תש״ם, 1100; תשמ״א, 1256; תשמ״ב, 699, 1452; ק״ת תשמ״ב, 1680; תשמ״ג, 1331; תשמ״ד, 194, 1116; תשמ״ה, 47, 868; תשמ״ו, 83; תשמ״ז, 744; תשמ״ח, 32, 948; תשמ״ט, 88, 679, 1480; תש״ן, 532, 1273; תשנ״א, 742; תשנ״ב, 396, 913; תשנ״ג, 15, 720; תשנ״ד, 138, 829; תשנ״ה, 1392; תשנ״ו, 670; תשנ״ז, 51, 659, 1152; תשנ״ח, 559; תשנ״ט, 8, 577, 1184; תש״ס, 581, 915; תשס״ב, 28, 562; תשס״ג, 46; תשע״ז, 1416; תשע״ח, 453; תשע״ט, 3583; תשפ״ב, 4107; תשפ״ג, 1126, 2478.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־16 לפקודת המדידות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”שירות“ – עבודה או שירות שמבקש אדם מעובדי אגף המדידות;
”תכנית“ – תכנית לצרכי רישום בלשכה לרישום מקרקעין או תכנית אחרת;
”מנהל“ – מנהל אגף המדידות.
אגרות בעד שירות של עובד [תיקון: תשמ״א, [הודעות]]
בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 107 שקלים חדשים (נכון לאוקטובר 2023), לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:
(1)
עבודת שדה של מודד או של עוזר למודד;
(2)
עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא עבודת שרטוט, חישובים, ביקורת תכנית, או עיון בתיקים, בספרים, בפנקסים, בחוברות, בתצלומי אוויר, במפות או בחומר מדידה אחר;
(3)
עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא המצאת חומר מדידה לעיונו של מבקש השירות, העתקת חומר כאמור, או מתן הסברים בקשר אליו;
(4)
בדיקת סרט תקן במועד אחר מאשר בחודש אפריל.
אגרות בעד העתק מחומר מדידה [תיקון: [הודעות]]
בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן, שהועתק בידי מבקש השירות או בידי עובד המרכז למיפוי ישראל, ישלם המבקש נוסף על כל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:
(כל הבכומים מעודכנים לאוקטובר 2023): שקלים חדשים
(1)
קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 3.00
(2)
תיאור נקודות, לכל יחידה 5.00
(3)
מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 5.00 שקלים חדשים
(4)
פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 5.00 שקלים חדשים
תשלום הוצאות
המבקש שירות המחייב עבודת שדה ישלם נוסף על האגרות לפי תקנות 2 ו־3 סכום שקבע המנהל לכיסוי הוצאות הנסיעה של המודד ושל עוזר למודד הכרוכות בעבודת השדה, לרבות ההוצאות בעד החמרים הדרושים לעבודת שדה כאמור.
פקדון
(א)
המנהל רשאי לדרוש מאת מבקש שירות שישליש פקדון על חשבון האגרות המגיעות ממנו בהתאם לתקנות 2 ו־3 ועל חשבון ההוצאות שהוא חייב לכסות לפי תקנה 4.
(ב)
המנהל יקבע את סכום הפקדון, מועד השלשתו ודרך הקיזוז ומועדו.
הצמדה למדד [תיקון: תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ד]
(א)
בתקנה זו – ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
הסכומים האמורים בתקנה 2 ובתקנה 3, ישתנו פעמיים בשנה באופן הבא:
ב־1 באפריל לפי שיעור העליה במדד לחודש ינואר של כל שנה לעומת המדד לחודש יולי שקדם למועד האמור;
ב־1 באוקטובר לפי שיעור העליה במדד לחודש יולי של כל שנה לעומת המדד לחודש ינואר שקדם למועד האמור.
(ג)
המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (ב) בעיגול הסכום האמור בתקנה 2 ובתקנה 3 עד כדי שקל אחד.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
(בוטלה).
ביטול
תקנות המדידות (אגרות), תשכ״ז–1966 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977), מלבד תקנה 6 שתחילתה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המדידות (אגרות), תשל״ז–1977“.


כ״ב בשבט תשל״ז (10 בפברואר 1977)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.