לדלג לתוכן

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 609; תשע״ו, 740.

עדכון סכומים: להשלים הודעות...


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו־83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
דרכי השקעה [תיקון: תשע״ו]
אפוטרופוס ישקיע את כספי החסוי, שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, באחת מדרכים אלה:
(1)
בנכסים בנקאיים כמפורט להלן:
(א)
כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית או בקרנות כספיות כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ״ה–1994;
(ב)
כספים שלא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים או בתכניות חיסכון בנקאיות, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים, בהתחשב באמור בתקנה 3;
(2)
בניירות ערך כמפורט להלן:
(א)
כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה אשר מועד פירעונם אינו עולה על שנתיים מיום הרכישה;
(ב)
כספים אשר לא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה שמועד פירעונם עולה על שנתיים מיום הרכישה, ולפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;
(3)
במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי, לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו־(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח–1978;
(4)
דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש כאמור בתקנה 4(א1).
התחשבות בצורכי החסוי [תיקון: תשע״ו]
דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצרכיו השוטפים והמיוחדים של החסוי, בשינויים מזמן לזמן; היה החסוי מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו, האפוטרופוס או בית המשפט, לפי העניין, יאפשרו לחסוי להשמיע את דעתו בנוגע להשקעה.
אישור בית משפט [תיקון: תשע״ו, [הודעות]]
(א)
השקעת כספים של חסוי אשר לו כספים ששוויים עולה על 1,000,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2024, 1,124,100 ש״ח), טעונה אישור של בית משפט, זולת אם דרך ההשקעה המוצעת היא במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 2(3).
(א1)
השקעת כספי חסוי בדרך שאינה מנויה בתקנה 2(1), (2) או (3) טעונה אישור של בית משפט מראש.
(ב)
האפוטרופוס יגיש בקשה לאישור דרך השקעה, כאמור בתקנת משנה (א), אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.
כספים שהיו מושקעים לפני המינוי
כספים שביום מינוי האפוטרופוס היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן – מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע האפוטרופוס את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
הגשת בקשה לבית משפט [תיקון: תשע״ו]
(א)
בקשה לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4(ב) ו־5, תוגש בכתב, ערוכה לפי טופס הבקשה שבתוספת; המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.
(ב)
בבקשה יפורטו –
(1)
הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;
(2)
כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות;
(3)
התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים הבאות.
(ג)
לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי חסוי כאמור בתקנות 2(4) או 4(א) יצרף האפוטרופוס חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.
ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות
(א)
בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי סעיף 4(א) רשאי הוא להורות על ניהול כספי החסוי על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995.
הצמדה [תיקון: תשע״ו]
(א)
הסכום הנקוב בתקנה 4(א) יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה, בשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים חדשים.
(ג)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום האמור כפי שהשתנה לפי תקנה זו.
ביטול
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש״ם–1979 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.
[תיקון: תשע״ו]

תוספת

(תקנה 6(א))

הגדרות
”גמלת ביטוח לאומי“ – גמלה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995;
”גמלת הבטחת הכנסה“ – גמלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980;
”קצבת ניצולי שואה“ – קצבה בשל רדיפות הנאצים כהגדרתה בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס״ז–2007.
טופס בקשה להשקעת כספי חסוי
(הטופס הושמט):


כ״ט בניסן התש״ס (4 במאי 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.