חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 208.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א ו־26 לפקודת היערות (להלן – הפקודה), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, ולעניין תקנה 6 – באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 15א לפקודה ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גידול חקלאי“ – גידול של תוצרת צמחית;
”מגדל“ – מי שעוסק בגידול עצים במטע חקלאי לצורך מכירת תוצרתם;
”מטע חקלאי“ – יחידת ייצור חקלאית המאופיינת בגידול חקלאי אחיד שנשתל בקרקע חקלאית לצורך שיווק התוצרת המתקבלת ממנה;
בקשה למתן רישיון לכריתת עצי הדר ועצי אבוקדו
(א)
מגדל יגיש לפקיד היערות בקשה לרישיון לכריתה של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, אשר תכלול את הפרטים האלה:
(1)
פרטי המגדל;
(2)
כתובת המגדל;
(3)
מיקום המטע החקלאי;
(4)
פרטי העצים המיועדים לכריתה ובכלל זה מין העצים, תמונות העצים ושנת נטיעתם;
(5)
מועד הכריתה המתוכנן;
(6)
השימוש המתוכנן במטע לאחר הכריתה;
(7)
השימוש המתוכנן בעצים לאחר הכריתה ואסמכתאות המאמתות אותו;
(8)
אם השימוש המתוכנן הוא ריסוק בשטח המטע, יצורף הסכם התקשרות עם בעל המקצוע שעתיד לבצע את הריסוק;
(9)
אם השימוש המתוכנן דורש פינוי משטח המטע החקלאי תצורף בקשה לרישיון הובלה לפי תקנות ההובלה;
(10)
הסיבות לכריתה.
(ב)
ראה פקיד היערות כי הטיפול בבקשה מחייב מידע נוסף, רשאי הוא, בכל עת עד להחלטתו בבקשה, לדרוש מהמבקש כי ימסור לו את המידע הדרוש לו, וכן רשאי הוא לדרוש כי תוצג לפניו חוות דעת מומחה בעניינים שעליהם יורה.
מתן רישיון כריתה לעץ ההדר או אבוקדו
(א)
פקיד היערות רשאי לתת רישיון כריתה של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו, לאחר ששקל את השיקולים בסעיף 15א(א) לפקודה ואם שוכנע כי השימוש המתוכנן בעץ לאחר הכריתה הוא אחד מאלה:
(1)
ריסוק במטע החקלאי שבו גדל העץ, או שימוש מועיל אחר, כדין, בשטח המטע החקלאי שאינו דורש את פינוי העץ;
(2)
פינוי לאתר טיפול, איסוף או מיתקן לשם ריסוק, שימוש להפקת אנרגיה או כל שימוש מועיל אחר, כדין, ובלבד שיעד הפינוי הוא יעד שאושר לפי תקנה 4(ב) לתקנות ההובלה.
(ב)
רישיון כריתה כאמור יינתן למגדל על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויכלול את הפרטים האלה:
(1)
מספר רישיון;
(2)
פרטי בעל הרישיון;
(3)
פרטי העצים המיועדים לכריתה;
(4)
מועד הכריתה;
(5)
השימוש של העצים;
(6)
אם השימוש המתוכנן דורש פינוי משטח המטע החקלאי כאמור בסעיף [צ״ל: בתקנת משנה] (א)(2), יעד הפינוי, כפי שנקבע ברישיון ההובלה שיצורף לרישיון הכריתה; קיבל פקיד היערות בקשה לרישיון הובלה נוסף או חלופי, לאחר מתן רישיון הכריתה, ומצא כי הבקשה עומדת בתנאים שנקבעו לפי תקנות אלה, יעדכן את רישיון הכריתה.
(ג)
פקיד היערות רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון להבטחת ביצוע הכריתה לפי הוראות הפקודה ותקנות אלה.
ביטול או התליה של רישיון
פקיד היערות רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים עילה לפי דין לביטול הרישיון או להתלייתו, לרבות אחת מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
הרישיון ניתן בניגוד לתנאים הקבועים בתקנות אלה, ובלבד שבהחלטה על ביטול או התליה של רישיון לפי עילה זו, יינתן משקל הולם לאפשרות שבעל הרישיון הסתמך על מתן הרישיון ושינה את מצבו בעקבות זאת.
פטור מנטיעה חלופית או תשלום היטל כספי
כריתת עץ מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי, ואשר ניתן לה רישיון לפי תקנות אלה תהיה פטורה מנטיעה חלופית ומתשלום היטל כספי, אם מתוכננת נטיעה, שתילה או זריעה של גידול חקלאי אחר או שהמטע החקלאי נמצא נגוע במחלה המחייבת את כריתתו.
פטור מאגרה
בקשה לרישיון כריתה של עץ מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי פטורה מתשלום אגרה.
אי תחולה
הוראות תקנות היערות, 1926, לא יחולו על כריתה לפי תקנות אלה.
דיווח לכנסת
השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, באחד בינואר ובאחד ביולי, על יישום הוראות תקנות אלה, לרבות על רישיונות שניתנו מכוחן ועל פעולות שנעשו לצורך אכיפתן.
תחילה ותוקף
(א)
תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום התחילה.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

טופס בקשה לרישיון לכריתת עצי אבוקדו ועצי הדר

(הטופס הושמט)

תוספת שנייה

(תקנה 3(ב))

רישיון לכריתת עצי אבוקדו ועצי הדר

(הטופס הושמט)


ו׳ בחשוון התשע״ז (7 בנובמבר 2016)
  • אורי אריאל
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.