חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון – הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון – הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון – הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 212.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א) ו־26 לפקודת היערות (להלן – הפקודה) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מגדל“ – מי שעוסק בגידול עצים במטע חקלאי לצורך מכירת תוצרתם;
”מטע חקלאי“ – יחידת ייצור חקלאית המאופיינת בגידול חקלאי אחיד שנשתל בקרקע חקלאית לצורך שיווק התוצרת המתקבלת ממנה.
עצי בוגרים שהובלתם טעונה רישיון
הובלתו של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי, וכן הובלת גזעים וגדמים של עץ בוגר כאמור טעונה רישיון.
הגשת בקשה לרישיון הובלה
(א)
מגדל יגיש לפקיד היערות בקשה לרישיון להובלת עץ בוגר לפי תקנה 2, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, אשר תכלול את הפרטים האלה:
(1)
פרטי המגדל;
(2)
פרטי תוצרת העץ, לרבות סוג העץ והכמות המיועדת להובלה;
(3)
פרטי המוביל שהוא בעל הרכב המוביל, מספר הזהות שלו ומספר הרכב המוביל;
(4)
יעד הפינוי המתוכנן; לטופס יצורף הסכם או אישור של מפעיל האתר הקולט את העץ;
(5)
מועד ההובלה המתוכנן.
(ב)
ראה פקיד יערות כי הטיפול בבקשה מחייב מידע נוסף, רשאי הוא, בכל עת עד להחלטתו בבקשה, לדרוש מהמבקש כי ימסור לו את המידע הדרוש לו.
מתן רישיון הובלה
(א)
פקיד היערות ייתן רישיון להובלת עץ בוגר לפי תקנה 2 אם ראה כי ניתן למגדל, רישיון כריתה לפי הפקודה לגבי אותו עץ.
(ב)
פקיד היערות יקבע ברישיון את יעד הפינוי; יעד הפינוי יהיה אתר טיפול או איסוף של העץ או חלקיו, מיתקן לשם ריסוק העץ, שימוש בעץ להפקת אנרגיה או כל שימוש מועיל אחר בעץ, והכול אם השימוש המתוכנן בעץ ביעד הפינוי הוא שימוש כדין שאינו גורם למפגע סביבתי.
(ג)
רישיון הובלה כאמור יינתן למגדל על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויכלול את הפרטים האלה:
(1)
פרטי בעל הרישיון;
(2)
מספר רישיון הכריתה;
(3)
מקורו של העץ;
(3א)
פרטי תוצרת העץ להובלה לרבות כמות העץ המותרת להובלה;
(4)
פרטי ההובלה;
(5)
יעד הפינוי, כאמור בסעיף [צ״ל: בתקנת משנה] (ב);
(6)
פרטי המוביל, שהוא בעל הרכב המוביל, מספר הזהות שלו ומספר הרכב המוביל;
(7)
מועד הפינוי.
תנאים ברישיון ההובלה
(א)
קיבל מגדל רישיון הובלה לפי הוראות תקנות אלה, לא יוביל את העץ הבוגר לפי תקנה 2 אלא לפי הוראות הרישיון.
(ב)
לא ימסור בעל הרישיון את העץ הבוגר לפי תקנה 2 ליעד הפינוי אלא אם כן קיבל אישור על מסירת העץ הבוגר כאמור מיעד הפינוי.
(ג)
המגדל ישמור את העתק הרישיון וכן אישור על קבלת העץ מיעד הפינוי לתקופה של שנה.
(ד)
פקיד היערות רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון, להבטחת ביצוע ההובלה לפי הוראות הפקודה ותקנות אלה.
חובת נשיאת רישיון
רישיון הובלה יהיה בכל עת ההובלה בידי נוהג הרכב המוביל.
ביטול או התליה של רישיון
פקיד היערות רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים עילה לפי דין לביטול הרישיון או להתלייתו, לרבות אחת מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
הרישיון ניתן בניגוד לתנאים הקבועים בתקנות אלה, ובלבד שבהחלטה על ביטול או התליה של רישיון לפי עילה זו, יינתן משקל הולם לאפשרות שבעל הרישיון הסתמך על מתן הרישיון ושינה את מצבו בעקבות זאת.
תחילה ותוקף
(א)
תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום התחילה.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על הובלה למטרת העתקה שניתן לה רישיון.
דיווח לכנסת
השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה באחד בינואר ובאחד ביולי, על יישום הוראות תקנות אלה, לרבות על רישיונות שניתנן מכוחן ועל פעולות שנעשו לצורך אכיפתן.

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

טופס בקשה לרישיון הובלת עץ בוגר שהוא עץ הדר או עץ אבוקדו שגדל במטע חקלאי או גזע או גדם של עץ כאמור

(הטופס הושמט)

תוספת שנייה

(תקנה 4)

רישיון הובלה

(הטופס הושמט)


ו׳ בחשוון התשע״ז (7 בנובמבר 2016)
  • אורי אריאל
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.